Obveza uzdržavanja

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Tijelo određeno u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest predsjednik građanskog suda (Tribunal judiciaire) ili predsjednik Javnobilježničke komore.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest žalbeni sud (Cour d’appel).

U skladu s člankom 27. stavkom 2., mjesno nadležni sud iz članka 27. stavka 1. određuje se s obzirom na mjesto uobičajenog boravišta stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje ili na mjesto izvršenja.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. nadležno je za rješavanje žalbi protiv presuda koje donese sudac za obiteljske predmete (juge aux affaires familiales).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak iz članka 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (pourvoi en cassation) pred Kasacijskim sudom, koja se uređuje pravilima propisanima u člancima od 973. do 982. i od 1009. do 1031. Zakona o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe jest žalba koja se može podnijeti žalbenom sudu u čijoj je nadležnosti sud koji je donio osporavanu odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l’étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Telefaks: +33 (0)1 43 17 81 97

Zajednička adresa e-pošte: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje je nadležan sud u mjestu u kojem boravi obveznik uzdržavanja ili u kojem se provodi izvršenje. Ako obveznik uzdržavanja živi u inozemstvu ili ako mjesto boravišta nije poznato, nadležan je sud mjesta u kojem se provodi izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Samo francuski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Samo francuski jezik.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.