Underholdspligt

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Finland

Familieret - underholdspligt


*skal udfyldes

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Retten med kompetence til at behandle sager i henhold til artikel 27, stk. 1, er käräjäoikeus/tingsrätt [distriktsdomstolen]. Den ret, der behandler appeller i henhold til artikel 32, stk. 2, er hovioikeus/hovrätt [appelretten].

Kontaktoplysningerne for disse domstole findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

De appelprocedurer, der er omhandlet i forordningens artikel 33, omfatter en appel til korkein oikeus/högsta domstolen [højesteret], hvis sagen antages til realitetsbehandling (retsplejeloven, kapitel 30, §§ 1-5, alt efter omstændighederne).

Appeller af appelrettens domme og afgørelser indbringes for højesteret.

En person, der ønsker at appellere en dom, skal anmode om højesterets tilladelse hertil (tredjeinstansbevilling).

Der kan kun gives tredjeinstansbevilling, hvis det er vigtigt, at sagen bliver indbragt for højesteret, så denne kan træffe en afgørelse om lovens anvendelse med henblik på andre lignende sager, eller af hensyn til en ensartet retspraksis. Der kan også meddeles tredjeinstansbevilling, hvis der er en særlig grund hertil, fordi der er begået en processuel eller anden fejl i den sag, hvor dommen søges ændret eller ophævet, eller hvis der er en anden vigtig grund til at meddele tredjeinstansbevilling.

Appelrettens afgørelse vedlægges en appelvejledning. I vejledningen står der, af hvilke grunde der kan meddeles tredjeinstansbevilling i henhold til loven, og hvad den, der ansøger om bevillingen, skal gøre for at få appelsagen behandlet af højesteret. Fristen for at søge tredjeinstansbevilling og indgive appelskrift er 60 dage fra den dato, hvor appelrettens afgørelse blev meddelt parterne.

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Anmodninger om fornyet prøvelse i henhold til artikel 19 indgives til den domstol, der afsagde endelig dom i sagen. Proceduren, som finder tilsvarende anvendelse, er fastsat i retsplejelovens §§ 3, 4 og 5 samt § 14a i kapitel 31. Kontaktoplysningerne for disse domstole findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Finlands centralmyndighed er justitsministeriet (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Kontaktoplysningerne er:

Oikeusministeriö

Kontoret for international retshjælp

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tlf.: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail maintenance.ca@om.fi

Det bemærkes, at Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten, der er en offentlig myndighed, kan udføre nogle af de opgaver, som tilkommer centralmyndigheden (for nærmere oplysninger henvises til artikel 71, stk. 1, litra d) – Offentlige myndigheder). Alle anmodninger, der sendes til Finland, skal imidlertid adresseres til justitsministeriet.

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Finland har efter artikel 51, stk. 3, i forordningen om underholdspligt udpeget Kansaneläkeläitos/Folkpensionsanstalten (socialsikringsinstitutionen), som et offentligt organ.
Når socialsikringsinstitutionen har tilkendt en bidragsberettiget underholdsbidrag, kan den for centralmyndighederne fremsætte anmodning om:

  • anerkendelse eller anerkendelse og afgørelse om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, jf. artikel 56, stk. 1, litra a)
  • fuldbyrdelse af en retsafgørelse, der er truffet eller anerkendt i den anmodede medlemsstat, jf. artikel 56, stk. 1, litra b), og
  • om særlige foranstaltninger, jf. artikel 53, stk. 1.

Kontaktoplysninger for socialsikringsinstitutionen:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finland

Tlf.: +35820 634 4940 (borgere)

+35820 634 4942 (myndigheder)

Fax: +35820 635 3330
sähköposti: maintenance@kela.fi

Website: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den kompetente myndighed med hensyn til forordningens artikel 21 er ulosottomies/utmätningsman (fogeden) på sagsøgtes bopæl eller opholdssted. Anmodningerne nævnt i denne artikel kan indgives til enhver lokal foged.

Kontaktoplysningerne for fuldbyrdelsesmyndigheder findes på justitsministeriets websted på: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Finland accepterer oversættelser af dokumenterne omhandlet i forordningens artikel 20, 28 og 40 til finsk, svensk og engelsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Finland accepterer finsk, svensk og engelsk som kommunikationssprog.

Sidste opdatering: 09/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website