Obveza uzdržavanja

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. moraju se podnijeti nacionalnom uredu za decentralizirane socijalne usluge (Statsforvaltningen, „državna uprava”).

Podaci za kontakt:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Žalbe protiv odluka državne uprave mogu se podnijeti danskom Državnom uredu za socijalna pitanja i pritužbe (Ankestyrelsen).

Podaci za kontakt:

Ankestyrelsen

DK–7998 Statsservice

Danska

Telefon: +45 3341 1200

E-pošta: ast@ast.dk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Sudovi mogu razmatrati odluke Ureda za socijalna pitanja i pritužbe u skladu s člankom 63. Ustava. Ako podnositelj žalbe ima prebivalište u Danskoj, zahtjev za preispitivanje odluke Ureda za socijalna pitanja i pritužbe mora se podnijeti okružnom sudu (ret ili byret) u mjestu prebivališta podnositelja žalbe (hjemting). Ako podnositelj žalbe nema prebivalište u Danskoj, predmet se mora pokrenuti pred Okružnim sudom u Kopenhagenu (Københavns Byret). Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti odgovarajućem visokom sudu (landsret); žalba protiv odluke visokog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu (Højesteretten), ali samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi (Procesbevillingsnævnet). Okružni sud može na zahtjev stranke predmet uputiti visokom sudu na odlučivanje ako je neko od načela dovedeno u pitanje.

Kontaktni podaci sudova (okružnih sudova, visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: http://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poglavlje VII. Uredbe o suradnji među središnjim tijelima ne primjenjuje se na Dansku u skladu s odredbama Sporazuma od 12. lipnja 2009. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu („Konvencija UN-a”) danski Državni ured za socijalna pitanja i pritužbe imenovan je središnjim tijelom nadležnim za sporove s međunarodnim elementom koji se odnose na obvezu uzdržavanja.

Ured za socijalna pitanja i pritužbe ovlastio je ogranak danske carinske i porezne uprave (SKAT) u južnoj Danskoj da djeluje kao posrednik kad je riječ o zahtjevima za priznavanje i izvršenje (naplatu) uzdržavanja u inozemstvu u skladu s Konvencijom UN-a.

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice danski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Tijelo nadležno za naplatu dugovanja, u ovom slučaju ogranak SKAT-a u južnoj Danskoj, naplaćuje tražbinu iz odluke koju je potrebno izvršiti. Ako tražbina nije plaćena, izvršit će je isto tijelo za naplatu dugovanja.

Ako u tijeku postupka naplate ili izvršenja stranka koja treba izvršiti plaćanje ospori tražbinu, tijelo za naplatu dugovanja uputit će predmet na odlučivanje državnoj upravi, koja može odlučiti odbiti ili suspendirati naplatu ili izvršenje.

Međutim, tijelo za naplatu dugovanja može donijeti odluku o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji to tijelo postupa s tražbinom. Tijelo za naplatu dugovanja može isto tako suspendirati izvršenje.

Sve pritužbe na odluke državne uprave rješava Ured za socijalna pitanja i pritužbe. U određenim slučajevima državna uprava može nastaviti s provedbom odluke na koju je podnesena pritužba.

Pritužbe na odluke tijela za naplatu dugovanja u pogledu naplate dugovanja itd., uključujući odluke o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji tijelo postupa s tražbinom, mogu se podnijeti Državnom poreznom sudu (Landsskatteretten).

Sud za izvršenje i sporove male vrijednosti (fogedret) odlučuje o prigovorima na zapljene koje provodi tijelo za naplatu dugovanja. Žalbe protiv odluka suda za izvršenje i sporove male vrijednosti podnose se visokom sudu. Ako je tražbina ekonomske vrijednosti koja ne prelazi 20 000 DKK, žalba protiv odluke suda za izvršenje i sporove male vrijednosti može se podnijeti samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi. Ako je dobivena suglasnost Odbora za odobravanje žalbi, žalba protiv odluke visokog suda donesene u žalbenom postupku može se podnijeti Vrhovnom sudu.

Sudovi mogu razmatrati odluke Ureda za socijalna pitanja i pritužbe i Državnog poreznog suda u skladu s člankom 63. Ustava. Ako podnositelj žalbe ima prebivalište u Danskoj, zahtjev za preispitivanje takve odluke mora se podnijeti okružnom sudu u mjestu prebivališta podnositelja žalbe. Ako podnositelj žalbe nema prebivalište u Danskoj, predmet se mora pokrenuti pred Okružnim sudom u Kopenhagenu. Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti odgovarajućem visokom sudu (landsret); žalba protiv odluke visokog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu (Højesteretten), ali samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi (Procesbevillingsnævnet). Okružni sud može na zahtjev stranke predmet uputiti visokom sudu na odlučivanje ako je neko od načela dovedeno u pitanje.


Podaci za kontakt

Ankestyrelsen (Ured za socijalna pitanja i pritužbe)

DK–7998 Statsservice

Danska

Telefon: +45 3341 1200

Faks: +45 3341 1400

E-pošta: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Državna uprava)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Faks: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Pojedinačna dugovanja, Jutland)

International Inddrivelse (Međunarodna naplata)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danska

E-pošta: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Faks: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Agencija za porezne žalbe)

c/o Landsskatteretten (Državni porezni sud)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danska

E-pošta: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

Kontaktni podaci sudova (okružnih sudova, visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: http://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Danskoj su prihvaćeni jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Posljednji put ažurirano: 31/01/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici