Задължения за издръжка

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Молбите за декларации за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 трябва да се подават до централната администрация (Statsforvaltningen).

Координати за връзка:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Дания

Електронна поща: post@statsforvaltningen.dk

Телефон: +45 7256 7000

 

Жалбите срещу решенията на централната администрация могат да се подават до датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси (Ankestyrelsen).

Координати за връзка:

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Дания

Телефон: +45 3341 1200

Електронна поща: ast@ast.dk

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Решенията на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси могат да бъдат обжалвани пред съдилищата в съответствие с член 63 от Конституцията. Делата за обжалване на решение на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси могат да бъдат заведени пред юрисдикцията по постоянния адрес на жалбоподателя, ако последният има такъв в Дания. Ако жалбоподателят няма постоянен адрес в Дания, делото се завежда пред Окръжния съд на Копенхаген (Københavns Byret). Жалби срещу решенията на Окръжния съд на Копенхаген могат да се подават пред Висшия съд (landsret). Решенията на Висшия съд могат да се обжалват пред Върховния съд (Højesteret), ако Комисията по допустимост на обжалванията (Procesbevillingsnævnet) даде разрешение за това. След като бъде сезиран, Окръжният съд на Копенхаген може да препрати делото за разглеждане от Висшия съд, ако с него се повдига принципен въпрос.

Координатите за връзка на съдилищата (окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Глава VII от Регламента, относно сътрудничеството между централните органи, не се прилага спрямо Дания по силата на разпоредбите на Споразумението от 12 юни 2009 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

В съответствие с Конвенцията на ООН от 20 юни 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина (Конвенцията на ООН) за централен орган, компетентен по международните дела за издръжка, беше определена датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси.

Датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси е оправомощила поделението на датската Митническа и данъчна администрация (SKAT) за Южна Дания да действа като медиатор по отношение на всички молби за признаване и изпълнение (събиране) на издръжка в чужбина по силата на Конвенцията на ООН.

Член 71, параграф 1, буква д) − Публични институции

Не се прилага в Дания.

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница датски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Органът, компетентен за събирането на просрочени плащания (поделението на Митническата и данъчна администрация за Южна Дания), събира вземането, което произтича от подлежащото на изпълнение решение. Ако вземането не бъде платено, органът за събиране на просрочени плащания (restanceinddrivelsesmyndighed) изпълнява решението принудително.

Ако в хода на събирането или на принудителното изпълнение страната, от която се иска плащане, оспори вземането, органът за събиране на просрочени плащания отнася въпроса до централната администрация, която се произнася с решение. Решението може да доведе до отмяна или спиране на събирането или на принудителното изпълнение.

Органът за събиране на просрочени плащания може обаче да вземе решение относно съществуването и размера на вземането, ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на този орган. Той може също така да спре принудителното изпълнение.

Всички жалби във връзка с решения на централната администрация за Южна Дания се разглеждат от датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси. При определени обстоятелства централната администрация може да възобнови изпълнението на решение, във връзка с което е подадена жалба.

Жалби срещу решения на органа за събиране на просрочени плащания във връзка със събирането на задължения и др., включително срещу решения относно съществуването и размера на вземания, могат да се подават до датския Национален данъчен съд (Landsskatteret), ако повдигнатият въпрос се отнася до действията на органа за събиране на просрочени плащания.

Съдът за принудително изпълнение (fogedret) се произнася по възраженията относно запори, наложени от органа за събиране на просрочени плащания. Решенията на Съда за принудително изпълнение по обезпечителни производства могат да се обжалват пред Висшия съд. Ако претенцията има икономическа равностойност, която не надвишава 20 000 DKK, жалба срещу решението, постановено от Съда за принудително изпълнение, може да се подаде само с разрешение на Комисията по допустимост на обжалванията. Жалби срещу решения, постановени от Висшия съд като въззивна инстанция, могат да се подават до Върховния съд след разрешение на Комисията по допустимост на обжалванията.

Решенията на датската Национална служба по обжалванията по социалноправни въпроси и датския Национален данъчен съд могат да бъдат обжалвани пред съдилищата в съответствие с член 63 от Конституцията. Делата за обжалване на решение на тези органи могат да бъдат заведени пред юрисдикцията по постоянния адрес на жалбоподателя, ако последният има такъв в Дания. Ако жалбоподателят няма постоянен адрес в Дания, делото се завежда пред Окръжния съд на Копенхаген. Жалби срещу решенията на Окръжния съд на Копенхаген могат да се подават пред Висшия съд. Решенията на Висшия съд могат да се обжалват пред Върховния съд, ако Комисията по допустимост на обжалванията даде разрешение за това. След като бъде сезиран, Окръжният съд на Копенхаген може да препрати делото за разглеждане от Висшия съд, ако с него се повдига принципен въпрос.


Координати за връзка

Ankestyrelsen

DK-7998 Statsservice

Дания

Телефон: +45 3341 1200

Факс: +45 3341 1400

Електронна поща: ast@ast.dk.

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Дания

Електронна поща: post@statsforvaltningen.dk

Телефон: +45 7256 7000

Факс: +45 7462 8409

SKAT

Personrestancer Jylland

International Inddrivelse

Pionér Allé 1

6270 Tønder

Дания

Електронна поща: International-inddrivelse.toender@skat.dk

Телефон: +45 7222 1818

Факс: +45 7222 1919

Skatteankestyrelsen

c/o Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Дания

Електронна поща: sanst@sanst.dk

Телефон: +45 3376 0909

Координатите за връзка на съдилищата (окръжните съдилища, висшите съдилища и Върховния съд) и на Комисията по допустимост на обжалванията могат да бъдат намерени на: http://www.domstol.dk.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Дания приема преводи на датски, фински, исландски, норвежки и шведски език на документите, посочени в членове 20, 28 и 40.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Не се прилага в Дания.

Последна актуализация: 31/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт