Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union including the United Kingdom (Commission Decision 2009/451/EC of 8 June 2009, OJ L 149, 12.06.2009, p. 73).

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark and the United Kingdom are not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, editable PDF PDF (1271 KB) en and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007 ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 26/03/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Задължения за издръжка - Белгия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, който е компетентен да разглежда молбите за декларации за изпълняемост на решения, е семейният съд.

Съдилищата, пред които може да се обжалва, са семейният съд, ако жалбата се подава от ответника, и апелативният съд, ако жалбата се подава от ищеца.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Срещу решението, постановено по жалбата, може да се подаде касационна жалба.

Адрес на Касационния съд: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Според конкретните обстоятелства на делото по белгийското право има различни начини за обжалване, чрез които би могло да се постигне преразглеждане на дадено решение:

- Първо, в член 1051 от Съдебния кодекс е предвидено, че дадено решение може да се обжалва на въззивна инстанция в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс. Това важи както за решенията, постановени в състезателно производство, така и за решенията, постановени в отсъствието на една от страните.

- Второ, в член 1048 от Съдебния кодекс е предвидено, че когато е постановено решение в отсъствието на една от страните, може да бъде подадено възражение в срок от един месец, считано от връчването на решението, а в някои случаи — от уведомяването за решението в съответствие с член 792, алинеи 2 и 3 от този кодекс.

- Що се отнася до влезлите в сила решения, произнесени от гражданските съдилища и от наказателните съдилища по гражданските аспекти на разглеждани от тях наказателни дела, при определени обстоятелства, предвидени в член 1133 от Съдебния кодекс, може да се подаде молба за извънредно преразглеждане в срок от 6 месеца от узнаването на обстоятелството, на което се основава молбата, с цел отмяната на тези решения.

Горепосочените срокове за въззивно обжалване, възражение и подаване на молба за извънредно преразглеждане се прилагат:

- без да се засягат сроковете, предвидени в императивни наднационални и международни разпоредби;

- без да се засяга разпоредбата на член 50 от Съдебния кодекс, съгласно която при определени условия, предвидени в закона, се допуска удължаване на сроковете, с чието изтичане дадено право се прекратява;

- без да се засяга възможността за прилагането на общия правен принцип, многократно потвърждаван от Касационния съд на Белгия, според който срокът, който е предвиден за изпълнението на дадено действие, се удължава в полза на страната, която е била възпрепятствана от непреодолима сила да изпълни действието преди изтичането на срока.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Service public fédéral Justice (Федерална публична служба ,,Правосъдие“)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgique

Ел. поща:

aliments@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)

alimentatie@just.fgov.be (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)

Телефон:

+32(0)2 542 67 85 (за досиетата, които трябва да се водят на френски език)

+32(0)2 542 67 62 (за досиетата, които трябва да се водят на нидерландски език)

Факс: +32(0)2 542 70 06

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган за целите на прилагането на член 21 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е съдия-изпълнителят по мястото на изпълнението. Съгласно член 1395 от белгийския Съдебен кодекс съдия-изпълнителят е компетентен по всички искания за налагане на обезпечителен запор и за принудително изпълнение. Териториалната компетентност е определена в член 633 на белгийския Съдебен кодекс.

Освен това, съгласно белгийския Съдебен кодекс обща компетентност има първоинстанционният съд, който е териториално компетентен. В член 569, точка 5 от белгийския Съдебен кодекс се предвижда, че първоинстанционният съд е компетентен да разглежда всички оспорвания на изпълнението на решения на различните съдебни инстанции. Освен това, съгласно член 566 от белгийския Съдебен кодекс този съд разполагала с всички правомощия.

Накрая, по силата на член 509 и следващите от белгийския Съдебен кодекс органите, които са компетентните за изпълнението на решение, постановено от съд в рамките на посочения по-горе регламент, са съдебните изпълнители.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

В Белгия не се приемат други езици освен официалният език или единият от официалните езици на мястото на изпълнение, както е предвидено в белгийското национално законодателство.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен националните езици, а именно нидерландски, френски и немски език, белгийският централен орган приема и английски като език за размяна на съобщения.

Последна актуализация: 03/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - България

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение или на друг акт, постановен в държава - членка на Европейския съюз, която не е обвързана от Хагския протокол от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника, по неговото обичайно местопребиваване или по местоизпълнението. (чл. 627в, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс).

Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд при условията и по реда на чл. 32 от Регламента. (чл. 627в, ал. 6, изр. 1 от ГПК).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд (чл. 627в, ал. 6, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Заинтересованата страна може да подаде до Върховния касационен съд молба за отмяна на решението въз основа на чл. 19, пар. 1 от Регламента. (член 627а от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международна правна закрила и международни осиновявания“

адрес: ул. „Славянска“ № 1

1040 София

България

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламента се постановява от окръжния съд. (чл. 627б, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс)

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За целите на членове 20, 28 и 40 от Регламента приетият език е български.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в чл. 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи е българския.


Последна актуализация: 10/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Чешка република

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В съответствие с член 27, параграф 1 от регламента молбите за декларация за изпълняемост трябва да се подават пред районен съд или съдебен изпълнител.

В съответствие с член 201 и сл. от Закон № 99/1963 („Граждански процесуален кодекс“), както е изменен, жалбата срещу решение по молба за декларация за изпълняемост по смисъла на член 32, параграф 2 от регламента трябва да бъде подадена в районния съд, който е постановил решението, или в районния съд, който има териториална компетентност в съответствие с член 45 от Закон № 120/2001 за съдебните изпълнители и дейностите по изпълнение („Кодекс за изпълнението“), както е последно изменен.

Когато молбата за декларация за изпълняемост е била подадена пред съдебен изпълнител, по жалбата срещу решението на съдебния изпълнител се произнася окръжния съд, в чийто съдебен район се намира съдът, който отговаря за изпълнението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за оспорване на решение, постановено по жалба, посочено в член 33 от регламента, може да бъде производство за отмяна (žaloba pro zmatečnost) в съответствие с член 229 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, производство за повторно разглеждане (zaloba na obnovu rizeni) в съответствие с член 228 и сл. от Гражданския процесуален кодекс и извънредно въззивно производство (dovolání) в съответствие с член 236 и сл. от Гражданския процесуален кодекс, а по някои дела и в съответствие с член 30 от Закона за специалните съдебни производства.

Не е допустимо обаче извънредно въззивно обжалване по същество на решенията по дела за задължения за издръжка.

По производствата за отмяна и производствата за повторно разглеждане компетентен е съдът, произнесъл се на първа инстанция. В някои особени случаи компетентен е съдът, чието решение се оспорва (вж. член 235а от Гражданския процесуален кодекс). По производството за извънредно въззивно обжалване компетентен е Върховният съд – адрес: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Чешка република.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Съдилищата, компетентни да разглеждат производства за преразглеждане за целите на член 19 от регламента, са районните съдилища, които са постановили съдебното решение на първа инстанция.

