Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vyživovací povinnosti

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – výživné


*povinný údaj

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Soudem příslušným rozhodovat o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 je soud prvního stupně a soudem příslušným rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 32 odst. 2 je odvolací soud, do jehož soudního obvodu spadá soud prvního stupně, který rozhodnutí vydal.

Opravným prostředkem podle čl. 32 odst. 2 je odvolání (έφεση).

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Opravným prostředkem podle článku 33 je kasační opravný prostředek (αίτηση αναίρεσης). Soud, který se opravným prostředkem zabývá, je Nejvyšší občanskoprávní a trestní soud Řecka (Άρειος Πάγος).

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle článku 19 může odpůrce napadnout původní rozhodnutí ve věci vyživovací povinnosti vydané zahraničním soudem v jeho nepřítomnosti. Opravné prostředky proti rozhodnutí o neplnění vyživovací povinnosti se předkládají soudu, který toto rozhodnutí vydal.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ústředním orgánem podle čl. 49 odst. 3 je ministerstvo spravedlnosti, transparentnosti a lidských práv – odbor mezinárodní justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

Mesogeion 96,

115 27, Athény, Řecko

Tel: (+30) 210 7767312

Fax: (+30) 210 7767499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Řecké právo nepovoluje subjektům veřejné správy nebo jiným subjektům podléhajícím dohledu příslušného orgánu vykonávat činnosti ústředního orgánu podle čl. 51 odst. 3.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Orgánem příslušným ve věcech výkonu pro účely článku 21 je soud prvního stupně.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Řečtina.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány podle článku 59 jsou řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 25/11/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.