Obveza uzdržavanja

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu (okresní soud) ili sudskom izvršitelju (soudní exekutor).

U skladu s člankom 201. i dalje Zakona br. 99/1963 („Zakon o parničnom postupku”), kako je izmijenjen, žalbe na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu koji je donio odluku ili okružnom sudu koji je mjesno nadležan u skladu s člankom 45. Zakona br. 120/2001 o sudskim izvršiteljima i izvršnim aktivnostima („Zakon o izvršenju”), kako je zadnje izmijenjen.

Ako je zahtjev za proglašenje izvršivosti podnesen sudskom izvršitelju, o žalbi na odluku izvršitelja odlučuje regionalni sud u okrugu u kojem se nalazi sud nadležan za izvršenje.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci su pravne zaštite iz članka 33. Uredbe zahtjev za poništenje (žaloba pro zmatečnost) u skladu s člankom 229. i dalje Zakona o parničnom postupku, zahtjev za ponovno suđenje (žaloba na obnovu řízení) u skladu s člankom 228. i dalje Zakona o parničnom postupku i izvanredna žalba (dovolání) u skladu s člankom 236. i dalje Zakona o parničnom postupku, a u nekim slučajevima i u skladu s člankom 30. Zakona o posebnim sudskim postupcima.

Međutim, izvanredna žalba nije moguća protiv odluka o meritumu predmeta u vezi s obvezama uzdržavanja.

Sud koji je donio odluku u prvom stupnju nadležan je u pogledu zahtjeva za poništenje i zahtjeva za ponovno suđenje. U nekim posebnim slučajevima nadležan je sud čija se odluka osporava (vidjeti članak 235.a Zakona o parničnom postupku). Za izvanredne žalbe nadležan je Vrhovni sud: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Češka.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Sudovi nadležni za provođenje postupaka preispitivanja za potrebe članka 19. Uredbe okružni su sudovi (okresní soud) koji su donijeli odluku u prvom stupnju.

Nadležni sud mora izravno primijeniti članak 19. Uredbe. Moguća je žalba protiv odluka o odbijanju zahtjeva za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Češka

Adresa e-pošte: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Telefaks: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ministarstvo pravosuđa Češke nadležno je javno tijelo u smislu članka 51. stavka 3. Uredbe. Ovlašteno je u skladu sa Zakonom br. 629/2004 o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima unutar Europske unije, kako je izmijenjen, osigurati da se pravna pomoć pruža u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkom (a) Uredbe.

Podaci za kontakt:

Ministarstvo pravosuđa Češke (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Češka

Adresa e-pošte: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Telefaks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za potrebe članka 21. Uredbe nadležna su tijela za izvršenje okružni sudovi (okresní soudy).
Njihova mjesna nadležnost uređena je člancima od 84. do 86. Zakona o parničnom postupku ako je zahtjev za izvršenje odluke podnesen okružnom sudu, ili člankom 45. Zakona o izvršenju ako je zahtjev podnesen sudskom izvršitelju.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe češki i slovački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Osim češkog, središnja tijela prihvaćaju i engleski i slovački za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 08/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici