Vyživovací povinnosti

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 4/2009

Všeobecné informace

Nařízení Rady č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností, jehož cílem je umožnit účinný a rychlý výkon nároků v oblasti vyživovací povinnosti.

Zavádí devět standartizovaných formulářů, které mají usnadnit komunikaci mezi ústředními orgány a umožnit podávání návrhů a žádostí elektronicky.

Nařízení je závazné pro všechny členské státy Evropské unie.

Dánsko prohlášením (Uř. věst. L 149, 12.06.2009, s. 80) potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení, a to v rozsahu, v jakém toto nařízení mění nařízení (ES) č.°44/2001, na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

Dánsko potvrdilo svůj záměr provést obsah prováděcího nařízení ze dne 10. listopadu 2011, kterým se vytvářejí přílohy X a XI k nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. (Oznámení týkající se Dánska. Úř. věst. L195, 18.7.2013, s.1)

Dánsko není vázáno Haagský protokolem z roku 2007.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném

Aby se usnadnilo provádění nařízení týkajícího se vyživovacích povinností v praxi a účinný výkon práv občanů v celé EU, byl v rámci Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci vytvořen nepovinný standardizovaný formulář prohlášení o nedoplatku na výživném.

Tento nepovinný formulář slouží ke snadnějšímu vymáhání výživného a je dostupný ve 23 jazycích. Doprovází jej praktická příručka s pokyny k jeho vyplnění. Formulář je k dispozici v těchto formátech: PDF PDF (1205 Kb) cs, editovatelné PDF PDF (1399 Kb) cs a XLS Excel (458 Kb) cs.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)

Poslední aktualizace: 01/02/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.