Υποχρεώσεις διατροφής

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - yποχρεώσεις διατροφής


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο α) - Δικαστήρια που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας και τις προσφυγές κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών

Η αίτηση εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή άλλης πράξης εκδοθείσας σε κράτος μέλος της ΕΕ το οποίο δεν δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 2007 πρέπει να υποβάλλεται στο περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του οφειλέτη, ή του τόπου εκτέλεσης. (άρθρο 627Β παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η απόφαση υπόκειται σε κατ’ έφεση εξέταση από το Εφετείο της Σόφιας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (άρθρο 627Β παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο β) – Ένδικα μέσα

Η απόφαση του Εφετείου της Σόφιας υπόκειται σε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (άρθρο 627Β παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο γ) – Διαδικασία ελέγχου

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της απόφασης από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (άρθρο 627a του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο δ) – Κεντρικές αρχές

Η κεντρική αρχή είναι το:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Προστασίας Ανηλίκων και Διεθνών Υιοθεσιών

Διεύθυνση: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Βουλγαρία

Τηλ.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469,

+359 2 9237 396∙

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mpzdmo@justice.government.bg

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο στ) – Αρχές που είναι αρμόδιες σε θέματα εκτέλεσης

Οι αποφάσεις για την άρνηση ή την αναστολή της εκτέλεσης, κατά την έννοια του άρθρου 21 του κανονισμού, λαμβάνονται από το περιφερειακό δικαστήριο (okrazhen sad) (άρθρο 627б παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο ζ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη μετάφραση εγγράφων

Για τους σκοπούς των άρθρων 20, 28 και 40 του κανονισμού, δεκτή γίνεται η βουλγαρική γλώσσα.

Άρθρο 71 παρ. 1 στοιχείο η) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές από τις κεντρικές αρχές για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές

Η γλώσσα που γίνεται δεκτή από την κεντρική αρχή για την επικοινωνία με άλλες κεντρικές αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 59, είναι η βουλγαρική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο