Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union including the United Kingdom (Commission Decision 2009/451/EC of 8 June 2009, OJ L 149, 12.06.2009, p. 73).

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark and the United Kingdom are not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007 ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 26/03/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vyživovací povinnosti - Belgie

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným pro prohlášení vykonatelnosti je soud pro rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

Soudem, u něhož lze podat opravný prostředek, je, pokud jde o opravný prostředek odpůrce, soud pro rodinné záležitosti, a pokud jde o opravný prostředek navrhovatele, odvolací soud (cour d'appel).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Proti rozhodnutí o opravném prostředku lze podat kasační opravný prostředek.

Adresa kasačního soudu (Cour de cassation): Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V závislosti na konkrétních okolnostech daného případu lze v rámci belgického práva pro přezkum určitého rozhodnutí využít několika opravných prostředků:

– Zaprvé článek 1051 soudního řádu umožňuje podat proti rozsudku odvolání (appel) ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu. Platí to pro rozsudky vydané ve sporném řízení a rozsudky pro zmeškání.

– Zadruhé článek 1048 soudního řádu umožňuje podat odpor (opposition) proti rozsudku pro zmeškání ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení (signification), v některých případech od jeho doručení (notification) podle čl. 792 druhého a třetího pododstavce uvedeného soudního řádu.

– Pokud jde o rozsudky, které již nabyly právní moci, vydané občanskoprávními soudy a případně trestními soudy, pokud tyto rozhodují o občanskoprávních nárocích, lze za určitých okolností stanovených v článku 1133 soudního řádu podat mimořádný opravný prostředek občanskoprávního řízení (requête civile) ve lhůtě šesti měsíců od okamžiku, kdy se účastník dozvěděl o namítaných důvodech pro zrušení rozsudku.

Výše uvedené lhůty pro podání odvolání, odporu nebo mimořádného opravného prostředku občanskoprávního řízení platí:

– s výhradou lhůt stanovených v imperativních nadnárodních a mezinárodních ustanoveních,

– aniž je dotčen článek 50 soudního řádu umožňující za určitých podmínek stanovených zákonem prodloužit lhůtu,

– aniž je dotčena možnost uplatnění obecné právní zásady, kterou několikrát potvrdil belgický kasační soud, podle níž se lhůty stanovené pro provedení úkonu prodlouží ve prospěch strany, které vyšší moc zabránila úkon učinit před uplynutím lhůty.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Service public fédéral Justice (Federální veřejná služba Soudnictví)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgie

E-mail:

aliments@just.fgov.be (pro spisy ke zpracování ve francouzštině)

alimentatie@just.fgov.be (pro spisy ke zpracování v nizozemštině)

Telefon

+32(0)2 542 67 85 (pro spisy ke zpracování ve francouzštině)

+32(0)2 542 67 62 (pro spisy ke zpracování v nizozemštině)

Fax +32(0)2 542 70 06

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným pro účely použití článku 21 nařízení (ES) č. 4/2009 je exekuční soudce místa exekuce. Podle článku 1395 belgického soudního řádu je exekuční soudce příslušný pro všechny návrhy, které souvisejí s předběžnými ochrannými opatřeními a způsoby výkonu rozhodnutí. Místní příslušnost je upravena v článku 633 uvedeného soudního řádu.

Belgický soudní řád dále stanoví obecnou příslušnost místně příslušného soudu prvního stupně (tribunal de première instance). Ustanovení čl. 569 bodu 5 belgického soudního řádu stanoví, že soud prvního stupně je oprávněn projednávat spory týkající se výkonu soudních rozsudků a rozhodnutí. Tomuto soudu kromě toho podle článku 566 belgického soudního řádu náleží plná jurisdikce.

Orgány příslušnými pro výkon rozhodnutí vydaného soudem v rámci výše uvedeného nařízení jsou v podle článků 509 a násl. belgického soudního řádu soudní vykonavatelé (huissiers de justice).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Belgie v souladu se svými právními předpisy nepřipouští žádné jiné jazyky než úřední jazyk nebo některý z úředních jazyků místa výkonu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Vedle svých národních jazyků, tj. nizozemštiny, francouzštiny a němčiny, připouští belgický ústřední orgán jako jazyk pro komunikaci rovněž angličtinu.

Poslední aktualizace: 03/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Bulharsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Žádost o prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí nebo jiné veřejné listiny jiného členského státu EU, který není vázán Haagským protokolem z roku 2007, se podává okresnímu soudu, v jehož obvodu je obvyklé bydliště dlužníka nebo místo výkonu rozhodnutí (čl. 627c odst. 1 občanského soudního řádu).

Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek odvolacímu soudu v Sofii v souladu s postupem stanoveným v článku 32 nařízení (čl. 627c odst. 6 první pododstavec občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí odvolacího soudu v Sofii lze dále napadnout u Nejvyššího kasačního soudu (čl. 627c odst. 6 druhý pododstavec občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Zúčastněné strany mohou požádat Nejvyšší kasační soud o zrušení rozhodnutí na základě čl. 19 odst. 1 nařízení (článek 627a občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodněprávní ochranu a mezinárodní adopce

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulharsko

Tel.: + 359 29237333

+ 359 29237469

+ 359 29237396

e-mail: S_Kirilova@justice.government.bg

K_Kaludina@justice.government.bg

M_Parvanova@justice.government.bg

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Rozhodnutí o odmítnutí nebo pozastavení výkonu rozhodnutí ve smyslu článku 21 nařízení přijímá okresní soud (čl. 627b odst. 2 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem, který se přijímá pro účely článků 20, 28 a 40 nařízení, je bulharština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem, který přijímá ústřední orgán pro komunikaci s jinými ústředními orgány uvedenými v článku 59, je bulharština.

Poslední aktualizace: 07/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Česká republika

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrh na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení se podává u okresních soudů nebo soudních exekutorů.

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 nařízení se podává v souladu s § 201 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“), u okresního soudu, který o návrhu rozhodnul, resp. u okresního soudu, jehož místní příslušnost se určí v souladu s § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“).

Pokud byl návrh na prohlášení vykonatelnosti podán u soudního exekutora, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí exekutora krajský soud, v jehož obvodu působí exekuční soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky uvedenými v článku 33 nařízení jsou žaloba pro zmatečnost podle § 229 a násl. občanského soudního řádu, žaloba na obnovu řízení podle § 228 a násl. občanského soudního řádu a dovolání podle § 236 a násl. občanského soudního řádu a v některých případech rovněž podle § 30 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Dovolání však není přípustné proti rozhodnutím ve věci samé o vyživovací povinnosti.

Žaloby pro zmatečnost a žaloby na obnovu řízení projednává a rozhoduje o nich soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. V některých zvláštních případech je však projednává a rozhoduje o nich soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno (viz § 235a občanského soudního řádu). Dovolání projednává a rozhoduje o něm Nejvyšší soud – adresa: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Česká republika.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Soudem příslušným pro vedení přezkumného řízení podle čl. 19 nařízení je okresní soud, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Příslušný soud aplikuje přímo čl. 19 nařízení. Proti rozhodnutí, jímž soud zamítne žádost o přezkum, je možné podat odvolání.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Česká republika

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.podatelna@umpod.cz

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.umpod.cz/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Subjektem veřejné správy podle čl.51 odst. 3 nařízení je Ministerstvo spravedlnosti ČR, které v rozsahu své pravomoci na základě zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje právní pomoc podle čl. 51 odst.2 písm. a) nařízení.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Česká republika

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.moc@msp.justice.cz

Tel.: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.cz

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgány příslušné ve věcech výkonu pro účely čl. 21 nařízení jsou okresní soudy.
Jejich místní příslušnost se řídí § 84 až 86 občanského soudního řádu v případě, že je návrh na výkon rozhodnutí podán u okresního soudu, resp. podle § 45 exekučního řádu v případě, že je návrh na výkon rozhodnutí podán u soudního exekutora.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v čl. 20, 28 a 40 nařízení je vedle českého jazyka také slovenský jazyk.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Vedle českého jazyka jsou jazyky přijímané ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle čl. 59 nařízení anglický a slovenský jazyk.

Poslední aktualizace: 06/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Dánsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 je třeba podat Orgánu státní správy (Statsforvaltningen).

Kontaktní údaje:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Odvolání proti rozhodnutím přijatým Orgánem státní správy (Statsforvaltningen) lze podat k Národní odvolací komisi pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen).

Kontaktní údaje:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dánsko

Tel.: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí přijatá Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) mohou být přezkoumána soudy podle článku 63 Ústavy. Věci, u nichž je třeba přezkum rozhodnutí vydaného Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen), mohou být předloženy soudu příslušnému podle bydliště navrhovatele v Dánsku, pokud má navrhovatel v Dánsku bydliště. Pokud v Dánsku bydliště nemá, věc je třeba předložit okresnímu soudu v Kodani (Københavns Byret). Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu v Kodani (Københavns Byret) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten); opravné prostředky proti rozhodnutím vrchního soudu je možné podat Nejvyššímu soudu (Højesteret), pokud Výbor pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) vysloví souhlas. Po doručení návrhu může okresní soud v Kodani (Københavns Byret) věc předložit k přezkumu vrchnímu soudu (Landsretten), pokud má zásadní význam.

Kontaktní údaje soudů (okresních soudů, vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků lze najít na této adrese: http://www.domstol.dk.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Podle ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím ze dne 12. června 2009 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se na Dánsko nevztahuje kapitola VII nařízení o spolupráci mezi ústředními orgány.

V souladu s Úmluvou OSN ze dne 20. června 1956 o vymáhání výživného v cizině (dále jen Úmluva OSN) byla jako ústřední orgán zodpovědný za mezinárodní záležitosti týkající se výživného určena Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen).

Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) v souladu s Úmluvou OSN pověřila mediací v záležitostech týkajících se návrhů na uznání a výkon (vymáhání) výživného v cizině odbor SKAT pro Jižní Dánsko.

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Úřad pro výkon rozhodnutí (odbor SKAT pro Jižní Dánsko) vymáhá pohledávku u rozhodnutí, které je třeba vykonat. Pokud pohledávka není zaplacena, úřad pro výkon rozhodnutí toto rozhodnutí vykonává.

Pokud během vymáhání nebo výkonu rozhodnutí povinný pohledávku zpochybňuje, úřad pro výkon rozhodnutí předloží věc Orgánu státní správy (Statsforvaltningen), který ve věci rozhodne. Může rozhodnout o zamítnutí nebo pozastavení výběru nebo výkonu rozhodnutí.

Avšak úřad pro výkon rozhodnutí může rozhodnout o existenci a výši pohledávky, pokud se věc týká působnosti úřadu pro výkon rozhodnutí. Může rovněž výkon pozastavit.

O stížnostech na rozhodnutí přijatá Orgánem státní správy (Statsforvaltningen) rozhoduje Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen). Za určitých okolností může Orgán státní správy (Statsforvaltningen) začít znovu vykonávat rozhodnutí, ohledně něhož byla podána stížnost.

Stížnosti na rozhodnutí úřadu pro výkon rozhodnutí ve věci vymáhání pohledávek, včetně rozhodnutí o existenci a výši pohledávky, pokud se věc týká působnosti úřadu pro výkon rozhodnutí, je možné předložit Národnímu daňovému soudu (Landsskatteretten).

Soud příslušný pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) rozhoduje o námitkách proti zajištění, která provedl úřad pro výkon rozhodnutí. Opravné prostředky proti předběžným opatřením soudu příslušného pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten). Pokud hodnota sporu není vyšší než 20 000 DKK, je podání opravného prostředku proti rozhodnutí soudu příslušného pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) možné pouze se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet). V řízení o opravných prostředcích je možné se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) podat proti rozhodnutím vrchního soudu (Landsretten) opravný prostředek Nejvyššímu soudu (Højesteret).

Rozhodnutí přijatá Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) a Národním daňovým soudem (Landsskatteretten) mohou být přezkoumána soudy podle článku 63 Ústavy. Věci, u nichž je třeba přezkum rozhodnutí vydaného těmito orgány, mohou být předloženy soudu příslušnému podle bydliště navrhovatele v Dánsku, pokud má navrhovatel v Dánsku bydliště. Pokud v Dánsku bydliště nemá, věc je třeba předložit okresnímu soudu v Kodani (Københavns Byret). Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu v Kodani (Københavns Byret) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten); opravné prostředky proti rozhodnutím vrchního soudu je možné podat Nejvyššímu soudu (Højesteret), pokud Výbor pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) vysloví souhlas. Po doručení návrhu může okresní soud v Kodani (Københavns Byret) věc předložit k přezkumu vrchnímu soudu (Landsretten), pokud má zásadní význam.


Kontaktní údaje

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dánsko

Tel.: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Dánsko

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Dánsko

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Kontaktní údaje soudů (okresních soudů, vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků lze najít na této adrese: http://www.domstol.dk.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Dánsko přijímá u dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 překlady do dánského, finského, islandského, norského a švédského jazyka.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 04/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Německo

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

O návrhu na uznání nebo návrhu na prohlášení vykonatelnosti podle článku 27 nařízení Rady (ES) č. 4/2009 rozhoduje soud v oblasti rodinného práva (Familiengericht) při okresním soudu (Amtsgericht) v místě vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht), v jehož obvodu osoba, proti níž se návrh podává, obvykle pobývá, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat (koncentrace pravomocí).Za obvod vrchního zemského soudu v Berlíně (Kammergericht) rozhoduje Okresní soud Pankow-Weißensee (Amtsgericht Pankow-Weißensee).

Pokud se řízení týká prohlášení vykonatelnosti notářských listin, může být taková listina prohlášena vykonatelnou rovněž notářem.

Opravný prostředek podle článku 32 nařízení (ES) č. 4/2009, jenž byl podán proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni řízení o prohlášení vykonatelnosti, má charakter odvolání (Beschwerde).Odvolací soudem je vrchní zemský soud (Oberlandesgericht).Odvolání se podává u soudu, který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 nařízení (ES) č. 4/2009 je odvolání (Rechtsbeschwerde).Příslušný je Německý spolkový soud (Bundesgerichtshof).Odvolání (Rechtsbeschwerde) je třeba podat do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího soudu (Beschwerdegericht).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pokud se jedná o přezkumné řízení podle článku 19 nařízení (ES) č. 4/2009, je příslušným soudem ten soud, který rozhodnutí vydal.Pokud jsou podmínky uvedené v článku 19 splněny, použijí se přiměřeně ustanovení týkající se řízení pro zmeškání (§ 343 až 346 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung)).Pokud podmínky uvedené v článku 19 splněny nejsou, bude návrh na základě rozhodnutí soudu zamítnut.Toto rozhodnutí může být vydáno bez ústního jednání.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle článku 49 nařízení (ES) č. 4/2009 je spolkový justiční úřad (Bundesamt für Justiz).Adresa zní:

Bundesamt für Justiz

53094 Bonn – DEUTSCHLAND

Na spolkový justiční úřad se lze jakožto na ústřední orgán obrátit buď telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Tel.:

Vnitrostátní spojení: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Zahraniční spojení: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Fax:

Vnitrostátní spojení:0228 99 4 10-5202

Zahraniční spojení: +49 228 99 4 10-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pokud jde o návrhy podle článku 21 nařízení o vyživovacích povinnostech jsou soudy příslušnými k výkonu rozhodnutí soudy okresní (Amtsgerichte).Místně příslušný je okresní soud, v jehož obvodu vykonávací řízení probíhá nebo proběhlo.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlady písemností uvedených ve článcích 20, 28 a 40 je přípustná pouze němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Komunikace mezi spolkovým justičním úřadem (Bundesamt für Justiz), jakožto ústředním orgánem, a jiným ústředním orgánem (čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) 4/2009) může probíhat v angličtině za předpokladu, že se na tom příslušné ústřední orgány domluvily.

Poslední aktualizace: 12/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Estonsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

V souladu s čl. 27 odst. 1 projednávají návrhy na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice okresní soudy (občanský soudní řád, § 121):

V souladu s čl. 32 odst. 2 projednávají opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti v Estonské republice krajské soudy.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Estonské republice lze rozhodnutí napadnout podle článku 33 podáním opravného prostředku nejvyššímu soudu (§ 625 a § 695 až § 701 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V rozsahu, v němž tak nestanoví nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, se v případě návrhu na přezkum v článku 19 v Estonské republice postupuje podle ustanovení, jimiž se řídí soudní rozhodování o návrzích na zrušení rozsudků. Návrhy na přezkum se podávají u okresních soudů.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s čl. 49 odst. 3 je ústředním orgánem v Estonsku:

Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium)

Oddělení mezinárodní soudní spolupráce

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190; +372 620 8183; +372 620 8186

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V souladu s článkem 21 se návrhy na odmítnutí nebo odložení výkonu v Estonské republice podávají k okresnímu soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

V souladu s články 20, 28 a 40 je v Estonské republice vedle estonského jazyka přijatelný také překlad do angličtiny.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

V souladu s článkem 59 je v Estonské republice jazykem přijatelným pro komunikaci mezi ostatními ústředními orgány vedle estonského jazyka také angličtina.

Poslední aktualizace: 13/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Řecko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 je soud prvního stupně a soudem příslušným rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 32 odst. 2 je odvolací soud, do jehož soudního obvodu spadá soud prvního stupně, který rozhodnutí vydal.

Opravným prostředkem podle čl. 32 odst. 2 je odvolání (έφεση).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 je kasační opravný prostředek (αίτηση αναίρεσης). Soud, který se opravným prostředkem zabývá, je Nejvyšší občanskoprávní a trestní soud Řecka (Άρειος Πάγος).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle článku 19 může odpůrce napadnout původní rozhodnutí ve věci vyživovací povinnosti vydané zahraničním soudem v jeho nepřítomnosti. Opravné prostředky proti rozhodnutí o neplnění vyživovací povinnosti se předkládají soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle čl. 49 odst. 3 je ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv – odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

Mesogeion 96,

115 27, Athény, Řecko

Tel: (+30) 210 7767312

Fax: (+30) 210 7767499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Řecké právo nepovoluje subjektům veřejné správy nebo jiným subjektům podléhajícím dohledu příslušného orgánu vykonávat činnosti ústředního orgánu podle čl. 51 odst. 3.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným ve věcech výkonu pro účely článku 21 je soud prvního stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Řečtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 12/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Španělsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Příslušnými orgány v rámci svých pravomocí (článek 87 LOPJ) jsou soudy prvního stupně a zvláštní soudy zaměřené na potírání genderově podmíněného násilí.

Opravný prostředek proti rozhodnutím soudů prvního stupně lze předložit provinčním soudům (Audiencias Provinciales).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Mimořádný opravný prostředek na základě porušení procesních pravidel, který se podává nadřazenému soudu v každé autonomní oblasti, a kasační stížnost, která se podává nejvyššímu soudu, se řídí KAPITOLAMI IV („mimořádný opravný prostředek na základě porušení procesních pravidel“) respektive V (kasační stížnost) HLAVY IV zákona č. 1/2000 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení vedou tytéž soudy, které vydaly rozhodnutí, tj. soudy prvního stupně. Přezkumné řízení, které upravuje článek 19 nařízení (ES) č. 4/2009, je vedeno v souladu s KAPITOLOU II, „Žádosti o soudní přezkum a návrhy na zrušení rozsudku“, HLAVY IV zákona č. 1/2000, občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Oddělení pro mezinárodní soudní spolupráci na Ministerstvu spravedlnosti:

El Ministerio de Justicia

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španělsko

Tel. 00 34 91 3902295/94

Fax 00 34 91 3904457

e-mail Odkaz se otevře v novém okně.SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Soudy prvního stupně v hlavním městě provincie, kde má strana, proti níž je výkon rozhodnutí navrhován, bydliště, nebo v hlavním městě provincie, kde má být rozhodnutí vykonáno.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými podle článků 20 a 40 jsou španělština a portugalština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými ústředními orgány podle článku 59 jsou španělština a angličtina.

Poslední aktualizace: 12/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Francie

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Orgánem určeným podle čl. 27 odst. 1 je předseda soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance) nebo předseda notářské komory.

Orgánem určeným podle čl. 32 odst. 2 je odvolací soud.

Místně příslušný orgán podle čl. 27 odst. 1 je určen v souladu s ustanoveními čl. 27 odst. 2 podle místa obvyklého pobytu strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa výkonu.

Orgánem určeným podle čl. 32 odst. 2 je orgán příslušný rozhodovat o opravných prostředcích vůči rozhodnutím soudce rodinného soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postup pro podání kasačního opravného prostředku u kasačního soudu (Cour de cassation) podle článku 33 se řídí pravidly uvedenými v článcích 973 až 982 a 1009 až 1031 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 nařízení probíhá formou odvolání, které může být podáno k odvolacímu soudu v tom obvodu, do kterého spadá soud, jež vydal napadené rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 Paris CEDEX 15

France

Tel.: +33 (0)143179199

Fax: +33 (0)143178197

Funkční e-mailová schránka: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Místně příslušný soud výkonu je soud v místě bydliště dlužníka nebo v místě výkonu opatření.Pokud je místo bydliště dlužníka v zahraničí nebo jeho trvalé bydliště není známé, je příslušným soudem soud v místě výkonu opatření.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pouze francouzština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pouze francouzština.

Poslední aktualizace: 14/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Chorvatsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Žádosti o prohlášení vykonatelnosti a opravné prostředky proti rozhodnutím soudů prvního stupně týkajícím se těchto žádostí se předkládají městským soudům.

Odvolání proti rozhodnutím o prohlášení vykonatelnosti se předkládají župnímu soudu (soudu druhého stupně) prostřednictvím městského soudu, tj. soudu prvního stupně, který rozhodnutí vynesl.

Po pravomocném ukončení řízení týkajícího se žádosti o prohlášení vykonatelnosti městský soud (soud prvního stupně) potvrdí, že prohlášení vykonatelnosti je vykonatelné.

Příslušnými soudy jsou:

a) městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14);

b) župní soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravných prostředcích podle článku 33 nařízení lze napadnout pouze návrhem na obnovu řízení předloženém příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu).

Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle občanského soudního řádu se přezkumné řízení za účelem článku 19 nařízení zahajuje předložením návrhu na obnovu řízení příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu). Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Podle článku 117 občanského soudního řádu může strana předložit návrh na navrácení v předešlý stav k soudu, u kterého měl být opomenutý úkon učiněn.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 4/2009 je ústředním orgánem Chorvatské republiky, pokud jde o vyživovací povinnosti:

Ministerstvo demografie, rodiny, mládeže a sociální politiky (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Odkaz se otevře v novém okně.https://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: + 385 1 555 7222

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V Chorvatsku jsou pro výkon ve smyslu článku 21 nařízení příslušné městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pokud jde o dokumenty uvedené v článcích 20, 28 a 40 nařízení, Chorvatská republika přijímá jejich překlad do chorvatštiny v latince podle článku 6 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány uvedenými v článku 59 nařízení jsou:

a) u formulářů žádostí a oznámení chorvatština;

b) pro jiné druhy komunikace přijímá ústřední orgán na základě žádosti chorvatštinu nebo angličtinu.

Poslední aktualizace: 17/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Itálie

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudy příslušnými k rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích ve smyslu čl. 32 odst. 2 jsou odvolací soudy.

Konkrétní informace o těchto orgánech jsou uvedeny na internetových stránkách www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postupy pro napadení rozhodnutí o opravném prostředku uvedené v článku 33 jsou tyto řádné a mimořádné opravné prostředky: opravný prostředek u kasačního soudu, zrušení rozhodnutí týmž soudem (revocazione) a námitky třetí strany (opposizione di terzo).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Orgánem příslušným k řešení přezkumů ve smyslu článku 19 je tentýž orgán, který vydal rozhodnutí. Návrh je třeba podat podle procesních pravidel použitých pro přijetí rozhodnutí, jež se přezkoumává.

Kontaktní údaje těchto orgánů jsou uvedeny zde.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti, odbor soudnictví pro mladistvé:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax: +39 6 68188323

E-mail : acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgány příslušnými ve věcech výkonu pro účely článku 21 jsou obecné soudy (čl. 9 odst. 2 italského občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijímaným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je italština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazykem přijímaným ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 je italština.

Poslední aktualizace: 19/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Kypr

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 jsou příslušné soudy pro rodinné záležitosti ve městech Nikósie, Limassol, Larnaka/Famagusta a Pafos.

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας (Family Court of Nicosia) (soud pro rodinné záležitosti v Nikósii)

Telefon: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού (Family Court of Limassol) (soud pro rodinné záležitosti v Limassolu)

Telefon: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου (Family Court of Larnaca/Famagusta) (soud pro rodinné záležitosti v Larnace/Famagustě)

Telefon: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου (Family Court of Paphos) (soud pro rodinné záležitosti v Pafosu)

Telefon: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích v souladu s čl. 32 odst. 2 je soud pro rodinné záležitosti druhého stupně (Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο / Family Court of Appeal).

Sídlí při Nevyšším soudu (Supreme Court / Ανώτατο Δικαστήριο). Kontaktní údaje:

 • Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου (Supreme Court of Cyprus) (Nejvyšší soud Kyperské republiky)
  Οδός Χαράλαμπου Μούσκου (Charalambou Mouskou) 1404 Λευκωσία (1404 Nicosia)
  Κύπρος (Cyprus)
  Telefon: (+357) 22865741
  Fax: (+357) 22304500
  e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V našem právním systému nejsou soudy třetího stupně, tj. neexistuje možnost napadnout rozhodnutí o opravném prostředku.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení uvedené v tomto článku se se provádí návrhem na zrušení soudního rozhodnutí podle čl. 48 odst. 9 písm. h) a n) občanského soudního řádu. Tento návrh se podává u soudu pro rodinné záležitosti, který vydal rozhodnutí, jehož zrušení se navrhuje.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)

Kontaktní údaje:

 • Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Mrs Yioulika Hadjiprodromu)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Telefon: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22805969

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

 • Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs Troodia Dioysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order) (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

Telefon: (+357) 22805932

Fax: (+357)22518328

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.tdionysiou@mjpo.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας (Family Court of Nicosia) (soud pro rodinné záležitosti v Nikósii)

Telefon: (+357) 22865601

Fax: (+357) 22302068

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού (Family Court of Limassol) (soud pro rodinné záležitosti v Limassolu)

Telefon: (+357) 25806185

Fax: (+357) 25305054

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου (Family Court of Larnaca/Famagusta) (soud pro rodinné záležitosti v Larnace/Famagustě)

Telefon: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

 • Οικογενειακό Δικαστήριο Πάφου (Family Court of Paphos) (soud pro rodinné záležitosti v Pafosu)

Telefon: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Řečtina a angličtina

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Řečtina a angličtina

Poslední aktualizace: 18/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Lotyšsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudy příslušnými zabývat se návrhy o prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení jsou v Lotyšsku obecné soudy, tj. okresní nebo městské soudy.

Soudy příslušnými zabývat se opravnými prostředky proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení jsou v Lotyšsku krajské soudy prostřednictvím příslušných okresních (nebo městských) soudů.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí vydané o opravném prostředku v souladu s čl. 33 nařízení může být napadeno u senátu Nejvyššího soudu prostřednictvím příslušného okresního soudu.

Kontaktní údaje:

Nejvyšší soud

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Lotyšsko

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Odpůrce může požadovat přezkum věci v souvislosti s přezkumem příslušného rozhodnutí na základě čl. 19 nařízení tím, že předloží žádost:

1)         příslušnému krajskému soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí okresního nebo městského soudu;

2)         komoře pro občanskoprávní věci nejvyššího soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí krajského soudu;

3)         oddělení pro občanskoprávní věci senátu Nejvyššího soudu v souvislosti s přezkumem rozhodnutí komory nejvyššího soudu.

Žádost nelze předložit, pokud vypršela lhůta, během níž je možné předložit exekuční titul týkající se příslušného rozhodnutí.

Soud při posuzování žádosti zkoumá, zda lze okolnosti uvedené navrhovatelem považovat za okolnosti, které ospravedlňují přezkum rozhodnutí podle článku 19 nařízení. Pokud soud shledá, že okolnosti přezkum rozhodnutí ospravedlňují, zruší napadené rozhodnutí a věc předá soudu prvního stupně k přezkumu. Pokud soud shledá, že okolnosti uvedené v žádosti přezkum rozhodnutí neospravedlňují, tuto žádost zamítne. Proti rozhodnutí soudu lze podat dodatečnou stížnost.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Funkce ústředního orgánu v Lotyšsku vykonává Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (Správa Fondu pro záruku poskytování výživy). Kontaktní informace:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Tel:      + 371 67830626

Fax:     + 371 67830636

E-mail: pasts@ugf.gov.lv

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Zvláštní činnosti ústředních orgánů uvedené v článku 51 nařízení v Lotyšsku vykonává Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (Správa Fondu pro záruku poskytování výživy).

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgány příslušnými přezkoumat žádosti o odmítnutí nebo odložení výkonu rozhodnutí pro účely článku 21 nařízení jsou v Lotyšsku okresní (nebo městské soudy), v jejichž jurisdikci se má vykonat rozhodnutí cizího soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Lotyšsko přijímá překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 nařízení výhradně v národním jazyce, tj. lotyštině.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Lotyšsko přijímá žádosti uvedené v článku 56 nařízení (přílohy VI a VII nařízení) pouze v národním jazyce, tj. v lotyštině.

Lotyšsko přijímá žádosti o zvláštní opatření (příloha V nařízení) pouze v lotyštině nebo v angličtině.

Pro účely jiné komunikace přijímá ústřední orgán na žádost lotyštinu nebo angličtinu.

Poslední aktualizace: 05/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Litva

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení a opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích podle čl. 32 odst. 2 nařízení posuzuje Lietuvos apeliacinis teismas [litevský odvolací soud].

Court of Appeal of Lithuania

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 266 3479

Fax: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Proti rozhodnutím přijatým litevským odvolacím soudem po projednání opravného prostředku podaného proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti lze podat kasační opravný prostředek litevskému Nejvyššímu soudu (dovolání). Dovolání jsou projednávána podle pravidel upravujících řízení u kasačního soudu, která jsou obsažena v litevském občanském soudním řádu, není-li v nařízení nebo v litevských právních předpisech k provedení právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů upravujících občanské soudní řízení stanoveno jinak. Bylo-li dovolání připuštěno, je přednostně zapsáno do seznamu soudních věcí, které mají být projednány Nejvyšším soudem v kasačním řízení. Nejvyšší soud stanoví lhůtu pro podání odpovědí na dovolání v délce nejvýše čtrnácti dnů. O lhůtě stanovené pro odpověď na dovolání vyrozumí Nejvyšší soud strany a ostatní dotčené osoby v oznámení o zapsání dovolání na seznam soudních věcí, které má Nejvyšší soud projednat v kasačním řízení (§ 350 odst. 7 občanského soudního řádu).

Strany musí a ostatní dotčené osoby mohou podat písemnou odpověď na dovolání ve lhůtě stanovené Nejvyšším soudem. Tato lhůta se počítá ode dne, k němuž bylo dovolání zapsáno na seznam soudních věcí, které má Nejvyšší soud projednat v kasačním řízení.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Rozhodnutí ve věcech výživného jsou v souladu s článkem 19 nařízení přezkoumávána soudem, který je vydal. Po přijetí návrhu na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech zašle soud kopii tohoto návrhu a jeho přílohy odpůrci o informuje jej o tom, že do čtrnácti dnů ode dne odeslání návrhu musí podat písemnou odpověď na návrh. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech projednává soud písemným postupem. Jeví-li se to jako nutné, může soud za účelem projednání návrhu na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech nařídit jednání. Soud musí návrh na přezkum rozhodnutí o vyživovacích povinnostech přezkoumat nejpozději do čtrnácti dnů od uplynutí lhůty pro podání odpovědí a musí vydat rozhodnutí ohledně jednoho z postupů uvedených čl. 19 odst. 3 nařízení.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba [State-guaranteed Legal Aid Service]

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Tel. č.: +370 700 00211, +370 700 00190

Číslo faxu: +370 700 35004

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.teisinepagalba@vgtp.lt

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.vgtpt.lrv.lt/

Pokud se návrhy týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobám mladším 21 let, vykonává funkce ústředního orgánu Oddělení v Mažeikiai Rady státního fondu sociálního (Social Insurance Fund Board).

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Telephone number: +370 443 26659

Fax number: +370 443 27341

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.mazeikiai@sodra.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Pokud se návrhy týkají vyživovacích povinností vyplývajících ze vztahu mezi rodičem a dítětem vůči osobám mladším 21 let, vykonává funkce ústředního orgánu podle článku 51 nařízení Správa fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce.

Kontaktní údaje Správy fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce (Children's Maintenance Fund Administration under the Ministry of Social Security and Labour):

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 272 8081

Číslo faxu: (8 5) 265 3984
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@vif.lt

Vyžadují-li to okolnosti, je státem zaručená právní pomoc s ohledem na návrhy uvedené v článku 56 nařízení poskytována postupem stanoveným v zákoně o státem zaručené právní pomoci, není-li v litevských právních předpisech k provedení právních předpisů Evropské unie a mezinárodních právních předpisů upravujících občanské soudní řízení nebo v nařízení stanoveno jinak. Jestliže se při přezkumu návrhů uvedených v článku 56 nařízení ukáže, že navrhovatel potřebuje státem zaručenou právní pomoc, předají Odbor státem zaručené právní pomoci – město Vilnius a Správa fondu výživného pro děti ministerstva sociálního zabezpečení a práce žádost o státem zaručenou právní pomoc přímo příslušným orgánům odpovědným za zajišťování státem zaručené právní pomoci, tj. litevským úřadům státem zaručené právní pomoci.

Názvy a kontaktní údaje litevských úřadů státem zaručené právní pomoci

Úřad státem zaručené právní pomoci

Adresa

Tel. č.

Fax

E-mail

Vilnius State-guaranteed Legal Aid Service

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

Odkaz se otevře v novém okně.vilniausvgtpt@infolex.lt

Kaunas State-guaranteed Legal Aid Service

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

Odkaz se otevře v novém okně.kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėda State-guaranteed Legal Aid Service

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

Odkaz se otevře v novém okně.kl.vgtpt@infolex.lt

Šiauliai State-guaranteed Legal Aid Service

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

Odkaz se otevře v novém okně.svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžys State-guaranteed Legal Aid Service

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

Odkaz se otevře v novém okně.paneveziovgtpt@infolex.lt

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Návrhy na odmítnutí výkonu rozhodnutí soudu původu ve věcech výživného, a to zcela nebo zčásti, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 2 nařízení, projednává litevský odvolací soud.

Court of Appeal of Lithuania
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel. č.: (8 5) 266 3479
Číslo faxu: (8 5) 266 3060
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.apeliacinis@apeliacinis.lt

Návrhy na odložení rozhodnutí soudu původu ve věcech výživného, a to zcela nebo zčásti, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 3 nařízení, projednává okresní soud v místě, v němž je výkon navrhován.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Litevština je jediným jazykem, který se přijímá v případě překladů dokumentů uvedených v článku 20 nařízení, co se týká překladů dokumentů uvedených v článcích 28 a 40, přijímá se litevština i angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky, které se přijímají při komunikaci mezi litevským ústředním orgánem a ostatními ústředními orgány podle článku 59 nařízení, jsou litevština a angličtina.

Poslední aktualizace: 08/07/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Lucembursko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

– Místní příslušnost soudů

Návrh na prohlášení vykonatelnosti se podává předsedovi obvodního soudu (Tribunal d'arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. +352 803214-1
Fax +352 807119 nebo +352 802484

– Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-396

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno pouze kasačním opravným prostředkem.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-369/373

Fax +352 475981-773

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Article 71 1. (c) - Procédure de réexamen

Odpůrce, který se neúčastnil řízení v Lucemburku, má právo navrhnout přezkum rozhodnutí u příslušného soudu, jenž rozhodnutí vydal, za podmínek uvedených v čl. 19 odst. 1 nařízení. Tento návrh musí mít formu používanou příslušným soudem, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáváno.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): tél. +352 530529 200, fax. +352 530529201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tél. +352 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Fax +352 807119 nebo +352 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-393/329
Fax +352 470550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Příslušným orgánem je Generální prokuratura (Parquet Général) při Nejvyšším soudním dvoru (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-393/329

Fax +352 470550

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Lucembursko přijímá sdělení vedle francouzštiny pouze v němčině.

Poslední aktualizace: 18/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Maďarsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Okresní soud v místě sídla krajského soudu; v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. O opravném prostředku rozhodují krajské soudy, v Budapešti vrchní krajský soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Žádost o přezkum u Nejvyššího soudu (Curia) musí být předložena soudu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 se zahajuje u okresního soudu jednajícího v prvním stupni v souladu s pravidly pro obnovu řízení (zákon III z roku 1952 o občanském soudním řízení, kapitola XIII, oddíly 260–269).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministerstvo spravedlnosti Maďarska
1054 Budapešť
Kossuth tér 2-4
Tel. +36 17954846
Fax +36 17950463
E-mail: nmfo@im.gov.hu

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V řízeních podle čl. 21 odst. 2 okresní soud v místě sídla krajského soudu, v Budapešti u Ústředního okresního soudu Budy. V řízeních podle čl. 21 odst. 3 okresní soud v sídle soudního vykonavatele, který provádí výkon.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

a) pro formuláře žádostí: maďarština

b) pro formuláře návrhů: maďarština, angličtina nebo němčina

c) pro jinou komunikaci ústřední orgán akceptuje na vyžádání kromě maďarštiny angličtinu nebo němčinu.

Poslední aktualizace: 25/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Malta

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 je Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné). Kontaktní údaje:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902420

Fax: + 356 25902895

Soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích v souladu s čl. 32 odst. 2 je Odvolací soud. Kontaktní údaje:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902269

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Jakmile Odvolací soud vynese rozhodnutí o opravném prostředku, neexistuje na Maltě žádný jiný opravný prostředek.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení pro účely článku 19 je stanoveno v článku 7 nařízení o mezinárodních vyživovacích povinnostech, 2011 (Legal Notice 452/11), v části „Opravný prostředek proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti“. V této věci je příslušný Odvolací soud, jehož kontaktní údaje jsou:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902269

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je ředitel pro normy sociálního zabezpečení. Kontaktní údaje:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel: + 356 22788000

Fax: + 356 22788360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným ve věcech výkonu pro účely článku 21 nařízení je Soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné). Kontaktní údaje:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel: + 356 25902420

Fax: + 356 25902895

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Angličtina

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Maltština nebo angličtina

Poslední aktualizace: 26/09/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Nizozemí

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

O návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 nařízení rozhoduje soudce okresního soudu pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních podle s čl. 27 odst. 1 nařízení.

Opravný prostředek proti rozhodnutí o tomto návrhu podle čl. 32 odst. 2 je příslušný projednat ten okresní soud, jehož soudce, pověřený rozhodovat o předběžných opatřeních, o návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhodl.Kontaktní údaje okresních soudů je možno nalézt na internetových stránkách Rady pro soudnictví: www.rechtspraak.nl.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

U opravného prostředku, který je uveden v článku 33 nařízení, se jedná o kasační stížnost.

Kasační stížnosti jsou projednávány nejvyšším soudem obecného soudnictví, Nejvyšším soudem Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden).Účelem kasace je zachování jednotnosti práva, řízení vývoje práva a zajištění právní ochrany.Kasační důvody jsou omezené na právní otázky.Nejvyšší soud přezkoumává pouze zda právo, včetně procesních pravidel, bylo správně použito.U skutkových zjištění je vázán obsahem napadených rozhodnutí.Strany kasačního řízení jsou u Nejvyššího soudu zastoupeny advokátem.

V řízení o návrzích se návrh podává s uvedením důvodů pro opravný prostředek.Odpůrce může podat žalobní odpověď během třech týdnů (nebo během jiné lhůty určené Nejvyšším soudem).Pokud je to v zájmu věci, mohou advokáti poskytnout upřesnění.Generální advokát nejvyššího soudu vypracuje písemné stanovisko a nejvyšší soud následně přijme rozsudek.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

O přezkumné řízení se z důvodů uvedených v článku 19 nařízení žádá během lhůty uvedené v témže článku u toho soudu, který přijal dané rozhodnutí. Tímto soudem je v Nizozemsku okresní nebo odvolací soud.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Určeným ústředním orgánem je „Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage“ (Národní úřad pro vymáhání výživného).

Kontaktní údaje tohoto orgánu:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 102894895

Telefax: +31 102894882

E-mail iia@lbio.nl

Internetové stránky www.lbio.nl

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pro výkon jsou příslušní soudní exekutoři.

Kontaktní údaje pro „Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders“ (Královské profesní sdružení soudních exekutorů):

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Telefon: +31 708903530

Telefax: +31 708903531

E-mail kbvg@kbvg.nl

Internetové stránky www.kbvg.nl

Internetová stránka obsahuje jména soudních vykonavatelů a adresy jejich kanceláří v Nizozemsku.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 se přijímá pouze nizozemština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Formulář návrhu nebo žádosti podle čl. 59 odst. 1 se vyplňuje v nizozemštině.

Poslední aktualizace: 10/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Rakousko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Návrhy: místně příslušný okresní soud (podle čl. 27 odst. 2: soud, v jehož obvodu má povinný svůj obvyklý pobyt, nebo v jehož obvodu se má rozhodnutí soudu vykonat).

Opravné prostředky: odvolání proti rozsudku (Berufung), rekurs proti rozhodnutí (Rekurs) u vrchního zemského soudu (Landesgericht) prostřednictvím okresního soudu (Bezirksgericht), který rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

V Rakousku: opravný prostředek Revisionsrekurs podle § 78 odst. 1, § 411 odst. 4 exekučního řádu ve spojení s § 528 občanského soudního řádu podat u soudu prvního stupně (okresní soud), který jej předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V případě řádného doručení podle rakouského práva: žádost o uvedení do původního stavu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základě nedodržení lhůty pro popření potvrzeného nároku nebo zmeškání soudního jednání.

V případě chybného doručení podle rakouského práva: odvolání (Berufung) proti rozhodnutí (v případě rozsudků pro zmeškání), rekurs proti rozhodnutí (v případě rozhodnutí pro zmeškání).

Jména a kontaktní údaje příslušných soudů: všechny opravné prostředky mají být podány u soudu prvního stupně, který o věci buď sám rozhodne (například v případě uvedení do původního stavu), nebo o rozhodnutí o této věci požádá soud vyššího stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

U všech záležitostí:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.team.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

O všech záležitostech týkajících se výkonu rozhoduje soud příslušný ve věcech výkonu podle oddílů 17–19 exekučního řádu, nebo v případě opravného prostředku soud odvolací.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Němčina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Němčina, angličtina, francouzština.

Poslední aktualizace: 29/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Polsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Příslušnými soudy v Polské republice podle čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 jsou krajské soudy (sądy okręgowe) (v souladu s čl. 11511 § 1 občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego) ze dne 17. listopadu 1964).

Příslušnými soudy v Polské republice pro rozhodování o opravných prostředcích podle čl. 32 odst. 2 nařízení č. 4/2009 jsou odvolací soudy (sądy apelacyjne) (článek 394 a násl. ve spojení s článkem 11511 občanského soudního řádu). Opravný prostředek se podává u odvolacího soudu prostřednictvím krajského soudu, který vydal napadené rozhodnutí (článek 369 ve spojení s čl. 397 § 2 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem uvedeným v článku 33 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s články 3981 – 39821 občanského soudního řádu kasační stížnost (skarga kasacyjna). Příslušným soudem je Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy). Kasační stížnost k Nejvyššímu soudu se podává prostřednictvím odvolacího soudu, který vydal napadené rozhodnutí (čl. 3985 § 1 ve spojení s čl. 11511 § 3 občanského soudního řádu).

Kontaktní údaje Nejvyššího soudu:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Polsko

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: ppsek@sn.pl

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Řízením podle článku 19 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice řízení o zrušení rozsudku vydaného ve věci vyživovacích povinností, které se řídí článkem 11442 občanského soudního řádu. Návrh na zahájení tohoto řízení se podává u soudu, jenž vydal napadené rozhodnutí. Podle toho, který soud napadené rozhodnutí ve věci vyživovacích povinností vydal, tedy může příslušným soudem ve smyslu článku 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 být:

a) okresní soud (sąd rejonowy);

b) krajský soud (sąd okręgowy) (pokud tento soud vydal rozhodnutí o výživném ve věcech týkajících se rozluky, rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem určeným podle čl. 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice Ministerstvo spravedlnosti, odbor pro mezinárodní spolupráci a lidská práva, oddělení mezinárodního vymáhání výživného a přeshraničních řízení ve věcech rodičovské odpovědnosti:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: alimenty@ms.gov.pl

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Orgány určenými k plnění činností ústředního orgánu ve věcech předávání návrhů a přijímání všech vhodných opatření týkajících se těchto návrhů jsou krajské soudy.

Kontaktní údaje krajských soudů jsou uvedeny v příloze 2PDF(193 Kb)pl.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Příslušným orgánem ve věcech výkonu podle čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s čl. 843 § 1 a 2 občanského soudního řádu okresní soud (jako soud věcně příslušný), v jehož obvodu se výkon provádí. Pokud výkon ještě nebyl zahájen, je příslušným orgánem okresní soud (jako soud věcně příslušný) podle předpisů o obecné příslušnosti.

Příslušným orgánem ve věcech výkonu podle čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 4/2009 je v Polské republice v souladu s článkem 758 občanského soudního řádu okresní soud, pod který spadá exekutor (komornik) provádějící daný výkon.

Kontaktní údaje soudů jsou uvedeny na stránce http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 nařízení (ES) č. 4/2009 přijímá Polská republika pouze polštinu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky, jež ústřední orgán určený v Polské republice přijímá k veškeré ostatní komunikaci podle čl. 59 odst. 3 nařízení (ES) č. 4/2009, jsou: polština a angličtina.

Poslední aktualizace: 02/04/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Portugalsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Případy podle čl. 27 odst. 1:

– ve věcech vyživovacích povinností k dětem (nezletilým i zletilým) a vyživovacích povinností mezi manželi je příslušná sekce pro rodinu a mladistvé (Juízo de Família e Menores); pokud neexistuje, je příslušná místní sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Local Cível), existuje-li, nebo místní sekce s obecnou příslušností (Juízo Local de Competência Genérica);

– v ostatních případech vyživovacích povinností vyplývajících z jiných rodinných vztahů, rodičovství či příbuzenství je příslušná místní sekce pro občanskoprávní věci (existuje-li) nebo místní sekce s obecnou příslušností.

Pro případy podle čl. 3 odst. 2 je příslušný odvolací soud (Tribunal da Relação).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravném prostředku může být napadeno pouze kasačním opravným prostředkem u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Případy podle čl. 19 odst. 1 písm. a):

– přezkumným řízením je mimořádný revizní opravný prostředek stanovený v čl. 696 písm. e) občanského soudního řádu.

Případy podle čl. 19 odst. 1 písm. b):

– přezkumným řízením je rovněž mimořádný revizní opravný prostředek stanovený v čl. 696 písm. e) a v článku 140 občanského soudního řádu.

Soudem příslušným k rozhodování o opravném prostředku je soud, který vydal rozhodnutí, jež je předmětem přezkumu (čl. 697 odst. 1 občanského soudního řádu).

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem určeným pro toto nařízení je v Portugalsku:

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generální ředitelství pro správu soudnictví)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA

PORTUGALSKO

Tel.: +351 217906200 / +351 217906223

Fax: +351 211545100/16

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.correio@dgaj.mj.pt; Odkaz se otevře v novém okně.cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cji-dgaj.mj.pt

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Ve věcech vyživovacích povinností k dětem (nezletilým i zletilým) je příslušná:

sekce pro rodinu a mladistvé nebo, pokud neexistuje, sekce pro výkon soudních rozhodnutí (Juízo de Execução).

Ve věcech vyživovacích povinností mezi manželi je příslušná:

sekce pro rodinu a mladistvé nebo, pokud neexistuje, sekce pro výkon soudních rozhodnutí.

V ostatních případech vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů, rodičovství či příbuzenství je příslušná:

sekce pro výkon soudních rozhodnutí nebo, pokud neexistuje,

ústřední sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Central Cível), pokud předmětná částka převyšuje 50 000 EUR, nebo

sekce s obecnou příslušností nebo, existuje-li, místní sekce pro občanskoprávní věci, pokud předmětná částka činí nejvýše 50 000 EUR.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazykem přijatelným pro překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 je portugalština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými ústředním orgánem v Portugalsku pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou portugalština, angličtina a francouzština.

Poslední aktualizace: 08/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Rumunsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonavatelnosti (exequatur) projednává soud s působností v obvyklém místě bydliště strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo v místě výkonu (článek 95 a článek 1098 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení).

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti (exequatur) je možné podat odvolání. Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti (exequatur) projednává odvolací soud (článek 96 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o odvolání (apel) může být napadeno prostřednictvím opravného prostředku (recurs) (čl. 97 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení). Opravný prostředek spadá do pravomoci Nejvyššího kasačního a trestního soudu:(Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukurešť

Telefon: +4021 310 39 08, +4021 310 39 09, +4021 310 39 12.

Internetová stránka: http://www.scj.ro.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení (procedura de reexaminare) pro účely článku 19 je následující:

Příslušným soudem je soud, který vydal rozhodnutí, obvykle okresní soud nebo tribunál.

Podle čl. 505 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení se žaloba na neplatnost podává u soudu, jehož rozhodnutí je napadáno.

Podle čl. 510 odst. 1 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řízení se žádost o přezkum podává u soudu, který vynesl konečný rozsudek, u nějž se žádá o přezkum.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bukurešť

cod 050741

tel. 0040372041077

fax 0040372041079, 0040372041084

email: ddit@just.ro or dreptinternational@just.ro

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Úřadem příslušným ve věcech výkonu je soud, do jehož působnosti spadá místo bydliště dlužníka nebo místo výkonu.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

rumunština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Kromě rumunštiny přijímá ministerstvo spravedlnosti použití angličtiny nebo francouzštiny pro komunikaci s jinými ústředními orgány v rámci Evropské unie.

Poslední aktualizace: 05/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Slovinsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

K rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 jsou příslušné všechny krajské soudy (okrožna sodišča).

O opravných prostředcích podaných podle čl. 32 odst. 2 proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhoduje soud, který prohlásil rozhodnutí za vykonatelné.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Podle článku 109 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) lze proti rozhodnutím o opravných prostředcích podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Vrhovno sodišče).

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tel. +386 013664444

Fax +386 013664301

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.urad.vsrs@sodisce.si

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V Republice Slovinsko se podle občanského soudního řádu pro účely článku 19 použijí „Obnova postopka“ (Obnova řízení, čl. 394-401 občanského soudního řádu), resp. „Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje“ (Návrh na obnovení předchozího stavu, čl. 116-120 občanského soudního řádu).

V případě přezkumného řízení pro účely článku 19 rozhodují krajské soudy (okrožna sodišča), zejména soud, který rozhodnul v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Název a kontaktní údaje slovinského ústředního orgánu:

Veřejný fond Republiky Slovinsko pro stipendia, rozvoj, zdravotní postižení a výživné (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 21, p.p. 3561

1116 Ljubljana

Tel. +386 014720990

Fax +386 014720991

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Internetová stránka: http://www.jpi-sklad.si/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nebyly jmenovány žádné subjekty veřejné správy ani jiné subjekty.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Ve věcech výkonu jsou příslušné okresní soudy (okrajna sodišča) (článek 5 zákona o výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a zajištění nároků) (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Úředním jazykem soudů v Republice Slovinsko je slovinština, s výjimkou soudů uvedených níže, kde je úředním jazykem slovinština a jeden z jazyků národnostních menšin:

Krajský soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovinština a italština

Okresní soud Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovinština a maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pro komunikaci s jinými ústředními orgány schválil ústřední orgán ve Slovinsku kromě úředních jazyků rovněž používání angličtiny.

Poslední aktualizace: 13/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Slovensko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 okresní soud („okresný súd“). Ve Slovenské republice je soudem příslušným pro rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 32 odst. 2 krajský soud („krajský súd“). Opravný prostředek se podává u okresního soudu, jehož rozhodnutí je napadeno.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravnými prostředky podle článku 33 se ve Slovenské republice rozumí mimořádný opravný prostředek „dovolanie“ podle § 419–457 Občanského soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Mimořádný opravný prostředek se podává prostřednictvím soudu, který vydal napadené rozhodnutí. Rozhoduje o něm nejvyšší soud („najvyšší súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pro účely článku 19 nařízení jsou slovenské soudy oprávněny přezkoumat rozhodnutí podle § 397–418 občanského Soudního řádu Slovenské republiky (zákon č. 160/2015 Sbírky zákonů). Návrh na obnovu řízení přezkoumá soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem je podle čl. 49 odst. 1 nařízení:

Centrum pro medzinárodnoprávní ochranu dětí a mládeže
(The Centre for International Legal Protection of Children and Youth)

Adresa:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Další kontaktní údaje:

Tel.:+421 220463208

Fax:+421 220463258

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.cipc@cipc.gov.sk

web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cipc.sk/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nejsou k dispozici žádné informace, neboť ve Slovenské republice zajišťuje funkci ústředního orgánu výhradně Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Pro účely článku 21 nařízení jsou orgány příslušnými ve věcech výkonu okresní soudy („okresný súd“) působící jakožto soudy, jež rozhodují o výkonu rozhodnutí („exekučný súd“).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky přijímanými pro překlad dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 jsou slovenština a čeština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímanými slovenským ústředním orgánem pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou slovenština, čeština, angličtina a němčina.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Finsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným projednávat věci podle čl. 27 odst. 1 je käräjäoikeus/tingsrätt (okresní soud). Soudem, který rozhoduje o opravných prostředcích podle čl. 32 odst. 2, je hovioikeus (hovrätt) (odvolací soud).

Kontaktní údaje těchtou soudů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Mezi opravné prostředky uvedené v článku 33 patří opravný prostředek u korkeimpaan oikeuteen /högsta domstolen (nejvyšší soud), je-li přípustný (případně odst. 1–5 kapitoly 30 zákona o občanském soudním řádu).

Proti rozsudkům a rozhodnutím odvolacího soudu lze podat opravný prostředek k soudu nejvyššímu.

Osoba, která chce proti rozsudku podat opravný prostředek, musí za tím účelem požádat nejvyšší soud o povolení („povolení opravného prostředku“).

Toto povolení může být přiznáno, pouze pokud je rozhodnutí nejvyššího soudu ve věci důležité pro uplatnění práva v jiných podobných věcech nebo v zájmu zajištění jednotnosti aplikace práva. Povolení opravného prostředku může být rovněž přiznáno, pokud k tomu vznikne zvláštní důvod kvůli procesní či jiné chybě, k níž došlo ve věci, na jejímž základě má být rozsudek změněn či zrušen, nebo existuje-li jiný závažný důvod pro jeho přiznání.

Poučení o opravném prostředku je obsaženo v příloze rozhodnutí odvolacího soudu. Toto poučení uvádí, na jakém základě může být podle zákona povolení opravného prostředku přiznáno a jak má osoba žádající o povolení opravného prostředku postupovat, aby byl opravný prostředek předložen nejvyššímu soudu. Lhůta pro podání žádosti o povolení opravného prostředku a pro jeho podání je 60 dní od data, kdy bylo rozhodnutí odvolacího soudu zpřístupněno zúčastněným stranám.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Návrhy na přezkum podle článku 19 se podávají u soudu, který v dané věci vydal pravomocné rozhodnutí. Řízení je upraveno v kapitole 31, oddílech 3–5 a 14a občanského soudního řádu. Kontaktní údaje těchto soudů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Finským ústředním orgánem je oikeusministeriö/justitieministeriet (ministerstvo spravedlnosti).

Kontaktní údaje jsou:

Oikeusministeriö (ministerstvo spravedlnosti)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (oddělení pro mezinárodní soudní správu)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel: 358-9-1606 7628

Fax: 358-9-1606 7524

E-mail: maintenance.ca@om.fi

Vezměte prosím na vědomí, že finská instituce sociálního pojištění Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (KELA), jež je veřejným subjektem, může plnit některé úkoly, které jsou svěřeny ústřednímu orgánu (další podrobnosti viz čl. 71 odst. 1 písm. e) – Veřejné subjekty). Nicméně veškeré žádosti obdržené ve Finsku musí být zaslány ministerstvu spravedlnosti.

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Na základě čl. 51 odst. 3 nařízení o vyživovací povinnosti je pověřeným veřejným subjektem Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (instituce sociálního pojištění).
V případě, že instituce sociálního pojištění přiznala oprávněné osobě výživné, vykonává následující funkce ústředního orgánu:

 • předkládá návrh na uznání, nebo uznání a prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí podle čl. 56 odst. 1 písm. a),
 • předkládá návrh na výkon rozhodnutí vydaného nebo uznaného v dožádaném členském státě podle čl. 56 odst. 1 písm. b),
 • žádá o zvláštní opatření podle čl. 53 odst. 1.

Kontaktní údaje instituce sociálního pojištění jsou:

Kansaneläkelaitos
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finsko

Telefon: +35820 634 4940 (pro jednotlivce)

+35820 634 4942 (pro organizace)

Fax: +35820 635 3330
E-mail: maintenance@kela.fi

Adresa internetových stránek: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Odpovědným orgánem pro účely článku 21 je ulosottomies/utmätningsman (soudní exekutor) v místě bydliště nebo v místě pobytu žalovaného. Návrh uvedený v tomto článku může být podán u kteréhokoli místně příslušného soudního exekutora.

Kontaktní údaje soudních exekutorů jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Jazyky, ve kterých Finsko přijímá překlady dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40, jsou finština, švédština a angličtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Finsko přijímá finštinu, švédštinu a angličtinu jako jazyky pro komunikaci.

Poslední aktualizace: 15/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Vyživovací povinnosti - Švédsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soud příslušný pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích ve smyslu čl. 32 odst. 2 lze dohledat zde:

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravný prostředek projednává odvolací soud nebo nejvyšší soud. Opravný prostředek podává u soudu, který vydal rozsudek. U odvolacího soudu i u nejvyššího soudu je k podání opravného prostředku nutné jeho připuštění.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Pokud se žádosti o přezkum týkají rozhodnutí okresního soudu (tingsrätt) nebo švédského donucovacího orgánu (Kronofogdemyndigheten): návrh se podává k odvolacímu soudu (hovrätt).

Žádost o přezkum se podává písemně. Žadatel upřesní, kterého rozhodnutí se žádost týká. Žádost zahrnuje důvody, na nichž je žádost založena, a doklady a jiné důkazy, které si žadatel přeje předložit. O žádosti musí být informována i druhá strana.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Úřad sociálního zabezpečení

Obecné otázky a otázky týkající se rozhodnutí o pojištění

Úřad sociálního zabezpečení

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Fax: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.huvudkontoret@forsakringskassan.se

Žádosti o přezkum a pomoc ve zvláštních případech

Social Insurance Agency

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Fax: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Švédský donucovací orgán

Poštovní adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 573 15 20

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švédský donucovací orgán

Poštovní adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00#.

Fax + 46 10 573 28 70

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švédský donucovací orgán

Poštovní adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00#

Fax + 46 10 575 69 45

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švédský donucovací orgán

Poštovní adresa: SE-106 65 Stockholm

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 010 578 31 01

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švédský donucovací orgán

Poštovní adresa: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Fax + 46 10 578 42 50

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

švédština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

švédština.

Poslední aktualizace: 13/10/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.