Vähäiset vaatimukset

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kaikilla käräjäoikeuksilla (Amtsgericht) on alueellista toimivaltaansa koskevien säännösten mukaisesti toimivalta antaa tuomio eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä.

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Seuraavat toimitustavat ovat mahdollisia: posti, mukaan lukien yksityiset lähettipalvelut, faksi, henkilökohtainen toimitus, hakemus käräjäoikeuden neuvonnassa (Rechtsantragstelle).

Lisäksi osavaltioiden tietyissä tuomioistuimissa ja liittovaltion kaisissa tuomioistuimissa on mahdollisuus toimittaa asiakirjoja sähköisessä muodossa. Tällöin tarvitaan sähköisestä asiakirjasta vastaavan henkilön hyväksytty sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitusmenettely edellyttää allekirjoitusohjelmiston ja allekirjoituskortin käyttöä tai kortinlukulaitteen käyttöä. Näihin tuomioistuimiin voi olla muista jäsenvaltioista yhteydessä myös e-CODEX-rajapinnan kautta. Tieto tuomioistuimista, joiden kanssa voi asioida sähköisesti, löytyy osoitteista http://www.justiz.de/ ja http://www.egvp.de/ sekä kyseisten tuomioistuimien internetsivuilta.

Siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, ZPO) uuden version 130a §:n mukaan kaikkiin osavaltioiden ja liittovaltion tuomioistuimiin voi 1. tammikuuta 2018 alkaen toimittaa asiakirjoja sähköisesti, kunhan sähköisessä asiakirjassa on asiakirjasta vastaavan henkilön hyväksytty sähköinen allekirjoitus tai se on hänen allekirjoittamansa ja asiakirja toimitetaan turvallista toimintatapaa käyttäen. Turvallisia toimitustapoja ovat 1. tammikuuta 2018 alkaen: 1. De-Mail, jossa lähettäjä on varmennettu; 2. asianajajien sähköinen postilaatikko; 3. viranomaisten sähköinen postilaatikko. Asiakirjojen sähköisen toimittamisen teknisistä reunaehdoista on määrä säätää 1. tammikuuta 2018 voimaan tulevassa liittovaltion hallituksen asetuksessa.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Muutetun asetuksen (EY) N:o 861/2007 11 artiklassa tarkoitettua käytännön apua antavat käräjäoikeudet (Amtsgericht). Käytännön apua antaa siitä organisaatiokaavion mukaisesti vastaava henkilöstö, yleensä käräjäoikeuden neuvonnan (Rechtsantragstelle) tai tiedotuspisteiden henkilöstö. Tiedot toimivaltaisista käräjäoikeuksista ja toimitustavoista ovat saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Ks. vastaus a alakohtaa koskevaan kysymykseen.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

ZPO:n 174 §:n 1 ja 2 momentin nojalla viranomainen, julkinen elin tai julkisoikeudellinen laitos voi antaa asiakirjan vastaanottoilmoitusta vastaan faksilla tiedoksi asianajajalle, notaarille, ulosottomiehelle, veroneuvojalle tai muulle henkilölle, jota voidaan ammattinsa puolesta pitää luotettavana.

ZPO:n 174 §:n 3 momentin mukaan edellä mainituille voidaan antaa tiedoksi myös sähköinen asiakirja. Sama pätee asianosaisiin, jos he ovat antaneet nimenomaisen suostumuksensa asiakirjojen sähköiseen toimittamiseen. Toimitettavassa sähköisessä asiakirjassa on oltava sähköinen allekirjoitus, ja se on suojattava niin, etteivät ulkopuoliset saa sitä tietoonsa. Asiakirja voidaan toimittaa myös De-Mail-palvelun kautta.

Sähköinen asiakirja voidaan 1. tammikuuta 2018 alkaen antaa tiedoksi myös ilman sähköistä allekirjoitusta ZPO:n 130a §:ssä tarkoitettuja turvallisia toimitustapoja käyttäen. Edellä mainittujen on otettava käyttöön turvallinen toimitustapa sähköisten asiakirjojen tiedoksiantamista varten. Sähköinen tiedoksianto on tässä tapauksessa osoitettava sähköisellä vastaanottoilmoituksella, joka on toimitettava jäsennellyssä koneellisesti luettavassa muodossa. Tuomioistuin toimittaa tiedoksiantamisen yhteydessä tätä varten käytettäväksi tiedoston.

ZPO:n 13 §:ssä ja 174 §:n 3 momentissa tarkoitettu suostumus voidaan ilmoittaa myös b alakohtaan annetussa vastauksessa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja b alakohdassa.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Saksan asianajajaliitolle (Bundesrechtsanwaltskammer) annetaan liittovaltion lakimieslain (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) 31a §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä lakisääteinen tehtävä perustaa jokaiselle asianajajalle Saksassa sähköinen asianajajapostilaatikko. Lainsäätäjän tarkoituksena oli BRAO:n 31a §:n käyttöönotolla varmistaa, että joka ainoa asianajaja Saksassa voidaan tavoittaa sähköisesti. Erityinen sähköinen asianajajapostilaatikko perustettiin 28. marraskuuta 2016.

