Elatusvelvoitteet

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista koskevia hakemuksia, on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on muutoksenhakutuomioistuin, joka on toimivaltainen samalla alueella kuin kyseisen päätöksen antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on valitus (έφεση).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on muutoksenhaku ylimpään oikeusasteeseen (αίτηση αναίρεσης). Muutoksenhaku käsitellään Kreikan siviili- ja rikosoikeuden ylimmässä tuomioistuimessa (Areios Pagos, kreikaksi: Άρειος Πάγος).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Vastaaja voi 19 artiklan mukaan hakea muutosta elatusapupäätökseen, jonka ulkomainen tuomioistuin on tehnyt vastaajan poissa ollessa.Elatusapupäätöstä koskevan muutosvaatimuksen käsittelee se tuomioistuin, joka antoi asiassa päätöksen.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on Kreikan oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö, kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä yksityis- ja rikosoikeuden alalla vastaava osasto eli Ministry of Justice, Transparency and Human Rights – Department of International Judicial Cooperation in Civil & Criminal Matters

Mesogeion 96,

115 27, Ateena, Kreikka

Puhelin: (+30) 210 7767312

Faksi: (+30) 210 7767499

Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kreikan lainsäädännössä ei määrätä, että julkisyhteisöt tai muut toimivaltaisten viranomaisten valvonnan alaiset yhteisöt suorittavat keskusviranomaisen tehtäviä 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on alioikeus.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kreikka.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomainen hyväksyy käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, ovat kreikka ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 17/09/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme