Uzturēšanas saistības

Dānija

Saturu nodrošina
Dānija

71. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Tiesas, kurās var iesniegt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu, un tiesas, kurās var pārsūdzēt nolēmumus par šādiem pieteikumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Pieteikumi pasludināt izpildāmību saskaņā ar 27. panta 1. punktu ir jāiesniedz Decentralizēto sociālo pakalpojumu valsts iestādei (Statsforvaltningen, "Valsts administrācija").

Kontaktinformācija:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-pasts: post@statsforvaltningen.dk

Tālrunis: +45 7256 7000

 

Valsts administrācijas lēmumus var pārsūdzēt Dānijas Valsts sociālo jautājumu apelāciju padomē (Ankestyrelsen).

Kontaktinformācija:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Denmark

Tālrunis: +45 3341 1200

E-pasts: ast@ast.dk

71. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Pārsūdzības kārtība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Lēmumus, ko pieņēmusi Sociālo jautājumu apelāciju padome, var pārsūdzēt tiesā saskaņā ar Konstitūcijas 63. pantu. Ja prasītāja domicils ir Dānijā, prasību pārskatīt Sociālo jautājumu apelāciju padomes lēmumu var iesniegt rajona tiesā (ret vai byret) vietā, kurā atrodas prasītāja domicils (hjemting). Ja prasītājam nav domicila Dānijā, tiesvedība ir jāuzsāk Kopenhāgenas rajona tiesā (Københavns Byret). Rajona tiesas nolēmumus var apstrīdēt attiecīgajā augstajā tiesā (landsret), savukārt augstās tiesas nolēmumus var apstrīdēt Augstākajā Tiesā (Højesteretten), taču tikai ar Procesa apstiprināšanas komisijas (Procesbevillingsnævnet) piekrišanu. Ja ir jārisina principiāls jautājums, pēc puses pieteikuma rajona tiesa var nodot lietu augstajai tiesai pārbaudei.

Tiesu (rajona tiesu, augsto tiesu un Augstākās Tiesas) un Procesa apstiprināšanas komisijas kontaktinformācija ir atrodama šeit: http://www.domstol.dk.

71. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Pārskatīšanas kārtība

Dānijā nepiemēro.

71. panta 1. punkta d) apakšpunkts – Centrālās iestādes

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Regulas VII nodaļa, kas attiecas uz centrālo iestāžu sadarbību, Dānijai nav piemērojama saskaņā ar Eiropas Kopienas un Dānijas Karalistes 2009. gada 12. jūnija Nolīgumu par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās.

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 1956. gada 20. jūnija Konvenciju par uzturlīdzekļu piedziņu ārvalstīs (ANO Konvencija) Dānijas Valsts sociālo jautājumu apelāciju padome tika noteikta kā centrālā iestāde, kas ir atbildīga par starptautiskām uzturēšanas saistību lietām.

Sociālo jautājumu apelāciju padome ir pilnvarojusi Muitas un nodokļu administrācijas (SKAT) Dienviddānijas filiāli būt par mediatoru attiecībā uz visiem pieteikumiem par uzturlīdzekļu prasījumu atzīšanu un izpildi (piedziņu) ārvalstīs saskaņā ar ANO Konvenciju.

71. panta 1. punkta e) apakšpunkts – Valsts iestādes

Dānijā nepiemēro.

71. panta 1. punkta f) apakšpunkts – Kompetentās iestādes attiecībā uz izpildi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas dāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Par nokavēto maksājumu iekasēšanu atbildīgā iestāde — šajā gadījumā SKAT Dienviddānijas filiāle — iekasē prasījumu, kas izriet no izpildāmā nolēmuma. Ja prasījums netiek samaksāts, šī pati iestāde izpilda nolēmumu.

Ja maksājuma iekasēšanas vai izpildes gaitā puse, kurai maksājums ir jāveic, apstrīd prasījumu, nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde nodos lietu Valsts administrācijai, kas pieņem lēmumu; tas var nozīmēt iekasēšanas vai izpildes noraidīšanu vai atlikšanu.

Tomēr nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde var pieņemt lēmumu par prasījuma pastāvēšanu un apmēru, ja jautājums attiecas uz nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes administrāciju. Tā var arī atlikt izpildi.

Visas sūdzības par Valsts administrācijas pieņemtiem lēmumiem izskata Sociālo jautājumu apelāciju padome. Noteiktos apstākļos Valsts administrācija var turpināt lēmuma īstenošanu, par kuru ir iesniegta sūdzība.

Sūdzības par nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes lēmumiem par parādu piedziņu u. c., tai skaitā lēmumiem par prasījumu pastāvēšanu un apmēru, ja jautājums attiecas uz nokavēto maksājumu iekasēšanas iestādes darbībām saistība ar prasījumu, var iesniegt Valsts nodokļu tiesā (Landsskatteretten).

Izpildes un maza apmēra prasījumu tiesa (fogedret) lemj par iebildumiem pret apķīlājumiem, ko veikusi nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde. Pārsūdzību par izpildes un maza apmēra prasījumu tiesas nolēmumiem var iesniegt augstajā tiesā. Ja prasījuma mantiskā vērtība nepārsniedz DKK 20 000, sūdzību par izpildes un maza apmēra prasījumu tiesas nolēmumu var iesniegt tikai ar Apelāciju padomes atļauju. Sūdzības par augstās tiesas lēmumiem pārsūdzības lietās ar Apelācijas padomes atļauju var iesniegt Augstākajā Tiesā.

Lēmumus, ko pieņēmusi Sociālo jautājumu apelāciju padome un Valsts nodokļu tiesa, saskaņā ar konstitūcijas 63. pantu var pārskatīt tiesas. Ja prasītāja domicils ir Dānijā, pieteikums par šāda lēmuma pārskatīšanu ir jāiesniedz rajona tiesā, kuras teritoriālajā jurisdikcijā ir prasītāja domicils. Ja prasītājam nav domicila Dānijā, tiesvedība ir jāuzsāk Kopenhāgenas rajona tiesā. Rajona tiesas nolēmumus var pārsūdzēt attiecīgajā augstajā tiesā (landsret); savukārt augstās tiesas nolēmumus var pārsūdzēt Augstākajā Tiesā (Højesteretten), bet tikai ar Procesa apstiprināšanas komisijas (Procesbevillingsnævnet) piekrišanu. Saņemot puses pieteikumu, rajona tiesa var nodot lietu izskatīšanai augstajai tiesai, ja ir jārisina principiāls jautājums.


Kontaktinformācija

Ankestyrelsen (Sociālo jautājumu apelāciju padome)

DK-7998 Statsservice

Denmark

Tālrunis: +45 3341 1200

Fakss: +45 3341 1400

E-pasts: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Valsts administrācija)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-pasts: post@statsforvaltningen.dk

Tālrunis: +45 7256 7000

Fakss: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Fizisko personu nokavēto maksājumu iekasēšanas iestāde, Jitlande)

International Inddrivelse (Starptautiskā piedziņa)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Denmark

E-pasts: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tālrunis: +45 7222 1818

Fakss: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Nodokļu apelācijas aģentūra)

c/o Landsskatteretten (Valsts nodokļu tiesa)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

E-pasts: sanst@sanst.dk

Tālrunis: +45 3376 0909

Tiesu (rajona tiesu, augsto tiesu un Augstākās Tiesas) un Procesa apstiprināšanas komisijas kontaktinformācija ir atrodama šeit: http://www.domstol.dk.

71. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Valodas, kas ir pieņemamas dokumentu tulkojumos

Dānija pieņem 20., 28. un 40. pantā minēto dokumentu tulkojumus dāņu, somu, islandiešu, norvēģu un zviedru valodā.

71. panta 1. punkta h) apakšpunkts – Valodas, ko centrālās iestādes atzīst par pieņemamām, lai sazinātos ar citām centrālajām iestādēm

Dānijā nepiemēro.

Lapa atjaunināta: 31/01/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.