Компетентният съд трябва пряко да прилага член 19 от регламента. Решенията, с които се отхвърля молба за преразглеждане, подлежат на обжалване.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е:

Службата за международноправна защита на децата (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Чешка република

Електронна поща: podatelna@umpod.cz

Телефон: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Министерството на правосъдието на Чешката република е компетентният публичен орган по смисъла на член 51, параграф 3 от регламента. По силата на Закон № 629/2004 относно предоставянето на правна помощ при трансгранични спорове в рамките на Европейския съюз, както е изменен, този орган има пълни правомощия, за да гарантира, че правната помощ се предоставя в съответствие с член 51, параграф 2, буква а) от регламента.

Координати за връзка:

Министерство на правосъдието на Чешката република (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Чешка република

Електронна поща: moc@msp.justice.cz

Телефон: 00420 221 997 925

Факс: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 от регламента компетентните за изпълнението органи са районните съдилища.
Териториалната компетентност се урежда от членове 84—86 от Гражданския процесуален кодекс, когато молбата за изпълнение на решение е била подадена пред районния съд, или от член 45 от Кодекса за изпълнението, когато молбата е била подадена пред съдебен изпълнител.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езиците, които се приемат за преводите на документи, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента са чешки и словашки.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен на чешки език, централният орган приема размяната на съобщения с други централни органи, посочени в член 59, да се извършва на английски или словашки.

Последна актуализация: 06/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Дания

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбите за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 трябва да се подават до централната администрация (Statsforvaltningen).

Координати за връзка:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Дания

Електронна поща: post@statsforvaltningen.dk

Телефон: +45 7256 7000

 

Жалбите срещу решенията на централната администрация могат да се подават до датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси (Ankestyrelsen).

Координати за връзка:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Дания

Телефон: +45 3341 1200

Електронна поща: ast@ast.dk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решенията на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси могат да бъдат обжалвани пред съдилищата в съответствие с член 63 от Конституцията. Делата за обжалване на решение на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси могат да бъдат заведени пред юрисдикцията по постоянния адрес на жалбоподателя, ако последният има такъв в Дания. Ако жалбоподателят няма постоянен адрес в Дания, делото се завежда пред Окръжния съд на Копенхаген (Københavns Byret). Жалби срещу решенията на Окръжния съд на Копенхаген могат да се подават пред Висшия съд (landsret). Решенията на Висшия съд могат да се обжалват пред Върховния съд (Højesteret), ако Комисията по допустимост на обжалванията (Procesbevillingsnævnet) даде разрешение за това. След като бъде сезиран, Окръжният съд на Копенхаген може да препрати делото за разглеждане от Висшия съд, ако с него се повдига принципен въпрос.

Координатите за връзка на съдилищата (окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Глава VII от Регламента, относно сътрудничеството между централните органи, не се прилага спрямо Дания по силата на разпоредбите на Споразумението от 12 юни 2009 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

В съответствие с Конвенцията на ООН от 20 юни 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина (Конвенцията на ООН) за централен орган, компетентен по международните дела за издръжка, беше определена датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси.

Датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси е оправомощила поделението на датската Митническа и данъчна администрация (SKAT) за Южна Дания да действа като медиатор по отношение на всички молби за признаване и изпълнение (събиране) на издръжка в чужбина по силата на Конвенцията на ООН.

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органът, компетентен за събирането на просрочени плащания (поделението на Митническата и данъчна администрация за Южна Дания), събира вземането, което произтича от подлежащото на изпълнение решение. Ако вземането не бъде платено, органът за събиране на просрочени плащания (restanceinddrivelsesmyndighed) изпълнява решението принудително.

Ако в хода на събирането или на принудителното изпълнение страната, от която се иска плащане, оспори вземането, органът за събиране на просрочени плащания отнася въпроса до централната администрация, която се произнася с решение. Решението може да доведе до отмяна или спиране на събирането или на принудителното изпълнение.

Органът за събиране на просрочени плащания може обаче да вземе решение относно съществуването и размера на вземането, ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на този орган. Той може също така да спре принудителното изпълнение.

Всички жалби във връзка с решения на централната администрация за Южна Дания се разглеждат от датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси. При определени обстоятелства централната администрация може да възобнови изпълнението на решение, във връзка с което е подадена жалба.

Жалби срещу решения на органа за събиране на просрочени плащания във връзка със събирането на задължения и др., включително срещу решения относно съществуването и размера на вземания, могат да се подават до датския Национален данъчен съд (Landsskatteret), ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на органа за събиране на просрочени плащания.

Съдът за принудително изпълнение (fogedret) се произнася по възраженията относно запори, наложени от органа за събиране на просрочени плащания. Решенията на Съда за принудително изпълнение по обезпечителни производства могат да се обжалват пред Висшия съд. Ако претенцията има икономическа равностойност, която не надвишава 20 000 DKK, жалба срещу решението, постановено от Съда за принудително изпълнение, може да се подаде само с разрешение на Комисията по допустимост на обжалванията. Жалби срещу решения, постановени от Висшия съд като въззивна инстанция, могат да се подават до Върховния съд след разрешение на Комисията по допустимост на обжалванията.

Решенията на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси и датския Национален данъчен съд могат да бъдат обжалвани пред съдилищата в съответствие с член 63 от Конституцията. Делата за обжалване на решение на тези органи могат да бъдат заведени пред юрисдикцията по постоянния адрес на жалбоподателя, ако последният има такъв в Дания. Ако жалбоподателят няма постоянен адрес в Дания, делото се завежда пред Окръжния съд на Копенхаген. Жалби срещу решенията на Окръжния съд на Копенхаген могат да се подават пред Висшия съд. Решенията на Висшия съд могат да се обжалват пред Върховния съд, ако Комисията по допустимост на обжалванията даде разрешение за това. След като бъде сезиран, Окръжният съд на Копенхаген може да препрати делото за разглеждане от Висшия съд, ако с него се повдига принципен въпрос.


Координати за връзка

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Дания

Телефон: +45 3341 1200

Факс: +45 3341 1400

Електронна поща: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Дания

Електронна поща: post@statsforvaltningen.dk

Телефон: +45 7256 7000

Факс: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Дания

Електронна поща: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Телефон: +45 7222 1818

Факс: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Дания

Електронна поща: sanst@sanst.dk

Телефон: +45 3376 0909

Координатите за връзка на съдилищата (окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Дания приема преводи на датски, фински, исландски, норвежки и шведски език на документите, посочени в членове 20, 28 и 40.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Не се прилага в Дания.

Последна актуализация: 04/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Германия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Решения по молба за установяване на признаване или по молба за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 4/2009 се постановяват от семейното отделение на районния съд по местонахождение на Върховния окръжен съд (Oberlandesgericht) (съсредоточаване на компетентност), в чийто район се намира обичайното местопребиваване на лицето, срещу което е насочена молбата, или в чийто район се търси изпълнение.За района на Върховния окръжен съд на Берлин (Kammergericht) решенията се постановяват от районния съд на Pankow-Weiss.

Ако производството касае изпълняемостта на нотариален документ, такъв документ може да бъде обявен за изпълняем и от нотариус.

Обжалването по смисъла на член 32 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на първоинстанционни решения по производства за декларации за изпълняемост се извършва по реда на административното обжалване (Beschwerde).Въззивен съд е Върховният окръжен съд.Жалбите трябва да се подават пред съда, който е постановил решението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството по член 33 от Регламент (ЕО) № 4/2009 представлява касационно обжалване (Rechtsbeschwerde).Компетентен е Федералният съд (Bundesgerichtshof).Касационната жалба трябва да бъде подадена в срок от един месец от връчването на решението на въззивния съд.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В производството за преразглеждане, предвидено в член 19 от Регламент (ЕО) № 4/2009, е компетентен съдът, постановил решението.Ако са изпълнени условията на член 19, разпоредбите относно неприсъствените решения (членове 343—346 от Гражданския процесуален кодекс) се прилагат по аналогия.Ако не са изпълнени условията на член 19, съдът отхвърля молбата чрез свое решение.Решението може да бъде постановено без провеждането на устно производство.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган по член 49 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е Федералната служба „Правосъдие“ (Bundesamt für Justiz), чийто адрес е:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn

В качеството ѝ на централен орган, можете да се свържете с Федералната служба „Правосъдие“ по телефона, по факса или по електронната поща:

Телефон:

Национално избиране: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Международно избиране: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Факс:

Национално избиране: 0228/99 4 10-5202

Международно избиране: +49/228/99 4 10-5050

Електронна поща:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентни за изпълнението на молбите по член 21 от регламента за задълженията за издръжка са районните съдилища (Amtsgerichte).Местна компетентност имат районните съдилища, в чийто район се провежда или е било проведено изпълнителното производство.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, се приема само немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Съобщенията между Федералната служба „Правосъдие“ в качеството ѝ на централен орган и друг централен орган (член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009) могат да се разменят на английски език, при условие че съответните централни органи са се договори за това.

Последна актуализация: 12/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Естония

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост съгласно член 27, параграф 1, са окръжните съдилища (член 121 от Гражданския процесуален кодекс).

В Естония съдилищата, компетентни да разглеждат жалби съгласно член 32, параграф 2 срещу решенията по молби за декларация за изпълняемост, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Естония решенията се оспорват съгласно член 33 посредством подаване на жалба до Върховния съд (член 625 и членове 695-701 от от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата по подаване на искане за преразглеждане, установена в член 19, се провежда съгласно разпоредбите за отмяна на неприсъствено решение, освен ако не е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 4/2009 от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Съдилища, които са компетентни да разглеждат искания за преразглеждане, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Република Естония централният орган съгласно член 49, параграф 3 е:

Министерство на правосъдието

Отдел за международно съдебно сътрудничество

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Електронна поща: central.authority@just.ee

Телефон: +372 620 8190; +372 620 8183; +372 620 8186

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдилищата в Естония, които са компетентни да разглеждат молби за за отказ или спиране на изпълнение съгласно член 21, са областните съдилища.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Съгласно членове 20, 28 и 40 Естония приема освен документи на естонски език и преводи на английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, които Естония приема съгласно член 59 за размяната на съобщения с други централни органи, са естонски и английски.

Последна актуализация: 13/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Гърция

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1, е първоинстанционният съд, а съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по тези молби в съответствие с член 32, параграф 2, е апелативният съд, в чиято териториална компетентност попада първоинстанционният съд, издал решението.

Въззивното производство по член 32, параграф 2, е обжалването (έφεση).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за оспорване по член 33, е касационното обжалване (αίτηση αναίρεσης). Съдът, който се занимава с процедурите по обжалване, е Върховният граждански и наказателен съд на Гърция (Άρειος Πάγος).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В съответствие с член 19, неприсъствено решение за издръжка, издадено от чужд съд, може да бъде оспорено от неявилата се страна/ответника.Жалби срещу неприсъствено решение за издръжка се подават до съда, издал решението.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган по член 49, параграф 3 е Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека – Отдел за международно съдебно сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси.

Mesogeion 96,

115 27, Athens, Greece

Тел.:(+30) 210 7767312

Факс:(+30) 210 7767499

E-Mail: civilunit@justice.gov.gr

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Гръцкото право не предвижда функциите на централния орган да се изпълняват от публични органи или органи, контролирани от компетентния орган, както е заложено в член 51, параграф 3.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органът, компетентен по отношение на изпълнението за целите на член 21, е първоинстанционният съд.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Гръцки език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Приетите от централния орган езици за комуникация с други централни органи, упоменати в член 59, са гръцкият и английският.

Последна актуализация: 12/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Испания

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни органи, съобразно обхвата на техните правомощия, са първоинстанционните съдилища и съдилищата, специализирани да разглеждат случаи на насилие, основано на пола (член 87 от Органическия закон за съдебната власт — LOPJ).

Жалби срещу решенията на първоинстанционните съдилища могат да бъдат подавани в съдилищата на провинциите (Audiencias Provinciales).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Извънредното обжалване на основание процесуално нарушение се извършва пред висшия съд във всяка автономна област (Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma), а касационното обжалване — пред испанския Върховен съд (Tribunal Supremo); тези обжалвания се уреждат съответно от ГЛАВА ІV (Извънредно обжалване на основание процесуално нарушение — Del recurso extraordinario por infracción procesal) и ГЛАВА V (Касационно обжалване — Del recurso de casación) от ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане се провежда пред същите съдилища, издали решението — първоинстанционните съдилища. Процедурата за преразглеждане, установена в член 19 на Регламент (ЕО) № 4/2009, се извършва в съответствие с ГЛАВА ІІ „Молби за съдебно преразглеждане и отмяна на решения“ (“De los recursos de reposición y revision”) на ЧАСТ ІV на Закон 1/2000 за гражданския процес.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерството на правосъдието.

Поддирекция „Международно съдебно сътрудничество“

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Teл. 00 34 91 3902295/94

Факс: 00 34 91 3904457

Ел. поща SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Първоинстанционните съдилища в столицата на провинцията, в която обичайно пребивава страната, срещу която се търси изпълнение, или на провинцията, където трябва да се изпълни решението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Приетите езици в съответствие с членове 20 и 40 са испански и португалски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, приети от централния орган в съответствие с член 59 са испански и английски.

Последна актуализация: 12/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Франция

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Органът по член 27, параграф 1 е председателят на окръжния съд (Tribunal de grande instance) или председателят на нотариалната камара.

Органът по член 32, параграф 2 е апелативният съд.

Териториално компетентният орган по член 27, параграф 1 се определя в съответствие с член 27, параграф 2 в зависимост от обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или от мястото на изпълнение.

Органът по член 32, параграф 2 е органът, компетентен да разглежда жалбите срещу решенията на брачното отделение на съда.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството, предвидено в член 33, е касационно обжалване пред Касационния съд, уредено в разпоредбите на членове 973—982 и членове 1009—1031 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане, предвидено в член 9 от регламента, е въззивно обжалване, което може да се образува от апелативния съд, в чийто район се намира съдът, постановил оспорваното решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Ministère des Affaires étrangères et européennes (Министерство на външните работи и европейските въпроси)

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (Дирекция „Френски граждани в чужбина и консулска администрация“)

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire (Служба „Договори, гражданскоправни въпроси и съдебна взаимопомощ“)

Sous-direction de la protection des droits des personnes (Поддирекция „Защита на правата на лицата“)

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger (Отдел „Събиране на вземания за издръжка в чужбина“)

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Телефон: + 33 (0)1 43 17 91 99

Факс: +33 (0)1 43 17 81 97

Функционална електронна пощенска кутия:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Териториално компетентен е съдията по изпълнението по местоживеенето на длъжника или по мястото на изпълнение на мярката.Ако длъжникът живее в чужбина или ако местоживеенето му не е известно, компетентен е съдията по мястото на изпълнение на мярката.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Единствено френски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Единствено френски език.

