Underholdspligt

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Anmodninger om, at en retsafgørelse eller en anden afgørelse truffet i en EU-medlemsstat, der ikke er bundet af Haagerprotokollen af 2007, erklæres for eksigibel, indgives til den distriktsret, hvor den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse, har sit sædvanlige opholdssted eller på fuldbyrdelsesstedet (artikel 627, litra c), stk.1, i den bulgarske retsplejelov).

Afgørelsen kan appelleres ved appelretten i Sofia efter den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 32 (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 1 i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Den afgørelse, der træffes af appelretten i Sofia, kan appelleres ved den højeste appeldomstol (kassationsretten) (artikel 627, litra c), stk. 6, pkt. 2, i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den berettigede part kan anmode den højeste appeldomstol (kassationsretten) om at ophæve afgørelsen på grundlag af forordningens artikel 19, stk. 1, (artikel 637, litra a), i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Central myndighed:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retlig beskyttelse og internationale adoptioner

Adresse: ul. Slavyanska nº 1

1040 Sofia

Bulgarien

Tlf. : + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

e-mail: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Afgørelser om afslag på eller suspension af fuldbyrdelsen som omhandlet i artikel 21 i forordningen træffes af distriktsretten (artikel 627, litra b), stk. 2, i den bulgarske retsplejelov).

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Det sprog, der accepteres med henblik på forordningens artikel 20, 28 og 40, er bulgarsk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Ved kommunikation med andre centrale myndigheder, jf. forordningens artikel 59, godkender den centrale myndighed kun bulgarsk.

Sidste opdatering: 07/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.