Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union including the United Kingdom (Commission Decision 2009/451/EC of 8 June 2009, OJ L 149, 12.06.2009, p. 73).

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark and the United Kingdom are not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007 ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 26/03/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Underholdspligt - Belgien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Familieretten (tribunal de la famille) har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel.

Sagsøgtes appel af familierettens afgørelse skal indgives til samme ret, og sagsøgers appel heraf skal indgives til appelretten (cour d'appel).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En kassationsappel kan indgives til prøvelse af en appelafgørelse.

Kassationsdomstolens adresse er: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Afhængigt af sagens konkrete omstændigheder er der i belgisk ret flere muligheder for at opnå en fornyet prøvelse af en afgørelse:

- For det første er der efter retsplejelovens artikel 1051 adgang til at appellere en dom inden en måned efter, at den blev forkyndt eller, i visse sager, efter den blev meddelt i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3. Dette gælder for kontradiktoriske domme og udeblivelsesdomme.

- For det andet giver retsplejelovens artikel 1048 adgang til at gøre indsigelse mod en udeblivelsesdom inden en måned efter, at den blev forkyndt eller, i visse sager, efter den blev meddelt i medfør af samme lovs artikel 792, stk. 2 og 3.

- For så vidt angår domme, der allerede har opnået retskraft, og som er afsagt af de civile domstole (juridictions civiles) eller af straffedomstolene (juridictions pénales), for så vidt som der herved er truffet afgørelse om et rentekrav, kan der under de i retsplejelovens artikel 1133 angivne omstændigheder indgives en begæring om en fornyet prøvelse inden 6 måneder efter, at det forhold, der påberåbes, blev opdaget, idet der nedlægges påstand om, at dommene ophæves.

Ovennævnte frister for at iværksætte appel, gøre indsigelse eller indgive en begæring gælder:

- med forbehold af frister, der måtte være angivet i ufravigelige bestemmelser i supranationale eller internationale bestemmelser,

- uden at det berører muligheden for efter retsplejelovens artikel 50 at forlænge en betinget frist under visse omstændigheder, der er fastsat i loven.

- uden at det berører muligheden for at anvende det almindelige retsprincip, der flere gange er blevet bekræftet af den belgiske kassationsdomstol, hvorefter de fister, der gælder for at foretage en disposition, forlænges for en part, der på grund af force majeure ikke har haft mulighed for at foretage den inden fristens udløb.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Service public fédéral Justice (Justitsministeriet)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgien

E-mail:

Link åbner i nyt vinduealiments@just.fgov.be (for sager, der skal behandles på fransk)

Link åbner i nyt vinduealimentatie@just.fgov.be (for sager, der skal behandles på nederlandsk)

Telefon:

+32 2 542 67 85 (for sager, der skal behandles på fransk)

+32 2 542 67 62 (for sager, der skal behandles på nederlandsk)

Fax:+32 2 542 70 06

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den myndighed, der er kompetent med hensyn til anvendelsen af artikel 21 i forordning (EF) nr. 4/2009, er den stedligt kompetente fogedret (juge des saisies). Det fremgår af den belgiske retsplejelovs artikel 1395, at fogedretten har kompetence til at behandle alle begæringer om foretagelse af udlæg (saisies conservatoires) og fuldbyrdelse. Rettens stedlige kompetence er fastlagt i retsplejelovens artikel 633.

I den belgiske retsplejelov er det fastsat, at den stedligt kompetente førsteinstansret altid har almindelig kompetence. Retsplejelovens artikel 569, nr. 5, bestemmer, at førsteinstansretten påkender indsigelser, der rejses i forbindelse med fuldbyrdelsen af domme og kendelser. Denne ret har desuden fuld prøvelsesret som omhandlet i retsplejelovens artikel 566.

Endelig er de kompetente myndigheder i forbindelse med fuldbyrdelsen af en afgørelse, der er truffet af en retsinstans inden for rammerne af ovennævnte forordning, fogederne (huissiers de justice), jf. retsplejelovens artikel 509 ff.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Belgien accepterer ikke andre sprog end det officielle sprog eller et af de officielle sprog på fuldbyrdelsesstedet i overensstemmelse med belgisk lovgivning.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Den belgiske centralmyndighed accepterer ud over de nationale sprog, dvs. nederlandsk, fransk og tysk, også engelsk som kommunikationssprog.

Sidste opdatering: 03/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Bulgarien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse eller en anden afgørelse truffet i en EU-medlemsstat, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, erklæres for eksigibel, indgives til den distriktsret, hvor den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted eller på fuldbyrdelsesstedet (artikel 627, litra c), stk.1, i den bulgarske retsplejelov).

Afgørelsen kan appelleres ved appelretten i Sofia efter den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 32 (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 1 i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den afgørelse, der træffes af appelretten i Sofia, kan appelleres ved den højeste appeldomstol (kassationsretten) (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 2, i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den berettigede part kan anmode den højeste appeldomstol (kassationsretten) om at ophæve afgørelsen på grundlag af forordningens artikel 19, stk. 1, (artikel 637, litra a), i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Central myndighed:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retlig beskyttelse og internationale adoptioner

Adresse: ul. Slavyanska nº 1

1040 Sofia

Bulgarien

Tlf. : + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

e-mail: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Afgørelser om afslag på eller suspension af fuldbyrdelsen som omhandlet i artikel 21 i forordningen træffes af distriktsretten (artikel 627, litra b), stk. 2, i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det sprog, der accepteres med henblik på forordningens artikel 20, 28 og 40, er bulgarsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ved kommunikation med andre centrale myndigheder, jf. forordningens artikel 59, godkender den centrale myndighed kun bulgarsk.

Sidste opdatering: 07/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Tjekkiet

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1, indgives til en distriktsdomstol eller en foged.

I henhold til § 201 ff. i lov nr. 99/1963 (retsplejeloven) som ændret skal appel af afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 32, stk. 2, indgives til den distriktsdomstol, der traf afgørelsen, eller til den distriktsdomstol, der har stedlig kompetence i henhold til § 45 i lov nr. 120/2001 om fogeder og fuldbyrdelsesforretninger (fuldbyrdelsesloven) som senest ændret.

Når anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, er indgivet til en foged, afgøres appellen af fogedens afgørelse af den regionale domstol i det distrikt, hvor retten med fuldbyrdelseskompetence er beliggende.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i forordningens artikel 33, har enten karakter af et annullationssøgsmål (žaloba pro zmatečnost), jf. retsplejelovens § 229 ff., en begæring om, at sagen skal gå om (zaloba na obnovu rizeni), jf. retsplejelovens § 228 ff., eller en ekstraordinær appel (dovolání) i henhold til retsplejelovens § 236 ff. og for visse sagers vedkommende ligeledes i henhold til § 30 i loven om særlige rettergangsformer.

Der kan imidlertid ikke iværksættes ekstraordinær appel til prøvelse af sagens realitet med hensyn til underholdspligten.

Det er den ret, der traf afgørelse i første instans, der har kompetence til at behandle annullationssøgsmålet og begæringen om, at sagen skal gå om. I visse særlige tilfælde ligger kompetencen hos den ret, hvis afgørelse er blevet anfægtet (jf. retsplejelovens § 235a). Det er højesteret, der er kompetent i sager vedrørende ekstraordinær appel – adresse: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tjekkiet.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Retterne med kompetence til at behandle sager angående fornyet prøvelse, jf. forordningens artikel 19, er de distriktsdomstole, der afsagde dommen i første instans.

Den kompetente ret skal anvende forordningens artikel 19 direkte. Det er muligt at iværksætte appel af afgørelser om at afslå en anmodning om fornyet prøvelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (kontoret for international retsbeskyttelse af børn)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Den Tjekkiske Republik

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tlf.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Den Tjekkiske Republiks udenrigsministerium er det kompetente offentlige organ i den i forordningens artikel 51, stk. 3, forudsatte betydning. Det har i medfør af lov nr. 629/2004 om retshjælp i grænseoverskridende tvister inden for Den Europæiske Union, som ændret, fulde beføjelser til at sikre, at der ydes retshjælp i overensstemmelse med forordningens artikel 51, stk. 2, litra a).

Kontaktoplysninger:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Den Tjekkiske Republiks udenrigsministerium)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Den Tjekkiske Republik

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tlf.: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Distriktsdomstolene er de kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse, jf. forordningens artikel 21.
Deres stedlige kompetence er fastsat i retsplejelovens §§ 84-86, når anmodningen om fuldbyrdelse af en afgørelse er indgivet til en distriktsdomstol, og i fuldbyrdelseslovens § 45, når anmodningen er indgivet til en foged.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i forordningens artikel 20, 28 og 40, er tjekkisk og slovakisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over tjekkisk accepterer centralmyndigheden også engelsk og slovakisk i forbindelse med kommunikationen med andre centralmyndigheder som omhandlet i forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 06/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Danmark

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

En anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, indgives til Statsforvaltningen.

Kontaktoplysninger:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Afgørelser truffet af Statsforvaltningen kan påklages til Ankestyrelsen,

Kontaktoplysninger:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tel. +45 3341 1200

Email: Link åbner i nyt vindueast@ast.dk

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen kan prøves af domstolene efter grundlovens § 63. Sag om prøvelse af en afgørelse truffet af Ankestyrelsen anlægges ved sagsøgerens hjemting, hvis sagsøgeren har hjemting i Danmark. Hvis sagsøgeren ikke har hjemting i Danmark, anlægges sagen ved Københavns Byret. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, hvis afgørelse kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter.

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (byretterne, landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.domstol.dk

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Forordningens kapitel VII om samarbejde mellem centralmyndigheder gælder ikke for Danmark, jf. aftale af 12. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Efter den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet (FN-konventionen) er Ankestyrelsen udpeget som centralmyndighed for internationale sager om underholdsbidrag.

Ankestyrelsen har bemyndiget SKAT Syddanmark til at formidle anmodninger om anerkendelse og fuldbyrdelse (inddrivelse) af underholdsbidrag i udlandet efter FN-konventionen.

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT Syddanmark) opkræver den fordring, som følger af den retsafgørelse, der søges fuldbyrdet. Hvis fordringen ikke betales, tvangsfuldbyrder restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelsen.

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger restanceinddrivelsesmyndigheden sagen for Statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom, herunder om afslag på eller suspension af opkrævningen eller fuldbyrdelsen.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog træffe afgørelse om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration. Endvidere kan restanceinddrivelsesmyndigheden også suspendere fuldbyrdelsen.

Klage over Statsforvaltningen afgørelser behandles af Ankestyrelsen. Statsforvaltningen kan i visse situationer genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse.

Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, kan indbringes for Landsskatteretten.

Fogedretten træffer afgørelse af indsigelser mod udlæg, der er foretaget af restanceinddrivelsesmyndigheden. Fogedrettens afgørelser kan kæres til landsretten. Hvis kravet har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan fogedrettens afgørelse kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Landsrettens afgørelse i en kæresag kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen og Landsskatteretten kan prøves af domstolene efter grundlovens § 63. Sag om prøvelse af en afgørelse truffet af disse myndigheder anlægges ved sagsøgerens hjemting, hvis sagsøgeren har hjemting i Danmark. Hvis sagsøgeren ikke har hjemting i Danmark, anlægges sagen ved Københavns Byret. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, hvis afgørelse kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter.


Kontaktoplysninger

 

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tel. +45 3341 1200

Fax +45 3341 1400

Email: Link åbner i nyt vindueast@ast.dk.

 

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: Link åbner i nyt vinduepost@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Telefax: +45 7462 8409

 

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danmark

E-mail:Link åbner i nyt vindue International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Telefax: +45 7222 1919

 

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

E-mail: Link åbner i nyt vinduesanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

 

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (byretterne, landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på Link åbner i nyt vinduehttp://www.domstol.dk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Danmark accepterer dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk i forbindelse med oversættelser af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Sidste opdatering: 29/06/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Tyskland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om en afgørelse om anerkendelse eller om en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel, i henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 4/2009 afgøres af afdelingen for familieret under de lokale domstole (Amtsgericht – Familiengericht) på det sted, hvor den højere regional domstol (Oberlandesgericht), i hvis retskreds den person, kravet er rettet mod, har sædvanlig bopæl, eller i hvis retskreds fuldbyrdelsen skal ske, er beliggende. I retskredsen for den højere regionalret i Berlin ("Kammergericht") træffes afgørelsen af byretten i Pankow-Weissensee.

Hvis sagen angår fuldbyrdelse af et notarialdokument, kan dokumentet også erklæres eksigibelt af en notar.

Appel i betydningen i artikel 32 i forordning (EF) nr. 4/2009, som er iværksat til prøvelse af afgørelser i første instans i sager angående eksigibilitet, sker ved indgivelse af klage ("Beschwerde"). Appelinstansen er den højere regional domstol ("Oberlandesgericht"). Klagen indgives til den ret, som traf afgørelsen.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Proceduren i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 4/2009 er appel ("Rechtsbeschwerde"). Den kompetente ret er Bundesgerichtshof. Appellen skal iværksættes inden en måned efter meddelelsen af afgørelsen fra appelinstansen.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse, jf. artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, er det den ret, der traf afgørelsen, som er kompetent. Hvis betingelserne i artikel 19 er opfyldt, finder bestemmelserne om udeblivelse (§§ 343-346 i lov om civil retspleje) tilsvarende anvendelse. Hvis betingelserne i artikel 19 ikke er opfyldt, afviser retten sagen ved beslutning. Beslutningen kan afsiges uden mundtlig forhandling.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden i henhold til artikel 49 i forordning (EF) nr. 4/2009 er Bundesamt für Justiz, der har adressen:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

Bundesamt für Justiz kan som centralmyndighed kontaktes pr. telefon, fax eller e-mail:

Tlf. :

National: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

International: +49/228/99 4 10-40

Fax:

National: 0228/99 4 10-5202

International: +49/228/99 4 10-5202

E-mail: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Med hensyn til anmodninger i henhold til artikel 21 i forordningen om underholdspligt er de lokale domstole kompetente i deres egenskab af fuldbyrdelsesmyndighed. Den stedlige kompetence tilkommer den lokale domstol, i hvis retskreds sagen angående fuldbyrdelse finder eller har fundet sted.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det accepteres kun, at der indgives oversættelse til tysk af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Bundesamt für Justiz kan kommunikere med andre centralmyndigheder (artikel 59, stk. 3, i forordning (EF) nr. 4/2009) på engelsk, hvis de pågældende centralmyndigheder har indvilliget heri.

Sidste opdatering: 12/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Estland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

I Estland behandles anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1, af byretterne (retsplejelovens § 121).

I Estland indgives appeller af afgørelser om eksigibilitetserklæringer, jf. forordningens artikel 32, stk. 2, til distriktsdomstolene.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

I Estland anfægtes de appelafgørelser, som er omhandlet i artikel 33, ved at indgive appel til Riigikohus (højesteret) (jf. retsplejelovens § 625 og §§ 695-701).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse af anvendelsen af forordningens artikel 19 sker i Estland i henhold til bestemmelserne om pådømmelse af begæringer om at tilsidesætte en udeblivelsesdom, for så vidt andet ikke er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt. Byretter har kompetence til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden, jf. forordningens artikel 49, stk. 3, i Estland er:

Justitsministeriet

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tlf.: +372 620 8190, +372 620 8183 eller +372 620 8186

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I Estland har distriktsdomstolene kompetence til at behandle anmodninger om afslag på fuldbyrdelse eller om suspension af fuldbyrdelse, jf. forordningens artikel 21.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Ud over estisk accepterer Estland engelsk i forbindelse med oversættelse af dokumenter, jf. forordningens artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over estisk accepterer Estland engelsk i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 13/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Grækenland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 27, stk. 1, er førsteinstansretten, og den ret, der har kompetence til at behandle appeller af afgørelser om disse anmodninger i henhold til artikel 32, stk. 2, er den appelret, der har stedlig kompetence i den region, hvor den førsteinstansret, der traf afgørelsen, er beliggende.

