Vyživovací povinnosti

Dánsko

Obsah zajišťuje
Dánsko

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Návrhy na prohlášení vykonatelnosti podle čl. 27 odst. 1 je třeba podat Orgánu státní správy (Statsforvaltningen).

Kontaktní údaje:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

 

Odvolání proti rozhodnutím přijatým Orgánem státní správy (Statsforvaltningen) lze podat k Národní odvolací komisi pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen).

Kontaktní údaje:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dánsko

Tel.: +45 3341 1200

E-mail: ast@ast.dk

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Rozhodnutí přijatá Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) mohou být přezkoumána soudy podle článku 63 Ústavy. Věci, u nichž je třeba přezkum rozhodnutí vydaného Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen), mohou být předloženy soudu příslušnému podle bydliště navrhovatele v Dánsku, pokud má navrhovatel v Dánsku bydliště. Pokud v Dánsku bydliště nemá, věc je třeba předložit okresnímu soudu v Kodani (Københavns Byret). Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu v Kodani (Københavns Byret) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten); opravné prostředky proti rozhodnutím vrchního soudu je možné podat Nejvyššímu soudu (Højesteret), pokud Výbor pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) vysloví souhlas. Po doručení návrhu může okresní soud v Kodani (Københavns Byret) věc předložit k přezkumu vrchnímu soudu (Landsretten), pokud má zásadní význam.

Kontaktní údaje soudů (okresních soudů, vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků lze najít na této adrese: http://www.domstol.dk.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Podle ustanovení dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím ze dne 12. června 2009 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se na Dánsko nevztahuje kapitola VII nařízení o spolupráci mezi ústředními orgány.

V souladu s Úmluvou OSN ze dne 20. června 1956 o vymáhání výživného v cizině (dále jen Úmluva OSN) byla jako ústřední orgán zodpovědný za mezinárodní záležitosti týkající se výživného určena Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen).

Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) v souladu s Úmluvou OSN pověřila mediací v záležitostech týkajících se návrhů na uznání a výkon (vymáhání) výživného v cizině odbor SKAT pro Jižní Dánsko.

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nepoužije se.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Úřad pro výkon rozhodnutí (odbor SKAT pro Jižní Dánsko) vymáhá pohledávku u rozhodnutí, které je třeba vykonat. Pokud pohledávka není zaplacena, úřad pro výkon rozhodnutí toto rozhodnutí vykonává.

Pokud během vymáhání nebo výkonu rozhodnutí povinný pohledávku zpochybňuje, úřad pro výkon rozhodnutí předloží věc Orgánu státní správy (Statsforvaltningen), který ve věci rozhodne. Může rozhodnout o zamítnutí nebo pozastavení výběru nebo výkonu rozhodnutí.

Avšak úřad pro výkon rozhodnutí může rozhodnout o existenci a výši pohledávky, pokud se věc týká působnosti úřadu pro výkon rozhodnutí. Může rovněž výkon pozastavit.

O stížnostech na rozhodnutí přijatá Orgánem státní správy (Statsforvaltningen) rozhoduje Národní odvolací komise pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen). Za určitých okolností může Orgán státní správy (Statsforvaltningen) začít znovu vykonávat rozhodnutí, ohledně něhož byla podána stížnost.

Stížnosti na rozhodnutí úřadu pro výkon rozhodnutí ve věci vymáhání pohledávek, včetně rozhodnutí o existenci a výši pohledávky, pokud se věc týká působnosti úřadu pro výkon rozhodnutí, je možné předložit Národnímu daňovému soudu (Landsskatteretten).

Soud příslušný pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) rozhoduje o námitkách proti zajištění, která provedl úřad pro výkon rozhodnutí. Opravné prostředky proti předběžným opatřením soudu příslušného pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten). Pokud hodnota sporu není vyšší než 20 000 DKK, je podání opravného prostředku proti rozhodnutí soudu příslušného pro výkon rozhodnutí a drobné nároky (Fogedretten) možné pouze se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet). V řízení o opravných prostředcích je možné se souhlasem Výboru pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) podat proti rozhodnutím vrchního soudu (Landsretten) opravný prostředek Nejvyššímu soudu (Højesteret).

Rozhodnutí přijatá Národní odvolací komisí pro sociální záležitosti (Ankestyrelsen) a Národním daňovým soudem (Landsskatteretten) mohou být přezkoumána soudy podle článku 63 Ústavy. Věci, u nichž je třeba přezkum rozhodnutí vydaného těmito orgány, mohou být předloženy soudu příslušnému podle bydliště navrhovatele v Dánsku, pokud má navrhovatel v Dánsku bydliště. Pokud v Dánsku bydliště nemá, věc je třeba předložit okresnímu soudu v Kodani (Københavns Byret). Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu v Kodani (Københavns Byret) je možné podat vrchnímu soudu (Landsretten); opravné prostředky proti rozhodnutím vrchního soudu je možné podat Nejvyššímu soudu (Højesteret), pokud Výbor pro schvalování opravných prostředků (Procesbevillingsnævnet) vysloví souhlas. Po doručení návrhu může okresní soud v Kodani (Københavns Byret) věc předložit k přezkumu vrchnímu soudu (Landsretten), pokud má zásadní význam.


Kontaktní údaje

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Dánsko

Tel.: +45 3341 1200

Fax: +45 3341 1400

E-mail: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dánsko

E-mail: post@statsforvaltningen.dk

Tel.: +45 7256 7000

Fax: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Dánsko

E-mail: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Tel.: +45 7222 1818

Fax: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Dánsko

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Kontaktní údaje soudů (okresních soudů, vrchních soudů a Nejvyššího soudu) a Výboru pro schvalování opravných prostředků lze najít na této adrese: http://www.domstol.dk.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Dánsko přijímá u dokumentů uvedených v článcích 20, 28 a 40 překlady do dánského, finského, islandského, norského a švédského jazyka.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Nepoužije se.

Poslední aktualizace: 31/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.