Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Veci s nízkou hodnotou sporu

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Gibraltár

Európske cezhraničné konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu


*povinný údaj

Článok 25 ods. 1 písm. a) Príslušné súdy

Právomoc vyniesť rozsudok v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu má v Gibraltári Najvyšší súd Gibraltáru. Konanie sa uskutoční pred súdnym úradníkom Najvyššieho súdu, ktorý je určeným sudcom pre veci s nízkou hodnotou sporu.

Článok 25 ods. 1 písm. b) Komunikačné prostriedky

Komunikačným prostriedkom prípustným pre súdy v Gibraltári je iba pošta (vzhľadom na potrebu vybrať súdny poplatok na začatie konania).

Článok 25 ods. 1 písm. c) Orgány alebo organizácie poskytujúce praktickú pomoc

Odvolanie v Gibraltári je prípustné podľa ustanovení rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu z roku 2000, ktorý v zásade určuje, že takéto odvolanie má byť adresované doplnkovému sudcovi alebo predsedovi Najvyššieho súdu.

V ďalšom sa postup pre takéto odvolania riadi ustanoveniami uvedenými v časti 52 Pravidiel občianskoprávneho konania a ich sprievodných pokynoch. Rokovací poriadok Najvyššieho súdu z roku 2000 a časť 52.4 určujú lehoty, v rámci ktorých sa musí podať takéto odvolanie.

Článok 25 ods. 1 písm. d) Prostriedky elektronického doručovania a komunikácie a prostriedky na vyjadrenie akceptovania

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Článok 25 ods. 1 písm. e) Osoby alebo profesie, ktoré majú povinnosť akceptovať doručovanie písomností alebo iné formy písomnej komunikácie elektronickými prostriedkami

Príslušným orgánom na účely výkonu súdnych rozhodnutí a na účely uplatňovania článku 23 je Najvyšší súd Gibraltáru.

Článok 25 ods. 1 písm. i) Akceptované jazyky

Prípustným úradným jazykom v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) je angličtina.

Posledná aktualizácia: 11/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom