Ülalpidamiskohustus

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Täidetavaks tunnistamise taotlused vastavalt artikli 27 lõikele 1 tuleb esitada riigi haldusasutusele (Statsforvaltningen).

Kontaktandmed:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Taani

E-post: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Edasikaebused riigi haldusasutuse otsuste kohta võib esitada riiklikule sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogule (Ankestyrelsen).

Kontaktandmed:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Taani

Telefon: +45 3341 1200

E-post: ast@ast.dk

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Kooskõlas põhiseaduse artikliga 63 võivad sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu otsuseid läbi vaadata kohtud. Kui kaebuse esitaja elab Taanis, tuleb sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu otsuse läbivaatamise taotlus esitada kaebuse esitaja elukohajärgsele esimese astme kohtule. Kui kaebuse esitaja ei ela Taanis, peab asja arutama Kopenhaageni esimese astme kohus (Københavns Byret). Esimese astme kohtu otsuste peale võib edasikaebuse esitada ringkonnakohtule (landsret); ringkonnakohtu otsuse võib edasi kaevata ülemkohtusse (Højesteretten), kuid ainult juhul, kui apellatsiooniloa nõukogu (Procesbevillingsnævnet) annab selleks loa. Menetluse poole taotluse alusel võib esimese astme kohus anda asja läbivaatamiseks ringkonnakohtule, kui kaalul on põhimõtteline küsimus.

Kohtute (esimese astme kohtute, ringkonnakohtute ja ülemkohtu) ning apellatsiooniloa nõukogu kontaktandmed leiab veebisaidilt http://www.domstol.dk.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Taanis ei kohaldata.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Määruse VII peatükki, milles käsitletakse keskasutuste vahelist koostööd, ei kohaldata Taani suhtes kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva kokkuleppe alusel, mille Euroopa Ühendus ja Taani Kuningriik sõlmisid 12. juunil 2009.

Taani riiklik sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu on kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 20. juuni 1956. aasta välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsiooniga (ÜRO konventsioon) nimetatud keskasutuseks rahvusvahelistes ülalpidamisasjades.

Sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu on volitanud Taani Maksu- ja Tolliameti (SKAT) Lõuna-Taani haru tegutsema vahendajana välisriigist kooskõlas ÜRO konventsiooniga taotletava ülalpidamise tunnustamise ja täitmise (sissenõudmise) küsimustes.

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Taanis ei kohaldata.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Võlgnevuste sissenõudmise eest vastutav asutus (Taani Maksu- ja Tolliameti (SKAT) Lõuna-Taani haru) kogub täitmisele kuuluva kohtuotsusega seotud nõudeid. Kui neid ei tasuta, pöörab võlgnevuste sissenõudmiste eest vastutav asutus otsuse täitmisele.

Juhul kui makseid tegema kohustatud pool vaidlustab nõude võlgnevuse sissenõudmise või otsuse täitmisele pööramise etapis, edastab võlgnevuste sissenõudmiste eest vastutav asutus asja riigi haldusasutusele, kes teeb selle suhtes otsuse.

Võlgnevuste sissenõudmise eest vastutav asutus võib siiski otsustada nõude olemasolu ja suuruse üle, kui küsimus on seotud nõude käsitlemisega asutuse enda poolt. Ta võib otsuse täitmise ka peatada.

Riigi haldusasutuse otsuste kohta esitatud kaebused vaatab läbi sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu. Teatavatel tingimustel võib piirkonna valitsus hakata kaebuse aluseks olnud otsust uuesti rakendama.

Kaebused otsuste peale, mille võlgnevuste sissenõudmiste eest vastutav asutus on teinud võlgnevuste sissenõudmise kohta, sealhulgas selliste otsuste peale, mis on seotud nõuete olemasolu ja suurusega juhul, kui küsimus on seotud nõude käsitlemisega asutuse enda poolt, võib esitada riiklikule maksukohtule (Landsskatteretten).

Täitmisele pööramise ja väiksemate nõuete käsitlemise kohus (fogedret) teeb otsuseid vaiete kohta, mis on esitatud võlgnevuste sissenõudmise eest vastutava asutuse tehtud arestimiste suhtes. Edasikaebused täitmisele pööramise ja väiksemate nõuete käsitlemise kohtu otsuste peale võib esitada ringkonnakohtule. Kui nõude majanduslik väärtus ei ületa 20 000 Taani krooni, võib täitmisele pööramise ja väiksemate nõuete käsitlemise kohtu otsuse peale edasikaebuse esitada ainult apellatsiooniloa nõukogu loal. Apellatsiooniloa nõukogu loal võib ringkonnakohtu poolt edasikaebuse kohta tehtud otsuse edasi kaevata ülemkohtusse.

Riikliku sotsiaalküsimuste apellatsiooninõukogu ja riikliku maksukohtu tehtud otsuseid võivad kohtud arutada kooskõlas põhiseaduse artikliga 63. Kui kaebuse esitaja elab Taanis, tuleb selle otsuse läbivaatamise taotlus esitada kaebuse esitaja elukohajärgsele esimese astme kohtule. Kui kaebuse esitaja ei ela Taanis, peab asja arutama Kopenhaageni esimese astme kohus. Esimese astme kohtu otsuste peale võib edasikaebuse esitada ringkonnakohtule (landsret). Ringkonnakohtu otsuse võib edasi kaevata ülemkohtusse (Højesteretten), kuid ainult juhul, kui apellatsiooniloa nõukogu (Procesbevillingsnævnet) annab selleks loa. Kui esimese astme kohus saab menetluse poolelt taotluse ja kaalul on põhimõtteline küsimus, võib ta edastada taotluse uurimiseks ringkonnakohtule.


Kontaktandmed

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Taani

Telefon: +45 3341 1200

Faks: +45 3341 1400

E-post: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Taani

E-post: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Faks: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Taani

E-post: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Faks: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Taani

E-post: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

Kohtute (esimese astme kohtute, ringkonnakohtute ja ülemkohtu) ning apellatsiooniloa nõukogu kontaktandmed leiab veebisaidilt http://www.domstol.dk.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Taani aktsepteerib artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlkeid taani, soome, islandi, norra ja rootsi keelde.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Taanis ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 31/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta