Obveza uzdržavanja

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Za odluku o izvšivosti nadležan je obiteljski sud.

Tuženik može podnijeti žalbu obiteljskom sudu, a tužitelj žalbenom sudu.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Protiv odluke donesene u žalbenom postupku može se podnijeti kasacijska žalba.

Adresa Kasacijskog suda: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ovisno o okolnostima, stranka koja zahtjeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

prvo, člankom 1051. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost podnošenja žalbe protiv sudske odluke u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

drugo, člankom 1048. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona,

za pravomoćne odluke građanskih sudova te odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o sudovima moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

– rokove utvrđene u ključnim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

– odredbu iz članka 50. Zakona o sudovima kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

– mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određenog djela produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju tog djela prije isteka roka.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Savezna javna služba za pravosuđe

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgija

E-adresa:

aliments@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)

alimentatie@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)

+32(0)2 542 67 62 (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)

Telefaks: +32(0)2 542 70 06

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo za potrebe primjene članka 21. Uredbe (EZ) br.°4/2009 je ovršni sudac u mjestu izvršenja. U skladu s člankom 1395. belgijskog Zakona o sudovima ovršni sudac nadležan je za sve zahtjeve koji se odnose na privremeno oduzimanje imovine i ovrhe. Mjesna nadležnost utvrđena je člankom 633. navedenog Zakona o sudovima.

Uz to, belgijskim Zakonom o sudovima predviđena je opća nadležnost prvostupanjskog suda koji ima mjesnu nadležnost. Člankom 569. točkom 5. belgijskog Zakona o sudovima određuje se da je prvostupanjski sud nadležan za sporove u vezi s izvršenjem odluka i presuda. U skladu s člankom 566. belgijskog Zakona o sudovima taj sud ima neograničenu nadležnost.

U skladu s člankom 509. i dalje belgijskog Zakona o sudovima sudski izvršitelji nadležni su za izvršenje sudskih odluka u okviru navedene uredbe.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Belgijsko središnje tijelo uz službene jezike (nizozemski, francuski i njemački) prihvaća i engleski jezik za potrebe komuniciranja.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici