Υποχρεώσεις διατροφής

Δανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι αιτήσεις κήρυξης της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών (Statsforvaltningen).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Δανία

Ηλ. ταχυδρομείο: post@statsforvaltningen.dk

Τηλέφωνο: +45 7256 7000

 

Προσφυγές κατά αποφάσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών μπορούν να ασκηθούν στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών (Ankestyrelsen).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Δανία

Τηλέφωνο: +45 3341 1200

Ηλ. ταχυδρομείο: ast@ast.dk

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Συντάγματος. Αν ο προσφεύγων κατοικεί στη Δανία, το ένδικο βοήθημα για τον δικαστικό έλεγχο απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικών Προσφυγών πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του προσφεύγοντος. Αν αυτός δεν κατοικεί στη Δανία, αρμόδιο για την υπόθεση είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης (Københavns Byret). Ένδικο μέσο κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου εφετείου (landsret). Η απόφαση του εφετείου μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Højesteretten), μόνο όμως κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων (Procesbevillingsnævnet). Κατόπιν αίτησης διαδίκου, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση στο εφετείο, εφόσον πρέπει να υπάρξει κρίση επί ζητήματος αρχής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων (περιφερειακών δικαστηρίων, εφετείων και Ανώτατου Δικαστηρίου) και του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων αναρτώνται στη διεύθυνση: http://www.domstol.dk.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Το κεφάλαιο VII του κανονισμού, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών, δεν εφαρμόζεται στη Δανία βάσει των διατάξεων της συμφωνίας, της 12ης Ιουνίου 2009, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Ιουνίου 1956, περί διεκδικήσεως διατροφής εις την αλλοδαπήν (η Σύμβαση των ΗΕ), το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών έχει οριστεί ως κεντρική αρχή αρμόδια για τις διεθνείς υποθέσεις διατροφής.

Το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών έχει εξουσιοδοτήσει το παράρτημα Νότιας Δανίας της Υπηρεσίας Τελωνειακών και Φορολογικών Υποθέσεων (SKAT) να ενεργεί ως διαμεσολαβητής όσον αφορά τις αιτήσεις για την αναγνώριση και εκτέλεση (διεκδίκηση) διατροφής στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τη Σύμβαση των ΗΕ.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ε) – Δημόσιοι οργανισμοί

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η αρχή που είναι αρμόδια για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών (το παράρτημα Νότιας Δανίας της SKAT) εισπράττει την απαίτηση που απορρέει από την προς εκτέλεση απόφαση. Αν η απαίτηση δεν καταβληθεί, η εν λόγω αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

Αν, στο πλαίσιο της είσπραξης ή της εκτέλεσης, ο διάδικος που οφείλει να καταβάλει την πληρωμή αμφισβητήσει την απαίτηση, η αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραπέμπει την υπόθεση στην Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία λαμβάνει απόφαση με την οποία μπορεί να απορρίψει ή να αναστείλει την είσπραξη ή την εκτέλεση.

Ωστόσο, η αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να λάβει απόφαση ως προς την ύπαρξη και το μέγεθος της απαίτησης αν το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαχείριση της απαίτησης εκ μέρους της εν λόγω αρχής. Μπορεί επίσης να αναστείλει την εκτέλεση.

Τυχόν προσφυγές σχετικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών εξετάζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών μπορεί να συνεχίσει την εκτέλεση απόφασης σχετικά με την οποία υποβλήθηκε προσφυγή.

Προσφυγές σχετικά με αποφάσεις που λήφθηκαν από την αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για την είσπραξη χρεών κ.λπ., περιλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν την ύπαρξη και το μέγεθος απαιτήσεων, εφόσον το επίμαχο ζήτημα αφορά τη διαχείριση της απαίτησης εκ μέρους της αρχής αυτής, μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Εθνικού Φορολογικού Δικαστηρίου (Landsskatteretten).

Το αρμόδιο δικαστήριο εκτέλεσης και μικροδιαφορών (fogedret) αποφαίνεται σχετικά με τις ανακοπές κατά κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί από την αρχή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκτέλεσης και μικροδιαφορών μπορούν να προσβληθούν με ένδικο μέσο ενώπιον του αρμόδιου εφετείου. Αν η απαίτηση έχει οικονομική αξία που δεν υπερβαίνει τις 20 000 DKK, η απόφαση του δικαστηρίου εκτέλεσης και μικροδιαφορών μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο μόνο κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων. Κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων, οι δευτεροβάθμιες αποφάσεις του εφετείου μπορούν να προσβληθούν με ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών, όπως και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Εθνικό Φορολογικό Δικαστήριο υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Συντάγματος. Αν ο προσφεύγων κατοικεί στη Δανία, το ένδικο βοήθημα για τον δικαστικό έλεγχο της σχετικής απόφασης πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του προσφεύγοντος. Αν αυτός δεν κατοικεί στη Δανία, αρμόδιο για την υπόθεση είναι το Περιφερειακό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του αρμόδιου εφετείου (landsret). Η απόφαση του εφετείου μπορεί να προσβληθεί με ένδικο μέσο ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Højesteretten), μόνο όμως κατόπιν άδειας του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων (Procesbevillingsnævnet). Κατόπιν αίτησης διαδίκου, το περιφερειακό δικαστήριο μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση προς εκδίκαση στο εφετείο, εφόσον πρέπει να υπάρξει κρίση επί ζητήματος αρχής.


Στοιχεία επικοινωνίας

Ankestyrelsen (Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικών Προσφυγών)

DK-7998 Statsservice

Δανία

Τηλέφωνο: +45 3341 1200

Φαξ: +45 3341 1400

Ηλ. ταχυδρομείο: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen (Εθνική Υπηρεσία Αποκεντρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Δανία

Ηλ. ταχυδρομείο: post@statsforvaltningen.dk

Τηλέφωνο: +45 7256 7000

Φαξ: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland (Ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, Γιουτλάνδη)

International Inddrivelse (Διεθνής είσπραξη)

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Δανία

Ηλ. ταχυδρομείο: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Τηλέφωνο: +45 7222 1818

Φαξ: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen (Υπηρεσία Φορολογικών Προσφυγών)

c/o Landsskatteretten (Εθνικό Φορολογικό Δικαστήριο)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Δανία

Ηλ. ταχυδρομείο: sanst@sanst.dk

Τηλέφωνο: +45 3376 0909

Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων (περιφερειακών δικαστηρίων, εφετείων και Ανώτατου Δικαστηρίου) και του Συμβουλίου Έγκρισης Ενδίκων Μέσων αναρτώνται στη διεύθυνση: http://www.domstol.dk.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η Δανία δέχεται μεταφράσεις στη δανική, την ισλανδική, τη νορβηγική, τη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 28 και 40.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Άνευ εφαρμογής στη Δανία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο