European payment order

National information and online forms concerning Regulation No. 1896/2006

General information

Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure allows creditors to recover their uncontested civil and commercial claims according to a uniform procedure that operates on the basis of standard forms.

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

The procedure does not require presence before the court. The claimant only has to submit his application, after which the procedure will lead its own life. It does not require any further formalities or intervention on the part of the claimant.

The Regulation provides for seven standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulations and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Europeiskt betalningsföreläggande - Belgien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De domstolar som enligt den belgiska rättegångslagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) har materiell och geografisk behörighet att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande är fredsdomstolen (juge de paix/vrederechter), domstol i första instans (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg), handelsdomstolen (tribunal de commerce/rechtbank van koophandel) och arbetsdomstolen (tribunal du travail/arbeidsrechtbank).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Beroende på de faktiska omständigheterna i målet finns det enligt belgisk rätt flera möjligheter som kan användas för att få en omprövning av ett beslut.

- För det första, i artikel 1051 i rättegångslagen ges möjligheten att överklaga (appel/ hoger beroep) en dom inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i rättegångslagen. Detta gäller både för domar i kontradiktoriska mål och för tredskodomar.

- För det andra, i artikel 1048 i rättegångslagen finns det möjlighet att göra invändning (opposition/oppositie) mot en tredskodom, inom en månad från dess delgivning eller, i vissa fall, från dess tillkännagivande i enlighet med artikel 792 andra och tredje styckena i rättegångslagen.

- När det gäller domar som redan har vunnit laga kraft, vilka meddelats av tvistemålsdomstol och av brottmålsdomstol i civilrättsliga frågor, kan under vissa omständigheter som fastställs i artikel 1133 i rättegångslagen, en ansökan om resning i tvistemål (requête civile/herroeping van het gewijsde) framställas inom 6 månader från det att parten fick kännedom om den omständighet som åberopas, i syfte att domen ska upphävas.

De tidsfrister som anges ovan för att överklaga, göra invändning eller framställa en ansökan om resning i tvistemål gäller

- med förbehåll för de tidsfrister som föreskrivs i överstatliga och internationella tvingande bestämmelser,

- med förbehåll för den i artikel 50 i rättegångslagen fastställda möjligheten att förlänga en tidsfrist under vissa villkor som fastställs i lagen; om villkoren inte uppfylls tappar man denna möjlighet,

- med förbehåll för den allmänna rättsprincip, som flera gånger har bekräftats av belgiska Kassationsdomstolen, enligt vilken de tidsfrister som fastställts för fullgörande av en handling förlängs för den part som hindrats från att fullgöra handlingen på grund av force majeure.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med förordningen är de kommunikationsmöjligheter som godtas och får användas av domstolarna Belgien begränsade till direkt överlämnande av ansökningsformulär typ A som anges i bilaga I, åtföljda av styrkande handlingar, till registratorn vid den behöriga domstolen och till rekommenderad försändelse av samma formulär åtföljda av styrkande handlingar till den behöriga domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

I fråga om artikel 21.2 b godtar Belgien inga andra språk än det officiella språket eller ett av de officiella språken på den ort där verkställighet begärs, i enlighet med den nationella belgiska lagstiftningen.

Senaste uppdatering: 28/07/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Bulgarien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska inges till den regionala domstol som är behörig på den plats där gäldenären har sin fasta adress eller sitt säte, eller på den plats där verkställigheten ska ske. (artikel 625.1 i civilprocesslagen)

Om det är möjligt att bestrida saken får svaranden invända mot den territoriella behörigheten. Detta måste dock ske inom tidsfristen för inlämnande av en invändning. (artikel 625.2 i civilprocesslagen)

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Detta förfarande regleras av artikel 626a i civilprocesslagen.

Artikel 626a 1) Svaranden kan ansöka om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande vid respektive appellationsdomstol enligt de villkor och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006.

2) Ansökan om förnyad prövning ska inges inom 30 dagar från den dag svaranden fick faktisk kännedom om innehållet i föreläggandet eller efter att de omständigheter som avses i artikel 20.1 b i förordningen inte längre föreligger.

3) Domstolen sänder en kopia av ansökan till den andra parten, som måste svara inom en vecka från mottagandet.

4) Ansökan prövas bakom stängda dörrar. I förekommande fall kan domstolen besluta att pröva ansökan vid en öppen överläggning.

5) Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Kommunikation vid ett europeiskt betalningsföreläggande delges av en domstolstjänstman, per post eller av en budfirma i form av ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om det inte finns någon rättsinstans på delgivningsorten får delgivningen utföras av kommunen eller den lokala förvaltningen. (artikel 42.1 i civilprocesslagen)

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Bulgarien godtar europeiska betalningsförelägganden som åtföljs av en översättning till bulgariska.

Senaste uppdatering: 04/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Tjeckien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

I Tjeckien avgörs vilken domstol som är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden med hjälp av de generella bestämmelserna angående behörighet i civilrättsliga mål i lag nr 99/1963, civilprocesslagen i dess ändrade lydelse.

Materiell behörighet regleras i §§ 9–12 och territoriell behörighet i §§ 84–89a i civilprocesslagen.

Med hänsyn till den typ av mål som kan förutses kommer i regel distriktsdomstolarna att ha materiell behörighet och kriteriet för territoriell behörighet kommer normalt att vara svarandens hemvist/säte.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol för förnyad prövning är den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Den behöriga domstolen tillämpar artikel 20 i förordningen direkt. Det är möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om förnyad prövning.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 42 i civilprocesslagen kan följande kommunikationssätt användas:

a) elektronisk post med användning av avancerad elektronisk signatur enligt lag nr 227/2000 om elektronisk signatur i dess ändrade lydelse,

b) elektronisk post utan användning av avancerad elektronisk signatur,

c) fax.

I fall b och c ska originalformulären senast inom tre dagar ges in. I annat fall lämnar domstolen ärendet utan åtgärd.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast tjeckiska.

Senaste uppdatering: 25/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Tyskland

Anmärkning

Närmare bestämmelser om genomförandet av förordningen om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande i Tyskland kommer att fastställas i en lag om förbättring av den gränsöverskridande indrivningen av fordringar och delgivning.


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Behörig domstol i hela Tyskland är Amtsgericht Berlin-Wedding. Domstolens kontaktuppgifter är

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tfn: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol är Amtsgericht Wedding.

Prövningsförfarandets omfattning och förlopp fastställs utförligt i artikel 20 i förordningen. Enligt lagförslaget ska sökanden lämna en trovärdig redogörelse för de omständigheter som vederbörande anser utgöra grund för ett upphävande av det europeiska betalningsföreläggandet. Domstolens beslut kan inte överklagas. Om den förklarar det europeiska betalningsföreläggandet ogiltigt, är förfarandet enligt förordningen avslutat.

Med avvikelse från detta ska behörig domstol i arbetsrättsliga tvister enligt §§ 2, 46b andra stycket i arbetslagen vara den arbetsdomstol som skulle vara behörig att meddela dom i anhängiggjorda klagomål.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Förutom på papper kan ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande även göras elektroniskt om den behöriga domstolen tillåter det. Amtsgericht Wedding tillåter elektronisk ansökan. Det krävs särskild programvara för att göra en elektronisk ansökan vid Amtsgericht Wedding. Mer information finns här: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast tyska godtas.

Senaste uppdatering: 15/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Estland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

I Estland är domstolen i första instans med rätt jurisdiktion behörig att verkställa betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Ett europeiskt betalningsföreläggande kan överklagas i enlighet med civilprocesslagen § 489 genom en invändning mot beslutet. Invändningen ska lämnas in hos den domstol som utfärdade betalningsföreläggandet. Beslutet om invändningen kan överklagas hos den behöriga distriktsdomstolen.

I undantagsfall får en part om nya omständigheter har kommit i dagen, begära en översyn av en i kraft trädd dom hos högsta domstolen i enlighet med civilprocesslagen kapitel 68.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De kommunikationsmedel som de estniska domstolarna godtar inom det europeiska betalningsföreläggandet är leverans med bud, post, fax och elektronisk sändning i enligt med de krav på format och de bestämmelser som anges i civilprocesslagen. Krav på hur elektroniska handlingar ska översändas till domstol och krav på handlingarnas format framgår av en förordning fastställd av justitieministern.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

I enlighet med artikel 21.1 b i förordningen godtas ett europeiskt betalningsföreläggande för verkställighet i Estland om det är upprättat på estniska eller engelska eller om det till betalningsföreläggandet är fogat en översättning till estniska eller engelska.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Irland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

High Court är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

High Court är behörig att göra en förnyad prövning.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Post och fax.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Iriska och engelska.

Senaste uppdatering: 05/04/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Grekland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande instanser är behöriga att utfärda betalningsförelägganden: för krav som faller inom distriktsdomstolens behörighet, dvs. krav som inte överstiger tjugo tusen (20 000) euro, är distriktsdomstolens domare behörig; för krav som överstiger tjugo tusen (20 000) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Distriktsdomstolens domare är dock behörig att utfärda betalningsförelägganden i samband med hyrestvister, om den avtalade månadshyran inte överstiger sex hundra (600) euro. Om hyran överstiger sex hundra (600) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning inleds genom att betalningsföreläggandet bestrids vid den distriktsdomstol eller den förstainstansdomstol med en domare som utfärdade betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Standardformuläret i bilagan till förordningen bör ges in skriftligen till den behöriga domstolens kansli. Det är också möjligt att ge in ansökan per e-post, via den digitala e-codex-plattformen eller via den digitala plattformen för ingivande av rättsliga handlingar, när dessa medier finns tillgängliga.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast grekiska godtas.

Senaste uppdatering: 08/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Spanien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Förstainstansdomstolarna (Juzgados de primera instancia).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Den förnyade prövning som avses i artikel 20.1 i förordningen sker genom hävande av lagakraftvunnen dom på begäran av den uteblivna parten (artikel 501 och följande i lag 1/2000 av den 7 januari 200 om civilrättsliga förfaranden). Den förnyade prövning som avses i artikel 20.2 kan ske genom ogiltighetstalan avseende på rättsliga handlingar (artikel 238 och följande i Ley Orgáncia del Poder Judicial nr 6/1985 av den 1 juli 1985). I båda fallen är förstainstansdomstolarna behöriga.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökningsformuläret kan inges direkt, per post eller fax.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Spanska.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Frankrike

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Beslut om att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande fattas av en domare vid underrätten (tribunal d’instance) eller av ordföranden i handelsdomstolen (tribunal de commerce), om den domstolen är materiellt behörig.

Eftersom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inte anger vilken domstol som är lokalt behörig, utan endast anvisar domstolarna i en viss medlemsstat generellt, är det domaren vid underrätten respektive ordföranden i handelsdomstolen på den plats där svaranden har hemvist som är lokalt behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Bestämmelserna om förnyad prövning i undantagsfall (artikel 20 i förordningen) är identiska med de bestämmelser som gäller vid bestridande. Ansökan om förnyad prövning ska ges till den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande kan ges in per post eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

De språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är franska, engelska, tyska, italienska och spanska.

Senaste uppdatering: 07/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Kroatien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstol har exklusiv behörighet att besluta om ansökningar om utfärdande och förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden samt att bekräfta deras verkställbarhet:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tfn: +385 1 4897 222

Fax: + 385 1 4920-871

E-post:  Länken öppnas i ett nytt fönstertajnistvo@tszg.pravosudje.hr

Länken öppnas i ett nytt fönsterured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Webbplats:http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Handelsdomstolen i Zagreb beslutar om ansökningar om förnyad prövning av europeiska betalningsförelägganden. Domstolens beslut kan inte överklagas.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Formulär, andra ansökningar eller synpunkter ska ges in skriftligen per fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Europeiska betalningsförelägganden ska åtföljas av en översättning till kroatiska, bestyrkt av en behörig person.

Senaste uppdatering: 20/03/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Italien

Med avseende på den information som medlemsstaterna enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1896/2006 ska lämna till kommissionen senast den 12 juni 2008 bifogas en tabell över förhållandet mellan de italienska bestämmelserna och EU:s bestämmelser.

Det bör påpekas att hänsyn har tagits till utomobligatoriska fordringar i enlighet med artikel 2.2 d i förordningen.

När det gäller artikel 29 b tycks det vara nödvändigt att skilja mellan de ärenden som avses i artikel 20.1 och de ärenden som avses i artikel 20.2, eftersom den första punkten avser befrielse från verkan av att en tidsfrist löper ut utan svarandens förskyllan, medan artikel 20.2 tillämpas när det är uppenbart att betalningsföreläggandet har utfärdats felaktigt eller under andra exceptionella omständigheter, exempelvis vid uppsåt från partens sida.

I den första typen av ärenden rör den tillämpliga lagstiftningen sena överklaganden av betalningsförelägganden, som behandlas i artikel 650 i den italienska civilprocesslagen och som måste inges till samma domstol som utfärdade påminnelsen. Tillvägagångssättet i detta fall är normalt och kan tillämpas i stor utsträckning, men domstolen måste besluta om tillämpligheten hos den tidsfrist som föreskrivs i det sista underavsnittet i artikel 650 i civilprocesslagen, eftersom den rör artikel 20.1 b i förordningen.

