Underholdspligt

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

En anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, indgives til Statsforvaltningen.

Kontaktoplysninger:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

 

Afgørelser truffet af Statsforvaltningen kan påklages til Ankestyrelsen,

Kontaktoplysninger:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tel. +45 3341 1200

Email: ast@ast.dk

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen kan prøves af domstolene efter grundlovens § 63. Sag om prøvelse af en afgørelse truffet af Ankestyrelsen anlægges ved sagsøgerens hjemting, hvis sagsøgeren har hjemting i Danmark. Hvis sagsøgeren ikke har hjemting i Danmark, anlægges sagen ved Københavns Byret. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, hvis afgørelse kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter.

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (byretterne, landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på http://www.domstol.dk

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Forordningens kapitel VII om samarbejde mellem centralmyndigheder gælder ikke for Danmark, jf. aftale af 12. juni 2009 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.

Efter den af De forenede Nationer vedtagne konvention af 20. juni 1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet (FN-konventionen) er Ankestyrelsen udpeget som centralmyndighed for internationale sager om underholdsbidrag.

Ankestyrelsen har bemyndiget SKAT Syddanmark til at formidle anmodninger om anerkendelse og fuldbyrdelse (inddrivelse) af underholdsbidrag i udlandet efter FN-konventionen.

Artikel 71, stk. 1, litra e) – offentlige organer

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT Syddanmark) opkræver den fordring, som følger af den retsafgørelse, der søges fuldbyrdet. Hvis fordringen ikke betales, tvangsfuldbyrder restanceinddrivelsesmyndigheden afgørelsen.

Hvis bidragsbetaleren under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger restanceinddrivelsesmyndigheden sagen for Statsforvaltningen, der træffer afgørelse herom, herunder om afslag på eller suspension af opkrævningen eller fuldbyrdelsen.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan dog træffe afgørelse om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration. Endvidere kan restanceinddrivelsesmyndigheden også suspendere fuldbyrdelsen.

Klage over Statsforvaltningen afgørelser behandles af Ankestyrelsen. Statsforvaltningen kan i visse situationer genoptage behandlingen af en påklaget afgørelse.

Klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer m.v., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, kan indbringes for Landsskatteretten.

Fogedretten træffer afgørelse af indsigelser mod udlæg, der er foretaget af restanceinddrivelsesmyndigheden. Fogedrettens afgørelser kan kæres til landsretten. Hvis kravet har en økonomisk værdi af højst 20.000 kr., kan fogedrettens afgørelse kun kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Landsrettens afgørelse i en kæresag kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Afgørelser truffet af Ankestyrelsen og Landsskatteretten kan prøves af domstolene efter grundlovens § 63. Sag om prøvelse af en afgørelse truffet af disse myndigheder anlægges ved sagsøgerens hjemting, hvis sagsøgeren har hjemting i Danmark. Hvis sagsøgeren ikke har hjemting i Danmark, anlægges sagen ved Københavns Byret. Byrettens afgørelse kan ankes til landsretten, hvis afgørelse kan appelleres til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise en sag til behandling ved landsret, hvis sagen er af principiel karakter.


Kontaktoplysninger

 

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Danmark

Tel. +45 3341 1200

Fax +45 3341 1400

Email: ast@ast.dk.

 

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Telefon: +45 7256 7000

Telefax: +45 7462 8409

 

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Danmark

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Telefon: +45 7222 1818

Telefax: +45 7222 1919

 

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

E-mail: sanst@sanst.dk

Telefon: +45 3376 0909

 

Kontaktoplysninger vedrørende domstolene (byretterne, landsretterne og Højesteret) samt Procesbevillingsnævnet findes på http://www.domstol.dk

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Danmark accepterer dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk i forbindelse med oversættelser af de dokumenter, der er omhandlet i artikel 20, 28 og 40.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Finder ikke anvendelse i Danmark.

Sidste opdatering: 31/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website