Последна актуализация: 14/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Хърватия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молбите за декларации за изпълняемост и правните средства за обжалване на решенията на първоинстанционните съдилища във връзка с такива молби трябва да се подават до общинския съд.

Жалбите срещу декларации за изпълняемост трябва да се подават до окръжния съд (второинстанционен съд) чрез общинския съд, т.е. чрез първоинстанционния съд, който е издал декларацията.

След като производството по молбата за декларация за изпълняемост приключи с окончателно решение, общинският съд (първоинстанционен съд) потвърждава, че декларацията за изпълняемост подлежи на изпълнение.

Компетентните съдилища са:

а) общинските съдилища (općinski sudovi; ед.ч. općinski sud) съгласно Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku)(Narodne novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и в съответствие със Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN бр. 128/14);

б) окръжните съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) съгласно Гражданския процесуален закон (Zakon o parničnom postupku)(NN бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и в съответствие със Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN бр. 128/14).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Както е посочено в член 33 от Регламента, решението, постановено по жалба, може да бъде оспорено само с молба за преразглеждане от страната (в съответствие с членове 421—428 от Гражданския процесуален закон).

Молбата за преразглеждане винаги трябва да се подава до съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Според Гражданския процесуален закон процедурата по преразглеждане за целите на член 19 от Регламента трябва да се образува с молба за преразглеждане от страната (в съответствие с разпоредбите на членове 421—428 от Гражданския процесуален закон). Молбата за преразглеждане винаги трябва да се подава до съда, който е постановил решението на първа инстанция.

Според член 117 от Гражданския процесуален закон страната може да подаде молба за възстановяване на предишното състояние, която трябва да се подаде до съда, който е трябвало да извърши пропуснатото действие.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В съответствие с Регламент (ЕО) № 4/2009 централен орган на Република Хърватия във връзка със задълженията за издръжка е:

Министерството на демографията, семейството, младежта, и социалната политика (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://mdomsp.gov.hr/

Ел. поща: ministarstvo@mdomsp.hr

Тел.: +385 1 555 7111

Факс: + 385 1 555 7222

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За изпълнението по смисъла на член 21 от Регламента в Хърватия са компетентни общинските съдилища, въз основа на Гражданския процесуален закон (NN бр. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) и на Закона за съдебните райони и седалищата на съдилищата (NN бр. 128/14).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Що се отнася до документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от Регламента, в Република Хърватия се приемат техни преводи на хърватски език на латиница в съответствие с член 6 от Гражданския процесуален закон.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, които се приемат от централните органи за комуникация с други централни органи, както е посочено в член 59 от Регламента, са следните:

а) за образци на молби и на искания — хърватски език;

б) за други видове комуникация при поискване централният орган приема хърватски или английски език.

Последна актуализация: 17/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Италия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентни да се произнасят по молби за получаване на декларация за изпълняемост по член 27, параграф 1 и по жалби срещу решения по такива молби по смисъла на член 32, параграф 2 са въззивните съдилища.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени на уебсайта www.giustizia.it (giustizia map — strutture giudiziarie — tribunali ordinari).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производствата за оспорване на решения, постановени по жалби, посочени в член 33, са редовните и извънредните производства за оспорване на такива решения: обжалване пред Касационния съд, производство за отмяна на влязло в сила решение от същия съд (revocazione) и производство за отмяна на влязло в сила решение по молба на трето лице (opposizione di terzo).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Компетентен да провежда производство за преразглеждане по смисъла на член 19 е органът, издал решението, като молбата следва да се подаде в съответствие с процесуалните норми, приложими към постановяването на преразглежданото решение.

Координатите за връзка с тези органи могат да бъдат намерени тук).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е отдел „Правосъдие за малолетни и непълнолетни лица“ в Министерство на правосъдието:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Teл.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Факс: +39 6 68188323

Ел. поща : acitalia0409.dgmc@giustizia.it

Ел. поща: aci0409.dgmc@giustiziacert.it

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 компетентни за изпълнението органи са обикновените съдилища (в съответствие с член 9, параграф 2 от италианския Граждански процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, е италиански.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, посочен в член 59, който се приема от централния орган за размяна на съобщения с други централни органи, е италиански.

Последна актуализация: 19/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Кипър

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1, са съдилища по семейно право в Никозия, Лимасол, Ларнака/Фамагуста и Пафос.

 • Семеен съд (Oikogeneiakó Dikastírio) на Никозия

Телефон: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Телефон: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Телефон: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Телефон: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.iudicial.gov.cy

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по подобни молби в съответствие с член 32, параграф 2, е Семейният апелативен съд (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Неговото седалище е във Върховния съд и можете да се свържете с него на следния адрес:

•     Supreme Court of Cyprus
Charalambos Mouskos Str. 1404
Nicósia
Cyprus
Телефон: (+357) 22865741
Факс: (+357) 22304500
Електронна поща: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В кипърската съдебна система не съществува трета съдебна инстанция, тоест няма възможност да се обжалва решение, постановено по жалба.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Съдебен контрол от вида, предвиден в този член, може да се потърси като се подаде жалба за отмяна на решението (aítisi paramerismoú tis apófasis) в съответствие с член 48, правило 9, букви h) и n) от Правилата за гражданския процес (Thesmoí Politikís Dikonomías). Жалбата се подава пред съда по семейно-правни въпроси, който е постановил решението, което трябва да се отмени.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

 • Ministry of Justice and Public Order

International Legal Cooperation Unit

125 Athalassas Avenue

1461 Nicosia

Cyprus

Информация за връзка:

 • Г-жа Gioulika Hadjiprodromou

Правен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22805969

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецyhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

 • Г-жа Troodia Dionisiou

Административен съветник

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Министерство на правосъдието и обществения ред

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357)22518328

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецtdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

 • Семеен съд на Никозия

Тел.: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

 • Семеен съд на Лимасол

Тел.: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

 • Семеен съд на Ларнака/Фамагуста

Тел.: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

 • Семеен съд на Пафос

Тел.: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Ел поща: Връзката отваря нов прозорецchief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Гръцки и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Гръцки и английски език.

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Латвия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента са съдилищата с обща компетентност, т.е. районните (или градските) съдилища.

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат жалби срещу решения по молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2 от регламента са окръжните съдилища чрез посредничеството на съответния районен (или градски) съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по жалба в съответствие с член 33 от регламента, може да бъде оспорено пред Сената на Върховния съд чрез посредничеството на съответния окръжен съд.

Информация за връзка:

Върховен съд

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

Латвия

Тел: +371 670 203 50

Факс: +371 670 203 51

Електронна поща: at@at.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Въз основа на член 19 от регламента ответникът може да поиска преразглеждане на дело във връзка с преразглеждането на решение като подаде молба:

1)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на районен (или градски) съд – в съответния окръжен съд;

2)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на окръжен съд – в гражданската колегия на Върховния съд;

3)      във връзка с преразглеждането на съдебно решение на колегия на Върховния съд – в дирекцията за граждански дела на Сената на Върховния съд.

Такава молба не може да бъде подадена, ако е изтекъл срокът, в рамките на който може да се подаде за изпълнение изпълнителната заповед, съдържаща се в съответното съдебно решение.

При разглеждането на молбата съдът оценява дали обстоятелствата, посочени от лицето, подало молбата, могат да се считат за основание за преразглеждане на съдебното решение в съответствие с член 19 от регламента. Ако съдът счете, че обстоятелствата дават основание за преразглеждане на решението, той отменя оспорваното решение изцяло и отнася въпроса за преразглеждане от първоинстанционния съд. Ако съдът прецени, че посочените в молбата обстоятелства не дават основание за преразглеждане на съдебното решение, той отхвърля молбата. Може да бъде внесена допълнителна жалба срещу решението на съда.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Латвия функциите на централен орган се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката. Координати за връзка:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Pulkveža Brieža ielā 15
Rīgā LV-1010
Латвия

Тел.: + 371 67 830 626
Факс: + 371 67 830 636
електронна поща: pasts@ugf.gov.lv

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

В Латвия специфичните функции на централните органи, посочени в член 51 от регламента, се изпълняват от администрацията на Фонда за гарантиране на издръжката.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В Латвия съдилищата, компетентни да разглеждат молби за отказ или спиране на изпълнението на решение за целите на член 21 от регламента, са районните (или градските) съдилища с компетентност на територията, където следва да се изпълни решението, постановено от съд на друга държава.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Латвия приема превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента, само на националния си език, т.е. на латвийски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Латвия приема молбите, посочени в член 56 от регламента (приложения VI и VII към регламента), само на националния си език, т.е. на латвийски.

Латвия приема искания за специфични мерки (приложение V към регламента) на латвийски или английски език.

За комуникацията по други въпроси централният орган приема, когато бъде направено искане за това, латвийски или английски език.

Последна актуализация: 05/06/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Люксембург

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

- Териториална компетентност

Молбите за декларация за изпълняемост на решения се подават до председателя на районния съд (Tribunal d'Arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Тел.: (+352) 80 32 14 1
Факс: (+352) 80 71 19 или (+352) 802484

- Жалба срещу решението по молбата за декларация

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 1
Факс: (+352) 47 59 81 396

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решението, постановено по жалбата, може да бъде оспорено само чрез касационна жалба.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-369/373

Факс: (+352) 475981-773

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Ответник, който не се е явил в съда в Люксембург, има право да поиска преразглеждане на решението от съда по произход на решението съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 1 от посочения регламент. Молбата за преразглеждане се подава по съответния ред в съда, който е постановил решението, подлежащо на преразглеждане.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (платежни нареждания под условие и запориране на защитени доходи): тел.: (+352) 530 529 200 факс: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Тел.: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Тел.: (+352) 80 32 14-1

Факс: (+352) 807119 или (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е Главната прокуратура към Върховния съд (Parquet Général près la Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Тел.: (+352) 47 59 81 -393/329
Факс: (+352) 47 05 50
Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецparquet.general@justice.etat.lu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган е Главната прокуратура към Върховния съд.

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Тел.: (+352) 475981-393/329

Факс: (+352) 470550

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Освен на френски, Люксембург приема съобщенията да се подават и на немски език.

Последна актуализация: 18/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Унгария

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Районните съдилища , попадащи в съдебния район на окръжния съд, а за Будапеща — Централният районен съд на Буда. Жалбите се разглеждат от съответните окръжни съдилища, а в Будапеща — от Столичния окръжен съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Молбите за преразглеждане се подават чрез съда , постановил първоинстанционното решение, и се разглеждат от Върховния съд (Curia).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане по член 19 може да бъде започната чрез районния съд, постановил първоинстанционното решение, в съответствие с правилата за повторно разглеждане на дело (глава ХІІІ, членове 260—269 от Закон ІІІ от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието на Унгария
1054 Budapest,
Kossuth tér 2-4,
Тел.: (36) 1 795 4846,
Факс: (36) 1 795 0463,
Електронна поща: nmfo@im.gov.hu

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В случаите по член 21, параграф 2 компетентни са районните съдилища, ), разположени в съдебния район на окръжния съд, а в Будапеща — Централният районен съд на Буда. В случаите по член 21, параграф 3 — компетентните районни съдилища по района на действие на съдебния изпълнител, пред който се осъществява производството по принудително изпълнение.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Унгарски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

а) за формуляра за подаване на искане — унгарски език;

б) за формуляра за подаване на молба — унгарски, английски или немски език;

в) за друга комуникация централният орган при поискване приема унгарски, английски или немски език.

Последна актуализация: 25/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Малта

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларации за изпълняемост на решения в съответствие с член 27, параграф 1, е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court Family Section

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Съдът, компетентен да разглежда жалби срещу решения по такива молби в съответствие с член 32, параграф 2, е апелативният съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

След като се постанови решение за обжалване от апелативния съд, в Малта не се допуска друга форма на правна защита.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Процедурата за преразглеждане за целите на член 19 е определена в член 7 от Наредбата за международните задължения за издръжка, 2011 г. (Правна забележка 452/11) относно „Обжалване на решение относно разглеждане на молби за декларации“. Компетентният съд във връзка с това е апелативният съд и по-долу са посочени данните за контакт с него:

Адрес:

Court of Appeal

The Law Courts

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2269

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган е директор „ Стандарти за социално подпомагане“. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Тел.: + 356 2278 8000

Факс: + 356 2278 8360

Ел. поща: welfare.standards@gov.mt

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентният орган по въпросите на изпълнението за целите на член 21 от Регламента е Семейното отделение на Гражданския съд. По-долу следват данните за контакт:

Адрес:

Civil Court (Family Section)

The Law Courts

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Тел.: + 356 2590 2420

Факс: + 356 2590 2895

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Английски език

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Малтийски или английски език

Последна актуализация: 26/09/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Холандия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдиите, които разглеждат молбите за временни мерки в районните съдилища, са компетентни да разглеждат молбите за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от регламента.

Районният съд, компетентен да разгледа жалбата срещу решение по такава молба по член 32, параграф 2, е съдът, в който заседава съдията за временните мерки, произнесъл се по молбата.Информация относно координатите за връзка на районните съдилища може да бъде намерена на уебсайта на Съдебния съвет: www.rechtspraak.nl.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за обжалване по член 33 е касационно обжалване.

Касационните обжалвания се разглеждат от най-висшата редовна съдебна инстанция — Върховният съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden).Целта на касацията е да се запази правната хомогенност, да се направлява развитието на правото и да се гарантира правната защита.При касацията се разглеждат само правни основания.Върховният съд проверява само дали правните норми, включително процесуалните норми, са били приложени правилно.По фактически въпроси съдът е обвързан от установените в обжалваното решение факти.Страните по касационни обжалвания се представляват от адвокат, регистриран към Върховния съд.

В производството за допустимост, жалбата се подава, като се посочват основанията за касационно обжалване.Насрещната страна по жалбата може да подаде писмената защита в срок от три седмици (или в друг срок, определен от Върховния съд).Ако това се счита за препоръчително в интерес на делото, адвокатите могат да направят пояснения.Главният прокурор на Върховния съд представя писмено становище, въз основа на което Върховният съд постановява решението си.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Молба за преразглеждане се подава до съда, постановил решението, на едно от основанията, изброени в член 19 от регламента, и в сроковете, посочени в този член.В Нидерландия това може да бъде районният съд или апелативният съд.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Определеният централен орган е Националната служба за събиране на плащанията за издръжка (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen — LBIO).

Координатите за връзка на LBIO са:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Телефон: +31 (0)10 289 4895

Факс: +31(0)10 289 4882

Електронна поща:iia@lbio.nl

Уебсайт:www.lbio.nl

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Съдебните изпълнители са компетентни за изпълнението на решенията.

Координатите за връзка на Кралската професионална организация на съдебните служители в Нидерландия (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders — KBvG) са:

Prinses Margrietplantsoen 49

2995 AM Den Haag

Телефон: +31 (0)70 890 3530

Факс: +31 (0)70 890 3531

Електронна поща:kbvg@kbvg.nl

Уебсайт:www.kbvg.nl

На уебсайта са поместени имената и адресите на съдебните изпълнители в Нидерландия.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

За превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, не се приемат други езици освен нидерландски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Формулярът на искането или на молбата, посочен в член 59, параграф 1, трябва да бъде попълнен на нидерландски език.

Последна актуализация: 10/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Австрия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молби: съответният районен съд (в съответствие с член 27, параграф 2: това е компетентният съд по обичайното местопребиваване на длъжника или по мястото, където се търси изпълнението).

Правна защита: жалба (Berufung) срещу решение и жалба (Rekurs) срещу определение следва да се подават в окръжния съд (Landesgericht) чрез районния съд (Bezirksgericht), постановил решението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Австрия: жалба (Rekurs) съгласно член 78, параграф 1 и член 411, параграф 4 от Закона за изпълнението (Exekutionsordnung) във връзка с член 528 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) — подава се в първоинстанционния съд (районния съд) (Bezirksgericht), който я отнася до Върховния съд за решение.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В случай на редовно призоваване по австрийското право: молба за възстановяване на предишното процесуално положение (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), ако срокът за оспорване на иска не е бил спазен или поради неявяване на заседанието.

В случай на нередовно призоваване по австрийското право: съществуват два вида жалби, а именно „Berufung“ срещу решението (в случай на неприсъствено решение на съда) и „Rekurs“ срещу решението (в случай на неприсъствено определение на съда).

Имена и координати за връзка с компетентните съдилища: всички жалби се подават до първоинстанционния съд, който или сам се произнася по жалбата (например в случай на искане за възстановяване на предишното процесуално положение), или го препраща на висшестоящия съд за постановяване на решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

По всички въпроси:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Отдел: Abteilung I 10

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецteam.z@bmvrdj.gv.at

Тел.: +43 1 52152 2142

Факс: +43 1 52152 2829

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Всички въпроси, свързани с изпълнението, се решават от компетентния за изпълнението съд съгласно членове 17—19 от Закона за изпълнението или в случай на обжалване — от въззивния съд.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Немски, английски и френски език.

Последна актуализация: 29/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Полша

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Република Полша компетентни съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са окръжните съдилища (sądy okręgowe) (съгласно член 11511, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс (Kodeks postępowania cywilnego) от 17 ноември 1964 г.).

В Република Полша компетентни да разглеждат жалбите по член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 са апелативните съдилища (sądy apelacyjne) (член 394 и сл. във връзка с член 11511 от Гражданския процесуален кодекс). Жалбата се подава до апелативния съд чрез окръжния съд, издал оспорваното решение (член 369 във връзка с член 397, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Полша процедурата за обжалване по член 33 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е касационното обжалване (skarga kasacyjna), уредено в членове 3981—39821 от Гражданския процесуален кодекс. Компетентният съд е Върховният съд (Sąd Najwyższy). Касационната жалба трябва да се подаде до Върховния съд чрез апелативния съд (sąd apelacyjny), постановил оспорваното решение (член 3985, параграф 1 във връзка с член 11511, параграф 3 от полския Гражданския процесуален кодекс).

Координати за връзка на Върховния съд:

Sąd Najwyższy (Върховен съд)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska/Полша

Тел.: +48 22 530 8246

Ел. поща: ppsek@sn.pl

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В Полша процедурата по член 19 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е производството за отмяна на съдебно решение във връзка със споразумение за издръжка, уредено в член 11442 от Гражданския процесуален кодекс. Молбата за започване на това производство се подава до съда, който е постановил оспорваното решение. Това означава, че в зависимост от това кой съд е постановил оспорваното решение за издръжка, компетентен по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009 може да бъде:

а) районният съд (sąd rejonowy),

б) окръжният съд (sąd okręgowy) (ако този съд е постановил решението за издръжка в производство за законна раздяла, развод или унищожаване на брака).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

В Полша централният орган, определен въз основа на член 49, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009, е:

Ministerstwo Sprawiedliwości (Министерството на правосъдието)

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (Дирекцията за международно сътрудничество и права на човека)

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (Отдела за международно събиране на издръжка и трансгранични разследвания във връзка с родителска отговорност)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Тел./факс: +48 22 23-90-870, +48 22 628 09 49

Ел. поща: alimenty@ms.gov.pl

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Окръжните съдилища (sądy okręgowe) са определени като централен орган за целите на предаване на молбите и предприемане на всички необходими мерки по отношение на тези молби.

Координатите за връзка на окръжните съдилища са изброени в Приложение 2PDF(193 Kb)pl.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

В Полша, съгласно член 843, параграфи 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен, когато е в ход изпълнително производство; ако изпълнението все още не е започнало, компетентният орган е районният съд (sąd rejonowy), който е материално компетентен в съответствие с правилата за общата компетентност.

В Полша, съгласно член 758 от Гражданския процесуален кодекс, компетентен за предприемане на действията по член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 е районният съд (sąd rejonowy), в чийто съдебен район действа съдебният изпълнител, извършващ изпълнението.

Координатите за връзка на съдилищата са изброени на http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Полша приема единствено полски език за превода на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от Регламент (ЕО) № 4/2009.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на всички други съобщения езиците, които се приемат в съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 от централните органи в Полша, са полски и английски език.

Последна актуализация: 02/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Португалия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

По отношение на член 27, параграф 1:

- дела за издръжка, свързани с деца (независимо дали те са ненавършили пълнолетие или не) или съпрузи, ще бъдат разглеждани от отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни (Juízo de Família e Menores), ако съществува такова. Ако не, делата се разглеждат от гражданското отделение на местния съд (Juízo Local Cível), ако съществува, или от отделението с обща компетентност на местния съд (Juízo Local de Competência Genérica);

- всички останали дела за издръжка, произтичащи от други родствени връзки, по кръвно родство или по сватовство, ще бъдат разглеждани от гражданското отделение на местния съд, ако има такова, или от отделението с обща компетентност на местния съд.

По отношение на член 32, параграф 2 Апелативният съд (Tribunal da Relação) е компетентният съд.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде оспорено само с подаването на касационна жалба до Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

По отношение на член 19, параграф 1, буква а):

- процедурата за преразглеждане е извънредната процедура за преразглеждане, определена в член 696, буква д) от Гражданския процесуален кодекс.

По отношение на член 19, параграф 1, буква б):

- процедурата за преразглеждане е извънредната процедура за преразглеждане, определена в член 696, буква д) и член 140 от Гражданския процесуален кодекс.

Жалбата ще бъде разгледана от съда, който е постановил обжалваното решение (член 697, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган на Португалия за целите на този Регламент е следното държавно ведомство:

Генерална дирекция „Съдебна администрация“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBON - PORTUGAL

Тел.: +351 217906200; +351 217906223

Факс: +351 211545100/16

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcorreio@dgaj.mj.pt; Връзката отваря нов прозорецcji.dsaj@dgaj.mj.pt

Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; Връзката отваря нов прозорецhttp://www.cji-dgaj.mj.pt/

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка, свързани с деца, независимо дали те са ненавършили пълнолетие или не, компетентният съд е:

- отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни, ако съществува такова; ако не, делото ще се разглежда от отделението за принудително изпълнение (Juízo de Execução).

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка между съпрузи, компетентният съд е:

- отделението за семейни дела и дела, касаещи непълнолетни, ако съществува такова; ако не, делото ще се разглежда от отделението за принудително изпълнение.

За дела, които се отнасят до задължения за издръжка, произтичащи от други родствени връзки, по кръвно родство или по сватовство, компетентният съд е:

- отделението за принудително изпълнение, ако съществува такова;

- ако не, делото ще се разглежда от гражданското отделение на централния съд (Juízo Central Cível) за искове на стойност, по-голяма от 50 000 EUR; или от

- отделението с обща компетентност или гражданското отделение на местния съд, ако съществува такова, за искове на стойност, по-малка от 50 000 EUR.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, приет за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, е португалският.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езиците, приети от централния орган за комуникация с други централни органи, посочени в член 59, са: португалски, английски и френски.

Последна актуализация: 24/08/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Румъния

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост (екзекватура) е съдът по обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или по мястото на изпълнение (член членове 95 и1098 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Решението по молба за декларация за изпълняемост (екзекватура) подлежи на обжалване. Компетентен да разглежда жалби срещу молби за декларация за изпълняемост (екзекватура) е апелативният съд (член 96 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по жалба, може да се оспорва чрез ревизионна жалба (recurs) (член 97, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс). Компетентен да се произнесе по ревизионната жалба е Върховният касационен съд (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Телефон: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Уебсайт: http://www.scj.ro.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане (procedura de reexaminare) за целите на член 19 протича както следва:

Компетентен е съдът, постановил решението, като това обикновено е първоинстанционният съд („Judecătoria“) или трибуналът („tribunal“).

Съгласно член 505, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс молбата за отмяна се подава чрез съда, чието решение се оспорва.

Съгласно член 510, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата за преразглеждане се подава до съда, постановил окончателното съдебно решение, във връзка с което е подадена молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, București

cod 050741

тeл. 0040372041077

факс: 0040372041079, 0040372041084

електронна поща: ddit@just.ro или dreptinternational@just.ro

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органът, компетентен по въпросите на изпълнението, е първоинстанционният съд („Judecătoria“) по местоживеенето на длъжника или по местоизпълнението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Румънски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на съобщения с други централни органи в Европейския съюз Министерството на правосъдието приема, освен румънски език, използването на английски и френски език.

Последна актуализация: 05/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Словения

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Всички окръжни съдилища (okrožna sodišča) са компетентни да разглеждат молби за декларация за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1.

Обжалването на решение по молба за декларация за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2 се подава до компетентния съд, издал декларацията за изпълняемост.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В съответствие с член 109 от Закона за международното частно право (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), решенията по производства за оспорване се обжалват пред Върховния съд (Vrhovno sodišče).

Върховен съд на Република Словения

Tavčarjev 9

1000 Ljubljana

Телефон: (01) 366 44 44

Факс: (01) 366 43 01

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецurad.vsrs@sodisce.si

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В съответствие с Гражданския процесуален закон (Zakon o pravdnem postopku), производствата в Република Словения за целите на член 19 са съответно „Ново разглеждане на делото“ (Obnova postopka) (членове 394—401 от Гражданския процесуален закон) или „Искане за възстановяване на предишното положение“ (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (членове 116—120 от Гражданския процесуален закон).

По производството за преразглеждане и за целите на член 19 от Регламента компетентни са окръжните съдилища и, по-специално, съдът произнесъл се на първа инстанция.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Наименованието и координатите за връзка на словенския централен орган са:

Фонд на Република Словения за държавни стипендии, развитие, за хората с увреждания и за издръжка (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 21, p.p. 3561

1116 Ljubljana

Телефон: (01) 4720 990

Факс: (01) 4720 991

Ел. поща: jpsklad@jps-rs.si

Уебсайт: http://www.jpi-sklad.si/

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Няма определени публични или други такива органи.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентни за изпълнението са районните съдилища (okrajna sodišča) (член 5 от Закона за изпълнение на съдебните решения по граждански дела и обезпечаване на вземанията (Zakon o izvršbi in zavarovanju).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Официалният език на съдилищата в Република Словения е словенският, с изключение на изброените по-долу съдилища, в които официални езици са словенският и един от езиците на етническите общности:

Окръжен съд на Копер

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

словенски и италиански език

Районен съд на Копер

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

словенски и италиански език

Районен съд на Пиран

Tartinijev trg 1

6330 Piran

словенски и италиански език

Районен съд на Лендава

Glavna ulica 9

9220 Lendava

словенски и унгарски език

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За комуникация с други централни органи освен официалните езици централният орган на Словения е одобрил използването и на английски език.

Последна актуализация: 06/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Словакия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

В Словашката република компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 са районните съдилища („okresný súd“). Съдилищата, компетентни да разглеждат жалби срещу решения по молби за декларации за изпълняемост в съответствие с член 32, параграф 2, са окръжните съдилища („krajský súd“). Жалбата се подава чрез районния съд, чието решение се обжалва.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Словашката република процедурата за обжалване, упомената в член 33, е обжалването, наречено „dovolanie“, което е уредено в членове 419—457 от Процесуалния кодекс за гражданските спорове (Civilný sporový poriadok) (закон № 160/2015). Жалбата (dovolanie) се подава чрез съда, постановил първоинстанционното решение. Тя се разглежда от Върховния съд (najvyšší súd), който постановява решение по нея.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

За целите на член 19 от Регламента словашките съдилища са компетентни да преразглеждат решения в рамките на производство (obnova konania) по реда на членове 397—418 от Процесуалния кодекс за гражданските спорове (закон № 160/2015). Молбата за преразглеждане на делото се разглежда от съда, постановил решението на първа инстанция.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган по член 49, параграф 1 от регламента е:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Център за международна правна защита на децата и младежите)

Адрес:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Други координати за връзка:

Тел.: +421 220463208

Факс: +421 220463258

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcipc@cipc.gov.sk

Уебсайт: http://www.cipc.sk/

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се предоставя информация, тъй като функциите на централен орган в Словашката република се изпълняват единствено от Центъра за международна правна защита на децата и младежите.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

За целите на член 21 от регламента компетентни по въпросите на изпълнението са районните съдилища („okresný súd“), които действат като съдилища по изпълнението („exekučný súd“).

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езиците, приети за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40 от регламента, са словашки и чешки.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Приеманите от словашкия централен орган езици за комуникация с други централни органи съгласно член 59 са словашки, чешки, английски и немски.

Последна актуализация: 14/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Финландия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да се произнася по въпроси по член 27, параграф 1 е районният съд (käräjäoikeus/tingsrätt). Обжалването по член 32, параграф 2 се извършва пред Апелативния съд (hovioikeus/hovrätt).

Координатите за връзка на тези съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Производството за оспорване на решение, постановено по жалба, посочено в член 33, се провежда от Върховния съд (korkein oikeus/högsta domstolen), ако жалбата бъде обявена за допустима (Глава 30, съответно членове 1—5 от Кодекса за съдебното производство).

Решенията на апелативните съдилища се обжалват пред Върховния съд.

Лице, което желае да обжалва дадено решение, трябва да поиска от Върховния съд допускане на обжалването.

Обжалването може да бъде допуснато само ако разглеждането на делото от Върховния съд е важно с цел постановяване на решение, отнасящо се до прилагането на закона в други подобни случаи, или с цел уеднаквяване на съдебната практика. Обжалването може да бъде допуснато и ако за това има специална причина, свързана с процесуална или друга грешка, допусната по делото, поради която решението трябва да бъде изменено или отменено, или ако съществува друга важна причина за допускане на обжалването.

Указанията за обжалване се прилагат към решението на съответния апелативен съд. В указанията се посочва на какво основание по силата на закона може да бъде допуснато обжалване и как лицето, което иска допускане на обжалването, трябва да процедира, за да може жалбата му да бъде разгледана от Върховния съд. Срокът за искане на допускане на обжалването и подаване на жалба е 60 дни от датата, на която решението на съответния апелативен съд е било връчено на страните.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Молби за започване на производство за преразглеждане за целите на член 19 се подават до съда, постановил окончателното решение по делото. За производството се прилагат съответно членове 3—5 и 14a на глава 31 от Кодекса за съдебното производство. Координатите за връзка на тези съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Централният орган на Финландия е Министерство на правосъдието (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Координати за връзка:

Oikeusministeriö (Министерство на правосъдието)

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Отдел за международна съдебна администрация)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Правителство)

Телефон: 358-9-1606 7628

Факса: 358-9-1606 7524

Електронна поща central.authority@om.fi

Имайте предвид, че Социалноосигурителният институт(Kansaneläkelaitos (KELA)/Folkpensionsanstalten ), който е публична институция , може да изпълнява някои от задачите, възложени на централния орган (за повече информация вж. член 71, парграф 1, буква д) — Публични институции). При все това всички молби, получавани във Финландия, трябва да бъдат адресирани до Министерството на правосъдието.

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Социалноосигурителният институт (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) e публичната институция, определена съгласно член 51, параграф 3 от Регламента за задълженията за издръжка.
Когато Социалноосигурителният институт предоставя издръжка на лице, което има право на такава, той изпълнява следните функции на централен орган:

 • иска признаване или признаване и декларация за изпълняемост на решение по член 56, параграф 1, буква а);
 • иска изпълнение на решение, постановено или подлежащо на признаване в замолената държава членка по член 56, параграф 1, буква б);
 • иска предприемането на специфични мерки по член 53, параграф 1.

Координати за връзка на Социалноосигурителния институт:

Kansaneläkelaitos (Социалноосигурителен институт)
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki;

Finland

Тел.: +35820 634 4940 (за лица)

+35820 634 4942 (за органи)

Факс: +35820 635 3330
Електронна поща: maintenance@kela.fi

Уебсайт: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Компетентен орган за целите на член 21 е съдебният изпълнител (ulosottomies/utmätningsman) по местопребиваването или местоживеенето на ответника. Посочената в тази разпоредба молба може да бъде адресирана до всеки местен орган по изпълнението.

Координатите за връзка на органите по изпълнението могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерство на правосъдието на адрес: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Финландия приема превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, на фински, шведски и английски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Финландия приема фински, шведски и английски като езици за размяна на съобщения.

Последна актуализация: 15/03/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Задължения за издръжка - Швеция

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Съдът, компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост по член 27, параграф 1 и жалби срещу решения по такива молби по смисъла на член 32, параграф 2 може да бъде намерен на следния адрес:

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Обжалване пред Апелативния съд или пред Върховния съд. Жалбата се подава до съда, който е постановил решението. Изисква се разрешение за обжалване в Апелативния съд или Върховния съд.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Когато молбата за преразглеждане се отнася до решение на районен съд (tingsrätt) или на шведския Орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten), се подава молба до Апелативния съд (hovrätt).

Молбата за преразглеждане се подава в писмена форма. Въззивникът посочва за кое решение се отнася молбата. В молбата се посочват и основанията за подаването ѝ, както и документалните и другите доказателства, които въззивникът желае да представи. Насрещната страна се уведомява за молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

Въпроси от общ характер и въпроси по политически решения

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

SE-103 51 Stockholm

Тел.: +46 (0) 8 786 90 00

Факс: +46 (0) 8 411 27 89

Електронна поща: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Молби и искания за помощ в определени случаи

Försäkringskassan (шведската Агенция за социално осигуряване)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Тел.: +46 (0) 771 17 90 00

Факс: +46 (0) 10 11 20 411

Електронна поща: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Kronofogdemyndigheten (шведският Орган за принудително изпълнение)

Пощенски адрес: Box 773, SE-801 29 Gävle

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: +46 771 573 15 20

Електронна поща: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (шведският Орган за принудително изпълнение)

Пощенски адрес: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Тел.: +46 771 73 73 00#.

Факс: +46 771 573 28 70

Електронна поща: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (шведският Орган за принудително изпълнение)

Пощенски адрес: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Тел.: +46 771 73 73 00#

Факс: +46 10 575 69 45

Електронна поща: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (шведският Орган за принудително изпълнение)

Пощенски адрес: SE-106 65 Stockholm

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: +46 771 573 31 01

Електронна поща: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (шведският Орган за принудително изпълнение)

Пощенски адрес: SE-901 73 Umeå

Тел.: +46 771 73 73 00

Факс: +46 10 578 42 50

Електронна поща: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Шведски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Шведски език.

Последна актуализация: 13/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.