Ülalpidamiskohustus

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Sellises ELi liikmeriigis, mis ei ole seotud 2007. aasta Haagi protokolliga, tehtud kohtuotsuse või muu akti täidetavaks tunnistamise taotlus esitatakse ringkonnakohtule, mille tööpiirkonnas asub võlgniku tavapärane elukoht või täitmise koht (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõige 1).

Otsuse võib edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtule kooskõlas määruse artikliga 32 (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõike 6 esimene lõik).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Sofia apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgemale kassatsioonikohtule (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 627c lõike 6 teine lõik).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Huvitatud isik võib esitada kaja kõrgemale kassatsioonikohtule määruse artikli 19 lõike 1 alusel (tsiviilkohtumenetluse seadistiku artikkel 627 a).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Keskasutus:

Justiitsministeerium

Rahvusvahelise õiguskaitse ja rahvusvahelise lapsendamise direktoraat

Aadress: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgaaria

Tel: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

e-post: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Määruse artikli 21 kohase otsuse täitmisest keeldumise või selle peatamise kohta teeb ringkonnakohus (tsiviilkohtumenetluse artikli 627b lõige 2).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse bulgaaria keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teiste keskasutustega suheldes bulgaaria keelt.

Viimati uuendatud: 07/11/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta