Задължения за издръжка

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентен да разглежда молби за декларация за изпълняемост (екзекватура) е съдът по обичайното местопребиваване на страната, срещу която се иска изпълнение, или по мястото на изпълнение (член членове 95 и1098 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Решението по молба за декларация за изпълняемост (екзекватура) подлежи на обжалване. Компетентен да разглежда жалби срещу молби за декларация за изпълняемост (екзекватура) е апелативният съд (член 96 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс).

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Решение, постановено по жалба, може да се оспорва чрез ревизионна жалба (recurs) (член 97, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс). Компетентен да се произнесе по ревизионната жалба е Върховният касационен съд (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Телефон: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Уебсайт: http://www.scj.ro.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Производството за преразглеждане (procedura de reexaminare) за целите на член 19 протича както следва:

Компетентен е съдът, постановил решението, като това обикновено е първоинстанционният съд („Judecătoria“) или трибуналът („tribunal“).

Съгласно член 505, параграф 1 от Закон № 134/2010 относно Гражданския процесуален кодекс молбата за отмяна се подава чрез съда, чието решение се оспорва.

Съгласно член 510, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс молбата за преразглеждане се подава до съда, постановил окончателното съдебно решение, във връзка с което е подадена молбата.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Министерство на правосъдието

Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, București

cod 050741

тeл. 0040372041077

факс: 0040372041079, 0040372041084

електронна поща: ddit@just.ro или dreptinternational@just.ro

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Органът, компетентен по въпросите на изпълнението, е първоинстанционният съд („Judecătoria“) по местоживеенето на длъжника или по местоизпълнението.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Румънски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

За размяната на съобщения с други централни органи в Европейския съюз Министерството на правосъдието приема, освен румънски език, използването на английски и френски език.

Последна актуализация: 05/10/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.