Retsmidlet i artikel 32, stk. 2, er appel (έφεση).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Retsmidletiartikel 33 erkassationsappel (αίτηση αναίρεσης). Appelproceduren foregår ved Grækenlands højesteret i civil- og strafferetlige sager (Areios Pagos eller på græsk: Άρειος Πάγος).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I henhold til artikel 19 kan udeblivelsesdomme om underholdspligt anfægtes af den part, der udeblev/sagsøgte. Anmodninger om fornyet prøvelse af udeblivelsesdomme om underholdspligt indgives til den ret, der afsagde dommen.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den i artikel 49, stk. 3, omhandlede centralmyndighed er Ministeriet for justitsvæsenet, åbenhed og menneskerettigheder – departementet for internationalt retligt samarbejde i civile sager og straffesager.

Μεσογείων 96

11527 Αθήνα

Tlf.: (+30) 210 7767312

Fax: (+30) 210 7767499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Græsk ret giver ikke mulighed for, at centralmyndighedens opgaver kan udføres af offentlige organer eller andre organer under tilsyn af den kompetente myndighed, jf. artikel 51, stk. 3.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Denmyndighed, derharkompetencemedhensyntilfuldbyrdelse, jf. artikel 21, erførsteinstansretten.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Græsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, centralmyndigheden accepterer til kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er græsk og engelsk.

Sidste opdatering: 12/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Spanien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Det organ, der har kompetence til at behandledenne type sager er førsteinstansretterne (Juzgados de Primera Instancia) og de retter, der er specialiseret i kønsbestemt vold (Juzgados de Violencia de Género), jf. artikel 87 i den organiske lov om retsvæsenet (Ley orgánica del Poder Judicial/LOPJ)).

Appeller til prøvelse af førsteinstansretternes afgørelser kan iværksættes ved provinsdomstolene (Audiencias Provinciales).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Ekstraordinær appel støttet på procedurefejl (recurso extraordinario por infracción procesal) for den øverste domstol (Tribunal Superior de Justicia) i alle selvstyrende regioner, og kassationsappel (recurso de casación) for højesteret er reguleret i henholdsvis kapitel IV (Del recurso extraordinario por infracción procesal) og V (Del recurso de casación) i afsnit IV i Link åbner i nyt vindueLov nr. 1/2000 om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse finder sted ved de samme retter, som har truffet afgørelsen, dvs. førsteinstansretterne. Denne procedure, som er fastsat i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, forløber som fastsat i kapitel II (De los recursos de reposición y revisión) i afsnit IV i Link åbner i nyt vindueLov nr. 1/2000 om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

El Ministerio de Justicia (Justitsministeriet)

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (direktoratet for internationalt retligt samarbejde)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Tlf. 00 34 91 3902295/94

Fax. 00 34 91 3904457

E-mail Link åbner i nyt vindueSGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Førsteinstansretter i den provinshovedstad, hvor den part, over for hvilken der anmodes om fuldbyrdelse, er bosiddende eller i den provins, hvor fuldbyrdelsen skal finde sted.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres, jf. artikel 20 og 40, er spansk og portugisisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndighederne accepterer, jf. artikel 59, er spansk og engelsk.

Sidste opdatering: 12/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Frankrig

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Præsidenten for Tribunal de grande instance eller formanden for notarkammeret er den myndighed, som er blevet udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

Cour d'appel er den myndighed, der er udpeget i henhold til artikel 32, stk. 2.

Den myndighed med stedlig kompetence, som er udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1, afgøres efter artikel 27, stk. 2, på grundlag af den parts sædvanlige opholdssted, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, eller efter fuldbyrdelsesstedet.

Myndigheden, der er udpeget i henhold til artikel 32, stk. 2, er den, der har kompetence til at påkende sager til prøvelse af afgørelser truffet af en ret i familieretlige søgsmål.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Proceduren i artikel 33 er appel til Cour de cassation efter reglerne i artikel 973 til 982 og artikel 1009 til 1031 i lov om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse i forordningens artikel 19 er appel, der kan indgives til den cour d'appel, i hvis retskreds den retsinstans, der har truffet den appellerede afgørelse, er beliggende.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 PARIS CEDEX 15
FRANKRIG

Telefon: +33 (0)1 43 17 91 99

Telefax: +33 (0)1 43 17 81 97

Funktionspostkasse: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Retten, hvor debitor har bopæl, eller hvor foranstaltningen skal fuldbyrdes, har stedlig kompetence til fuldbyrdelse. Hvis debitor har bopæl i udlandet, eller hvis bopælen ikke kendes, er det retten, hvor foranstaltningen skal fuldbyrdes, der har kompetence.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Kun fransk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Kun fransk.

Sidste opdatering: 14/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Kroatien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og klager over førsteinstansretters retsafgørelser behandles af en byret.

Appeller af afgørelser om eksigibilitetserklæringer indgives til en distriktsret (retten i anden instans) via byretten, dvs. den ret i første instans, der udstedte erklæringen.

Når proceduren vedrørende en anmodning om en eksigibilitetserklæring er blevet afsluttet med en endelig afgørelse, bekræfter byretten (retten i første instans), at eksigibilitetserklæringen er eksigibel.

a) byretter (općinski sudovi, ental općinski sud) i henhold til civilprocesloven (Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende) nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 og 89/14) og i overenstemmelse med lov om domstolenes distrikter og hjemsteder (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr. 128/14).

b) distriktsretter (županijski sudovi, ental županijski sud) i henhold til civilprocesloven (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 og 89/14) og i overenstemmelse med lov om domstolenes distrikter og hjemsteder .

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En afgørelse, der træffes i appelsagen som omhandlet i forordningens artikel 33, kan kun anfægtes ved begæring om fornyet prøvelse (i overensstemmelse med civilproceslovens §§ 421-428).

Begæringen om fornyet prøvelse skal altid indgives til den ret, der traf afgørelsen i første instans.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I henhold til civilprocesloven skal fornyet prøvelse som omhandlet i forordningens artikel 19 iværksættes efter begæring om fornyet prøvelse (i overensstemmelse med bestemmelserne i civilproceslovens §§ 421-428). Begæringen om fornyet prøvelse skal altid indgives til den ret, der traf afgørelsen i første instans.

I henhold til civilproceslovens § 117 kan en part indgive en begæring med henblik på at genoprette en tidligere status. Denne begæring indgives til den ret, der burde have udført den handling, som er blevet undladt.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Kroatiens centralmyndighed for så vidt angår underholdsforpligtelser som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 er:

Ministeriet for demografi, familie, ungdom og socialpolitik (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10 000 Zagreb

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tlf.: +385 1 555 7111

Fax: + 385 1 555 7222

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Byretterne i Kroatien er ansvarlige for fuldbyrdelse som omhandlet i forordningens artikel 21 på grundlag af civilprocesloven (NN nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 og 89/14) og lov om domstolenes distrikter og hjemsteder (NN nr. 128/14).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Med hensyn til de dokumenter, der er nævnt i forordningens artikel 20, 28 og 40, accepterer Republikken Kroatien oversættelser af disse til kroatisk med latinske bogstaver i overensstemmelse med civilproceslovens § 6.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndigheden accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59, er følgende:

a) i anmodningsformularer: kroatisk

b) ved andre former for kommunikation: kroatisk eller engelsk efter anmodning

Sidste opdatering: 17/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Italien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Det er appeldomstolene (Corti di Appello), der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 27, stk. 1, og appeller af afgørelser vedrørende disse anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes på websiden Link åbner i nyt vinduehttp://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Retsmidlerne i artikel 33 er de almindelige og de særlige retsmidler: appel til kassationsdomstolene (ricorso per cassazione), den samme domstols genoptagelse (revocazione) og tredjemandsindsigelser (opposizione di terzo).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den myndighed, der har kompetence til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse, jf. artikel 19, er den samme myndighed, der traf afgørelsen; anmodningen skal indgives efter de processuelle regler, der gælder for vedtagelsen af den afgørelse, der tages under fornyet prøvelse.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes Link åbner i nyt vinduepå denne hjemmeside

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er justitsministeriet, departementet for retlige anliggender vedrørende unge:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tlf.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

E-mail : Link åbner i nyt vindueacitalia0409.dgmc@giustizia.it

Autoriseret elektronisk postboks: Link åbner i nyt vindueaci0409.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse i henhold til artikel 21, er de ordinære retter (jf. artikel 9, stk. 2, i den italienske civilretsplejelov)

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Sproget, der accepteres med hensyn til oversættelse af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40, er italiensk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, der accepteres af centralmyndigheden til kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er italiensk.

Sidste opdatering: 19/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Cypern

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

De retter, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1, er familieretten i enten Nicosia, Limassol, Larnaca/Famagusta eller Paphos.

 • Family Court (Oikogeneiakó Dikastírio) of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Den ret, der har kompetence til at behandle appeller til prøvelse af afgørelser om sådanne anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2, er familieappelretten (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Den har sæde hos højesteret, og dens kontaktoplysninger er:

 • Supreme Court of Cyprus
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nicosia
  Cyprus
  tlf.: (+357) 22865741
  fax: (+357) 22304500
  e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Inden for rammerne af Cyperns retsorden finder der ingen tredjeinstansbehandling sted. Der er således ingen mulighed for prøvelse af en appelafgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

En fornyet prøvelse som omhandlet i denne bestemmelse kan finde sted derved, at der indgives en begæring om ophævelse af afgørelsen (aítisi paramerismoú tis apófasis) i medfør af § 48, stk. 9, litra h), og litra n), i den civile retsplejelov (Thesmoí Politikís Dikonomías). Begæringen indgives til den familieret, der traf den afgørelse, der ønskes ophævet.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Kontaktperson:

 • Ms Gioulika Hadjiprodromou

Legal Adviser

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

tlf.: (+357) 22805943

fax: (+357) 22805969

e-mail: Link åbner i nyt vindueyhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

 • Ms Troodia Dionisiou

Administrative Officer

International Legal Cooperation Unit

Ministry of Justice and Public Order

tlf.: (+357) 22805932

fax: (+357)22518328

e-mail: Link åbner i nyt vinduetdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

 • Family Court of Nicosia

tlf.: (+357) 22865601

fax: (+357) 22302068

 • Family Court of Limassol

tlf.: (+357) 25806185

fax: (+357) 25305054

 • Family Court of Larnaca/Famagusta.

tlf.: (+357) 24802754

fax: (+357) 24802800

 • Family Court of Paphos

tlf.: (+357) 26802626

fax: (+357) 26306395

e-mail: Link åbner i nyt vinduechief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Græsk og engelsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Græsk og engelsk.

Sidste opdatering: 18/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Letland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

De domstole, der i Letland har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1 i forordningen, er de almindelige domstole, dvs. distriktsdomstolene (eller byretterne).

De domstole, der i Letland har kompetence til at behandle appeller af afgørelser vedrørende anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 32, stk. 2 i forordningen, er de regionale domstole ved den relevante distriktsdomstols, (eller byrets) mellemkomst.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En appelafgørelse i henhold til artikel 33 i forordningen kan anfægtes ved højesteret ved den relevante regionale domstols mellemkomst.

Kontaktoplysninger:

Supreme Court,

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Letland

Tlf.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Sagsøgte kan på grundlag af artikel 19 i forordningen anmode om en ny behandling af en sag i forbindelse med den fornyede prøvelse af en retsafgørelse ved at indgive en anmodning:

1)      om fornyet prøvelse af en distriktsdomstols (byrets) kendelse eller afgørelse – til den kompetente regionale domstol

2)      om fornyet prøvelse af en regional domstols kendelse eller afgørelse – til Højesterets kammer for civile sager

3)      om fornyet prøvelse af en kendelse eller afgørelse truffet af et af Højesterets kamre – til Højesterets senats afdeling for civile sager.

Der kan ikke indgives en anmodning, hvis den frist, inden for hvilken fuldbyrdelsesdokumentet vedrørende den omhandlede afgørelse kan fremlægges, er udløbet.

Ved behandlingen af en anmodning undersøger retten, om de omstændigheder, der er anført af sagsøgte, kan anses som tilstrækkelige til at berettige en prøvelse af retsafgørelsen, jf. artikel 19 i forordningen. Fastslår retten, at fornyet prøvelse er berettiget af de anførte grunde, ophæver den fuldstændig den anfægtede afgørelse og henviser sagen til fornyet prøvelse i førsteinstansretten. Fastslår retten, at de i anmodningen anførte grunde ikke berettiger en fornyet prøvelse af retsafgørelsen afvises anmodningen. Rettens afgørelse kan anfægtes.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

I Letland udføres centralmyndighedens opgaver af forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Letland

Tlf.: + 371 67 830 626

Fax: + 371 67 830 636

Е-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

I Letland udføres centralmyndighedernes opgaver i forordningens artikel 51 af forvaltningsmyndigheden for garantifonden for underholdsbidrag.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der i Letland har kompetence til at behandle anmodninger vedrørende afslag på eller suspension af fuldbyrdelse af en retsafgørelse, jf. artikel 21 i forordningen, er den distriktsdomstol (eller den byret), inden for hvis jurisdiktion en udenlandsk domstols retsafgørelse skal fuldbyrdes.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Letland accepterer kun oversættelser af dokumenterne i forordningens artikel 20, 28 og 40 til landets sprog, lettisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Letland accepterer kun de ansøgninger, der er omhandlet i artikel 56 i forordningen (bilag VI og VII til forordningen) på det nationale sprog, dvs. lettisk.

Letland accepterer anmodninger om særlige foranstaltninger (bilag V til forordningen) på lettisk eller engelsk.

På forespørgsel accepterer den centrale myndighed andre henvendelser på lettisk eller engelsk.

Sidste opdatering: 05/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Litauen

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der er ansvarlig for at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, samt behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, er Lietuvos apeliacinis teismas (Litauens appeldomstol).

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 266 3479

Fax +370 (8 5) 266 3060
E-mail Link åbner i nyt vindueapeliacinis@apeliacinis.lt

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En afgørelse truffet af Litauens appeldomstol i en klagesag vedrørende en afgørelse om en anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, kan appelleres til Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauens øverste domstol). Reglerne for behandling af denne appel er de samme som dem, der gælder ved kassationsdomstolen, og er fastsat i Republikken Litauens civile retsplejelov, medmindre andet er fastsat i den litauiske lovgivning om gennemførelsen af EU-retlige eller folkeretlige retsforskrifter om civile retssager eller i forordningen. Når appellen er iværksat, opføres den på listen over kassationssager i prioriteret rækkefølge, der skal behandles af Litauens øverste domstol. Sidstnævnte fastsætter en frist på højst 14 dage til at reagere på appellen. I sin meddelelse om opførelse af sagen på listen over kassationssager, der skal behandles af den øverste domstol (artikel 350, stk. 7, i Litauens civile retsplejelov), underretter Litauens øverste domstol parterne og andre personer, der deltager i sagen, om fristen for at reagere på appellen.

Parterne skal, og andre parter, der deltager i sagen, kan indgive deres skriftlige bemærkninger til appellen inden for den frist, som Litauens øverste domstol har fastsat. Denne frist løber fra den dag, hvor sagen blev opført på listen over kassationssager, der skal behandles af den øverste domstol.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Afgørelser om underholdspligt prøves igen i henhold til i forordningens artikel 19 af den ret, der har truffet dem. Efter modtagelse af en anmodning om fornyet prøvelse af en afgørelse om underholdspligt videregiver den pågældende domstol en kopi af anmodningen om fornyet prøvelse og bilagene hertil til sagsøgte og informerer vedkommende om, at han/hun skal svare skriftligt inden for en frist på 14 dage efter afsendelse af anmodningen. Retten træffer afgørelse ved skriftlig procedure om anmodningen om fornyet prøvelse af afgørelsen om underholdspligt. Hvis retten anser det for nødvendigt, berammer den et retsmøde, hvor der skal træffes afgørelse om anmodningen. Retten udtaler sig om anmodningen om fornyet prøvelse af afgørelsen om underholdspligt senest 14 dage efter udløbet af fristen for at besvare anmodningen og træffer afgørelse ved at vælge et af forslagene i forordningens artikel 19, stk. 3.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kontoret for retshjælp i Vilnius)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litauen

Tlf. +370 700 00211, +370 700 00190

Fax +370 700 35004

E-mail Link åbner i nyt vindueteisinepagalba@vgtp.lt

Website Link åbner i nyt vinduehttp://www.vgtpt.lrv.lt/

Når anmodninger vedrører underholdsforpligtelser, der udspringer af et forhold mellem forældre og et barn under 21 år, er det Valstybinio socialinio fondo valdyba - Mažeikių skyrius (den nationale socialsikringskasse) under ministeriet for social sikring og beskæftigelse, der fungerer som centralmyndighed:

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litauen

Tlf. +370 443 26659

Fax +370 443 27341

E-mail Link åbner i nyt vinduemazeikiai@sodra.lt

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Når anmodninger vedrører underholdsforpligtelser, der udspringer af et forhold mellem forældre og et barn under 21 år, er det Vaikų išlaikymo fondo administracija (børnetilskudsfonden) under ministeriet for social sikring og beskæftigelse, der fungerer som centralmyndighed i henhold til forordningens artikel 51.

Kontaktoplysninger for børnetilskudsfonden (ministeriet for social sikring og beskæftigelse):

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 272 8081

Fax +370 (8 5) 265 3984
E-mail Link åbner i nyt vindueinfo@vif.lt

Når omstændighederne kræver det, ydes der statsgaranteret retshjælp i forbindelse med anmodninger ifølge forordningens artikel 56, efter den fremgangsmåde, der er fastsat i lov om statsgaranteret retshjælp, medmindre andet er fastsat i den litauiske lovgivning om gennemførelse af EU-retlige eller folkeretlige retsforskrifter om civile retssager i litauisk ret, eller i forordningen selv. Skulle det under behandlingen af anmodningerne efter artikel 56 vise sig, at den pågældende har brug for retshjælp, sender Vilnius' kontor for retshjælp og børnetilskudsfonden under ministeriet for social sikring og beskæftigelse anmodningen om retshjælp direkte til de kompetente myndigheder, herunder de litauiske kontorer for retshjælp.

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys

Navne og kontaktoplysninger på de litauiske kontorer for retshjælp

Adresse

Telefon

Fax

E-mail

Kontoret for retshjælp i Vilnius

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Kaunas

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Kontoret for retshjælp i Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Kontoret for retshjælp i Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Anmodninger efter forordningens artikel 21, stk. 2, som vedrører helt eller delvist afslag på fuldbyrdelse af en afgørelse om underholdspligt, der er afsagt af retten i domsstaten, behandles af appelretten i Litauen.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino Pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tlf. +370 (8 5) 266 3479
Fax +370 (8 5) 266 3060
E-mail Link åbner i nyt vindueapeliacinis@apeliacinis.lt

Anmodninger efter forordningens artikel 21, stk. 3, som vedrører hel eller delvis suspension af fuldbyrdelsen af en afgørelse om underholdspligt, der er afsagt af retten i domsstaten, behandles af distriktsdomstolen på fuldbyrdelsesstedet.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Litauisk er det eneste sprog, som accepteres ved oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i forordningens artikel 20. Dog accepteres litauisk og engelsk ved oversættelse af de dokumenter, der er omhandlet i den nævnte forordnings artikel 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Litauisk og engelsk accepteres i forbindelse med kommunikationen mellem centralmyndigheden i Litauen og de andre centralmyndigheder, jf. forordningens artikel 59.

Sidste opdatering: 08/07/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Luxembourg

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

– Stedlig kompetence

Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, indgives til retspræsidenten ved Tribunal d'Arrondissement.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-1
Fax:(352) 47 59 81-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tlf.: (352) 80 32 14 - 1
Fax: (352) 80 71 19 eller (352) 802484

– Appel af afgørelsen om anmodningen

Cour supérieure de justice som appelinstans i civilretlige sager
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tlf.: (352) 47 59 81-1
Fax:(352)47 59 81-396

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelafgørelser kan kun anfægtes ved en kassationsappel.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00(352) 475981-369/373

Fax: 00(352) 475981-773

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Sagsøgte har i tilfælde, hvor han ikke har givet møde for retten i Luxembourg, ret til at anmode om fornyet prøvelse af en retsafgørelse ved den ret, der har truffet afgørelsen, på de betingelser, der er fastsat i forordningens artikel 19, stk. 1. Anmodningen indgives efter de gældende retningslinjer ved den ret, som har truffet den afgørelse, der anmodes om fornyet prøvelse af.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (kendelser om betalingskrav og udlæg i beskyttede indtægter): Tlf.: (352) 530 529 200 fax.: (352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tlf.: (352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tlf.: (352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tlf.: (352) 80 32 14-1

Fax: (352) 807119 eller (352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tlf.: 00(352) 47 59 81 -393/329
Fax: 00(352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den kompetente myndighed er Parquet Général près la Cour supérieure de Justice.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tlf.: 00(352) 475981-393/329

Fax: 00(352) 470550

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Ud over fransk accepterer Luxembourg tysk i forbindelse med kommunikation.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ud over fransk accepterer Luxembourg tysk i forbindelse med kommunikation.

Sidste opdatering: 18/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Ungarn

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Distriktsretten ved den regionale domstol. I Budapest: Den centrale distriktsdomstol i Buda. Appeller behandles af de regionale domstole eller, i Budapest, af domstolen for hovedstadsregionen Budapest.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Anmodninger om fornyet prøvelse af højesteret (Curia) indgives til den distriktsret, der traf afgørelse i første instans.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse som omhandlet i artikel 19 kan indledes ved den distriktsret, der har behandlet sagen i første instans, jf. reglerne om fornyet prøvelse (lov III af 1952 i retsplejelovens kapitel XIII, §§ 260-269).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Justitsministeriet)

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tlf.: +36 1 795 4846,

Fax: +36 1 795 0463,

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduenmfo@im.gov.hu

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I sager efter artikel 21, stk. 2, distriktsretterne ved de regionale domstole, i Budapest den centrale distriktsdomstol i Buda. I sager efter artikel 21, stk. 3, distriktsretterne ved den fogedret, der forestår fuldbyrdelsesproceduren.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Ungarsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

a) Anmodningsformularen: ungarsk

b) Ansøgningsformularen: ungarsk, engelsk og tysk

c) I forbindelse med al anden kommunikation accepterer de centrale myndigheder udover ungarsk efter anmodning også engelsk og tysk.

Sidste opdatering: 25/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Malta

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel som omhandlet i artikel 27, stk. 1, er civilretten, afdelingen for familieret (l-Qorti Ċivili, Sezzjoni tal-Familja):

Adresse:

Civil Court Family Section (Qorti Ċivili Sezzjoni tal-Familja)

The Law Courts (Qrati tal-Ġustizzja)

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Den ret, der har kompetence til at behandle en appel af afgørelsen om anmodningen, jf. artikel 32, stk. 2, er appelretten (l-Qorti tal-Appell).

Adresse:

Court of Appeal (l-Qorti tal-Appell)

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for andre maltesiske retsinstanser.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse, jf. artikel 19, er fastsat i artikel 7 i bekendtgørelsen om internationale underholdsforpligtelser fra 2011 (Legal Notice/ Avviż Legali 452/11: Appeal from a decision on an application for a declaration/ Appell għal deċiżjoni dwar applikazzjoni għall-dikjarazzjoni). Den kompetente ret i denne forbindelse er appelretten:

Adresse:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2269

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er direktoratet for social velfærd (d-Direttur għall-Istandards tas-Sigurtà Soċjali):

Adresse:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tlf: + 356 2278 8000

Fax: + 356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Ikke relevant

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den myndighed, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse med henblik på forordningens artikel 21, er civilretten (afdelingen for familieret):

Adresse:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tlf: + 356 2590 2420

Fax: + 356 2590 2895

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Engelsk

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Maltesisk eller engelsk.

Sidste opdatering: 26/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Nederlandene

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Dommere, der træffer afgørelse i sager om foreløbige foranstaltninger ved distriktsdomstolene (”rechtbank”), har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. forordningens artikel 27, stk. 1.

Den distriktsdomstol, hvor der blev truffet afgørelse om anmodningen, har kompetence til at behandle en sag om appel af afgørelsen angående en sådan anmodning, jf. artikel 32, stk. 2. Kontaktoplysninger om distriktsdomstolene fås på domstolsrådets hjemmeside: www.rechtspraak.nl.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Appelproceduren i artikel 33 er kassationsappel (”beroep en cassatie”).

Kassationsappeller behandles af den øverste domstol i det almindelige domstolssystem (Hoge Raad der Nederlanden). Formålet med en kassation er at sikre retlig ensartethed, styre den retlige udvikling og sikre retsbeskyttelse. En kassationsappel kan kun behandle retlige spørgsmål. Den øverste domstol tager udelukkende stilling til, om loven, herunder procedurereglerne, er blevet korrekt anvendt. I sagens faktiske omstændigheder er den øverste domstol bundet af underinstansens afgørelse. Parterne i en kassationsappel er repræsenteret af en advokat ved den øverste domstol.

Der indgives begæring med angivelse af grundene til appel. Sagsøgte kan indgive en sagsfremstilling inden for en frist på tre uger (eller en anden frist, der fastsættes af den øverste domstol). Hvis det skønnes tilrådeligt af hensyn til sagens forløb, kan advokaterne anmode om en afklaring. Den offentlige anklager ved den øverste domstol udarbejder et responsum, hvorefter den øverste domstol afsiger dom.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Begæring om fornyet prøvelse kan indgives af de i forordningens artikel 19 nævnte grunde inden den frist, der er fastsat i artikel 19, til den domstol, der traf afgørelsen. I Nederlandene kan det være distriktsdomstolen eller appeldomstolen.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den udpegede centralmyndighed er det nationale kontor for opkrævning af underholdsbidrag Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

LBIO’s kontaktoplysninger er:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Tlf.: +31 (0)10 289 4895

Fax: +31(0)10 289 4882

E-mail: iia@lbio.nl

Webside: www.lbio.nl

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Fogeder har kompetence til at fuldbyrde afgørelser.

Kontaktoplysningerne for den kongelige sammenslutning af fogeder, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, er:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Fax: +31 (0)70 890 3531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Website www.kbvg.nl

På websiden er opført navne og adresser på fogedkontorer i Nederlandene.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Kun nederlandsk accepteres, for så vidt angår oversættelse af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ansøgnings- eller anmodningsformularen i artikel 59, stk. 1, skal udfyldes på nederlandsk.

Sidste opdatering: 10/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Østrig

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Anmodninger: Den stedligt kompetente Bezirksgericht (jf. artikel 27, stk. 2: Retten i den retskreds, hvor den forpligtede har sædvanligt opholdssted, eller i hvis retskreds fuldbyrdelsen skal foretages).

Retsmidler: Anke (Berufung) af en dom, kære (Rekurs) af en kendelse (Beschluss) til den Landesgericht, der fungerer som appelinstans for den Bezirksgericht, der traf afgørelsen.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Kære (Revisionsrekurs) i medfør af § 78 stk. 1 og § 411 stk. 4, i fuldbyrdelsesloven (Exekutionsordnung) sammenholdt med § 528 i den civile retsplejelov (Zivilprozessordnung) – den indbringes for den ret, der traf afgørelsen i førsteinstans (Bezirksgericht), som forelægger den for Oberster Gerichtshof til afgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Ved en efter østrigsk ret forskriftsmæssig forkyndelse: Begæring om genindsættelse i den tidligere retsstilling (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) som følge af overskridelse af fristen for at gøre indsigelse mod det rejste krav eller som følge af udeblivelse fra et retsmøde.

Ved en efter østrigsk ret mangelfuld forkyndelse: Anke af afgørelsen (ved udeblivelsesdomme), kære af afgørelsen (ved kendelser, der afsiges som følge af fristoverskridelse/udeblivelse).

Navne og kontaktoplysninger på de kompetente domstole: Alle retsmidler skal iværksættes for førsteinstansen, der enten selv træffer afgørelse i sagen (f.eks. ved genindsættelse, jf. ovenfor), eller forelægger den for den overordnede ret til afgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

I alle spørgsmål:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Abteilung I 10

Mailadresse: Link åbner i nyt vindueteam.z@bmvrdj.gv.at

Tlf: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Det er den i henhold til §§ 17-19 i fuldbyrdelsesloven kompetente Exekutionsgericht, der afgør alle tvister, der opstår i forbindelse med fuldbyrdelsen – i tilfælde af en anfægelse (Anfechtung) er det de i den retlige trinfølge overordnede retter.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Tysk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Tysk, engelsk, fransk.

Sidste opdatering: 29/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Polen

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

I Republikken Polen er de myndigheder, der er kompetente i henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EF) nr. 4/2009, de regionale retter (sądy okręgowe), jf. artikel 1151, stk. 1, i loven om civil retspleje af 17. november 1964.

De domstole i Republikken Polen, der har kompetence til at behandle appelsager som omhandlet i artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009, er appeldomstolene (sądy apelacyjne), jf. artikel 394 ff., sammenholdt med artikel 1151 i loven om civil retspleje. Appelskriftet indgives til appeldomstolen via den regionale ret, der har truffet den anfægtede afgørelse, jf. artikel 369, sammenholdt med artikel 397, stk. 2, i loven om civil retspleje.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

I Polen er proceduren - i henhold til artikel 1151, stk. 3, i loven om civil retspleje – for det retsmiddel, der er nævnt i artikel 33 i forordning (EF) nr. 4/2009, kassationsappel (skarga kasacyjna), jf. artikel 3981 à 39821 i loven om civil retspleje. Den kompetente domstol er højesteret (Sąd Najwyższy). Appelskriftet indgives til højesteret via den appelret, der har truffet den anfægtede afgørelse, jf. artikel 3985, stk. 1, sammenholdt med artikel 11511, stk. 3, i loven om civil retspleje.

Højesterets kontaktoplysninger:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polen

Tlf.: +48 22 530 8246

E-post: ppsek@sn.pl

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I Polen er den procedure, der er omhandlet i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009, proceduren til ophævelse af en dom i sager om underholdspligt i henhold til artikel 11442 i loven om civil retspleje. En begæring om iværksættelse af denne procedure indgives til den ret, der afsagde den anfægtede dom. Afhængigt af, hvilken ret der træf den afgørelse om underholdspligt, der anfægtes, kan den i artikel 19 i forordning (EF) nr. 4/2009 om handlede kompetence ligge hos:

a) en distriktsdomstol

b) en regional domstol (hvis den pågældende domstol har afsagt en dom om underholdspligt i en sag om separation, skilsmisse eller omstødelse).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den centralmyndighed, som i Polen er udpeget i henhold til artikel 49, stk. 1, i forordning (EF) nr. 4/2009, er:

Ministerstwo Sprawiedliwości (justitsministeriet)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (kontoret for internationalt samarbejde og menneskerettigheder)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (afdelingen for international inddrivelse af underholdsbidrag og forældremyndighedssager, der går på tværs af grænserne).

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tlf./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: alimenty@ms.gov.pl

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

De regionale retter er de myndigheder, der er udpeget til at varetage centralmyndighedens opgaver med hensyn til at fremsende anmodninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til dem.

Regionalretternes kontaktoplysninger findes i bilag nr 2PDF(193 Kb)pl.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I henhold til artikel 843, stk. 1 og 2, i loven om civil retspleje er den myndighed i Polen, der har kompetence til at træffe afgørelse om spørgsmål i henhold til artikel 21, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009, den distriktsdomstol med saglig kompetence, hvor der er indledt en fuldbyrdelsesprocedure. Hvis der endnu ikke er indledt en fuldbyrdelsesprocedure, er denne myndighed den distriktsdomstol, der har saglig kompetence i henhold til de generelle kompetenceregler.

I henhold til artikel 758 i loven om civil retspleje er den myndighed i Polen, der har kompetence til at træffe afgørelse om det i artikel 21, stk. 3, i forordning (EF) nr. 4/2009 omhandlede spørgsmål, den sagligt kompetente distriktsdomstol, som den foged, der forestår fuldbyrdelsen, er tilknyttet.

En liste over domstolene kan tilgås her http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Polen accepterer ved oversættelse af de i artikel 20, 28 og 40 i forordning (EF) nr. 4/2009 nævnte dokumenter kun polsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, der accepteres af den centrale myndighed, som Polen har udpeget til at forestå kommunikation i henhold til artikel 59 i forordning (EF) nr. 4/2009, er polsk og engelsk.

Sidste opdatering: 02/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Portugal

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

For så vidt angår artikel 27, stk. 1:

– Sager om underholdsbidrag, som vedrører børn (uanset om de er mindreårige) eller ægtefæller, behandles af afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol (Juízo de Família e Menores) eller den civilretlige afdeling (Secção Cível), hvis der findes en sådan, eller af den kompetente afdeling af den lokale domstol (Juízo Local de Competência Genérica).

– Alle andre sager om underholdsbidrag, der opstår på grund af andre familiebånd, enten mellem beslægtede eller besvogrede, behandles af den civilretlige afdeling, hvis der findes en sådan, eller af den almene afdeling.

For så vidt angår artikel 32, stk. 2, er appeldomstolen (Tribunal da Relação) den kompetente domstol.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En appelafgørelse kan kun anfægtes for så vidt angår retlige spørgsmål ved højesteret (Supremo Tribunal de Justiça).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

For så vidt angår artikel 19, stk. 1, litra a):

– Proceduren for prøvelse er den ekstraordinære prøvelsesprocedure, jf. artikel 696e i den civile retsplejelov.

For så vidt angår artikel 19, stk. 1, litra b):

– Proceduren for prøvelse er den ekstraordinære prøvelsesprocedure, jf. artikel 696e og artikel 140 i den civile retsplejelov.

Appellen vil blive behandlet af den domstol, som traf den afgørelse, som er genstand for prøvelse (artikel 697, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Portugals centrale myndighed i relation til denne forordning er følgende statslige direktorat:

Generaldirektoratet for retspleje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISSABON, PORTUGAL

Tlf.: +351 217906200, +351 217906223

Fax: +351 211545100/16

E-mailadresse: Link åbner i nyt vinduecorreio@dgaj.mj.pt; Link åbner i nyt vinduecji.dsaj@dgaj.mj.pt

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; Link åbner i nyt vinduehttp://www.cji-dgaj.mj.pt

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

I sager vedrørende underholdspligt, som involverer børn, uanset om de er mindreårige, er den kompetente domstol:

afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol, hvis der findes en sådan. Hvis ikke, vil sagen blive behandlet af fogedretten (Juízo de Execução).

I sager vedrørende underholdspligt mellem ægtefæller er den kompetente domstol:

afdelingen for familier og mindreårige under den centrale domstol, hvis der findes en sådan. Hvis ikke, vil sagen blive behandlet af fogedretten.

I sager vedrørende underholdspligt som følge af familiebånd, enten mellem beslægtede eller besvogrede, er den kompetente domstol:

fogedretten, hvis der findes en sådan

– hvis ikke, bliver sagen behandlet af den civilretlige afdeling under den centrale domstol for søgsmål med en værdi på over 50 000 EUR eller af

– den almene afdeling eller den civilretlige afdeling under den lokale domstol, hvis der findes en sådan, for søgsmål med en værdi på højst 50 000 EUR.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det sprog, som accepteres ved oversættelser af dokumenter, jf. artikel 20, 28 og 40, er portugisisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndigheden accepterer ved kommunikation med andre centralmyndigheder, jf artikel 59, er portugisisk, engelsk og fransk.

Sidste opdatering: 24/08/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Rumænien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Kompetencen til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), tilkommer retten på det normale opholdssted for den part, som er genstand for den afgørelse, der søges fuldbyrdet, eller på fuldbyrdelsesstedet (jf. artikel 95 og artikel 1098 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Afgørelser angående anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), kan appelleres. Kompetencen til at behandle appeller angående afgørelser om anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres eksigibel (exequatur), tilkommer appelretten (jf. artikel 96 i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En afgørelse i en appelsag (apel) kan anfægtes som led i en anden appel vedrørende et retsspørgsmål (recurs) (Jf. artikel 97, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje). Apeller vedrørende retsspørgsmål påkendes af højesteret (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Telefon: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Website: http://www.scj.ro.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Proceduren for fornyet prøvelse i henhold til artikel 19 (procedura de reexaminare) er som følger:

Den kompetente domstol er den domstol, der traf afgørelsen, sædvanligvis førsteinstansretten eller distrikstsretten.

Det fremgår af artikel 505, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje, at et annullationssøgsmål anlægges ved den ret, der har afsagt den dom, der anfægtes.

I henhold til artikel 510, stk. 1, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje indgives en anmodning om fornyet prøvelse til den domstol, der afsagde den endelige dom, som der indgives anmodning om fornyet prøvelse af.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Ministry of Justice

Directorate for International Law and Judicial Cooperation

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

Tlf. 0040372041077

Fax 0040372041079, 0040372041084

E-mailadresse: ddit@just.ro eller dreptinternational@just.ro

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den myndighed, der har kompetence med hensyn til fuldbyrdelse, er førsteinstansretten på det sted, hvor debitor har bopæl, eller hvor fuldbyrdelsen skal ske.

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Rumænsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Justitsministeriet accepterer, at der ud over rumænsk anvendes engelsk og fransk til kommunikation med andre centralmyndigheder i Den Europæiske Union.

Sidste opdatering: 05/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Slovenien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Alle distriktsdomstole (okrožna sodišča in) har kompetence til at behandle anmodninger om at få en retsafgørelse erklæret for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1.

En appel, der indgives i henhold til artikel 32, stk. 2, af afgørelsen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, behandles af den domstol, der afsagde den pågældende retsafgørelse.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

I overensstemmelse med artikel 109 i lov om international privatret og procedurer (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) kan afgørelsen i appelsagen appelleres til højesteret (Vrhovno sodišče).

Sloveniens højesteret

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tlf.: (01) 366 44 44

Fax: (01) 366 43 01

E-mail: Link åbner i nyt vindueurad.vsrs@sodisce.si

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

I overenstemmelse med den civile retsplejelov (Zakon o pravdnem postopku) er de i artikel 19 omhandlede procedurer, der anvendes i Slovenien, i påkommende tilfælde genoptagelse af sagen (Obnova postopka) (jf. artikel 394-401 i den civile retsplejelov) og begæringer om genoprettelse af den tidligere retsstilling (restitutio in integrum) (zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (jf. artikel 116-120 i den civile retsplejelov).

For så vidt angår proceduren for genoptagelse af sager og i overensstemmelse med artikel 19 ligger kompetencen hos distriktsdomstolen, mere specifikt den domstol, der afsagde dom i første instans.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Navn og kontaktoplysninger på den slovenske centrale myndighed er:

Sloveniens fond for offentlige stipendier, udvikling, handicap og underholdshjælp (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 21, p.p. 3561

1116 Ljubljana

Tlf.: (01) 4720 990

Fax: (01) 4720 991

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Websted: http://www.jpi-sklad.si/

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Der er ikke udpeget offentlige eller andre organer.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Underretter (okrajna sodišča in) har kompetence i fuldbyrdelsessager (artikel 5 i lov om fuldbyrdelse og sikring af civilretlige krav (Zakon o izvršbi i zavarovanju)).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det officielle sprog ved de slovenske domstole er slovensk, undtagen ved nedenstående domstole, hvor de officielle sprog er slovensk og et af de sprog, der anvendes i det nationale samfund:

Distriktsdomstolen i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovensk og italiensk

Underretten i Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Slovensk og italiensk

Underretten i Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Slovensk og italiensk

Underretten i Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Slovensk og ungarsk

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Med henblik på kommunikation med andre centrale myndigheder har den centrale myndighed i Slovenien godkendt brugen af engelsk udover det officielle sprog.

Sidste opdatering: 13/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Slovakiet

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der i Slovakiet har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 27, stk. 1, er distriktsretten (okresný súd). Den ret, der har kompetence til at behandle appeller til prøvelse af afgørelser om sådanne anmodninger, jf. Artikel 32, stk. 2, er regionalretten (krajský súd). Appellen indgives til den distriktsret, hvis afgørelse anfægtes.

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i artikel 33, er i Slovakiet appelprøvelse (dovolanie) i medfør af artikel 419-457 i den civile retsplejelov (lov nr. 160/2015). Appelskriftet indgives til den ret, der traf afgørelse i første instans. Højesteret (najvyšší súd) træffer afgørelse i sagen.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Med hensyn til forordningens artikel 19 har de slovakiske retter adgang til at ændre afgørelser under en fornyet prøvelse (obnova konania) i medfør af §§ 397-418 i den civile retsplejelov (lov nr. 160/2015). Begæringer om fornyet prøvelse behandles af den ret, der traf afgørelse i første instans.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den i forordningens artikel 49, stk. 1, omhandlede centralmyndighed er:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge)

Adresse:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Andre kontaktoplysninger:

Tlf.: +421 220463208

Fax: +421 220463258

E-mail adresse: Link åbner i nyt vinduecipc@cipc.gov.sk

hjemmeside: http://www.cipc.sk/

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Der angives ingen offentlige organer, da centralmyndighedens funktioner i Slovakiet udelukkende varetages af Centret for international retsbeskyttelse af børn og unge.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse med henblik på forordningens artikel 21, er distriktsretterne (okresný súd) i deres egenskab af fogedretter (exekučný súd).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

De sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter som omhandlet i artikel 20, 28 og 40, er slovakisk og tjekkisk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

De sprog, som centralmyndighederne accepterer i forbindelse med kommunikation med andre myndigheder som omhandlet i artikel 59, er slovakisk, tjekkisk, engelsk og tysk.

Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Finland

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Retten med kompetence til at behandle sager i henhold til artikel 27, stk. 1, er käräjäoikeus/tingsrätt [distriktsdomstolen]. Den ret, der behandler appeller i henhold til artikel 32, stk. 2, er hovioikeus/hovrätt [appelretten].

Kontaktoplysningerne for disse domstole findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i forordningens artikel 33, omfatter en appel til korkein oikeus/högsta domstolen [højesteret], hvis sagen antages til realitetsbehandling (retsplejeloven, kapitel 30, §§ 1-5, alt efter omstændighederne).

Appeller af appelrettens domme og afgørelser indbringes for højesteret.

En person, der ønsker at appellere en dom, skal anmode om højesterets tilladelse hertil (tredjeinstansbevilling).

Der kan kun gives tredjeinstansbevilling, hvis det er vigtigt, at sagen bliver indbragt for højesteret, så denne kan træffe en afgørelse om lovens anvendelse med henblik på andre lignende sager, eller af hensyn til en ensartet retspraksis. Der kan også meddeles tredjeinstansbevilling, hvis der er en særlig grund hertil, fordi der er begået en processuel eller anden fejl i den sag, hvor dommen søges ændret eller ophævet, eller hvis der er en anden vigtig grund til at meddele tredjeinstansbevilling.

Appelrettens afgørelse vedlægges en appelvejledning. I vejledningen står der, af hvilke grunde der kan meddeles tredjeinstansbevilling i henhold til loven, og hvad den, der ansøger om bevillingen, skal gøre for at få appelsagen behandlet af højesteret. Fristen for at søge tredjeinstansbevilling og indgive appelskrift er 60 dage fra den dato, hvor appelrettens afgørelse blev meddelt parterne.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Anmodninger om fornyet prøvelse i henhold til artikel 19 indgives til den domstol, der afsagde endelig dom i sagen. Proceduren, som finder tilsvarende anvendelse, er fastsat i retsplejelovens §§ 3, 4 og 5 samt § 14a i kapitel 31. Kontaktoplysningerne for disse domstole findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Finlands centralmyndighed er justitsministeriet (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Kontaktoplysningerne er:

Oikeusministeriö

Kontoret for international retslig administration

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tlf.: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail maintenance.ca@om.fi

Det bemærkes, at Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten, der er en offentlig myndighed, kan udføre nogle af de opgaver, som tilkommer centralmyndigheden (for nærmere oplysninger henvises til artikel 71, stk. 1, litra d) – Offentlige myndigheder). Alle anmodninger, der sendes til Finland, skal imidlertid adresseres til justitsministeriet.

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Finland har efter artikel 51, stk. 3, i forordningen om underholdspligt udpeget Kansaneläkeläitos/Folkpensionsanstalten (socialsikringsinstitutionen), som et offentligt organ.
Når socialsikringsinstitutionen har tilkendt en bidragsberettiget underholdsbidrag, kan den for centralmyndighederne fremsætte anmodning om:

 • anerkendelse eller anerkendelse og afgørelse om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 56, stk. 1, litra a)
 • fuldbyrdelse af en retsafgørelse, der er truffet eller anerkendt i den anmodede medlemsstat, jf. artikel 56, stk. 1, litra b), og
 • om særlige foranstaltninger, jf. artikel 53, stk. 1.

Kontaktoplysninger for socialsikringsinstitutionen:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finland

Tlf.: +35820 634 4940 (borgere)

+35820 634 4942 (myndigheder)

Fax: +35820 635 3330
sähköposti: Link åbner i nyt vinduemaintenance@kela.fi

Website: Link åbner i nyt vinduehttp://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den kompetente myndighed med hensyn til forordningens artikel 21 er ulosottomies/utmätningsman (fogeden) på sagsøgtes bopæl eller opholdssted. Anmodningerne nævnt i denne artikel kan indgives til enhver lokal foged.

Kontaktoplysningerne for fuldbyrdelsesmyndigheder findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Finland accepterer oversættelser af dokumenterne omhandlet i forordningens artikel 20, 28 og 40 til finsk, svensk og engelsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Finland accepterer finsk, svensk og engelsk som kommunikationssprog.

Sidste opdatering: 15/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Underholdspligt - Sverige

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den ret, der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med forordningens artikel 27, stk. 1, og klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger i henhold til artikel 32, stk. 2, findes her:

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

En appel til appelretten eller højesteret. Appellen indbringes for den ret, der har afsagt dommen. Tredjeinstansbevilling kræves i appelretten og højesteret.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Når anmodningen om fornyet prøvelse angår en retsafgørelse fra en distriktsdomstol (tingsrätt) eller den svenske fuldbyrdelsesmyndighed (Kronofogdemyndigheten): Anmodning til appelretten (hovrätt).

Anmodninger om fornyet prøvelse indgives skriftligt. Det skal angives, hvilken retsafgørelse anmodningen vedrører. I anmodningen skal det også anføres, hvad anmodningen støttes på, og der skal vedlægges dokumenter og andre bevismidler, der ønskes inddraget. Anmodningen meddeles modparten.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Socialsikringsmyndigheden (Försäkringskassan)

Generelle forespørgsler og spørgsmål angående overordnede beslutninger

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tlf.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Anmodninger og henvendelser om bistand i konkrete sager

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tlf.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 573 15 20

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tlf.: +46 771 73 73 00#.

Fax: + 46 10 573 28 70

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tlf.: +46 771 73 73 00#

Fax: + 46 10 575 69 45

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: S-106 65 Stockholm

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 010 578 31 01

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadresse: SE-901 73 Umeå

Tlf.: +46 771 73 73 00

Fax: + 46 10 578 42 50

E-mail: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Svensk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Svensk.

Sidste opdatering: 13/10/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.