Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Μικροδιαφορές

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών στο Γιβραλτάρ είναι το Supreme Court του Γιβραλτάρ. Η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Master of the Supreme Court, ο οποίος είναι ο ορισμένος δικαστής για τις μικροδιαφορές.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Το αποδεκτό μέσο επικοινωνίας από τα δικαστήρια στο Γιβραλτάρ θα είναι μόνον το ταχυδρομείο (λόγω της αναγκαιότητας είσπραξης δικαστικών εξόδων για την άσκηση της αγωγής).

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Στο Γιβραλτάρ παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδίκου μέσου βάσει των διατάξεων του Κανόνων του Supreme Court του 2000, οι οποίοι προβλέπουν ουσιαστικά ότι το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του Additional Judge ή του Chief Justice του Supreme Court.

Οι διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος 52 των Κανόνων Πολιτικής Δικονομίας και στη συνοδευτική οδηγία πρακτικής εφαρμογής θα διέπουν περαιτέρω τη διαδικασία κάθε ενδίκου μέσου. Οι Κανόνες του Supreme Court του 2000 ορίζουν την κλίμακα χρόνου εντός της οποίας πρέπει να ασκηθούν τα εν λόγω ένδικα μέσα.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β), είναι η αγγλική.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς της εκτέλεσης και για τους σκοπούς του άρθρου 23 είναι το Supreme Court του Γιβραλτάρ.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η επίσημη αποδεκτή γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β), είναι η αγγλική.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.