Toistaiseksi sen käyttö ei kuitenkaan ole pakollista. Asianajajaluettelo- ja asianajajapostilaatikkolain (Rechtsanwaltsverzeichnis- und -postfachverordnung) 31 §:ssä selvennetään vielä, että sähköisen asianajajapostilaatikon kautta saadut viestit on otettava 31. joulukuuta 2017 asti huomioon ainoastaan, jos postilaatikon haltija on etukäteen ilmoittanut suostuvansa sen käyttöön. Tässä vapaaehtoisen käytön vaiheessa asianajajien on määrä siirtyä joustavasti uuteen teknologiaan ja varmistaa ennen lakisääteistä pakollista käyttöä, että asianajajapostilaatikko toimii keskeytyksettä ja häiriöttä. BRAO:n 31a §:ää on määrä täydentää 1. tammikuuta 2018 alkaen uudella 6 momentilla, jossa kaikki asianajajat velvoitetaan ottamaan huomioon sähköiseen asianajajapostilaatikkoonsa saapuvat viestit. Lakiesitykseen, jolla ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja muutetaan eräitä muita, neuvontatehtäviä sisältäviä oikeudellisia ammatteja koskevia säädöksiä, säädetään vastaavasta lainmuutoksesta (liittopäivien asiakirjan18/9521, s. 9 ja 107 ja sitä seuraavat sivut).

Muutoin sovelletaan oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 13 päivänä marraskuuta 2007 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1393/2007.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn oikeudenkäyntikuluista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevassa laissa (Gerichtskostengesetz, GKG).

Tuomioistuin veloittaa oikeudenkäyntikulut laskulla (Gerichtskostenrechnung). Maksut lankeavat maksettaviksi oikeudenkäynnin vireillepanevan kanteen esittämisestä, mutta menettelyn eteneminen ei ole riippuvainen maksujen suorittamisesta.

Kantajan ohella kuluista vastaavat ne, jotka tuomioistuin määrää maksamaan kulut tai jotka ottavat vastatakseen kuluista.

Maksujen määrästä säädetään oikeudenkäyntikululain liitteessä (KV-GKG). KV-GKG:n kohdan 1210 mukaan eurooppalaisiin vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn maksukerroin on 3,0. Jos menettely päättyy ennenaikaisesti, maksua alennetaan niin, että se on 1,0 (KV-GKG:n kohta 1211).

Maksu määräytyy vaatimuksen suuruuden perusteella. Jos päävaatimuksen lisäksi peritään korkoa tai sivuvaatimusten kuluja, näiden sivuvaatimusten arvoa ei oteta huomioon.

Maksut ovat seuraavat:

Arvo enintään

Kerroin 3,0

Kerroin 1,0

500,00

105,00

35,00

1 000,00

159,00

53,00

1 500,00

213,00

71,00

2 000,00

267,00

89,00

3 000,00

324,00

108,00

4 000,00

381,00

127,00

5 000,00

438,00

146,00

Oikeudenkäyntimaksujen lisäksi on maksettava esimerkiksi todistajista, asiantuntijoista ja tulkeista aiheutuvat kulut.

Maksut on mahdollista suorittaa tilisiirtona. Tuomioistuimen kassa ilmoittaa pankkitiedot laskussa.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Ensimmäisessä oikeusasteessa annettuihin tuomioihin voi hakea muutosta (Berufung) siviiliprosessilain säännösten nojalla, erityisesti ZPO:n 511 § ja sitä seuraavat pykälät. Muutoksenhaun määräaika on yksi kuukausi, ja se alkaa siitä päivästä, jona koko tuomio annetaan tiedoksi. Kaikilla osavaltion alioikeuksilla (Landgericht) on alueellista toimivaltaansa koskevien säännösten mukaisesti toimivalta eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettuja tuomioita koskevassa muutoksenhaussa.

Osavaltion alioikeuksien muutoksenhakuoikeusasteena antamiin tuomioihin on mahdollista hakea muutosta (Revision), jos alioikeus antaa tähän luvan. Muutoksenhaku on ZPO:n 543 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan sallittava, jos asialla on periaatteellista merkitystä tai jos oikeuskäytännön kehittäminen tai oikeudenkäytön yhdenmukaisuuden varmistaminen sitä edellyttää.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

ZPO:n 1104 §:n 1 momentissa säädetään, että jos 18 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät, menettelyä jatketaan hakemuksesta ja tilanne palautetaan sellaiseksi kuin se oli ennen tuomion antamista. Toimivalta on sillä tuomioistuimella, jossa alkuperäinen menettely käytiin.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Vain saksan kieli hyväksytään. Sorbiväestöllä on sorbien asuinalueilla oikeus puhua tuomioistuimessa sorbia.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanossa toimivaltaiset viranomaiset, ks. Tuomion täytäntöönpanomenettelyt. Asetuksen 23 artiklassa tarkoitettujen ratkaisujen osalta toimivaltainen viranomainen on pääasian käsitellyt tuomioistuin.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme