Υποχρεώσεις διατροφής

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η αίτηση να κηρυχθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση ή άλλη πράξη που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν υπόκειται στο πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 υποβάλλεται στο κατά τόπον αρμόδιο ειρηνοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας, έδρας ή δραστηριότητας του οφειλέτη (άρθρο 627c παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 32 του κανονισμού (πρώτο εδάφιο του άρθρου 627c παράγραφος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αναίρεση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού δικαστηρίου (δεύτερο εδάφιο του άρθρου 627c παράγραφος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο την αναίρεση της απόφασης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (άρθρο 627a του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η κεντρική αρχή είναι:

το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Προστασίας και Διεθνών Υιοθεσιών

Διεύθυνση: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Βουλγαρία

Τηλ.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

Ηλ.-ταχ.: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι αποφάσεις για την άρνηση ή την αναστολή εκτέλεσης κατά την έννοια του άρθρου 21 του κανονισμού λαμβάνονται από το ειρηνοδικείο (άρθρο 627b παράγραφος 2 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή για τους σκοπούς των άρθρων 20, 28 και 40 είναι η βουλγαρική.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η μόνη γλώσσα που γίνεται αποδεκτή από την κεντρική αρχή για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 59 είναι η βουλγαρική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο