Задължения за издръжка

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Молби: съответният районен съд (в съответствие с член 27, параграф 2: това е компетентният съд по обичайното местопребиваване на длъжника или по мястото, където се търси изпълнението).

Правна защита: жалба (Berufung) срещу решение и жалба (Rekurs) срещу определение следва да се подават в окръжния съд (Landesgericht) чрез районния съд (Bezirksgericht), постановил решението.

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

В Австрия: жалба (Rekurs) съгласно член 78, параграф 1 и член 411, параграф 4 от Закона за изпълнението (Exekutionsordnung) във връзка с член 528 от Гражданския процесуален кодекс (Zivilprozessordnung) — подава се в първоинстанционния съд (районния съд) (Bezirksgericht), който я отнася до Върховния съд за решение.

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

В случай на редовно призоваване по австрийското право: молба за възстановяване на предишното процесуално положение (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand), ако срокът за оспорване на иска не е бил спазен или поради неявяване на заседанието.

В случай на нередовно призоваване по австрийското право: съществуват два вида жалби, а именно „Berufung“ срещу решението (в случай на неприсъствено решение на съда) и „Rekurs“ срещу решението (в случай на неприсъствено определение на съда).

Имена и координати за връзка с компетентните съдилища: всички жалби се подават до първоинстанционния съд, който или сам се произнася по жалбата (например в случай на искане за възстановяване на предишното процесуално положение), или го препраща на висшестоящия съд за постановяване на решение.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

По всички въпроси:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Отдел: Abteilung I 10

Електронна поща: team.z@bmvrdj.gv.at

Тел.: +43 1 52152 2142

Факс: +43 1 52152 2829

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Всички въпроси, свързани с изпълнението, се решават от компетентния за изпълнението съд съгласно членове 17—19 от Закона за изпълнението или в случай на обжалване — от въззивния съд.

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Немски език.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Немски, английски и френски език.

Последна актуализация: 29/11/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.