Задължения за издръжка

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента са съдилищата с обща компетентност, т.е. районните (или градските) съдилища.

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат жалби срещу решения по молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2 от регламента са окръжните съдилища чрез посредничеството на съответния районен (или градски) съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по жалба в съответствие с член 33 от регламента, може да бъде оспорено пред Сената на Върховния съд чрез посредничеството на съответния окръжен съд.

Информация за връзка:

Върховен съд

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Латвия

Тел: +371 670 203 50

Факс: +371 670 203 51

Електронна поща: at@at.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Въз основа на член 19 от регламента ответникът може да поиска преразглеждане на дело във връзка с преразглеждането на решение като подаде молба:

1)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на районен (или градски) съд – в съответния окръжен съд;

2)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на окръжен съд – в гражданската колегия на Върховния съд;

3)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на колегия на Върховния съд – в дирекцията за граждански дела на Сената на Върховния съд.

Такава молба не може да бъде подадена, ако е изтекъл срокът, в рамките на който може да се подаде за изпълнение изпълнителната заповед, съдържаща се в съответното съдебно решение.

При разглеждането на молбата съдът оценява дали обстоятелствата, посочени от лицето, подало молбата, могат да се считат за основание за преразглеждане на съдебното решение в съответствие с член 19 от регламента. Ако съдът счете, че обстоятелствата дават основание за преразглеждане на решението, той отменя оспорваното решение изцяло и отнася въпроса за преразглеждане от първоинстанционния съд. Ако съдът прецени, че посочените в молбата обстоятелства не дават основание за преразглеждане на съдебното решение, той отхвърля молбата. Може да бъде внесена допълнителна жалба срещу решението на съда.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Латвия функциите на централен орган се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката. Координати за връзка:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Pulkveža Brieža ielā 15
Rīgā LV-1010
Латвия

Тел.: + 371 67 830 626
Факс: + 371 67 830 636
електронна поща: pasts@ugf.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

В Латвия специфичните функции на централните органи, посочени в член 51 от регламента, се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за отказ или спиране на изпълнението на решение за целите на член 21 от регламента, са районните (или градските) съдилища с компетентност на територията, където следва да се изпълни решението, постановено от съд на друга държава.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Латвия приема превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента, само на националния си език, т.е. на латвийски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Латвия приема молбите, посочени в член 56 от регламента (приложения VI и VII към регламента), само на националния си език, т.е. на латвийски.

Латвия приема искания за специфични мерки (приложение V към регламента) на латвийски или английски език.

За комуникацията по други въпроси централният орган приема, когато бъде направено искане за това, латвийски или английски език.

Последна актуализация: 16/04/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici