Sporovi male vrijednosti

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Za donošenje presude u europskom postupku za sporove male vrijednosti nadležan je lokalni sud (Amtsgericht) koji se određuje u skladu s pravilima o mjesnoj nadležnosti.

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Dostupna su sljedeća sredstva komunikacije: pošta, uključujući privatne kurirske službe, telefaks, osobna dostava ili podnošenje zahtjeva u sudskom uredu za podnošenje zahtjeva (Rechtsantragstelle).

Osim toga, pisani zahtjevi mogu se podnijeti u elektroničkom obliku u svim saveznim državama (Länder) na određenim sudovima te na svim saveznim sudovima, pri čemu osoba odgovorna za podnošenje elektroničkog dokumenta mora priložiti i ovlašteni elektronički potpis. To zahtijeva softver za potpisivanje, karticu za potpisivanje te odgovarajući čitač kartice. Sudove koji sudjeluju u sustavu e-CODEX može se iz drugih država članica kontaktirati putem sučelja e‑CODEX. Informacije o tome koji sudovi dopuštaju elektronički pristup mogu se pronaći na http://www.justiz.de/ i http://www.egvp.de/ ili na internetskim stranicama pojedinačnih sudova.

Od 1. siječnja 2018. bit će moguće dostaviti elektroničke dokumente svim sudovima saveznih država (Land) i saveznim sudovima u skladu s člankom 130.a revidiranog Zakona o parničnom postupku, pod uvjetom da elektronički dokument nosi ovlašteni elektronički potpis osobe odgovorne za njega ili ga je ona potpisala i dostavila na siguran način. „Sigurnim načinima” smatrat će se:

1. usluga njemačke e-uprave „De‑Mail” s provjerom autentičnosti pošiljatelja (absenderbestätigt);

2. posebni elektronički poštanski sandučić za odvjetnike („beA”);

3. posebni elektronički poštanski sandučić za javna tijela („beBPo”).

Tehnički parametri za dostavu elektroničkih dokumenata bit će utvrđeni Uredbom savezne vlade koja treba stupiti na snagu 1. siječnja 2018.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

Za pružanje praktične pomoći u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 861/2007, kako je izmijenjena, nadležni su lokalni sudovi. Praktičnu pomoć pruža odgovarajuće osoblje prema ustrojnoj shemi, prvenstveno osoblje ureda za podnošenje zahtjeva ili informacijskih pultova. Informacije o nadležnim lokalnim sudovima i sredstvima komunikacije mogu se pronaći u Europskom pravosudnom atlasu. Vidjeti prethodnu točku (a).

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

U skladu s člankom 174. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku, proceduralni dokument može se telefaksom, uz potvrdu primitka, dostaviti odvjetniku, javnom bilježniku, sudskom izvršitelju (Gerichtsvollzieher), poreznom savjetniku ili svakoj drugoj osobi koja zbog svoje struke uživa posebno povjerenje, javnom tijelu, poduzeću ili tijelu koje podliježe javnom pravu.

U skladu s člankom 174. stavkom 3. istim se osobama mogu dostaviti i elektronički dokumenti. Isto vrijedi i za stranke u pravnom postupku, pod uvjetom da su dale izričitu suglasnost za dostavu dokumenata u elektroničkom obliku. Dokument mora biti elektronički potpisan te zaštićen od otkrivanja neovlaštenim trećim osobama. Dokumenti se mogu dostaviti i putem De-Mail-a.

Nakon 1. siječnja 2018. bit će moguće poslati elektroničke dokumente putem sigurnog kanala za prijenos (sicherer Untermittlungsweg) u smislu članka 130.a Zakona o parničnom postupku, umjesto upotrebe elektroničkog potpisa. Prethodno navedene osobe morat će uspostaviti siguran kanal prijenosa za dostavu elektroničkih dokumenata. Dokaz elektroničke dostave bit će elektronička potvrda primitka u strukturiranom, strojno čitljivom formatu. U tu će svrhu sud prilikom dostave dokumenta osigurati skup podataka.

Prihvaćanje u skladu s člankom 13. i člankom 174. stavkom 3. Zakona o parničnom postupku može se izraziti na načine opisane u prethodnoj točki (b).

Za više pojedinosti vidjeti točku (b).

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Nakon uvođenja prve rečenice članka 31.a stavka 1. Saveznog zakona o odvjetništvu („BRAO”), Savezna odvjetnička komora dužna je uspostaviti posebni elektronički poštanski sandučić za svakog odvjetnika u Njemačkoj. Jedan je od ciljeva tog članka 31.a osigurati da se svakog odvjetnika u Njemačkoj može kontaktirati elektroničkim putem. Posebni elektronički poštanski sandučić za odvjetnike uspostavljen je 28. studenoga 2016.

Međutim, trenutačno nije obvezno služiti se njime. Točnije, u članku 31. Pravilnika o registru i poštanskom sandučiću odvjetnika (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) navodi se da se, do i uključujući 31. prosinca 2017., podaci primljeni putem posebnog elektroničkog poštanskog sandučića za odvjetnike moraju uzeti u obzir samo ako je vlasnik poštanskog sandučića unaprijed pristao na njegovu upotrebu. Svrha je tog razdoblja dobrovoljne upotrebe odvjetnicima dati priliku za postupno uvođenje nove tehnologije te osigurati da poštanski sandučić dobro funkcionira prije nego što njegova upotreba postane obvezna. Od 1. siječnja 2018. članku 31.a Saveznog zakona o odvjetništvu bit će dodan novi stavak 6. kojim se od svih odvjetnika zahtijeva da vode računa o podacima poslanima u njihov posebni elektronički poštanski sandučić za odvjetnike. Zakonodavna izmjena u tom smislu uključena je u nacrt zakona o provedbi Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija te izmjeni drugih odredaba o pravnim profesijama (ref. Bundestagsdrucksache 18/9521, str. 9. te str. 107. i dalje).

To je područje uređeno i Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena).

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Sudske pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti podliježu Zakonu o sudskim troškovima („GKG”).

Sud naplaćuje sudske pristojbe na temelju računa za sudske pristojbe (Gerichtskostenrechnung). Pristojbe dospijevaju na plaćanje nakon podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka, iako se postupak može nastaviti čak i ako plaćanje nije izvršeno.

Osim podnositelja zahtjeva, svatko kome sud odredi takvu obvezu ili svatko tko preuzme obvezu kao dio nagodbe isto je tako obvezan platiti sudske pristojbe.

Posebne pristojbe utvrđene su u tarifi troškova priloženoj Zakonu o sudskim troškovima („KV-GKG”). U točki 1210 KV-GKG-a utvrđena je stopa pristojbe od 3,0 jedinice pristojbe za europski postupak za sporove male vrijednosti. U slučaju ranog završetka postupka stopa pristojbe smanjuje se na 1,0 jedinicu (broj 1211 KV-GKG-a).

Pristojba se utvrđuje u skladu s vrijednošću predmeta spora koja je obično jednaka iznosu potraživanja. Ako uz glavno potraživanje postoje i povezana potraživanja (kamate ili troškovi), iznos povezanih potraživanja ne uzima se u obzir.

Primjenjuju se sljedeće pristojbe:

Iznos do

EUR

Stopa 3,0

EUR

Stopa 1,0

EUR

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Osim pristojbi, plaćaju se i svi drugi troškovi kao što su troškovi svjedoka, vještaka ili tumača.

Plaćanje se može izvršiti bankovnom doznakom. Podaci o bankovnom računu priopćuju se u nalogu za plaćanje koji izdaje blagajnički ured suda.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Protiv prvostupanjskih odluka može se podnijeti redovna žalba (Berufung) u skladu s pravilima utvrđenima u Zakonu o parničnom postupku, posebno u njegovim člancima 511. i dalje. Takve se žalbe moraju podnijeti u roku od jednog mjeseca, a rok počinje teći od datuma dostave cjelovite sudske odluke. Za razmatranje žalbi protiv odluka u europskom postupku za sporove male vrijednosti nadležan je regionalni sud (Landgericht) koji se određuje u skladu s pravilima o mjesnoj nadležnosti.

Odluka o žalbi koju je donio regionalni sud može se osporiti ako to dopusti predmetni regionalni sud. Takva žalba (Revision) mora se dopustiti u skladu s člankom 543. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku ako je predmet od temeljne važnosti ili ako je takva žalba potrebna radi razvoja prava ili osiguranja ujednačene sudske prakse.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

U skladu s člankom 1104. stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, ako su zahtjevi iz članka 18. ispunjeni te nakon podnošenja zahtjeva, postupak se nastavlja i vraća u fazu u kojoj je bio prije donošenja presude. Nadležni sud je sud koji je vodio prvobitni postupak.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Dopuštena je upotreba samo njemačkog jezika. U okruzima u kojima živi lužičkosrpsko stanovništvo Lužički Srbi imaju se pravo na sudu služiti lužičkosrpskim jezikom.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Za informacije o tijelima nadležnima za izvršenje vidjeti sažetak na poveznici „Postupak za izvršenje presude”. Sud koji je nadležan za odluke na temelju članka 23. je sud odgovoran za odlučivanje u glavnom postupku.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici