Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark is not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 07/05/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Elatusvelvoitteet - Belgia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset kuuluu perhetuomioistuimelle (tribunal de la famille / familierechtbank).

Vastaaja voi hakea päätökseen muutosta perhetuomioistuimesta ja kantaja muutoksenhakutuomioistuimesta.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun perusteella annettuun tuomioon voi hakea muutosta kassaatiovalituksella.

Kassaatiotuomioistuimen osoite: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Brussels.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisiin tilanteisiin soveltuvista oikeussuojakeinoista, joita voidaan käyttää päätöksen tutkimiseksi uudelleen.

- Oikeudenkäyntilain (code judiciaire / gerechtelijk wetboek) 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta (appel / hoger beroep) kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee kontradiktorisessa menettelyssä annettuja tuomioita ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa (opposition / oppositie) kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

- Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua (requête civile / herroeping van het gewijsde) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää preklusiivista määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Service public fédéral Justice (Oikeusministeriö)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Brussels

Belgium

Sähköposti:

aliments@just.fgov.be (ranskaksi käsiteltävät asiat)

alimentatie@just.fgov.be (hollanniksi käsiteltävät asiat)

Puhelin:

+32(0)2 542 67 85 (ranskaksi käsiteltävät asiat)

+32(0)2 542 67 62 (hollanniksi käsiteltävät asiat)

Faksi: +32(0)2 542 70 06

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan soveltamista varten toimivaltainen viranomainen on täytäntöönpanopaikan pakkokeinoista vastaava tuomari (juge des saisies / beslagrechter). Belgian oikeudenkäyntilain 1395 §:n nojalla pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on toimivalta käsitellä kaikki turvaamistoimia ja täytäntöönpanoa koskevat hakemukset. Alueellinen toimivalta määräytyy oikeudenkäyntilain 633 §:n mukaisesti.

Lisäksi oikeudenkäyntilaissa säädetään, että yleinen toimivalta kuuluu alueellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (Tribunal de première instance / Rechtbank van eerste aanleg). Oikeudenkäyntilain 569 §:n 5 momentissa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä tuomioiden täytäntöönpanon vastustamista koskevat asiat. Kyseisellä tuomioistuimella on asiassa täysi toimivalta oikeudenkäyntilain 566 §:n nojalla.

Viranomaiset, joilla on toimivalta edellä mainitun asetuksen nojalla annetun päätöksen täytäntöönpanon osalta, ovat oikeudenkäyntilain 509 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla tuomioistuimen ulosottomiehet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Belgia hyväksyy ainoastaan täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai jonkin sen virallisista kielistä Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Belgian keskusviranomaiset hyväksyvät viestinnässä käytettäväksi kansallisten kielten (hollanti, ranska ja saksa) ohella myös englannin.

Päivitetty viimeksi: 03/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Bulgaria

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Kun päätös tai muu asiakirja on annettu sellaisessa EU:n jäsenvaltiossa, jota vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido, päätöksen tai asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista on haettava velallisen kotipaikan tai asuinpaikan taikka päätöksen täytäntöönpanopaikan maakuntatuomioistuimelta (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 627c §:n 1 momentti).

Määräykseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta asetuksen 32 artiklassa säädettyä menettelyjä noudattaen (siviiliprosessilain 627c §:n 6 momentti, ensimmäinen virke).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan kassaatiotuomioistuimeen (siviiliprosessilain 627c §:n 6 momentti, toinen virke).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asianosaisella on oikeus pyytää korkeimmalta kassaatiotuomioistuimelta päätöksen uudelleentarkastelua asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti (siviiliprosessilain 627a §).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen:

Oikeusministeriö

Kansainvälistä lastensuojelua ja kansainvälisiä adoptioita käsittelevä osasto (Direktsia Mezhdunarodna pravna zakrila na deteto i mezhdunarodni osinovyavania)

Osoite: Ulitsa Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulgaria

Puhelin: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanmpzdmo@justice.government.bg

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Maakuntatuomioistuin voi asetuksen 21 artiklan mukaisesti kieltäytyä täytäntöönpanosta tai keskeyttää sen (siviiliprosessilain 627b §:n 2 momentti).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklaa sovellettaessa kieleksi hyväksytään bulgaria.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitettu kieli, jonka keskusviranomainen hyväksyy käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, on bulgaria.

Päivitetty viimeksi: 10/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Tšekki

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi toimitetaan piirituomioistuimelle (okresní soud) tai tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta tehtyyn päätökseen voi asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakea muutosta lain 99/1963 (siviiliprosessilain), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 201 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla siltä piirituomioistuimelta, joka teki hakemuksesta päätöksen, tai siltä piirituomioistuimelta, jolla on alueellinen toimivalta tuomioistuimen valtuuttamista ulosottomiehistä ja ulosottotoimesta annetun lain 120/2001 (ulosottolain), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 45 §:n mukaisesti.

Jos hakemus päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta toimitettiin tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle, muutosta haetaan siltä alueoikeudelta (krajský soud), jonka piirissä kyseinen tuomioistuin toimii.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa mainitut muutoksenhakukeinot ovat kanne päätöksen mitätöimiseksi (žaloba pro zmatečnost) siviiliprosessilain 229 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla, kanne päätöksen kumoamiseksi (zaloba na obnovu rizeni) siviiliprosessilain 228 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla ja ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání) siviiliprosessilain 236 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla ja joissain tapauksissa myös erityisoikeudenkäyntilain 30 §:n nojalla.

Ylimääräinen muutoksenhaku ei kuitenkaan ole mahdollinen elatusvelvollisuutta koskevissa pääasiasta tehdyissä päätöksissä.

Kun kyseessä on kanne päätöksen mitätöimiseksi tai kumoamiseksi, toimivaltainen tuomioistuin on se, joka on tehnyt asiasta päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena. Muutamissa erityistapauksissa toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka päätöksestä valitetaan (ks. siviiliprosessilain 235a §). Jos kyseessä on ylimääräinen muutoksenhaku, toimivaltainen tuomioistuin on korkein oikeus, jonka osoite on: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tšekki.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen asetuksen 19 artiklan mukaisesti, on se piirituomioistuin, joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena.

Toimivaltainen tuomioistuin soveltaa suoraan asetuksen 19 artiklaa. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto)

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Tšekki

Sähköposti: podatelna@umpod.cz

Puhelin: 00420 542 215 522

Faksi: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Asetuksen 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö on Tšekin oikeusministeriö, joka oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa annetun lain 629/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla huolehtii toimivaltansa puitteissa oikeusavun antamisesta asetuksen 51 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Yhteystiedot:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Tšekin oikeusministeriö)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tšekki

Sähköposti: moc@msp.justice.cz

Puhelin: 00420 221 997 925

Faksi: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanoon toimivaltaisia viranomaisia asetuksen 21 artiklan soveltamiseksi ovat piirituomioistuimet.
Niiden alueellinen toimivalta määräytyy siviiliprosessilain 84–86 §:n mukaisesti, jos päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään piirituomioistuimelle, tai ulosottolain 45 §:n mukaisesti, jos päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa mainittujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet ovat tšekki ja slovakki.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan mukaisessa yhteydenpidossa, jota keskusviranomainen harjoittaa muiden keskusviranomaisten kanssa, hyväksytään tšekin kielen ohella englanti ja slovakki.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Tanska

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi toimitetaan perheoikeusvirastolle (Familieretshuset).

Yhteystiedot:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanpost@familieretshuset.dk

Puhelin: +45 7256 7000

Verkkosivusto: Familieretshuset.dk

Perheoikeusviraston tekemät ratkaisut voidaan viedä perhetuomioistuimen (familieret) käsiteltäviksi neljän viikon kuluessa. Tuomioistuinkäsittelyä koskeva hakemus toimitetaan perheoikeusvirastolle. Joissakin tilanteissa perheoikeusvirasto voi käynnistää uudelleen ratkaisun käsittelyn, vaikka asianosainen olisi hakenut tuomioistuinkäsittelyä.

Perhetuomioistuin on osa paikallista käräjäoikeutta (byret). Ks. Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.domstol.dk.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Perhetuomioistuimen tuomioon asiassa, jossa perheoikeusviraston ratkaisu on saatettu sen käsiteltäväksi, voidaan hakea muutosta hovioikeudelta (landsret) ainoastaan valituslupalautakunnan (Procesbevillingsnævn) luvalla. Valituslupalautakunta voi antaa luvan hakea tuomioon muutosta, jos asia on luonteeltaan periaatteellinen tai jos erityiset syyt yleisesti puoltavat muutoksenhaun sallimista. Valituslupahakemus on jätettävä lautakunnalle neljän viikon kuluessa tuomion antamisesta. Lautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää luvan, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Tuomion antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin yksi vuosi. Sama pätee silloin, kun perhetuomioistuimen ratkaisu annetaan määräyksellä. Tällöin hakemuksen määräajat ovat kaksi viikkoa ja kuusi kuukautta.

Hovioikeuden toisena oikeusasteena antamiin tuomioihin ei voi hakea muutosta. Valituslupalautakunta voi kuitenkin antaa luvan siihen, että korkein oikeus (Højesteret) käsittelee tuomion uudelleen kolmantena oikeusasteena, jos asia on luonteeltaan periaatteellinen. Tätä koskeva hakemus on esitettävä valituslupalautakunnalle neljän viikon kuluessa tuomion antamisesta. Lautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää luvan, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Tuomion antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin yksi vuosi. Jos hovioikeus antaa ratkaisunsa määräyksellä, se voidaan viedä korkeimpaan oikeuteen valituslupalautakunnan luvalla. Tällainen lupa voidaan myöntää, jos muutoksenhaku on luonteeltaan periaatteellinen. Tätä koskeva hakemus on esitettävä valituslupalautakunnalle kahden viikon kuluessa ratkaisun antamisesta. Valituslupalautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti antaa luvan muutoksenhakuun, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Ratkaisun antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin kuusi kuukautta.

Tuomioistuimien (perhetuomioistuimet (käräjäoikeudet), hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12. kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan sopimuksen mukaisesti keskusviranomaisten välistä yhteistyötä koskevaa asetuksen VII lukua ei sovelleta Tanskaan.

Valituslautakunta (Ankestyrelsen) on nimetty elatusavun perimisestä ulkomailla 20. kesäkuuta 1956 tehdyssä YK:n yleissopimuksessa tarkoitetuksi kansainvälisistä elatusapuasioista vastaavaksi keskusviranomaiseksi.

Perintäviranomainen (Gældsstyrelsen) on kuitenkin valtuutettu toimimaan YK:n yleissopimuksessa tarkoitettuna välittäjänä hakemuksissa, jotka koskevat elatusavun tunnustamista ja täytäntöönpanoa (perintää) ulkomailla.

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Perintäviranomainen perii saatavat, joiden täytäntöönpanoa haetaan oikeuden päätöksen perusteella. Jos saatavia ei makseta, perintäviranomainen suorittaa päätöksen pakkotäytäntöönpanon.

Jos maksuvelvollinen kiistää maksuvelvollisuutensa saatavien perimisen tai pakkotäytäntöönpanon yhteydessä, perintäviranomainen siirtää asian perheoikeusvirastolle, joka tekee ratkaisun. Ratkaisulla voidaan myös kumota tai keskeyttää saatavien perintä tai täytäntöönpano.

Perintäviranomainen voi kuitenkin päättää saatavien oikeutuksesta ja suuruudesta, jos asia koskee sen omia hallintotoimia. Se voi myös keskeyttää täytäntöönpanon.

Perheoikeusviraston tekemät ratkaisut voidaan viedä perhetuomioistuimeen neljän viikon kuluessa. Joissakin tilanteissa perheoikeusvirasto voi käynnistää uudelleen ratkaisun käsittelyn, vaikka asianosainen olisi hakenut tuomioistuinkäsittelyä.

Valitukset perintäviranomaisen päätöksistä, jotka koskevat saatavien perintää tms. (myös saatavien oikeutusta ja suuruutta koskevat päätökset, joissa on kyse perintäviranomaisen hallintotoimista), voidaan saattaa verotuomioistuimen (Landsskatteret) käsiteltäväksi.

Perintäviranomaisen suorittamaa ulosottoa koskevista valituksista päättää voutioikeus (Fogedret). Voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta. Jos saatavan taloudellinen arvo on enintään 20 000 Tanskan kruunua, voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan valituslupalautakunnan luvalla. Hovioikeuden tekemiin muutoksenhakupäätöksiin voi valituslupalautakunnan luvalla hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Perustuslain 63 §:n mukaan valituslautakunnan ja verotuomioistuimen tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Jos kantajalla on kotipaikka Tanskassa, näiden viranomaisten tekemää päätöstä koskeva muutoksenhaku pannaan vireille kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. Jos kantajalla ei ole kotipaikkaa Tanskassa, muutoksenhaku pannaan vireille Kööpenhaminan käräjäoikeudessa (Byret). Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta, jonka päätökseen puolestaan voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos valituslupalautakunta antaa siihen luvan. Käräjäoikeus voi asianosaisen hakemuksesta siirtää asian hovioikeuden käsiteltäväksi, jos asialla on periaatteellista merkitystä.


Yhteystiedot

Familieretshuset

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanpost@familieretshuset.dk

Puhelin: +45 7256 7000

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Puhelin: +45 70157304

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaansanst@sanst.dk

Puhelin: +45 3376 0909

Tuomioistuimien (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tanska hyväksyy 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankieliset käännökset.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ei sovelleta Tanskassa.

Päivitetty viimeksi: 07/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Saksa

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Hakemukset, jotka koskevat päätöksen tunnustamista tai päätöksen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi asetuksen (EY) N:o 4/2009 27 artiklan mukaisesti, käsitellään keskitetysti sen osavaltion ylioikeuden (Oberlandesgericht) toimipaikassa sijaitsevan alioikeuden perheoikeuden jaostossa (Amtsgericht – Familiengericht), jonka alueella henkilö, jota vastaan hakemus on tehty, asuu tai jonka alueella täytäntöönpanoa haetaan. Berliinin osavaltion ylioikeuden (Kammergericht) toimialueella päätökset tekee Pankow-Weißenseen alioikeus.

Jos menettely koskee notaarin laatimaa asiakirjaa, sen voi julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi myös notaari.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa tehtyihin täytäntöönpanomenettelyjä koskeviin päätöksiin haetaan asetuksen (EY) N:o 4/2009 32 artiklan mukaisesti muutosta valituksella (Beschwerde). Muutoksenhakutuomioistuin on osavaltion ylioikeus. Valitus jätetään sille tuomioistuimelle, joka teki päätöksen.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 33 artiklan mukainen muutoksenhakukeino on nimeltään Rechtsbeschwerde. Toimivaltainen tuomioistuin on liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof). Rechtsbeschwerde-muutoksenhaku on käynnistettävä kuukauden kuluessa siitä, kun alemman oikeusasteen muutoksenhakutuomioistuimen päätös on annettu tiedoksi.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklan mukaisesti on se, joka teki päätöksen. Jos 19 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, sovelletaan soveltuvin osin yksipuolisia tuomioita koskevaa menettelyä (siviiliprosessilain 343–346 §). Jos 19 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyty, tuomioistuin tekee päätöksen hakemuksen hylkäämisestä. Päätös voidaan tehdä ilman suullista käsittelyä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 49 artiklan mukainen keskusviranomainen on oikeusministeriö, jonka osoite on:

Bundesamt für Justiz

D – 53094 Bonn

Deutschland

Oikeusministeriöön saa yhteyden myös puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla:

Puhelin:

Saksasta: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Ulkomailta: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faksi:

Saksasta: (0228) 994 10 52 02

Ulkomailta: (+49 228) 994 10 52 02

Sähköposti:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivalta panna täytäntöön elatusvelvoitteita koskevan asetuksen 21 artiklan mukaiset päätökset on alioikeuksilla (Amtsgericht). Paikallinen toimivalta on sillä alioikeudella, jonka toimialueella täytäntöönpanomenettely tapahtuu tai tapahtui.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa mainittujen asiakirjojen käännösten on oltava saksankielisiä.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisena toimivan oikeusministeriön (Bundesamt für Justiz) ja muiden keskusviranomaisten välinen asetuksen (EY) N:o 4/2009 59 artiklan 3 kohdan mukainen viestintä voi tapahtua englannin kielellä, jos kaikki asianomaiset keskusviranomaiset antavat siihen suostumuksensa.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Viro

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia käsittelevät Virossa käräjäoikeudet (siviiliprosessilain 121 §).

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehtyä päätöstä koskeva muutoksenhaku osoitetaan Virossa piirituomioistuimille.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen voidaan Virossa hakea muutosta 33 artiklassa tarkoitetulla tavalla esittämällä muutoksenhakemus korkeimmalle oikeudelle (siviiliprosessilain 625 §, 695–701 §).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimismenettely käydään Virossa niiden säännösten nojalla, jotka koskevat hakemusta yksipuolisen tuomion kumoamiseksi siltä osin kuin sitä ei ole muutoin kielletty toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009; uudelleentutkimista koskevat hakemukset käsitellään käräjäoikeuksissa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen Virossa:

Oikeusministeriö (Justiitsministeerium)

Kansainvälisen oikeusyhteistyön yksikkö (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancentral.authority@just.ee

Puhelin: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosta kieltäytymistä tai sen keskeyttämistä koskevia hakemuksia käsittelevät Virossa käräjäoikeudet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Viro hyväksyy 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettuja käännöksiä varten viron kielen lisäksi myös englannin kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Viron tasavalta hyväksyy 59 artiklassa tarkoitettua keskusviranomaisten välistä viestintää varten viron kielen lisäksi myös englannin kielen.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Kreikka

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista koskevia hakemuksia, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on muutoksenhakutuomioistuin, joka on toimivaltainen samalla alueella kuin kyseisen päätöksen antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on valitus (έφεση).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on muutoksenhaku ylimpään oikeusasteeseen (αίτηση αναίρεσης). Muutoksenhaku käsitellään Kreikan siviili- ja rikosoikeuden ylimmässä tuomioistuimessa (Areios Pagos, kreikaksi: Άρειος Πάγος).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Vastaaja voi 19 artiklan mukaan hakea muutosta elatusapupäätökseen, jonka ulkomainen tuomioistuin on tehnyt vastaajan poissa ollessa.Elatusapupäätöstä koskevan muutosvaatimuksen käsittelee se tuomioistuin, joka antoi asiassa päätöksen.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on Kreikan oikeusministeriö, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä yksityis- ja rikosoikeuden alalla vastaava osasto (Ypourgeio Dikaiosynis – Tmima Diethnous Dikastikis Synergasias se Astikes kai Poinikes Ypotheseis).

Mesogeion 96

11527 Ateena, Kreikka

Puhelin: +30 213 130 7312

Faksi: +30 213 130 7499

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancivilunit@justice.gov.grLinkki avautuu uuteen ikkunaan mntolia@justice.gov.grLinkki avautuu uuteen ikkunaan vsarigiannidis@justice.gov.gr

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kreikan lainsäädännössä ei määrätä, että julkisyhteisöt tai muut toimivaltaisten viranomaisten valvonnan alaiset yhteisöt suorittavat keskusviranomaisen tehtäviä 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on alioikeus.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikka.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomainen hyväksyy käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, ovat kreikka ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 01/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Espanja

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (Juzgados de Primera Instancia ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa käsittelevät erityistuomioistuimet (Juzgados de Violencia de Género) toimivaltuuksiensa puitteissa (oikeuslaitoslain (Ley Orgánica del Poder Judicial eli LOPJ) 87 §).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta maakunnalliselta ylioikeudelta (Audiencia Provincial).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettelyvirheeseen perustuva ylimääräinen muutoksenhaku käsitellään asianomaisen itsehallintoalueen ylioikeudessa (Tribunal Superior de Justicia) ja kassaatiovalitus korkeimmassa oikeudessa (Tribunal Supremo). Ensin mainittuun sovelletaan siviiliprosessilain (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) IV osaston IV lukua ja jälkimmäiseen IV osaston V lukua.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Päätös tutkitaan uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jossa se annettiin. Asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa noudatetaan siviiliprosessilain 1/2000 IV osaston II luvun säännöksiä valituksista ja uudelleentutkimisesta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

El Ministerio de Justicia

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Puh. (+34) 91 3902295/94

Faksi: (+34) 91 3904457

Sähköposti: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sen maakunnan pääkaupungissa, jossa on vastaajan asuinpaikka, tai sen maakunnan pääkaupungissa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 ja 40 artiklan mukaisesti hyväksyttävät kielet ovat espanja ja portugali.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan mukaiset keskusviranomaisen hyväksymät kielet ovat espanja ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 27/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Ranska

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan tarkoituksiin nimetty viranomainen on Tribunal judiciaire -tuomioistuimen puheenjohtaja tai notaariyhdistyksen (chambre des notaires) puheenjohtaja.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan tarkoituksiin nimetty viranomainen on Cour d’appel ‑tuomioistuin.

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan tarkoituksiin nimettävä alueellisesti toimivaltainen viranomainen määräytyy 27 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti sen osapuolen asuinpaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan perusteella.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan tarkoituksiin nimettävä viranomainen on viranomainen, jolla on toimivalta käsitellä perheoikeudellisissa asioissa tehtyjä tuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhaut.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa säädetty menettely on Cour de cassation -tuomioistuimeen tehtävä kassaatiovalitus, josta säädetään siviiliprosessilain 973–982 §:ssä ja 1009–1031 §:ssä.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa säädetty uudelleentutkimismenettely on muutoksenhaku, joka voidaan esittää sen tuomiopiirin Cour d'appel -tuomioistuimelle, jossa riidanalaisen tuomion antanut tuomioistuin sijaitsee.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Puhelin: + 33 (0)1 43 17 91 99

Faksi: +33 (0)1 43 17 81 97

Sähköposti: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin on velallisen asuinpaikan tai toimenpiteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin. Jos velallinen asuu ulkomailla tai hänen kotipaikkaansa ei tiedetä, toimivaltainen tuomioistuin on toimenpiteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ainoastaan ranska.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ainoastaan ranska.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Kroatia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tällaisten hakemusten johdosta tekemiä päätöksiä koskevat muutoksenhaut toimitetaan kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Muutoksenhaku täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan päätökseen on toimitettava päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa antaneen kunnallisen tuomioistuimen välityksellä toisen oikeusasteen tuomioistuimeen eli maakunnalliseen tuomioistuimeen (županijski sud).

Sen jälkeen kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä on annettu lopullinen päätös, kunnallinen tuomioistuin (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) vahvistaa päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden.

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

a) Kunnalliset tuomioistuimet: siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku, Kroatian virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (Zakon o područjima i sjedištima sudova, virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

b) Maakunnalliset tuomioistuimet: siviiliprosessilain (Kroatian virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettuun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta vain pyytämällä asian uudelleentarkastelua (siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti).

Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely aloitetaan asianosaisen pyynnöstä. Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Siviiliprosessilain 117 §:n mukaisesti asianosainen voi pyytää edeltäneen oikeustilan palauttamista tuomioistuimelta, jonka olisi pitänyt toteuttaa laiminlyödyt toimet.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Kroatiassa elatusvelvoitteista vastaava, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009 tarkoitettu keskusviranomainen:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(väestö-, perhe- ja nuorisoasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://mdomsp.gov.hr/

Sähköposti: ministarstvo@mdomsp.hr

Puhelin: (+385-1) 555 71 11

Faksi: (+385-1) 555 72 22

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Kroatiassa kunnalliset tuomioistuimet ovat asetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia siviiliprosessilain (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kroatia hyväksyy asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöskieleksi latinalaisin aakkosin kirjoitetun kroaatin kielen siviiliprosessilain 6 §:n mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät viestinnässä toisten keskusviranomaisten kanssa käytettäviksi kieliksi, ovat

a) hakemus- ja tiedonantolomakkeet: kroaatti

b) muu viestintä: kroaatti tai englanti (pyynnöstä).

Päivitetty viimeksi: 17/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Italia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisia päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimilla (Corti di Appello).

Tietoja kyseisestä viranomaisesta on verkkosivustolla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt ovat varsinaiset ja ylimääräiset muutoksenhakukeinot (kassaatiovalitus, tuomion purkaminen, kolmannen osapuolen kantelu).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Toimivalta asetuksen 19 artiklan mukaisessa uudelleentutkimismenettelyssä on päätöksen tehneellä oikeusviranomaisella. Asia saatetaan käsiteltäväksi niiden menettelysääntöjen mukaisesti, joita on käytetty uudelleen tutkittavaa päätöstä vahvistettaessa.

Tiedot näistä oikeusviranomaisista löytyvät Linkki avautuu uuteen ikkunaantästä osoitteesta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on oikeusministeriön nuoriso-oikeudesta vastaava osasto (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Puh.: (+39-6) 68188326; (+39-6) 68188331

Faksi: (+39-6) 68188323

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanprot.dgmc@giustiziacert.it

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivalta asetuksen 21 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanossa on yleisillä tuomioistuimilla (Italian siviiliprosessilain 9 § II momentti).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on italia.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitettu kieli, jonka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, on italia.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Kypros

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, ovat Nicosian, Limassolin, Larnakan/Famagustan ja Paphosin perhetuomioistuimet.

 • Nicosian perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 22865601

Faksi: (+357) 22302068

 • Limassolin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 25806185

Faksi: (+357) 25305054

 • Larnakan/Famagustan perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 24802754

Faksi: (+357) 24802800

 • Paphosin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 26802626

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista edellä mainittujen hakemusten perusteella tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja 32 artiklan 2 kohdan nojalla, on toisen asteen perhetuomioistuin.

Se on osa Kyproksen korkeinta oikeutta, ja sen yhteystiedot ovat seuraavat:

 • Supreme Court of Cyprus (Kyproksen korkein oikeus)
  Charalambos Mouskos Street 1404
  1404 Nicosia
  Cyprus
  Puhelin: (+357) 22865741
  Faksi: (+357) 22304500
  Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Kyproksen oikeusjärjestelmässä ei ole kolmatta oikeusastetta, eli muutoksenhakua koskevaa päätöstä ei voi enää riitauttaa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tässä artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa voidaan hakea päätöksen kumoamista Kyproksen siviiliprosessilain 48 §:n 9 säännön h ja n kohdan perusteella. Hakemus jätetään sille perhetuomioistuimelle, jonka päätös halutaan kumota.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

 • Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Athalassas Avenue 125

1461 Nicosia

Cyprus

Yhteyshenkilöt:

 • Konstantina Sophocleous

Administrative officer (Hallintovirkamies)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805973

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancsophocleous@mjpo.gov.cy

 • Troodia Dionysiou

Administrative officer (Hallintovirkamies)

International Legal Cooperation Unit (Kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön yksikkö)

Ministry of Justice and Public Order (Oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö)

Puhelin: (+357) 22805932

Faksi: (+357) 22518328

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaantdionysiou@mjpo.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

 • Nicosian perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 22865601

Faksi: (+357) 22302068

 • Limassolin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 25806185

Faksi: (+357) 25305054

 • Larnakan/Famagustan perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 24802754

Faksi: (+357) 24802800

 • Paphosin perhetuomioistuin

Puhelin: (+357) 26802626

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikka ja englanti

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Kreikka ja englanti

Päivitetty viimeksi: 07/09/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Latvia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Latviassa tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään hakemuksia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat yleiset tuomioistuimet eli alioikeudet.

Latviassa tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään muutoksenhakuja päätöksiin täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat asianomaiset aluetuomioistuimet asianomaisen alioikeuden välityksellä.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun johdosta 33 artiklan mukaisesti tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimman oikeuden senaatista asianomaisen aluetuomioistuimen välityksellä.

Yhteystiedot:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

Puhelin: (+371) 670 203 50

Faksi: (+371) 670 203 51

Sähköposti: at@at.gov.lv

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Vastaaja voi pyytää asian uudelleentarkastelua päätöksen uudelleentarkastelun yhteydessä asetuksen 19 artiklan perusteella siten, että hän toimittaa hakemuksensa:

1)      alioikeuden tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta asianomaiseen aluetuomioistuimeen;

2)      aluetuomioistuimen tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta korkeimman oikeuden riita-asioiden jaostoon;

3)      riita-asioiden jaoston tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta korkeimman oikeuden senaatin riita-asioiden jaostoon.

Hakemusta ei voida jättää, jos määräaika asianomaista tuomiota koskevan täytäntöönpanoasiakirjan jättämiselle täytäntöönpantavaksi on umpeutunut.

Tuomioistuin tarkastaa hakemusta tutkiessaan, voidaanko hakijan ilmoittamien olosuhteiden katsoa oikeuttavan päätöksen uudelleentarkasteluun asetuksen 19 artiklan mukaisesti. Jos tuomioistuin toteaa, että olosuhteet oikeuttavat päätöksen uudelleentarkastelun, se kumoaa riitautetun päätöksen kokonaisuudessaan ja siirtää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen uudelleen käsiteltäväksi. Jos tuomioistuin katsoo, että hakemuksessa esitetyt olosuhteet eivät oikeuta uudelleentarkasteluun, se hylkää hakemuksen. Tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Latviassa keskusviranomaisena toimii elatusvelvoitteista vastaava takuurahasto. Yhteystiedot:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Puhelin: (371) 678 30 626

Faksi: (371) 678 30 636

Sähköposti:pasts@ugf.gov.lv

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Latviassa asetuksen 51 artiklassa tarkoitettua erityistä tehtävää suorittaa elatusvelvoitteista vastaavan takuurahaston hallinto.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Latviassa viranomaiset, joilla on toimivalta kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano asetuksen 21 artiklan mukaisesti, ovat alioikeudet, joiden oikeudenkäyttöalueeseen kuuluu ulkomaalaisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Latvia hyväksyy ainoastaan kansallisella kielellä eli latviaksi toimitetut käännökset asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Latvia hyväksyy asetuksen 56 artiklassa tarkoitetut hakemukset (asetuksen liitteet VI ja VII) vain kansallisella kielellä eli latviaksi.

Latvia hyväksyy erityistä toimenpidettä koskevat pyynnöt (asetuksen liite V) latviaksi tai englanniksi.

Muu pyynnöstä toteutettava viestintä keskusviranomaisen kanssa hoidetaan latviaksi tai englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 16/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Liettua

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaiset päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset sekä asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisen hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut käsitellään Liettuan muutoksenhakutuomioistuimessa (Lietuvos apeliacinis teismas), jonka osoite on

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 266 3479

Faksi: (+370 85) 266 3060
Sähköposti:Linkki avautuu uuteen ikkunaanapeliacinis@apeliacinis.lt

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisusta, joka on annettu päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehdyn päätöksen muutoksenhaun perusteella, voidaan tehdä kassaatiovalitus Liettuan korkeimpaan oikeuteen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Tällaisten valitusten käsittelyssä noudatettavat kassaatio-oikeuden oikeudenkäyntisäännöt vahvistetaan Liettuan siviiliprosessilailla, jollei asetuksessa ja siviiliprosessia koskevan Euroopan unionin ja kansainvälisen tason sääntelyn täytäntöönpanosta annetussa Liettuan lainsäädännössä toisin säädetä. Käsiteltäväksi otettu kassaatiovalitus kirjataan ensisijaisesti käsiteltävänä asiana Liettuan korkeimman oikeuden kassaatioasioiden luetteloon. Korkein oikeus asettaa kassaatiovalitukseen vastaamiselle määräajan, joka voi olla enintään 14 päivää. Tiedonannossaan kassaatiovalituksen kirjaamisesta Liettuan korkeimman oikeuden kassaatioasioiden luetteloon (Liettuan siviiliprosessilain 350 §:n 7 momentti) korkein oikeus ilmoittaa asianosaisille ja muille oikeudenkäyntiin osallistuville osapuolille kassaatiovalitukseen vastaamiselle asetetun määräajan.

Kassaatiovalituksen asianosaisilla on velvollisuus ja muilla oikeudenkäyntiin osallistuvilla osapuolilla on oikeus antaa kassaatiovalitukseen kirjallinen vastine korkeimman oikeuden asettamassa määräajassa. Määräajan kuluminen alkaa siitä päivästä, jona valitus on kirjattu kassaatioasioiden luetteloon.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa säädetystä elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta vastaa kyseisen päätöksen antanut tuomioistuin. Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta, sen on toimitettava kopio hakemuksesta liitteineen kantajalle ja ilmoitettava, että tämän on annettava hakemukseen vastine 14 päivän kuluessa sen toimittamisesta. Elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä tehty uudelleentarkastelua koskeva hakemus ratkaistaan kirjallista menettelyä noudattaen. Katsoessaan sen tarpeelliseksi tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että hakemus käsitellään suullisesti elatusvelvoitteen tarkastelemiseksi uudelleen. Tuomioistuimen on käsiteltävä hakemus elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta 14 päivän kuluessa vastineen antamiselle asetetun määräajan päättymisestä ja ratkaistava asia jommallakummalla 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tavoista.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (valtion oikeusaputoimisto)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Liettua

Puhelin: +370 700 00211, +370 700 00190

Faksi: +370 700 35004

Sähköposti Linkki avautuu uuteen ikkunaanteisinepagalba@vgtp.lt

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.vgtpt.lrv.lt/

Kun hakemus liittyy vanhemman vastuuseen alle 21-vuotiaan lapsensa elatuksesta, keskusviranomaisen tehtäviä hoitaa valtion sosiaalivakuutuskassan lautakunnan Mažeikiaissa sijaitseva toimipiste.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Liettua

Puhelin: +370 443 26659

Faksi: +370 443 27341

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanmazeikiai@sodra.lt

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kun hakemus liittyy vanhemman vastuuseen alle 21-vuotiaan lapsensa elatuksesta, asetuksen 51 artiklassa tarkoitettuja keskusviranomaisen tehtäviä hoitaa sosiaali- ja työministeriön alaisuudessa toimiva lasten elatusapurahasto.

Lasten elatusapurahaston yhteystiedot:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 272 8081

Faksi: (+370 85) 265 3984
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@vif.lt

Olosuhteiden niin vaatiessa oikeusapua asetuksen (EY) N:o 4/2009 56 artiklassa lueteltujen hakemusten osalta myönnetään Liettuan valtion varoin kustannettavasta oikeusavusta annetussa laissa säädetyllä menettelyllä, jollei kyseisessä asetuksessa tai EU:n ja kansainvälisen siviiliprosessilainsäädännön osaksi Liettuan lainsäädäntöä saattavassa laissa toisin säädetä. Jos jotakin asetuksen 56 artiklan mukaista hakemusta tarkasteltaessa ilmenee, että hakija tarvitsee oikeusapua, Vilnassa sijaitseva oikeusaputoimisto ja sosiaali- ja työministeriön alainen lasten elatusapurahasto toimittavat hakemuksen suoraan oikeusavun järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle eli Liettuan oikeusaputoimistolle.

Liettuan oikeusaputoimiston nimet ja yhteystiedot

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Valtion oikeusaputoimisto)

Osoite:

Puhelin:

Faksi:

Sähköpostiosoite:

Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Vilnassa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

(+370 85) 264 7480

(+370 85) 264 7481

Linkki avautuu uuteen ikkunaanvilniausvgtpt@infolex.lt

Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kaunaksessa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

(+370 83) 740 8601, 742 8404

(+370 83) 742 8403, 742 8405

Linkki avautuu uuteen ikkunaankaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Klaipedassa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

(+370 84) 625 6176

(+370 84) 625 6176

Linkki avautuu uuteen ikkunaankl.vgtpt@infolex.lt

Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Šiauliaissa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

(+370 84) 152 0040

(+370 84) 152 0040

Linkki avautuu uuteen ikkunaansvgtpt@svgtpt.lt

Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Panevėžysissä sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

(+370 84) 557 0152

(+370 84) 543 6201

Linkki avautuu uuteen ikkunaanpaneveziovgtpt@infolex.lt

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Hakemukset, jotka koskevat asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elatusvelvoitetta alun perin käsitelleen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä kokonaan tai osittain, on ratkaistava Liettuan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 266 3479
Faksi: (+370 85) 266 3060
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanapeliacinis@apeliacinis.lt

Hakemukset, jotka koskevat asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua elatusvelvoitetta alun perin käsitelleen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä kokonaan tai osittain, ratkaistaan täytäntöönpanopaikan aluetuomioistuimessa.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten kieleksi hyväksytään ainoastaan liettua. Sen sijaan 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten kieleksi hyväksytään sekä liettua että englanti.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Luxemburg

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

- Alueellinen toimivalta

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus esitetään piirituomioistuimen (Tribunal d'Arrondissement) presidentille.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81-1
Faksi: (+352) 47 59 81-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Puh: (+352) 80 32 14 - 1
Faksi: (+352) 80 71 19 tai (+352) 802484

Julistamista koskevaan hakemukseen liittyvää päätöstä koskeva muutoksenhaku

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81-1
Faksi: (+352) 47 59 81-396

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan kassaatiovalituksella.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 475981-369/373

Faksi: (+352) 475981-773

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Jos vastaaja ei ole saapunut Luxemburgissa pidettyyn oikeuskäsittelyyn, hänellä on oikeus vaatia päätöksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka on tehnyt päätöksen, 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen 19 artiklassa säädetyin edellytyksin. Uudelleentarkastelua koskeva hakemus on esitettävä niiden vaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan uudelleentarkastelun kohteena olevan päätöksen tehneessä tuomioistuimessa.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ehdolliset maksamismääräykset ja ulosmittaus suojaosuudesta): puhelin: (+352) 530 529 200, faksi: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Puh: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Puh: (+352) 80 32 14-1

Faksi: (+352) 807119 tai (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva yleisen syyttäjän virasto.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81 -393/329
Faksi: (+352) 47 05 50
Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltainen viranomainen on korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva yleisen syyttäjän virasto.

Parquet Général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 475981-393/329

Faksi: (+352) 470550

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy asiakirjakäännöksiä varten ranskan lisäksi saksan kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Luxemburg hyväksyy viestinnässä käytettäväksi ranskan lisäksi saksan kielen.

Päivitetty viimeksi: 24/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Unkari

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) sijaintipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissa Budan keskustan piirioikeus (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhakutuomioistuimina toimivat yleiset tuomioistuimet, Budapestissa pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Unkarissa uudelleentarkastelua koskevan pyynnön (felülvizsgálati kérelem) käsittelee korkein oikeus (Kúria), ja pyyntö on esitettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomion antaneen piirioikeuden välityksellä.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimismenettely on käynnistettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimivassa piirioikeudessa asian uudelleenkäsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti (vuoden 1952 siviiliprosessilaissa III olevan XIII luvun 260–269 §).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Unkarin oikeusministeriö

1054 Budapest

Kossuth tér 2–4

Puhelin: (36) 1 795 4846

Faksi: (36) 1 795 0463

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yleisen tuomioistuimen sijaintipaikan piirioikeus, Budapestissa Budan keskustan piirioikeus. Asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa täytäntöönpanomenettelystä vastaavan ulosottomiehen sijaintipaikassa toimivaltainen piirioikeus.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Unkari

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

a) hakemuslomakkeiden osalta unkari

b) pyyntöjen osalta unkari, englanti tai saksa

c) muun viestinnän osalta keskusviranomainen voi pyynnöstä hyväksyä unkarin, englannin tai saksan kielen käytön.

Päivitetty viimeksi: 25/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Malta

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on Civil Court (Family Section): Yhteystiedot:

Osoite:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2420

Faksi: + 356 2590 2895

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 32 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, on Court of Appeal. Yhteystiedot:

Osoite:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2269

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Kun Court of Appeal on tehnyt päätöksen, Maltassa ei ole muita muutoksenhakumahdollisuuksia.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan mukaisesta uudelleentutkimismenettelystä säädetään säädöksen International Maintenance Obligation Order, 2011 (Legal Notice 452/11) 7 §:ssä, joka koskee muutoksenhakua täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehtyyn päätökseen. Toimivaltainen tuomioistuin tässä asiassa on Court of Appeal. Yhteystiedot:

Osoite:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2269

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on perheministeriön sosiaalihuolto-osaston päällikkö (Director for Social Welfare Standards). Yhteystiedot:

Osoite:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Puhelin: + 356 2278 8000

Faksi: + 356 2278 8360

Sähköposti: welfare.standards@gov.mt

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Ei sovellettavissa.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on Civil Court (Family Section). Yhteystiedot:

Osoite:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Puhelin: + 356 2590 2420

Faksi: + 356 2590 2895

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Englanti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Malta ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Alankomaat

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Välitoimista määräävä tuomioistuin (voorzieningenrechter) on 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivaltainen tekemään päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta.

Muutoksenhaku täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta tehtyyn päätökseen käsitellään 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti siinä tuomioistuimessa, jonka välitoimista määräävä tuomari on tehnyt kyseisen päätöksen. Tuomioistuinten yhteystiedot löytyvät tuomioistuinneuvoston (Raad van de rechtspraak) verkkosivustolta osoitteesta www.rechtspraak.nl.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on kassaatiovalitus.

Kassaatiovalitukset käsittelee tuomioistuinlaitoksen ylin instanssi eli Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden). Kassaation tarkoituksena on säilyttää oikeudenkäytön yhtenäisyys, ohjata lainsäädännön kehitystä ja turvata oikeussuoja. Kassaatiossa voidaan käsitellä ainoastaan oikeudellisia seikkoja. Korkein oikeus tarkastelee ainoastaan sitä, onko lakia – ja oikeudenkäyntisääntöjä – sovellettu oikein. Tosiseikoissa sitä sitoo se, mitä valituksenalaisessa ratkaisussa on todettu. Kassaatiovalituksen asianosaisia edustaa korkeimmassa oikeudessa asianajaja.

Valitusmenettelyssä tehdään hakemus, jossa esitetään valituksenteon syyt. Vastaaja voi laatia vastineen kolmen viikon kuluessa (tai muussa korkeimman oikeuden asettamassa määräajassa). Asianajajat voivat tarvittaessa toimittaa selvennyksiä. Korkeimman oikeuden syyttäjä laatii kirjallisen lausunnon, jonka perusteella korkein oikeus antaa ratkaisunsa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimusmenettelyä voi pyytää päätöksen tehneeltä tuomioistuimelta asetuksen 19 artiklassa luetelluista syistä ja siinä vahvistetussa määräajassa. Alankomaiden tapauksessa se voi olla alioikeus tai muutoksenhakutuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdagen (LBIO).

LBIO:n yhteystiedot:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Puhelin: (+31-010) 289 48 95

Faksi: (+31-10) 289 48 82

Sähköposti: iia@lbio.nl

Verkkosivusto: www.lbio.nl

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat haastemiehet.

Haastemiesten toimialajärjestön (Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) yhteystiedot:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Puhelin::(+31-70) 890 35 30

Faksi: (+31-70) 890 35 31

Sähköposti: kbvg@kbvg.nl

Verkkosivusto: www.kbvg.nl

Sivustolta löytyvät Alankomaissa toimivien haastemiesten nimet ja osoitteet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä ei hyväksytä muita kieliä kuin hollanti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake on täytettävä hollannin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 10/10/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Itävalta

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Hakemukset: piirioikeus (Bezirksgericht), jolla on alueellinen toimivalta (asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuomioistuin, jonka toimialueella elatusvelvollisen asuinpaikka sijaitsee tai jonka alueella päätös on pantava täytäntöön).

Muutoksenhaku: tuomiota koskeva valitus (Berufung) ja päätöstä koskeva valitus (Rekurs) siihen alueoikeuteen (Landesgericht), jonka alaisuuteen ratkaisun tehnyt piirioikeus kuuluu.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Itävallassa: täytäntöönpanolain (Exekutionsordnung) 78 §:n 1 momentissa ja 411 §:n 4 momentissa sekä siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) tarkoitettu muutoksenhaku oikeuskysymyksissä (Revisionsrekurs) alioikeuteen (Bezirksgericht), joka siirtää asian korkeimman oikeuden (Oberster Gerichtshof) ratkaistavaksi.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Jos tiedoksianto on tapahtunut Itävallan lainsäädännön mukaan asianmukaisesti: hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi kiistettäessä vaatimuksen voimaansaattaminen tai asian käsittelyyn osallistumisen laiminlyönti.

Jos tiedoksianto on tapahtunut Itävallan lainsäädännön mukaan puutteellisesti: joko valitus (Berufung) yksipuolisesta tuomiosta tai valitus (Rekurs) yksipuolisesta päätöksestä.

Toimivaltaisten tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot: kaikki muutoksenhaut on osoitettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka joko antaa päätöksen (esimerkiksi määräajan palauttamisesta) tai siirtää asian ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Kaikkien osalta:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Järjestön yksikkö: Abteilung I 10

Sähköpostiosoite: team.z@bmvrdj.gv.at

Puhelin: +43 1 52152 2142

Faksi: +43 1 52152 2829

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Kaikista täytäntöönpanoon liittyvistä asioista päättää täytäntöönpanolain 17–19 §:n nojalla toimivaltainen tuomioistuin tai tarvittaessa muutoksenhakutuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Saksa.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Saksa, englanti, ranska.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Puola

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Puolassa tuomioistuimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 4/2009 27 artiklan 1 kohdan perusteella toimivaltaisia, ovat aluetuomioistuimet (sądy okręgowe) (17. marraskuuta 1964 hyväksytyn siviiliprosessilain 11511 §:n 1 momentin mukaisesti).

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muutoksenhakemusten osalta toimivaltaisia tuomioistuimia ovat Puolassa muutoksenhakutuomioistuimet (sądy apelacyjne) – ks. siviiliprosessilain 394 § ja sitä seuraavat pykälät yhdessä 11511 §:n kanssa). Muutoksenhaku osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle sen aluetuomioistuimen välityksellä, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen (siviiliprosessilain 369 § yhdessä 397 §:n 2 momentin kanssa).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakukeino on kassaatiovalitus (skarga kasacyjna) (siviiliprosessilain 3981 – 39821 §). Toimivaltainen tuomioistuin on korkein oikeus (Sąd Najwyższy). Kassaatiovalitus osoitetaan korkeimmalle oikeudelle sen muutoksenhakutuomioistuimen välityksellä, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen (siviiliprosessilain 3985 §:n 1 momentti yhdessä 11511 §:n 3 momentin kanssa).

Korkeimman oikeuden yhteystiedot:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Puhelin: +48 22 530 8246

S-posti: ppsek@sn.pl

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklassa tarkoitettu menettely on elatusapua käsittelevän päätöksen kumoamista koskeva menettely (siviiliprosessilain 11442 §). Hakemus menettelyn käynnistämiseksi on jätettävä tuomioistuimeen, joka antoi riitautetun päätöksen. Sen mukaan, mikä tuomioistuin antoi riitautetun elatusapupäätöksen, asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen tuomioistuin voi olla

a) alioikeus (sąd rejonowy) tai

b) aluetuomioistuin (jos kyseinen tuomioistuin antoi päätöksen elatusavusta asumuseron, avioeron tai avioliiton mitätöimisen yhteydessä).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusministeriö:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Sähköposti: alimenty@ms.gov.pl

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Aluetuomioistuimet hoitavat keskusviranomaisen tehtäviä, mm. toimittavat edelleen hakemuksia ja toteuttavat niiden edellyttämät toimenpiteet.

Aluetuomioistuinten yhteystiedot on lueteltu liitteessä 2PDF(193 Kb)pl.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Puolassa viranomainen, jolla on toimivalta toteuttaa asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, on siviiliprosessilain 843 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti se (aineellisen toimivallan omaava) alioikeus, jonka toimivaltaan täytäntöönpano kuuluu. Jos täytäntöönpanoa ei ole vielä aloitettu, toimivalta on yleisten säännösten mukaisesti (aineellisen toimivallan omaavalla) toimivaltaisella alioikeudella.

Viranomainen, jolla on toimivalta toteuttaa asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, on siviiliprosessilain 758 §:n mukaisesti alioikeus, jossa täytäntöönpanotoimia johtava ulosottomies (komornik) toimii.

Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla täällä: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Puola hyväksyy ainoastaan puolankieliset käännökset asetuksen (EY) N:o 4/2009 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kielet, joita käytetään kaikkeen muuhun viestintään keskusviranomaisen kanssa, ovat puola ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 02/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Portugali

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohta:

- kun kyse on (alaikäisille tai täysi-ikäisille) lapsille maksettavasta elatusavusta tai puolisoiden välisestä elatusavusta, toimivaltainen on perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores) Jos paikallistuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, toimivaltainen on siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível) tai yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo Local de Competência Genérica) (jos paikallistuomioistuimessa ei ole siviiliasioiden jaostoa).

- kun kyse on muista perhe-, sukulaisuus- tai aviosuhteista johtuvista elatusvelvoitteista, toimivaltainen on siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, tai yleisten asioiden jaosto (Juízo Local de Competência Genérica).

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan osalta toimivaltainen on ylioikeus (Tribunal da Relação).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakuun annetun päätöksen osalta muutosta saa hakea vain tiettyyn oikeusseikkaan. Muutosta haetaan korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohta:

- uudelleentutkimismenettelynä sovelletaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa säädettyä ylimääräistä muutoksenhakumenettelyä.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohta:

- uudelleentutkimismenettelynä sovelletaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa ja 140 §:ssä säädettyä ylimääräistä muutoksenhakumenettelyä.

Muutoksenhakuasian käsittelee tuomioistuin, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan tuomion (siviiliprosessilain, Código de Processo Civil, 697 §:n 1 momentti).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tätä asetusta koskevissa asioissa Portugalin keskusviranomainen on oikeushallinnon keskusvirasto:

Direcção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA – PORTUGAL

Puh.: (+351) 21 790 62 00 – (+351) 21 790 62 23

Faksi: (+351) 21 154 51 00/16

Sähköpostiosoite: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Verkkosivusto: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Alaikäisille tai täysi-ikäisille lapsille maksettavaa elatusapua koskevissa asioissa toimivaltainen on:

perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução).

Puolisoiden välistä elatusapua koskevissa asioissa toimivaltainen on:

perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução).

Muissa perhe-, sukulaisuus- tai aviosuhteista johtuvissa elatusapuasioissa toimivaltainen on:

- täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa,

- keskustuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível), kun kanteen rahamääräinen arvo on yli 50 000 euroa, tai

- yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, kun kanteen rahamääräinen arvo on enintään 50 000 euroa.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on portugali.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Portugalin keskusviranomaisen ja muiden keskusviranomaisten välisessä asetuksen 59 artiklan mukaisessa yhteydenpidossa hyväksyttävät kielet ovat portugali, englanti ja ranska.

Päivitetty viimeksi: 08/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Romania

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on sen osapuolen vakinaisen asuinpaikan alioikeudella (tribunal), jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan alioikeudella (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 95 § ja 1 098 §).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen voi hakea muutosta. Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimella (curte de apel) (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 97 §:n 1 momentti). Valituksen käsittely kuuluu Romanian korkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casație și Justiție) toimivaltaan.

Osoite: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukarest

Puhelin (vaihde): (+40-21) 310 39 08, (+40-21) 310 39 09, (+40-21) 310 39 12.

Verkkosivut: http://www.scj.ro.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan mukaiset uudelleentutkimismenettelyt ovat seuraavat:

Toimivalta on päätöksen tehneellä tuomioistuimella, joka on yleensä alueellinen tuomioistuin (tribunal) tai alioikeus (judecătorie).

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 505 §:n 1 momentin mukaan kumoamiskanne esitetään tuomioistuimeen, jonka tekemää päätöstä asia koskee.

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 510 §:n 1 momentin mukaan tarkistusta koskeva hakemus esitetään tuomioistuimeen, joka on antanut lopulliseksi jääneen päätöksen ja jonka päätöstä halutaan tarkistaa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Oikeusministeriö (Ministerul Justiţiei)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bukarest

cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 10 77

Faksi: (+40-37) 204 10 79, 0040372041084

Sähköposti: ddit@just.ro tai dreptinternational@just.ro

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiovallan alueella on velallisen kotipaikka tai jolla toimeenpano tapahtuu.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Romanian kieli.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Oikeusministeriö hyväksyy romanian kielen lisäksi englannin ja ranskan kielen käytettäväksi viestinnässä Euroopan unionin keskusviranomaisten kanssa.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Slovenia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on kaikilla aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Toimivalta ratkaista 32 artiklan 2 kohdan mukaisia muutoksenhakuja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeviin päätöksiin on sillä tuomioistuimella, joka on tehnyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain 109 §:n mukaan muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Vrhovno sodišče).

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44

Faksi: (01) 366 43 01

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanurad.vsrs@sodisce.si

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa sovellettaessa Slovenian tasavallassa tulevat siviiliprosessilain mukaan kysymykseen joko uusi käsittely (siviiliprosessilain 394–401 §) tai menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö (siviiliprosessilain 116–120 §).

Uudelleentutkimista koskevassa menettelyssä ja 19 artiklaa sovellettaessa ovat toimivaltaisia aluetuomioistuimet (okrožno sodišče), jotka ovat tehneet päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Slovenian keskusviranomaisen yhteystiedot:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Puhelin: +386 1 4720 990

Faksi: +386 1 4345 899

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanjpsklad@jps-rs.si

Verkkosivu: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.jpi-sklad.si/

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Tällaisia julkisyhteisöjä tai muita yhteisöjä ei ole nimetty.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat paikallistuomioistuimet (okrajno sodišče) (täytäntöönpanoa ja turvaamistoimia koskevan lain 5 §).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tuomioistuinten virallinen kieli on sloveeni ja seuraavissa tuomioistuimissa sloveenin lisäksi jokin vähemmistökieli:

Okrožno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Sloveeni ja italia

Okrajno sodišče v Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Sloveeni ja unkari

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaiset ovat maan virallisten kielten lisäksi hyväksyneet englannin kielen käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa.

Päivitetty viimeksi: 14/11/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Slovakia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Slovakiassa toimivalta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten 27 artiklan 1 kohdan mukaisessa käsittelyssä on piirituomioistuimilla (okresný súd). Tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevien muutoksenhakujen 32 artiklan 2 kohdan mukaisessa käsittelyssä toimivalta on aluetuomioistuimilla (krajský súd). Muutoksenhaku osoitetaan sille piirituomioistuimelle, jonka päätökseen haetaan muutosta.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa mainittu muutoksenhakumenettely on Slovakian siviiliprosessilain (Laki N:o 160/2015) 419–457 §:n mukainen erityismenettely (dovolanie). Muutosta on haettava siltä tuomioistuimelta, jonka ensimmäisenä oikeusasteena. Päätöksen asiasta tekee korkein oikeus (najvyšší súd).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa sovellettaessa slovakialaisilla tuomioistuimilla on valtuudet muuttaa päätöksiä asian uudelleenkäsittelyn aikana siviiliprosessilain (Laki N:o 160/2015) 397–418 §:n mukaisesti. Asian uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen käsittelee tuomioistuin, joka teki ensimmäisenä oikeusasteena.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukainen keskusviranomainen on

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus)

Osoite:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Muut yhteystiedot:

Puhelin: (+421-2) 20 46 32 08

Faksi: (+421- 2) 20 46 32 58

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@cipc.gov.sk

Verkkosivusto: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.cipc.gov.sk/

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Keskusviranomaisten toiminnoista vastaa Slovakiassa yksinomaan lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklaa sovellettaessa päätösten täytäntöönpanovalta on piirituomioistuimilla (okresný súd), jotka toimivat tuomion täytäntöönpanevina tuomioistuimina (exekučný súd).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava slovakin- tai tšekinkielisiä.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Slovakian keskusviranomaisen hyväksymät kielet 59 artiklan mukaisessa keskusviranomaisten välisessä viestinnässä ovat slovakki, tšekki, englanti ja saksa.

Päivitetty viimeksi: 13/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Suomi

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltainen tuomioistuin asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa on käräjäoikeus (tingsrätt). Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muutoksenhakua koskevan asian tutkii hovioikeus (hovrätt).

Käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien yhteystiedot ovat saatavissa oikeusministeriön Internet-sivuilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhalumenettely on valitus korkeimpaan oikeuteen (högsta domstolen), jos se myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku 1-5§ soveltuvin osin).

Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla.

Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa.

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Valituslupa voidaan myöntää myös, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valitusohjeet liitetään hovioikeuden ratkaisuun. Niissä selostetaan, millä edellytyksillä valituslupa lain mukaan voidaan myöntää sekä miten valituslupaa pyytävän on meneteltävä saattaakseen valituksensa korkeimman oikeuden tutkittavaksi. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelua koskeva pyyntö on tehtävä tuomioistuimelle, joka teki lainvoimaisen päätöksen asiassa, Menettelyyn sovelletaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3-5 ja 14 a §:ssä säädetään. Tuomioistuinten yhteystiedot ovat oikeusministeriön Internet-sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Suomen keskusviranomainen on oikeusministeriö (justitieministeriet).

Sen yhteystiedot ovat:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

puhelin 358-9-1606 7628

telefax 358-9-1606 7524

sähköposti Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaintenance.ca@om.fi

 

Pyydämme huomioimaan, että julkisyhteisö Kansaneläkelaitos (KELA) voi suorittaa joitakin keskusviranomaiselle osoitettuja tehtäviä (ks. tarkemmin 71 artiklan 1 kohdan e alakohta - Julkisyhteisöt). Kaikki Suomeen saapuvat hakemukset tulee kuitenkin osoittaa oikeusministeriölle.

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kansaneläkelaitos (KELA, Folkpensionsanstalten) on nimetty elatusapuasetuksen 51(3) artiklan mukaiseksi julkisyhteisöksi.
Kansaneläkelaitos voi myönnettyään elatusapuun oikeutetulle elatustukea suorittaa seuraavia keskusviranomaisen tehtäviä:

 • Hakea päätöksen tunnustamista tai päätöksen tunnustamista ja julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi (56 art.1 kohta a alakohta);
 • Hakea pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn tai siellä tunnustettavan päätöksen täytäntöönpanoa (56 art. 1 kohta b alakohta)
 • Esittää erityisiä toimenpiteitä koskevan pyynnön (53 art 1 kohta)

Kansaneläkelaitoksen yhteystiedot ovat:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finland

 

puhelin : +35820 634 4940 (henkilöasiakkaat)

+35820 634 4942 (viranomaiset)

telefax. +35820 635 3330
sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanmaintenance@kela.fi

Website: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kela.fi/

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomies (utmätningsman). Artiklassa tarkoitettu pyyntö voidaan osoittaa mille tahansa paikalliselle ulosottoviranomaiselle.

Ulosottoviranomaisten yhteystiedot ovat oikeusministeriön Internet-sivulla Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Suomi hyväksyy asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä suomen, ruotsin ja englannin kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Suomi hyväksyy, että viestinnässä käytetään suomea, ruotsia tai englantia.

Päivitetty viimeksi: 15/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Ruotsi

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka käsittelee 27 artiklan 1 kohdan mukaiset päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevat 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Valitus hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Valitus jätetään siihen tuomioistuimeen, joka on antanut tuomion. Hovioikeudelta ja korkeimmalta oikeudelta on haettava valituslupaa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Kun uudelleentutkimista koskeva hakemus tehdään käräjäoikeuden (tingsrätten) tai kruununvoutiviranomaisen (Kronofogdemyndigheten) päätöksestä, se jätetään hovioikeuteen.

Uudelleentutkimista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ilmoitettava, mitä päätöstä hakemus koskee. Hakemuksessa on myös kerrottava syyt, joihin hakemus perustuu, ja siihen on liitettävä asiakirjat ja muut todisteet, joihin hakija vetoaa. Hakemuksesta on ilmoitettava vastapuolelle.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Sosiaalivakuutuskassa (Försäkringskassan)

Yleiset kysymykset ja toimintaperiaatteita koskeviin päätöksiin liittyvät kysymykset

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Puhelin: (+46-8) 786 90 00

Faksi: (+46-8) 411 27 89

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhuvudkontoret@forsakringskassan.se

Hakemukset ja pyynnöt, jotka koskevat yksittäistapauksissa myönnettävää tukea

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Puhelin: +46 771 17 90 00

Faksi: +46 10 11 20 411

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaancentralmyndigheten@forsakringskassan.se

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Kronofogdemyndigheten (Kruununvoutiviranomainen)

Postiosoite: Box 773, SE-801 29 Gävle

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 573 15 20

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postiosoite: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Puhelin: +46 771 73 73 00#

Faksi: +46 10 573 28 70

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postiosoite: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Puhelin: +46 771 73 73 00#

Faksi: +46 10 575 69 45

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postiosoite: SE-106 65 Stockholm

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 578 31 01

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postiosoite: SE-901 73 Umeå

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 578 42 50

S-posti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankronofogdemyndigheten@kronofogden.se

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ruotsi

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ruotsi

Päivitetty viimeksi: 12/10/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Elatusvelvoitteet - Gibraltar

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten täytäntöönpanokelpoisiksi julistamisesta vastaa seuraava tuomioistuin:

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

Päätöksiin haetaan muutosta seuraavalta tuomioistuimelta:

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettely, jolla haetaan muutosta muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen:

Valitus korkeimpaan oikeuteen.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska vuonna 2007 hyväksytty Haagin pöytäkirja ei sido sitä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Puhelin: + 350 2005 9267

Faksi: + 350 2005 9271

Sähköposti: moj@gibraltar.gov.gi

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava englanninkielisiä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava englannin kielellä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 12/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.