Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark is not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/05/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Tartási kötelezettségek - Belgium

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság kihirdetésére a családjogi bíróság illetékes.

A jogorvoslati kérelmet az alperes a családjogi bírósághoz, a felperes pedig a fellebbviteli bírósághoz nyújthatja be.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

További jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a törvényességi óvás alapján hozott határozat ellen.

A Semmítőszék címe: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az ügy konkrét körülményeinek függvényében a belga jogban több jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésre a határozat felülvizsgálatára:

– Először is az igazságszolgáltatásról szóló törvény 1051. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy fellebbezést nyújtsanak be egy ítélet ellen a kézbesítéstől számított egy hónapon belül, vagy bizonyos ügyekben a törvény 792. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti értesítéstől számított egy hónapon belül. Ugyanez vonatkozik a kontradiktórius eljárásban hozott ítéletekre és a mulasztási ítéletekre is.

– Másodszor az igazságszolgáltatásról szóló törvény 1048. cikke lehetőséget biztosít az ítélet a kézbesítésétől, vagy bizonyos ügyekben az említett törvénykönyv 792. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti értesítéstől számított egy hónapon belüli megtámadására.

– Ami a polgári bíróságok vagy az ügy polgári jogi vonzatairól határozó – büntetőbíróságok által meghozott, jogerősítéleteket illeti, a polgári jogi felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslatát bizonyos körülmények között – az igazságügyi törvénykönyv 1133. cikke szerint – lehet kérelmezni a kérelem alapjául szolgáló ok felfedezésétől számított 6 hónapon belül, az ítélet hatályon kívül helyezése céljából.

A fellebbezés benyújtásának, megtámadásának vagy a polgári jogi felülvizsgálat rendkívüli jogorvoslatának kérelmezésének érvényességi feltételei a következőek:

– nemzetek feletti és nemzetközi kötelező szabályokban előírt határidők tiszteletben tartása;

– az igazságügyi törvénykönyv 50. cikke által a jogvesztő határidők meghosszabbítására meghatározott törvényes feltételek fennállása esetén nyújtott lehetőség tiszteletben tartása;

– a belga Semmítőszék által több ízben megerősített azon általános jogelv alkalmazása lehetőségének tiszteletben tartása, miszerint a cselekmény megtételére nyitva álló határidő azon fél érdekében meghosszabbodik, akit force majeure akadályozott meg a cselekmény teljesítésében.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Service public fédéral Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgium

E-mail:

aliments@just.fgov.be (francia nyelvű ügykezelés)

aliments@just.fgov.be (holland nyelvű ügykezelés)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (francia nyelvű ügykezelés)

+32(0)2 542 67 62 (holland nyelvű ügykezelés)

Fax: +32(0)2 542 70 06

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének végrehajtására illetékes hatóság a végrehajtás helye szerinti végrehajtási bíró. A belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 1395. cikke szerint minden, az előzetes zár alá vétellel és a végrehajtás módjával kapcsolatos intézkedés tekintetében a zár alá vételt elrendelő bíró illetékes. Az illetékességet az igazságügyi törvénykönyv 633. cikke alapján határozzák meg.

Egyébiránt a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény előírja a területileg illetékes elsőfokú bíróság általános hatáskörét. A belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 569. cikkének 5. pontja úgy rendelkezik, hogy az ítéletek és határozatok végrehajtásával kapcsolatos jogviták tárgyalására az elsőfokú bíróságnak van hatásköre. Ez a bíróság emellett a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 568. cikke értelmében korlátlan hatáskörrel rendelkezik.

Végezetül a belga igazságszolgáltatásról szóló törvény 509. és azt követő cikkei szerint egy bíróság a fenti szabályozás keretében hozott ítélet végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságok Belgiumban a bírósági végrehajtók.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A belga nemzeti jogszabályokkal összhangban Belgium csak a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelvet vagy hivatalos nyelvek egyikét fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A belga központi hatóság a kapcsolattartás nyelveként az ország hivatalos nyelvein – a holland, a francia és a német nyelven – kívül elfogadja az angolt is.

Utolsó frissítés: 03/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Bulgária

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá nem tartozó uniós tagállamokban hozott bírósági határozatok vagy más jogi aktusok végrehajtása iránti kérelmeket az adós állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes körzeti bírósághoz (окръжния съд – okrazsnija szad) vagy a végrehajtás helye szerint illetékes körzeti bírósághoz kell benyújtani (a polgári perrendtartás 627c. cikkének (1) bekezdése).

A határozattal szemben a szófiai Fellebbviteli Bíróságnál felülvizsgálati eljárást lehet kezdeményezni a rendelet 32. cikke szerinti eljárással összhangban (a polgári perrendtartás 627c. cikke (6) bekezdésének 1. pontja).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A szófiai Fellebbviteli Bíróság határozatával szemben további jogorvoslatot lehet kérni, amelyről a Legfelsőbb Semmítőszék dönt (a polgári perrendtartás 627c. cikke (6) bekezdésének 2. pontja).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az érdekelt fél a Legfelsőbb Semmítőszéknél kérelmezheti a határozat megsemmisítését a rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján (a polgári perrendtartás 627a. cikke).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság:

Igazságügyi Minisztérium (Министерство на правосъдието)

A gyermekek nemzetközi jogi védelmével és a nemzetközi örökbefogadásokkal foglalkozó igazgatóság (Дирекция „Международна правна закрила и международни осиновявания”)

Cím: Szlavjanszka u. 1. (ул. „Славянска” № 1)

1040 Szófia (1040 София)

Bulgária (България)

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469,

+359 2 9237 396;

е-mail: A link új ablakot nyit megmpzdmo@justice.government.bg

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikke alkalmazásában a végrehajtás megtagadására vagy felfüggesztésére vonatkozó határozatokat a körzeti bíróság (okrazsnija szad) hozza meg (a polgári perrendtartás 627b. cikkének (2) bekezdése).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20., 28. és 40. cikkének alkalmazásában az elfogadott nyelv a bolgár.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A központi hatóság által az 59. cikk értelmében a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelv a bolgár.

Utolsó frissítés: 10/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Csehország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti, a rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmet a körzeti bírósághoz (okresní soud) vagy a bírósági végrehajtóhoz (soudní exekutor) kell benyújtani.

A módosított 99/1963 sz. törvény (a polgári perrendtartás) 201. és azt követő cikkeinek megfelelően a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában hozott határozat elleni, a rendelet 32. cikke (2) bekezdésének értelmében vett jogorvoslati kérelmet a határozatot hozó vagy a bírósági végrehajtókról és a végrehajtásról szóló, módosított 120/2001. sz. törvény 45. cikkének megfelelően területi illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani.

Amennyiben a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet bírósági végrehajtóhoz nyújtották be, a végrehajtó határozata elleni jogorvoslati kérelem tárgyában a végrehajtás tekintetében illetékes körzeti bíróság határoz.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A rendelet 33. cikkében említett jogorvoslati eljárások a következők: a polgári perrendtartás 229. és azt követő cikkei szerinti megsemmisítés iránti kereset (žaloba pro zmatečnost), a polgári perrendtartás 228. és azt követő cikkei szerinti perújítás (žaloba na obnovu řízení), a polgári perrendtartás 236. és azt követő cikkei, illetve egyes esetekben a különleges bírósági eljárásokról szóló törvény 30. cikke szerinti rendkívüli jogorvoslat (dovolání).

Mindazonáltal a rendkívüli jogorvoslat a tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügy érdemében hozott határozat ellen nem alkalmazható.

A megsemmisítés iránti kereset és a perújítás tárgyában az első fokon eljáró bíróságnak van hatásköre. Egyes különleges esetekben annak a bíróságnak van hatásköre, amelynek határozatát megtámadták (lásd a polgári perrendtartás 235a. cikkét). Rendkívüli jogorvoslat tárgyában a legfelsőbb bíróságnak van hatásköre. Ennek címe: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Cseh Köztársaság.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező bíróság az a körzeti bíróság, amely az elsőfokú határozatot hozta.

Az illetékes bíróságnak a rendelet 19. cikkét közvetlenül kell alkalmaznia. A felülvizsgálat iránti kérelmet elutasító határozattal szemben fellebbezésnek van helye.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság:

A gyermekek nemzetközi jogvédelmét ellátó hivatal (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Cseh Köztársaság

E-mail: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

A rendelet 51. cikke (3) bekezdésének értelmében vett illetékes hatóság a Cseh Köztársaság igazságügyi minisztériuma; amely az Európai Unióban a határokon átnyúló ügyekben nyújtott jogsegélyről szóló, módosított 629/2004. sz. törvény értelmében hatáskörrel rendelkezik annak biztosítására, hogy a rendelet 51. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban jogsegély nyújtására sor kerüljön.

Elérhetőség:

A Cseh Köztársasági Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Cseh Köztársaság

E-mail: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikke szerinti, végrehajtással kapcsolatban illetékes hatóságok a körzeti bíróságok.
A területi illetékességet a polgári perrendtartás 84–86. cikke szabályozza, amennyiben a határozat végrehajtása iránti kérelmet körzeti bírósághoz nyújtották be, illetve a végrehajtási kódex 45. cikke, amennyiben a kérelmet bírósági végrehajtóhoz nyújtották be.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelv a cseh és a szlovák.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelv a cseh mellett az angol és a szlovák.

Utolsó frissítés: 14/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Dánia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet a Családjogi Ügynökséghez (Familieretshuset) kell benyújtani.

Elérhetőség:

Statsforvaltningen (Államigazgatási Hivatal)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: A link új ablakot nyit megpost@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Honlap: Familieretshuset.dk

A Családjogi Ügynökség határozatainak felülvizsgálata négy héten belül kérhető a családjogi bíróságtól (familieret). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Családjogi Ügynökséghez kell benyújtani. Bizonyos helyzetekben a Családjogi Ügynökség akkor is újból megvizsgálhatja saját határozatát, ha a fél annak bírósági felülvizsgálatát kérte.

A családjogi bíróság a helyi kerületi bíróság (byret) részeként működik. Lásd: A link új ablakot nyit meghttp://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A Családjogi Ügynökség határozatának felülvizsgálata iránt a családjogi bírósághoz benyújtott kérelem nyomán hozott ítélet ellen kizárólag a Fellebbezéseket Engedélyező Testület (Procesbevillingsnævnet) engedélyével nyújtható be fellebbezés a felsőbb bírósághoz (landsret). A Fellebbezéseket Engedélyező Testület akkor engedélyezheti a fellebbezést az ítélet ellen, ha elvi kérdést kell elbírálni, vagy ha ezt más különleges okok indokolják. A fellebbezés engedélyezése iránti kérelmet az ítélet meghozatalától számított négy héten belül kell benyújtani a Testülethez. A Testület azonban kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de az ítélet meghozatalától számított egy éven belül nyújtják be. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a családjogi bíróság végzéssel határoz, mely esetben a kérelem benyújtásának határideje két hét, illetve hat hónap.

A felsőbb bíróság által másodfokon hozott ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek. A Fellebbezéseket Engedélyező Testület azonban elvi kérdésben engedélyezheti az ítélet Legfelsőbb Bíróság (Højesteret) által harmadfokon történő felülvizsgálatát. Az ilyen felülvizsgálat iránti kérelmet az ítélet meghozatalától számított négy héten belül kell benyújtani a Fellebbezéseket Engedélyező Testülethez. A Testület azonban kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de az ítélet meghozatalától számított egy éven belül nyújtják be. Ha a felsőbb bíróság végzéssel határoz, a határozat ellen a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével nyújtható be fellebbezés a Legfelsőbb Bírósághoz. Ilyen engedély akkor adható, ha a fellebbezés tárgyát elvi kérdés képezi. A fellebbezés engedélyezése iránti kérelmet a határozat meghozatalától számított két héten belül kell benyújtani a Fellebbezéseket Engedélyező Testülethez. A Fellebbezéseket Engedélyező Testület kivételesen akkor is engedélyezheti a fellebbezést, ha a kérelmet e határidő lejártát követően, de a határozat meghozatalától számított hat hónapon belül nyújtják be.

A bíróságok (a családjogi bíróságok [kerületi bíróságok], a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: A link új ablakot nyit meghttp://www.domstol.dk.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A rendeletnek a központi hatóságok közötti együttműködésről szóló VII. fejezete Dániában nem alkalmazandó az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2009. június 12-i megállapodás rendelkezései értelmében.

Az Egyesült Nemzeteknek a tartásdíjak külföldön történő behajtásáról szóló, 1956. június 20-i egyezménye (a továbbiakban: az ENSZ egyezmény) értelmében a dán Szociális Jogorvoslati Testületet (Ankestyrelsen) jelölték ki a nemzetközi tartási ügyekben illetékes központi hatóságnak.

Mindazonáltal a hátralékok beszedéséért felelős hatóságot (a dán Tartozásbehajtó Ügynökséget [Gældsstyrelsen]) hatalmazták fel arra, hogy – az ENSZ egyezménynek megfelelően – járjon el közvetítőként a tartási követelések külföldi elismerése és érvényesítése (beszedése) iránti kérelmek ügyében.

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Dániában nem alkalmazandó.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A hátralékok beszedésért felelős hatóság (a dán Tartozásbehajtó Ügynökség) szedi be a végrehajtandó határozatokon alapuló követeléseket. Ha nem egyenlítik ki az adott követelést, a hátralékok beszedéséért felelős hatóság végrehajtja a határozatot.

Ha a beszedés vagy végrehajtás során a fizetésre kötelezett fél vitatja a követelést, a hátralékok beszedéséért felelős hatóság a Családjogi Ügynökség elé terjeszti az ügyet, amelynek határozata a beszedés vagy végrehajtás elutasítását vagy felfüggesztését is eredményezheti.

Ugyanakkor a hátralékok beszedéséért felelős hatóság döntést hozhat a követelés fennállásáról és terjedelméről, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti. A hatóság fel is függesztheti a végrehajtást.

A Családjogi Ügynökség határozatainak felülvizsgálata négy héten belül kérhető a családjogi bíróságtól. Bizonyos helyzetekben a Családjogi Ügynökség akkor is újból megvizsgálhatja saját határozatát, ha a fél annak bírósági felülvizsgálatát kérte.

A hátralékok beszedéséért felelős hatóságnak az adósságok behajtásáról szóló és egyéb határozataival – a követelések fennállására és terjedelmére vonatkozó határozatokat is beleértve – szembeni panaszok a Nemzeti Adóügyi Bíróság (Landsskatteretten) elé terjeszthetők, amennyiben a vitatott kérdés a követelésnek a hátralékok beszedéséért felelős hatóság általi kezelését érinti.

A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága (fogedret) bírálja el a beszedéséért felelős hatóság által foganatosított zár alá vételekkel szembeni kifogásokat. A végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozatokkal szemben a felsőbb bírósághoz lehet fellebbezést benyújtani. Ha a követelés értéke nem haladja meg a 20 000 DKK-t, a végrehajtás és a kis értékű követelések bírósága által hozott határozat ellen kizárólag a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével nyújtható be fellebbezés. A felsőbb bíróság fellebbezési ügyekben hozott határozataival szemben – a Fellebbezéseket Engedélyező Testület engedélyével – a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni.

Az Alkotmány 63. cikke értelmében a bíróságok kivizsgálhatják a Szociális Jogorvoslati Testület és a Nemzeti Adóügyi Bíróság által hozott határozatokat. Amennyiben a panaszos Dániában rendelkezik lakóhellyel, az ilyen határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a panaszos lakóhelye szerinti kerületi bíróságon kell benyújtani. Ha a panaszos nem Dániában lakik, az ügyet a Koppenhágai Kerületi Bíróság elé kell terjesztenie. A kerületi bíróság határozata ellen fellebbezés nyújtható be az illetékes felsőbb bírósághoz; az utóbbi bíróság határozatai ellen pedig a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni, amennyiben a Fellebbezéseket Engedélyező Testület ehhez hozzájárul. Amikor megkapja az adott féltől érkező keresetet, a kerületi bíróság a felsőbb bíróság elé utalja az ügyet kivizsgálás céljából, amennyiben elvi kérdést kell elbírálni.


Elérhetőség:

Családjogi Ügynökség

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánia

E-mail: A link új ablakot nyit megpost@familieretshuset.dk

Telefon: +45 7256 7000

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.familieretshuset.dk

Dán Tartozásbehajtó Ügynökség

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Dánia

Telefon: +45 70157304

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.gaeldst.dk

Nemzeti Adóügyi Bíróság

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dánia

E-mail: A link új ablakot nyit megsanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

A bíróságok (a kerületi bíróságok, a felsőbb bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság), valamint a Fellebbezéseket Engedélyező Testület elérhetőségei megtalálhatók az alábbi internetcímen: A link új ablakot nyit meghttp://www.domstol.dk

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Dánia a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok dán, finn, izlandi, norvég és svéd fordítását fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Dániában nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 07/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Németország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Az elismerés megállapítása vagy végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmeket a 4/2009/EK rendelet 27. cikke értelmében azon tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht) székhelyén működő helyi bíróság (Amtsgericht) családjogi bírósága (Familiengericht) bírálja el, amelynek illetékességi területén azon személy szokásos tartózkodási helye található, aki az okirat kötelezettje, vagy amelynek illetékességi területén a végrehajtást foganatosítani kell (illetékességek koncentrációja).A berlini tartományi felsőbíróság (Kammergericht) illetékességi területén a Pankow-Weißensee helyi bíróság jár el.

Ha az eljárás tárgya közjegyzői okirat végehajthatóvá nyilvánítása, úgy az okiratot közjegyző (Notar) is végrehajthatóvá nyilváníthatja.

A végehajthatóvá nyilvánítási eljárásban hozott elsőfokú határozatokkal szembeni, a 4/2009/EK rendelet 32. cikke szerinti jogorvoslatként panasz (Beschwerde) nyújtható be.A panaszt a tartományi felsőbíróság (Oberlandesgericht) bírálja el.A panaszt annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 4/2009/EK rendelet 33. cikke szerinti jogorvoslat a további fellebbezés (Rechtsbeschwerde). Elbírálására a szövetségi legfelsőbb bíróság (Bundesgerichtshof). rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A jogorvoslati kérelmet a panaszt elbíráló bíróság határozatának kézbesítésétől számított egy hónapon belül kell benyújtani.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 4/2009/EK rendelet 19. cikkében előírt felülvizsgálati eljárást az a bíróság folytatja le, amelyik a határozatot hozta.Ha fennállnak a 19. cikkben foglalt feltételek, úgy a mulasztási ítéletre vonatkozó rendelkezések (a polgári perrendtartás [ZPO] 343–346. §-a) kerülnek megfelelően alkalmazásra. Ha nem állnak fenn a 19. cikkben foglalt feltételek, a bíróság határozattal elutasítja a kérelmet. A határozat tárgyalás tartása nélkül is meghozható.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A 4/2009/EK rendelet 49. cikke szerinti központi hatóság a Bundesamt für Justiz (Szövetségi Igazságügyi Hivatal). Címe:

Bundesamt für Justiz

D - 53094Bonn

A Bundesamt für Justiz mint központi hatóság elérhető telefonon, faxon vagy e-mail útján az alábbiak szerint.

Telefon:

Belföldi: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Nemzetközi: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Belföldi: 0228/99410-5202

Nemzetközi: +49/228/99410-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A tartási kötelezettségekről szóló rendelet 21. cikke szerinti kérelmek elbírálása a helyi bíróságok (Amtsgerichte) mint végrehajtási bíróságok hatáskörébe tartozik.A kérelem elbírálására azon helyi bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a végrehajtási eljárást foganatosítják vagy foganatosították.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben megjelölt iratok fordításához csak a német nyelv elfogadható.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A Bundesamt für Justiz mint központi hatóság és más központi hatóságok közötti kommunikáció (a 4/2009/EK rendelet 59. cikkének (3) bekezdése) angol nyelven is folytatható, ha az érintett központi hatóságok ebben megállapodtak.

Utolsó frissítés: 22/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Észtország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti, 27. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmet Észtországban a megyei bíróságok bírálják el (a polgári perrendtartás 121. cikke).

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában hozott határozat elleni, 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelem tárgyában a körzeti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A határozatok 33. cikk szerinti megtámadásához Észtországban a Legfelsőbb Bírósághoz kell fellebbezést benyújtani (a polgári perrendtartás 625. és 695–701. cikke).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálat kérelmezéséhez Észtországban – ha a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet másként nem rendelkezik – a rendes felülvizsgálati kérelem szabályai alkalmazandók. A felülvizsgálati kérelmeket a megyei bíróságok bírálják el.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Az Észt Köztársaság központi hatósága a 49. cikk (3) bekezdése szerinti tájékoztatás alapján:

Igazságügyi Minisztérium (Justiitsministeerium)

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Osztály (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: A link új ablakot nyit megcentral.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A végrehajtás megtagadása vagy felfüggesztése iránti, 21. cikk szerinti kérelmeket Észtországban a megyei bíróságok bírálják el.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Észtország a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok fordítása céljából az észt mellett az angol nyelvet fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkel összefüggésben Észtország a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából az észt és az angol nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 31/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Görögország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az elsőfokú bíróság. A 32. cikk (2) bekezdése szerinti, az ilyen határozatokkal szembeni jogorvoslati kérelmek elbírálására az a fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel, amelynek regionális illetékessége alá tartozik az az elsőfokú bíróság, amely a határozatot kiadta.

A 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati eljárás a fellebbezés (έφεση).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikk szerinti jogorvoslati eljárás a megsemmisítés iránti kérelem (αίτηση αναίρεσης). A jogorvoslati eljárásokkal a Legfelsőbb Polgári és Büntetőbíróság (Areios Pagos, Άρειος Πάγος) foglalkozik.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk értelmében a külföldi bíróság által az alperes távollétében hozott tartási határozatot a mulasztó fél / alperes megtámadhatja.Az alperes távollétében hozott tartási határozattal szembeni fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik a határozatot hozta.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Az Igazságügyi Minisztérium polgári és büntetőjogi ügyekben folytatott nemzetközi igazságügyi együttműködéssel foglalkozó osztályát jelölték ki a 49. cikk (3) bekezdése szerinti központi hatóságként.

Mesogeion 96

11527 Athens

Tel.: (+30) 213 1307312

Fax: (+30) 213 1307499

E-mail: A link új ablakot nyit megcivilunit@justice.gov.grA link új ablakot nyit meg mntolia@justice.gov.grA link új ablakot nyit meg vsarigiannidis@justice.gov.gr

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

A görög jog nem rendelkezik arról, hogy az 51. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a központi hatóság feladatait az illetékes hatóság felügyelete alatt álló közintézmények vagy egyéb szervek lássák el.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk alkalmazásában a végrehajtási ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóság az elsőfokú bíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Görög.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkben említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelvek a görög és az angol.

Utolsó frissítés: 01/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Spanyolország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A hatáskörrel rendelkező bíróságok az elsőfokú bíróságok (Juzgados de Primera Instancia) és a nemi alapú erőszakkal kapcsolatos ügyekben eljáró különleges bíróságok (Juzgados de Violencia de Género), saját hatáskörükön belül (az igazságszolgáltatásról szóló törvény – LOPJ – 87. cikke).

Az elsőfokú bíróságok határozata ellen a tartományi bíróságokhoz (Audiencias Provinciales) lehet fellebbezni.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Eljárási szabálysértésen alapuló, a spanyol autonóm területek felsőbíróságaihoz (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma) benyújtott rendkívüli jogorvoslat iránti kérelemre, és a spanyol Legfelsőbb Bírósághoz (Tribunal Supremo) benyújtott megsemmisítés iránti kérelemre a polgári perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény IV. címének az „Eljárási szabálysértés miatti rendkívüli jogorvoslat” (Del recurso extraordinario por infracción procesal) című IV. fejezete, illetve „Fellebbezés” (Del recurso de casación) című V. fejezete irányadó.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A felülvizsgálati eljárást a megtámadott határozatot hozó bíróság, vagyis az elsőfokú bíróság folytatja le. A 4/2009/EK rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás a polgári perrendtartásról szóló 1/2000. sz. törvény IV. címének „Felülvizsgálati kérelem és perújítás” (De los recursos de reposición y revision) című II. fejezetének megfelelően zajlik.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Igazságügyi Minisztérium (Ministerio de Justicia)

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Aligazgatóság (Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spanyolország

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Fax: 00 34 91 3904457

e-mail: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A hatáskörrel rendelkező bíróság azon tartomány fővárosában működő elsőfokú bíróság, amelynek területén a fél, akivel szemben a végrehajtást kérték, lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek területén az ítéletet végre kell hajtani.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20. és a 40. cikk alkalmazásában az elfogadott nyelv a spanyol és a portugál.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkel összhangban a központi hatóság által elfogadott nyelv a spanyol és az angol.

Utolsó frissítés: 27/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Franciaország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a rendes (tribunal judiciaire) elnöke vagy a közjegyzői kamara elnöke.

A 32. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a fellebbezési bíróság (cour d’appel).

A 27. cikk (1) bekezdése értelmében illetékes hatóság a 27. cikk (2) bekezdésének megfelelően az a hatóság, amely annak a félnek a szokásos tartózkodási helye alapján illetékes, akivel szemben a végrehajtást kérték, vagy amely a végrehajtás helye alapján illetékes.

A 32. cikk (2) bekezdésének megfelelően kijelölt hatóság a családjogi bíró határozataival szembeni jogorvoslat elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóság.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikk szerinti eljárás a polgári perrendtartás 973–982. és 1009–1031. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a Semmítőszékhez (Cour de cassation) benyújtott jogorvoslati kérelem (pourvoi en cassation).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárás a fellebbezés, amit ahhoz a fellebbezési bírósághoz (cour d’appel) lehet benyújtani, amelyiknek az illetékességi területén a megtámadott határozatot hozó bíróság található.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Külügy- és Európai Ügyi Minisztérium)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0) 1 43 17 91 99

Fax : +33 (0)1 43 17 81 97

E-mail cím: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A végrehajtásra illetékes bíróság az adós lakóhelye vagy az intézkedés végrehajtásának helye szerinti bíróság. Ha az adós külföldön lakik vagy lakóhelye ismeretlen, az illetékes bíróság az intézkedés végrehajtásának helye szerinti bíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Csak a francia.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Csak a francia.

Utolsó frissítés: 20/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Horvátország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet és a kérelem tárgyában az elsőfokú bíróság által hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet a városi bírósághoz kell benyújtani.

A végrehajthatóság megállapításáról szóló határozattal kapcsolatos fellebbezéseket a városi bíróság – vagyis a határozatot kibocsátó elsőfokú bíróság – útján a megyei bírósághoz (a másodfokú bírósághoz) kell benyújtani.

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás jogerős határozattal történő befejeződését követően a városi bíróság megerősíti, hogy a végrehajthatósági nyilatkozat végrehajtható.

A hatáskörrel rendelkező bíróságok a következők:

a) városi bíróság (općinski sud): a polgári perrendtartásnak (Zakon o parničnom postupku) (NN – Narodne novine, a Horvát Köztársaság hivatalos lapja – 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. és 89/14. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvénynek (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN No 128/14. szám)) megfelelően.

b) megyei bíróság (županijski sud): a polgári perrendtartásnak (NN 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. és 89/14. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvénynek (NN No 128/14. szám) megfelelően.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A rendelet 33. cikke szerinti, jogorvoslat tárgyában hozott határozatot kizárólag a fél által kérelmezett perújítással lehet megtámadni (a polgári perrendtartás 421–428. cikkének megfelelően).

A perújítási kérelmet mindig ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az első fokú határozatot hozta.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás alapján a rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálati eljárást a fél által benyújtott perújítási kérelemmel kell megindítani (a polgári perrendtartás 421–428. cikkének megfelelően). A perújítási kérelmet mindig ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az első fokú határozatot hozta.

A polgári perrendtartás 117. cikke értelmében a fél az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelmet is benyújthat, ahhoz a bírósághoz, amelynek az elmulasztott intézkedést meg kellett volna hoznia.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A tartási kötelezettség tekintetében a 4/2009/EK tanácsi rendelet szerinti központi hatóság Horvátországban:

Népesedési, Családügyi, Ifjúsági és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A polgári perrendtartás (NN 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. és 89/14. szám) és a bíróságok illetékességi területéről és székhelyéről szóló törvény (NN 128/14. szám) értelmében a rendelet 21. cikkével összefüggésben a végrehajtásért a horvátországi városi bíróságok a felelősek.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett dokumentumok fordítása céljából a Horvát Köztársaság a polgári perrendtartás 6. cikkének megfelelően a horvát nyelv latin betűs átiratát fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek a következők:

a) a kérelmekhez és a formanyomtatványokhoz: a horvát;

b) az egyéb típusú kommunikációhoz: a horvát és kérésre az angol nyelv.

Utolsó frissítés: 17/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Olaszország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására és a 32. cikk (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslat elbírálására a fellebbezési bíróságok (Corti di Appello) rendelkeznek hatáskörrel.

E hatóságok adatai megtalálhatók a A link új ablakot nyit megwww.giustizia.it honlapon (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárások az ilyen határozatok megtámadására rendelkezésre álló rendes és rendkívüli jogorvoslatok: a megsemmisítés iránti kérelem (ricorso per cassazione), az ugyanazon bíróság általi visszavonás (revocazione), és a harmadik fél általi megtámadás (opposizione di terzo).

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmek elbírálására ugyanaz a hatóság rendelkezik hatáskörrel, amelyik a határozatot hozta; a kérelemre a felülvizsgálat tárgyát képező határozat meghozatala során alkalmazott eljárási szabályok irányadók.

E hatóságok adatai megtalálhatók itt.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság az Igazságügyi Minisztérium fiatalkorúakkal foglalkozó igazságügyi osztálya:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Faxszám: +39 6 68188323

E-mail: A link új ablakot nyit megautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Hivatalos e-mail-cím: A link új ablakot nyit megprot.dgmc@giustiziacert.it

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk alkalmazásában a végrehajtás tekintetében illetékes hatóságok a rendes bíróságok (az olasz polgári perrendtartás 9. cikkének második bekezdésével összhangban).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett dokumentumokat olasz nyelvre kell lefordítani.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 59. cikkében említett, a központi hatóság által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelv az olasz.

Utolsó frissítés: 09/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Ciprus

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok a nicosiai, a limassoli, a larnacai/famagustai és a paphosi családjogi bíróságok.

 • Nicosiai családjogi bíróság (Oikogeneiakó Dikastírio)

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Limassoli családjogi bíróság

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Larnacai/famagustai családjogi bíróság

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Paphosi családjogi bíróság

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

A 32. cikk (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása a Családjogi Fellebbviteli Bíróság (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) hatáskörébe tartozik.

Székhelye a Legfelsőbb Bíróságon található, elérhetősége:

 • Supreme Court of Cyprus (Ciprusi Legfelsőbb Bíróság)
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Ciprus
  tel.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A ciprusi jogrendszerben nincs harmadfokú eljárás, azaz nincs lehetőség a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az e cikkben foglalthoz hasonló felülvizsgálat a polgári perrendtartás (Thesmoí Politikís Dikonomías) 48. cikkének 9(h) és 9(n) pontja értelmében a határozat hatályon kívül helyezése (aítisi paramerismoú tis apófasis) iránti kérelem formájában kérelmezhető. A kérelmet ahhoz a családjogi bírósághoz kell benyújtani, amely a hatályon kívül helyezendő határozatot hozta.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

 • Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)

International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Ciprus

Kapcsolattartók:

 • Konstantina Sophocleous

közigazgatási tisztviselő

International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)

Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)

Tel.: +357 22805973

fax: + 357 22518328

E-mail: A link új ablakot nyit megcsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionisiou

közigazgatási tisztviselő

International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)

Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)

Tel.: (+357) 22805932

fax: (+357) 22518328

e-mail: A link új ablakot nyit megtdionysiou@mjpo.gov.cy

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

 • Nicosiai családjogi bíróság

tel.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Limassoli családjogi bíróság

tel.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Larnacai/famagustai családjogi bíróság

tel.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Paphosi családjogi bíróság

tel.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Görög és angol.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Görög és angol.

Utolsó frissítés: 07/09/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Lettország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti, végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek ügyében Lettországban az általános hatáskörrel rendelkező bíróságok, vagyis a körzeti (vagy városi) bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel.

A rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek ügyében hozott határozatok elleni fellebbezések vonatkozásában Lettországban a regionális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel és illetékességgel, az érintett körzeti (vagy városi) bíróság közvetítésével.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A fellebbezés ügyében hozott határozatot a rendelet 33. cikke értelmében a Legfelsőbb Bíróság Tanácsa előtt lehet megtámadni, az érintett regionális bíróság közvetítésével.

Elérhetőség:

Legfelsőbb Bíróság

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lettország

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Egy adott ügynek a vonatkozó határozat felülvizsgálatával egybekötött újratárgyalása érdekében az alperesnek a rendelet 19. cikke alapján az alábbiak egyikéhez kell kérelmet benyújtania:

1)      körzeti (városi) bíróság ítélete vagy határozata kapcsán az érintett regionális bírósághoz;

2)      regionális bíróság ítélete vagy határozata kapcsán a Legfelsőbb Bíróság polgári kollégiumához;

3)      a Legfelsőbb Bíróság kollégiumának ítélete vagy határozata kapcsán a Legfelsőbb Bíróság tanácsának polgári ügyekben ítélkező szekciójához.

A kérelem az érintett döntéssel kapcsolatos végrehajtó dokumentum benyújtásához előírt időszak lejárta után nem nyújtható be.

A kérelem elbírálásakor a bíróság azt vizsgálja, hogy a kérelmező által megjelölt körülmények a rendelet 19. cikke értelmében a döntés felülvizsgálatára okot adó körülménynek tekinthetők-e. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a körülmények okot adnak a döntés felülvizsgálatára, úgy teljes mértékben megsemmisíti a megtámadott döntést, és az ügyet az első fokon eljáró bíróság elé utalja újratárgyalásra. Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a kérelemben feltüntetett körülmények nem adnak okot a döntés felülvizsgálatára, úgy elutasítja a kérelmet. A bíróság döntése kapcsán kiegészítő panasz tehető.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Lettországban a központi hatóság feladatait az Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (a tartási kötelezettségek garanciaalapja) látja el.Elérhetőség:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Lettország

Tel.:     + 37167830626

Fax:     + 37167830636

E-mail:pasts@ugf.gov.lv

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Lettországban a központi hatóságok 51. cikkben említett különleges feladatait az Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (a tartási kötelezettségek garanciaalapja) látja el.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Lettországban a valamely döntés kapcsán a végrehajtás megtagadása vagy felfüggesztése iránti, a rendelet 21. cikke szerinti kérelem ügyében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság az a körzeti (vagy városi) bíróság, amelynek joghatóságát a külföldi bíróság döntésének végrehajtása érinti.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Lettország a rendelet 20., 28. és 40. cikkében említett fordításokat csak hivatalos nyelvén, azaz lett nyelven fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Lettország a rendelet 56. cikkében (a rendelet VI. és VII. melléklete) említett kérelmek esetében kizárólag nemzeti nyelvű, vagyis lett fordítást fogad el.

Lettország a különleges intézkedések iránti kérelmeket (a rendelet V. melléklete) lett vagy angol nyelven fogadja el.

Az egyéb közlemények esetében a központi hatóság kérésre a lett és az angol nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 16/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Litvánia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmeket és az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni fellebbezéseket a rendelet 27. cikkének (1) bekezdésével, illetve 32. cikkének (2) bekezdésével összhangban Litvánia Fellebbviteli Bírósága [Lietuvos apeliacinis teismas] bírálja el.

Litvánia Fellebbviteli Bírósága

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
e-mail:A link új ablakot nyit megapeliacinis@apeliacinis.lt

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában a Litvánia Fellebbviteli Bírósága által hozott határozat ellen felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Litván Legfelsőbb Bírósághoz. Az ilyen jogorvoslati kérelmeket a litván polgári perrendtartásnak a semmítőszék előtti eljárásokra vonatkozó szabályai szerint kell elbírálni, kivéve, ha a rendelet, vagy a polgári eljárásokra irányadó uniós és nemzetközi jogot átültető litván jogszabályok másképp rendelkeznek. A felülvizsgálati kérelem annak befogadásakor sürgős ügyként bekerül a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe. A Legfelsőbb Bíróság legfeljebb 14 napos határidőt állapít meg a kérelem elbírálására. A jogorvoslati kérelemnek a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe való felvételéről szóló értesítésében (a polgári perrendtartás 350. cikkének (7) bekezdése) a Legfelsőbb Bíróság értesíti a feleket és az ügyben érintett egyéb személyeket a válaszbeadvány benyújtásának határidejéről.

A Legfelsőbb Bíróság által megállapított határidőn belül a felek kötelesek, az egyéb érintett személyek pedig jogosultak írásbeli válaszbeadványt benyújtani a fellebbezésre. E határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fellebbezést felvették a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati tanácsa által tárgyalandó ügyek jegyzékébe.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A tartással kapcsolatos ügyekben hozott határozatokat a rendelet 19. cikkének megfelelően a határozatot elfogadó bíróság vizsgálja felül. A tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálatára irányuló fellebbezés befogadását követően a bíróság a fellebbezés és mellékletei egy példányát megküldi a kérelmezőnek, és tájékoztatja őt arról, hogy a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül írásbeli válaszbeadványt kell benyújtania. A tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a bíróság írásbeli eljárásban bírálja el. Amennyiben szükségesnek tartja, a bíróság a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelem elbírálása céljából szóbeli eljárást is elrendelhet. A bíróság köteles a tartási kötelezettség tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránti kérelmet a válaszbeadvány benyújtására nyitva álló határidő leteltétől számított legfeljebb 14 napon belül megvizsgálni, és a rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében szereplő lehetőségek valamelyikének megfelelő határozatot hozni.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Államilag biztosított jogsegélyszolgálat)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litvánia

Telefon: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-mail: A link új ablakot nyit megteisinepagalba@vgtp.lt

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.vgtpt.lrv.lt

Amennyiben a kérelem szülő-gyermek kapcsolatból eredő, 21. életévét be nem töltött személlyel szembeni tartási kötelezettségre vonatkozik, a központi hatóság feladatait az Állami Társadalombiztosítási Alap mažeikiai kirendeltsége látja el.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litvánia

Telefon: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-mail: A link új ablakot nyit megmazeikiai@sodra.lt

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Amennyiben a kérelem szülő-gyermek kapcsolatból eredő, 21. életévét be nem töltött személlyel szembeni tartási kötelezettségre vonatkozik, a központi hatóságnak a rendelet 51. cikke szerinti feladatait a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap látja el.

A Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap elérhetőségei:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Telefon: (8 5) 272 8081

Fax: (8 5) 265 3984
E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@vif.lt

Amennyiben a körülmények szükségessé teszik, a rendelet 56. cikkében felsorolt kérelmek tekintetében lehetőség van az állam által biztosított jogi segítségnyújtás igénybevételére az állam által garantált jogi segítségnyújtásról szóló törvényben meghatározott eljárásnak megfelelően, kivéve, ha a polgári eljárásokra irányadó uniós és nemzetközi jogot átültető litván jogszabályok, vagy a rendelet másképp rendelkezik. Amennyiben a rendelet 56. cikkében felsorolt kérelmek vizsgálata során nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelmezőnek az állam által biztosított jogi segítségnyújtásra van szüksége, a vilniusi államilag biztosított jogsegélyszolgálat és a Szociális Biztonsági és Munkaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó Gyermektartásdíj Alap Hivatala továbbítja az állam által biztosított jogi segítségnyújtás iránti kérelmet közvetlenül az állam által biztosított jogi segítségnyújtás megszervezéséért felelős illetékes hatóságokhoz, nevezetesen az állam által biztosított litván jogsegélyszolgálatokhoz.

Az államilag biztosított litván jogsegélyszolgálatok nevei és elérhetőségei

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat

Cím

Telefonszám

Fax

E-mail-cím

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

A link új ablakot nyit megvilniausvgtpt@infolex.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

A link új ablakot nyit megkaunovgtpt@infolex.ltt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

A link új ablakot nyit megkl.vgtpt@infolex.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

A link új ablakot nyit megsvgtpt@svgtpt.lt

Államilag biztosított jogsegélyszolgálat, Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

A link új ablakot nyit megpaneveziovgtpt@infolex.lt

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikkének (2) bekezdése szerinti, az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata végrehajtásának teljes vagy részleges megtagadása iránti kérelmet Litvánia Fellebbviteli Bírósága bírálja el.

Litvánia Fellebbviteli Bírósága
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Telefon: (8 5) 266 3479
Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: A link új ablakot nyit megapeliacinis@apeliacinis.lt

A rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti, az eredeti eljárás helye szerinti bíróság határozata végrehajtásának teljes vagy részleges felfüggesztése iránti kérelmet a kérelmezett végrehajtás helye szerinti kerületi bíróság bírálja el.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A rendelet 20. cikkében említett dokumentumok egyedüli elfogadott nyelve a litván, míg a 28. és 40. cikkben említett dokumentumok litván és angol nyelven egyaránt elfogadhatóak.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A litván központi hatóság által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott – a rendelet 59. cikkében említett – nyelv a litván és az angol.

Utolsó frissítés: 08/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Luxemburg

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A helyi bíróságok hatásköre és illetékessége

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet a kerületi bíróság elnökéhez kell benyújtani.

Luxembourgi Kerületi Bíróság

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Fax: (352) 47 59 81-421

Diekirchi Kerületi Bíróság

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (352) 80 32 14 - 1
Fax: (352) 80 71 19 vagy (352) 802484

A kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés

Legfelsőbb Bíróság – Polgári Kollégium

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Fax: (352) 47 59 81-396

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Az elsőfokú fellebbezés tárgyában hozott határozat ellen csak jogkérdésben van helye további fellebbezésnek (semmisségi fellebbezés).

Semmítőszék

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 475981-369/373

Fax: (352) 475981-773

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Annak az alperesnek, aki nem jelent meg Luxemburgban a bíróság előtt, jogában áll a határozat felülvizsgálatát kérni a határozatot kibocsátó bíróságnál a rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételek mellett. Ezt a kérelmet a felülvizsgálat tárgyát képező határozatot hozó bíróság esetében irányadó alaki követelmények szerint kell benyújtani.

Luxembourgi Békebíróság

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Esch-sur-Alzette-i Békebíróság

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Kegyelmi Főosztály

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Telefon: (352) 530 529 200 Fax: (352) 530 529 201

Diekirchi Békebíróság

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Telefon: (352) 80 88 53 - 1

Luxembourgi Kerületi Bíróság

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Diekirchi Kerületi Bíróság

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (352) 80 32 14-1

Fax: (352) 807119 vagy (352) 82484

Legfelsőbb Bíróság

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság a Legfelsőbb Bíróság mellett működő Legfőbb Ügyészség.

Legfőbb Ügyészség

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Telefon: 00 (352) 47 59 81 -393/329
Fax: 00 (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Az illetékes hatóság a Legfelsőbb Bíróság mellett működő Legfőbb Ügyészség.

Legfőbb Ügyészség

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00 (352) 475981-393/329

Fax: 00 (352) 470550

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Luxemburg a francián kívül a német nyelvet is elfogadja.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Luxemburg a francián kívül a német nyelvet is elfogadja.

Utolsó frissítés: 24/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Magyarország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság; a fellebbezések tárgyában a törvényszékek, Budapesten a Fővárosi Törvényszék dönt.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A Kúria által elbírálandó felülvizsgálati kérelem, amelyet az első fokú határozatot hozó bíróságnál kell benyújtani.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálati eljárást az I. fokon eljáró járásbíróságon kell megindítani, a perújítás szabályai szerint (a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, XIII. fejezet, 260-269.§).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

tel: (36) 1 795 4846,

fax: (36) 1 795 0463,

e-mail: A link új ablakot nyit megnmfo@im.gov.hu

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás esetében a törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság, a 21. cikk (3) bekezdése szerinti eljárás esetében a végrehajtási ügyben eljáró bírósági végrehajtó székhelye szerint illetékes járásbíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Magyar.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

a) Kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványok: magyar

b) Megkeresés formanyomtatványa: magyar, angol vagy német

c) Egyéb kommunikáció esetén a központi hatóság kérelemre elfogadja a magyaron kívül az angol és a német nyelvet.

Utolsó frissítés: 27/03/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Málta

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése alapján a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek elbírálása tekintetében illetékes bíróság a Polgári Bíróság Családjogi Kollégiuma. Kapcsolattartási adatok:

Cím:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Málta

Telefon: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

A 32. cikk (2) bekezdése alapján az ilyen kérelem ügyében hozott határozatokkal szemen benyújtott fellebbezések elbírálása tekintetében illetékes bíróság a Fellebbviteli Bíróság. Kapcsolattartási adatok:

Cím:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Málta

Telefon: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A Fellebbviteli Bíróság fellebbezési ügyben hozott határozatával szemben további fellebbezésnek a máltai törvények alapján nincs helye.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálati eljárást a nemzetközi tartási kötelezettségekre vonatkozó 2011. évi rendelet (LN452/11) végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek ügyében hozott határozatokkal szembeni jogorvoslatról szóló 7. cikke állapítja meg Ezekben az ügyekben az illetékes bíróság a Fellebbviteli Bíróság, kapcsolattartási adatai a következők:

Cím:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Málta

Telefon: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A központi hatóság a Szociális és Jóléti Normák Főigazgatósága. Kapcsolattartási adatok:

Cím:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Málta

Telefon: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Nem alkalmazható

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikkee szerinti jogérvényesítésért felelős szerve a Polgári Bíróság Családjogi Kollégiuma. Kapcsolattartási adatok:

Cím:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Málta

Telefon: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Angol

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A máltai, vagy az angol nyelv

Utolsó frissítés: 26/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Hollandia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A rendelet 27. cikkének (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmek tárgyában a körzeti bíróságokon az ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket elbíráló bírák (voorzieningenrechter) járnak el.

A rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelmek elbírálására a kérelemről határozó bíró bírósága rendelkezik hatáskörrel.A körzeti bíróságok elérhetőségére vonatkozó információk megtalálhatók az Igazságszolgáltatási Tanács (Raad voor de rechtspraak) honlapján: www.rechtspraak.nl.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a semmisségi panasz (beroep in cassatie).

A semmisségi panaszokat a legmagasabb szintű rendes bíróság, a holland legfelsőbb bíróság (Hoge Raad der Nederlanden) bírálja el. A semmisségi eljárás célja a jog egységének fenntartása, a jogfejlődés irányítása és a jogi védelem megóvása. A semmisségi eljárás során csak jogi kérdések vizsgálhatók. A legfelsőbb bíróság csak azt vizsgálja, hogy a jogszabályokat (az eljárási szabályokat is ideértve) helyesen alkalmazták-e. Az eljáró bírókat ténykérdésekben a megtámadott határozat megállapításai kötik. A semmisségi eljárásban részes felek nevében a legfelsőbb bíróság előtt jogi képviselő jár el.

A semmisségi eljárás indokolt semmisségi panasz benyújtásával indul. Az ellenérdekű fél három héten (vagy a legfelsőbb bíróság által meghatározott más határidőn) belül ellenkérelmet terjeszthet elő. Ha ez az ügy szempontjából indokolt, a jogi képviselők pontosíthatják beadványaikat. A legfelsőbb bíróság ítéletét a mellette működő főügyész írásbeli indítványa alapján hozza meg.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Felülvizsgálati kérelmet a rendelet 19. cikkében felsorolt okok valamelyike alapján, az e cikkben megjelölt határidőn belül lehet benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik a határozatot hozta. Hollandiában ez a körzeti bíróság vagy a fellebbviteli bíróság lehet.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A kijelölt központi hatóság a Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (a Tartási Követelések Érvényesítésnek Nemzeti Hivatala).

Az LBIO elérhetősége:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Fax: +31(0)102894882

E-mail:iia@lbio.nl

Honlap:www.lbio.nl

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A határozatok végrehajtására a végrehajtók rendelkeznek hatáskörrel.

A Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders(KBvG) (Hollandiai Végrehajtók Királyi Szakmai Szervezete) elérhetősége:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Fax: +31 (0)708903531

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Honlap:www.kbvg.nl

A honlap tartalmazza a hollandiai végrehajtók és irodáik nevét és címét.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett fordítások céljára csak a holland nyelv elfogadott.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikk (1) bekezdésében említett megkeresést vagy kérelem beadására szolgáló formanyomtatványt holland nyelven kell kitölteni.

Utolsó frissítés: 10/10/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Ausztria

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Kérelmek esetén: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező körzeti bíróság (Bezirksgericht – a 27. cikk (2) bekezdése szerint a kötelezett szokásos tartózkodási helye vagy a végrehajtás helye szerint illetékességgel rendelkező bíróság).

Fellebbezések esetén: határozattal szemben (Berufung) vagy jogkérdésben (Rekurs) a regionális bíróság a határozatot hozó körzeti bíróságon keresztül.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Ausztriában: a végrehajtásról szóló rendeletnek (Exekutionsordnung) a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 528. cikkével együtt értelmezett 78. cikkének (1) bekezdése és 411. cikkének (4) bekezdése szerinti jogkérdésben való fellebbezést (Revisionsrekurs) a körzeti bírósághoz (elsőfokú bíróság) kell benyújtani, amely azt döntéshozatalra a Legfelsőbb Bírósághoz (Oberster Gerichtshof) továbbítja.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Az osztrák jog szerinti szabályszerű kézbesítés esetén: az érvényesített követelés vitatására rendelkezésre álló határidő elmulasztásának vagy tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei alóli mentesítés iránti kérelem (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

Amennyiben az iratot az osztrák jog szerint nem szabályszerűen kézbesítették: kétféle fellebbezés létezik: a határozat elleni fellebbezés (az alperes távollétében hozott ítéletek esetében) és a jogkérdésben való fellebbezés (az alperes távollétében hozott bírósági végzések ellen).

A hatáskörrel rendelkező bíróságok neve és elérhetősége: minden fellebbezést az elsőfokú bíróságon kell benyújtani, amely vagy maga dönt az ügyben (például jogkövetkezmények alóli mentesítés esetében), vagy azt döntéshozatalra a felsőbb szintű bíróság elé utalja.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Minden ügyben:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Vienna.

Szervezeti egység: Abteilung I 10.

E-mail-cím: team.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Minden végrehajtási ügyben a végrehajtásról szóló törvény 17–19. cikke alapján hatáskörrel rendelkező bíróság jár el, vagy szükség esetén a fellebbviteli bíróság.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Német.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Angol, francia, német.

Utolsó frissítés: 25/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Lengyelország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A Lengyel Köztársaságban a 4/2009/EK rendelet 27. cikkének (1) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróságok a polgári perrendtartásról szóló 1964. november 17-i törvény (Kodeks postępowania cywilnego) 11511. cikkének (1) bekezdése alapján a regionális bíróságok (sądy okręgowe).

A Lengyel Köztársaságban a 4/2009/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti fellebbezések tárgyában hatáskörrel rendelkező bíróságok a fellebbviteli bíróságok (sądy apelacyjne) (a polgári perrendtartás 394. és azt követő cikkei, a törvény 11511. cikkével összefüggésben). A fellebbezést a fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani a vitatott határozatot hozó regionális bíróság útján (a polgári perrendtartás 369. cikke, a 397. cikk (2) bekezdésével összefüggésben).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Lengyelországban a polgári perrendtartás 3981 – 39821. cikke értelmében a 4/2009/EK rendelet 33. cikke szerinti jogorvoslati lehetőség a megsemmisítés iránti kérelem (skarga kasacyjna). A hatáskörrel rendelkező bíróság a Legfelsőbb Bíróság (Sąd Najwyższy). A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani a vitatott határozatot hozó fellebbviteli bíróság (sąd apelacyjny) útján (a polgári perrendtartás 3985. cikkének (1) bekezdése, az 11511. cikk (3) bekezdésével összefüggésben).

A Legfelsőbb Bíróság elérhetősége:

Sąd Najwyższy (Legfelsőbb Bíróság)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varsó

Lengyelország

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Lengyelországban a polgári perrendtartás 11442. cikkének hatálya alá tartozó tartási kötelezettség tárgyában hozott ítélet megsemmisítése iránti eljárás a 4/2009/EK rendelet 19. cikkében említett eljárás. Az eljárást megindító kérelmet a vitatott határozatot hozó regionális bírósághoz kell benyújtani. Ennek megfelelően aszerint, hogy a vitatott tartási ítéletet mely bíróság hozta, a 4/2009/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése szerinti hatáskörrel az alábbi bíróságok rendelkezhetnek:

a) járásbíróság (sąd rejonowy)

b) regionális bíróság (sąd okręgowy) (amennyiben ez a bíróság házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljárásban, vagy megsemmisítés iránti eljárásban hozta a határozatot).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Lengyelországban a 4/2009/EK rendelet 49. cikkének (1) bekezdése értelmében kijelölt központi hatóság:

az Igazságügyi Minisztérium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Nemzetközi Együttműködési és Emberi Jogi Osztályának (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

a tartásdíjtartozások nemzetközi behajtásával és a szülői felelősséget érintő ügyekben folytatott határokon átnyúló nyomozásokkal foglalkozó alosztálya (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varsó

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Az e kérelmekkel kapcsolatos megkeresések továbbítására és megfelelő intézkedések megtételére hatáskörrel rendelkező központi hatóságként a regionális bíróságok (sądy okręgowe) kerültek kijelölésre.

A regionális bíróságok elérhetősége a 2. mellékletbenPDF(193 Kb)pl található.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás kezdeményezésére Lengyelországban a polgári perrendtartás 843. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a hatáskörrel rendelkező bíróság a már folyamatban lévő végrehajtás vonatkozásában tárgyi illetékességgel rendelkező járásbíróság (sąd rejonowy); ha még nem kezdeményeztek végrehajtást, ez a hatóság az általános hatásköri rendelkezések alapján tárgyi illetékességgel rendelkező járásbíróság (sąd rejonowy)

A 4/2009/EK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti intézkedések kezdeményezésére Lengyelországban a polgári perrendtartás 758. cikkének megfelelően hatáskörrel rendelkező bíróság az a járásbíróság (sąd rejonowy), amelynek illetékességi területén a végrehajtást foganatosító bírósági végrehajtó működik.

A bíróságok elérhetőségének listája az alábbi linken található: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 4/2009/EK rendelet 20., 28. és 40. cikke szerinti dokumentumok fordítására Lengyelország csak a lengyel nyelvet fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Lengyelországban a központi hatóságok által a 4/2009/EK rendelet 59. cikkének (3) bekezdése értelmében bármely egyéb kommunikáció céljából elfogadott nyelvek: a lengyel és az angol.

Utolsó frissítés: 02/04/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Portugália

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése tekintetében:

– a gyermekeket (tekintet nélkül arra, hogy kiskorúak-e) és a házastársakat érintő tartási ügyek esetén a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság (Juízo de Família e Menores) folytatja le az eljárást, ha van ilyen. Ha nincs, a helyi bíróság polgári szekciója (Juízo Local Cível) rendelkezik hatáskörrel, vagy, ennek hiányában a helyi bíróság általános tanácsa (Juízo Local de Competência Genérica),

– minden egyéb, vérszerinti- vagy házastársi kapcsolaton alapuló családi viszonyból eredő tartási ügyben a helyi bíróság polgári szekciója — ha van ilyen —, vagy a helyi bíróság általános tanácsa rendelkezik hatáskörrel.

A 3. cikk (2) bekezdése tekintetében a Fellebbviteli Bíróság (Tribunal da Relação) rendelkezik hatáskörrel.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslat tárgyában hozott határozatot csak a Legfelsőbb Bíróság előtt (Supremo Tribunal de Justiça) lehet megtámadni.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk (1) bekezdésének a) pontja tekintetében:

– felülvizsgálati eljárásra a polgári perrendtartás 696. cikkének e) pontjában meghatározott rendkívüli felülvizsgálati eljárás keretében van lehetőség.

A 19. cikk (1) bekezdésének b) pontja tekintetében:

– felülvizsgálati eljárásra a polgári perrendtartás 696. cikkének e) pontjában és a 140. cikkében meghatározott rendkívüli felülvizsgálati eljárás keretében van lehetőség.

Fellebbezések ügyében a megtámadott határozatot hozó bíróság jár el (polgári perrendtartás 697. cikkének (1) bekezdése).

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Portugália központi hatósága jelen rendelet értelmében az alábbi kormányzati szerv:

Igazságügyi igazgatásért felelős főigazgatóság (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Telefon: +351 217906200; +351 217906223

Fax: +351 211545100/16

E-mail: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Honlap: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A gyermekekkel szembeni tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben, függetlenül attól, hogy a gyermek kiskorú-e, a hatáskörrel rendelkező bíróság

– a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság – ha van ilyen, ha nincs, a hatáskörrel rendelkező bíróság a végrehajtási ügyekben eljáró tanács (Juízo de Execução).

A házastársak közötti tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek esetén a hatáskörrel rendelkező bíróság

– a családjogi és a kiskorúak ügyeivel foglalkozó bíróság – ha van ilyen, ha nincs, a hatáskörrel rendelkező bíróság a végrehajtási ügyekben eljáró tanács.

A vérszerinti- vagy házastársi kapcsolaton alapuló családi viszonyból eredő tartási kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság

– a végrehajtási ügyekben eljáró tanács – vagy, ha nincs ilyen,

– a központi bíróság polgári szekciója (Juízo Central Cível) rendelkezik hatáskörrel az 50 000 eurónál nagyobb összegű keresetek esetében, vagy

– az általános tanács, vagy – ha van ilyen – a központi bíróság polgári tanácsa az 50 000 euró vagy annál alacsonyabb összegű keresetek esetében.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelv a portugál.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A központi hatóság által az 59. cikkben említett más központi hatóságokkal való kommunikáció céljából elfogadott nyelvek a portugál, az angol és a francia.

Utolsó frissítés: 08/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Románia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás (exequatur) iránti kérelmek elbírálására a végrehajtott fél szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság vagy a végrehajtás helye szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 95. és 1098. cikke).

A végrehajthatóvá nyilvánítás (exequatur) iránti kérelemről hozott határozat megfellebbezhető. A végrehajthatóvá nyilvánítás (exequatur) iránti kérelemről hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására a fellebbviteli bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 96. cikke).

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A fellebbezés tárgyában hozott határozat jogkérdésbeli felülvizsgálattal megtámadható (a polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 97. cikkének (1) bekezdése). A jogkérdésbeli felülvizsgálat elbírálására a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie) rendelkezik illetékességgel:

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Telefon: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Honlap: http://www.scj.ro.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálati eljárás (procedura de reexaminare) tekintetében:

A hatáskörrel rendelkező bíróság az a bíróság, amelyik a határozatot meghozta, jellemzően körzeti bíróság vagy törvényszék.

A polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 505. cikkének (1) bekezdése szerint a megsemmisítés iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek ítéletét megtámadják.

A polgári perrendtartásról szóló 134/2010. sz. törvény 510. cikkének (1) bekezdése szerint a felülvizsgálat iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik a felülvizsgálati kérelemmel megtámadott jogerős határozatot meghozta.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Ministerul Justiţiei (Igazságügyi Minisztérium)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Nemzetközi Jogi és Igazságügyi Együttműködési Igazgatóság)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod 050741

Telefon: 0040372041077

Fax: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Végrehajtási ügyekben az adós lakóhelye vagy a végrehajtás helye szerinti bíróság rendelkezik illetékességgel.

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Román.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az Igazságügyi Minisztérium az Európai Unión belüli, más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából a román mellett az angol és a francia nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 12/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Szlovénia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Valamennyi járásbíróság (okrožna sodišča) hatáskörrel rendelkezik a 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására.

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozat ellen benyújtott, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti fellebbezést az a bíróság bírálja el, amely a határozatot végrehajthatóvá nyilvánította.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A nemzetközi magánjogról és eljárásról szóló törvény (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) 109. cikkével összhangban a jogorvoslati eljárásokra vonatkozó határozatok ellen a Legfelsőbb Bírósághoz (Vrhovno sodišče) lehet fellebbezést benyújtani.

Supreme Court of the Republic of Slovenia (a Szlovén Köztársaság Legfelsőbb Bírósága)

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefonszám: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megurad.vsrs@sodisce.si

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A polgári perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) rendelkezéseivel összhangban a Szlovén Köztársaságban a 19. cikk alkalmazásában indítható eljárások „az eljárás újbóli megindítása” (Obnova postopka) (a polgári perrendtartás 394–401. cikke), illetve adott esetben „az eredeti állapot helyreállítása iránti kérelem” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (a polgári perrendtartás 116–120. cikke).

A felülvizsgálati eljárás vonatkozásában, valamint a rendelet 19. cikkének alkalmazásában a járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel, különösen az a bíróság, amely első fokon eljárt.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A szlovéniai központi hatóság neve és elérhetősége:

A Szlovén Köztársaság Állami Ösztöndíj-, Fejlesztési, Fogyatékossági és Tartási Alapja (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefonszám: +386 1 4720 990

Fax: +386 1 4345 899

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megjpsklad@jps-rs.si

Website: A link új ablakot nyit meghttp://www.jpi-sklad.si/

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Nem került kijelölésre állami vagy egyéb szerv.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Végrehajtási ügyekben a városi bíróságok (okrajna sodišča) rendelkeznek hatáskörrel (a polgári jogi követelések végrehajtásáról és biztosításáról szóló törvény (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 5. cikke).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A Szlovén Köztársaságban a bíróságok hivatalos nyelve a szlovén, kivéve az alább felsorolt bíróságokat, ahol a hivatalos nyelv a szlovén, és a nemzeti közösségek egyik hivatalos nyelve:

Koperi járásbíróság

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

A szlovén és az olasz

Koperi városi bíróság

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

A szlovén és az olasz

Pirani városi bíróság

Tartinijev trg 1

6330 Piran

A szlovén és az olasz

Lendavai városi bíróság

Glavna ulica 9

9220 Lendava

A szlovén és a magyar

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

A más központi hatóságokkal történő kommunikáció céljára Szlovénia központi hatósága a hivatalos nyelveken kívül az angol nyelvet is elfogadja.

Utolsó frissítés: 14/11/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Szlovákia

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

Szlovákiában a 27. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására a járásbíróságok (okresný súd) rendelkeznek hatáskörrel. Szlovákiában a 32. cikk (2) bekezdése szerinti, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálására a regionális bíróságok (krajský súd) rendelkeznek hatáskörrel. A fellebbezést a megtámadott határozatot hozó járásbírósághoz kell benyújtani.

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a Szlovák Köztársaságban a polgári perrendtartás (a 2015. évi 160. sz. törvény) 419–457. cikke szerinti bírósági felülvizsgálat (dovolanie). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani. A kérelmet a Legfelsőbb Bíróság (najvyšší súd) bírálja el.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A rendelet 19. cikkének alkalmazásában a szlovák bíróságok a szlovák polgári perrendtartás (a 2015. évi 160. sz. törvény) 397–418. cikke alapján jogosultak a határozatok megváltoztatására perújítás (obnova konania) keretében. Perújítási kérelem esetében az az elsőfokú bíróság jár el, amely az első fokú határozatot meghozta.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

A rendelet 49. cikkének (1) bekezdése szerinti központi hatóság:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ)

Cím:

Spitalska 8

P.O. Box 57

Szlovákia – 814 99 Bratislava

Egyéb elérhetőségek:

Tel.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail address: A link új ablakot nyit meginfo@cipc.gov.sk

weboldal: A link új ablakot nyit meghttps://www.cipc.gov.sk/

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

Nincs ilyen információ, mivel a Szlovák Köztársaságban a központi hatóság feladatait kizárólag a gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ látja el.

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A rendelet 21. cikke alkalmazásában a végrehajtási ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságok a végrehajtási bíróságként (exekučný súd) eljáró járásbíróságok (okresný súd).

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., 28. és 40. cikkben említett fordítások elfogadott nyelve a szlovák és a cseh.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az 59. cikkben említett, a szlovák központi hatóságok által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljára elfogadott nyelvek a szlovák, a cseh, az angol és a német.

Utolsó frissítés: 13/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Finnország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A 27. cikk (1) bekezdése szerinti ügyekben illetékes bíróság a körzeti bíróság (käräjäoikeus/tingsrätt). A 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a fellebbviteli bíróság (hovioikeus/hovrätt) bírálja el.

E bíróságok elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A 33. cikkben említett jogorvoslati eljárás a Legfelsőbb Bírósághoz (korkein oikeus/högsta domstolen) benyújtott fellebbezés, amennyiben azt elfogadhatónak nyilvánítják (a bírósági eljárásról szóló törvény 30. fejezetének 1–5. cikke, értelemszerűen).

A fellebbviteli bíróság ítélete vagy határozata ellen a Legfelsőbb Bírósághoz lehet fellebbezni.

Az ítélet ellen fellebbezni kívánó félnek fellebbezési engedélyt kell kérnie a Legfelsőbb Bíróságtól.

Fellebbezési engedély csak akkor adható, ha a más, hasonló ügyekben való jogalkalmazás vagy a joggyakorlat egységességének biztosítása miatt fontos, hogy az ügyben a Legfelsőbb Bíróság hozzon határozatot. Fellebbezési engedély adható továbbá, amennyiben ezt különleges ok indokolja az ügyben vétett eljárási vagy más olyan hiba miatt, amelynek alapján az ítélet megváltoztatásának vagy hatályon kívül helyezésének van helye, vagy ha a fellebbezés engedélyezése más fontos okból indokolt.

A fellebbviteli bíróság határozatához fellebbezési tájékoztatást csatolnak, amely tartalmazza, hogy a jogszabályok értelmében milyen alapon engedélyezhető a fellebbezés, és a fellebbezési engedélyt kérő személynek hogyan kell eljárnia annak érdekében, hogy a fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság elbírálja. A fellebbezési engedély kérelmezésére és a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő attól a naptól számított 60 nap, amikor a fellebbviteli bíróság határozatát a felek megismerhették.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk szerinti felülvizsgálat iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelyik az ügyben a végleges határozatot hozta. Az eljárásra a bírósági eljárásról szóló törvény31. fejezetének 3–5. és 14a. szakaszában foglaltak alkalmazandók, értelemszerűen. E bíróságok elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Finnország központi hatósága az oikeusministeriö/justitieministeriet (Igazságügyi Minisztérium).

Elérhetősége:

Oikeusministeriö (Igazságügyi Minisztérium)

Nemzetközi Jogsegély Osztály

Pf. 25.

FIN-00023 Valtioneuvosto (kormány)

Telefonszám: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail-cím: A link új ablakot nyit megmaintenance.ca@om.fi

Felhívjuk figyelmét, hogy Finnország Társadalombiztosítási Intézete [Kansaneläkelaitos - KELA / Folkpensionsanstalten], amely egy közintézmény, a központi hatóság feladatai közül néhányat elláthat (további részletekért lásd a 71. cikk (1) bekezdésének e) pontját – közintézmények). Ennek ellenére Finnországban minden kérelmet az Igazságügyi Minisztériumnak kell címezni.

71. cikk (1) bekezdés e) pont – Közintézmények

A Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Társadalombiztosítási Intézet) a tartásról szóló rendelet 51. cikkének (3) bekezdése szerint kijelölt közintézmény.
Amennyiben a tartást a Társadalombiztosítási Intézet ítélte meg az arra jogosult személynek, úgy az Intézet látja el az alábbi központi hatósági feladatokat:

 • a határozat elismerése vagy elismerése és végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelem benyújtása az 56. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján;
 • a megkeresett tagállamban hozott vagy elismert határozat végrehajtása iránti kérelem benyújtása az 56. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján;
 • különleges intézkedések iránti megkeresés előterjesztése az 53. cikk (1) bekezdése alapján.

A Társadalombiztosítási Intézet elérhetősége a következő:

Kansaneläkelaitos (Társadalombiztosítási Intézet)
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finnország

Telefonszám: +35820 634 4940 (személyek)

+35820 634 4942 (hatóságok)

Fax: +35820 635 3330
E-mail-cím: maintenance@kela.fi

Honlap: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

A 21. cikk alkalmazásában az illetékes hatóság az alperes lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti végrehajtó (ulosottomies/utmätningsman). Az említett cikk szerinti kérelmet bármelyik helyi végrehajtói irodához be lehet nyújtani.

E végrehajtói irodák elérhetősége megtalálható az Igazságügyi Minisztérium honlapján: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Finnország a 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok fordítása céljából a finn, a svéd és az angol nyelvet fogadja el.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Finnország a kommunikáció céljából a finn, a svéd és az angol nyelvet fogadja el.

Utolsó frissítés: 15/03/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Svédország

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítása iránti, a 27. cikk (1) bekezdése szerinti kérelmek, valamint az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatok elleni, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság itt található meg:

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

Fellebbezés a fellebbviteli bírósághoz (hovrätt) vagy a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen). A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik az ítéletet meghozta. A fellebbviteli bíróság és a Legfelsőbb Bíróság előtti fellebbezéshez fellebbezési engedély szükséges.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

Amennyiben a felülvizsgálati kérelem körzeti bíróság (tingsrätt) vagy a svéd végrehajtási hatóság (Kronofogdemyndigheten) határozata ellen irányul: fellebbviteli bírósághoz (hovrätt) benyújtott kérelem.

A felülvizsgálati kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelmezőnek meg kell jelölnie, hogy kérelme mely határozat ellen irányul. A kérelemben fel kell tüntetni annak indokait és a kérelmező által előterjeszteni kívánt okirati és egyéb bizonyítékokat. A kérelemről értesíteni kell a másik felet.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Försäkringskassan (Társadalombiztosítási Hivatal)

Általános kérdések és szakpolitikai döntésekkel kapcsolatos kérdések

Försäkringskassan (Társadalombiztosítási Hivatal)

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Kérelmek és egyedi ügyekkel kapcsolatos segítségkérések

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Kronofogdemyndigheten (Svéd végrehajtási hatóság)

Postai cím: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 573 15 20

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Svéd végrehajtási hatóság)

Postai cím: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00#.

Fax: + 46 10 573 28 70

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Svéd végrehajtási hatóság)

Postai cím: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00#

Fax: + 46 10 575 69 45

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Svéd végrehajtási hatóság)

Postai cím: SE-106 65 Stockholm

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 010 578 31 01

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Svéd végrehajtási hatóság)

Postai cím: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 578 42 50

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

Svéd.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Svéd.

Utolsó frissítés: 12/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tartási kötelezettségek - Gibraltár

71. cikk (1) bekezdés a) pont - A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok

A végrehajthatóság megállapítására hatáskörrel rendelkező bíróság:

Clerk to the Magistrates’ Court (A Magistrates’ Court titkára)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

A jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság:

Clerk to the Magistrates’ Court (A Magistrates’ Court titkára)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

71. cikk (1) bekezdés b) pont - Jogorvoslati eljárás

A jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárás:

A legfelsőbb bírósághoz (Supreme Court) benyújtott fellebbezés.

71. cikk (1) bekezdés c) pont - Felülvizsgálati eljárás

A 19. cikk nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra, mivel az Egyesült Királyság nem tartozik a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá.

71. cikk (1) bekezdés d) pont - Központi hatóságok

Minister for Justice, (igazságügyi miniszter)

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefon: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

71. cikk (1) bekezdés f) pont – A végrehajtási ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok

Clerk to the Magistrates’ Court (A Magistrates’ Court titkára)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

71. cikk (1) bekezdés g) pont - A dokumentumok fordítása céljából elfogadott nyelvek

A 20., a 28. és a 40. cikkben említett dokumentumok fordításának elfogadott nyelve az angol az Egyesült Királyság teljes területén.

71. cikk (1) bekezdés h) pont - A központi hatóságok által a más központi hatóságokkal folytatott kommunikáció céljából elfogadott nyelvek

Az Egyesült Királyság valamennyi központi hatósága által a más központi hatóságokkal való kommunikáció céljára elfogadott nyelv az angol.

Utolsó frissítés: 12/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.