I den andra typen av ärenden är den nuvarande lösningen en ordinarie ansökan eller, beroende på omständigheterna, en ansökan till den behöriga förstainstansdomstolen, även om domstolen måste besluta om huruvida de tillämpliga bestämmelserna härrör från italiensk rätt eller kan utläsas av förordningen.

När det gäller de kommunikationsmedel som avses i artikel 29.1 b i förordningen, jämförd med artikel 7.5, har det beslutats att endast godta papperskommunikation i detta fall, med tanke på att efterlevnad av särskilda italienska bestämmelser krävs för andra kommunikationsmedel (elektroniska) och att de berörda domstolarna måste ha ”tillgång till” dessa kommunikationsmedel enligt förordningen.


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstolar är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande:

Fredsdomare (Giudice di Pace) för fordringar upp till

1) 5 000 euro, för allmänna fordringar,

2) 20 000 euro för fordringar som rör ersättning för skador som orsakas av fordon och båtar, enligt de villkor som fastställs i artikel 2.2 d i i förordning (EG) nr 1896/2006.

Fredsdomare är behöriga för fordringar till alla belopp som rör relationer mellan bostadsägare eller boende när det gäller rök, avgaser, värme, buller, vibrationer eller liknande olägenheter som överskrider normala nivåer i enlighet med artikel 7.3.3 i den italienska civilprocesslagen, under de omständigheter som avses i artikel 2.2 d i i förordning (EG) nr 1896/2006.

Fredsdomaren är också behörig i ärenden som rör ränta eller tillkommande kostnader för sen betalning av pensionsförmåner eller sociala förmåner.

Den allmänna domstolen eller appellationsdomstolen som första- och sistainstansdomstol är behörig i alla andra ärenden och har exklusiv behörighet i enlighet med italiensk lagstiftning.

I ärenden som inte utesluts av artikel 2 är allmänna domstolar behöriga när det gäller i synnerhet

1) fordringar som rör jordbruksavtal (i detta fall är den allmänna domstolens särskilda jordbruksavdelningar behöriga i enlighet med artikel 9 i lag nr 29 av den 14 februari 1990),

2) fordringar som rör patent och varumärken (i detta fall är de allmänna domstolarnas särskilda företagsavdelningar behöriga i enlighet med artikel 1 och följande i lagdekret nr 168 av den 27 juni 2003 – i dess ändrade lydelse),

3) fordringar enligt sjöfartsrätten, särskilt för skador i samband med kollision mellan fartyg, skador orsakade av fartyg vid ankring eller förtöjning eller andra manövrar i hamnar och på andra stopplatser, skador orsakade genom användning av lastnings- och lossningsutrustning och godshantering i hamnar, skador som fartyg orsakar på nät och annan fiskeutrustning, avgifter och ersättning för räddningsinsatser, ersättning för utgifter och belöningar för bärgning av vrak enligt artikel 589 i sjöfartslagen,

4) ärenden och mål som rör offentliga kontrakt för arbeten, leveranser och tjänster av EU-betydelse, som ett av de företag som avses i artikel 3 i lagdekret nr 168 av den 27 juni 2003 (i dess ändrade lydelse) är part i eller då en av dessa deltar i ett konsortium eller en tillfällig grupp som kontrakten har tilldelats eller då den allmänna domstolen är behörig (i detta fall är även de allmänna domstolarnas särskilda företagsavdelningar behöriga i enlighet med artikel 3 i lagdekret nr 168 av den 27 juni 2003).

I ärenden som inte utesluts av artikel 2 i förordningen är appellationsdomstolen behörig som första- och sistainstansdomstol för fordringar som rör ersättning för skador orsakade av konkurrensbegränsande överenskommelser och missbruk av dominerande ställning (artikel 32 punkt 2 i lag nr 287 av den 10 oktober 1990).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol för den förnyade prövning som avses i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1896/2006 och tillhörande förfaranden är den domstol som utfärdade föreläggandet i enlighet med artikel 650 i den italienska civilprocesslagen.

Behörig domstol för den förnyade prövning som avses i artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1896/2006 och tillhörande förfaranden är den allmänna domstol som är ansvarig för föreläggandet, i enlighet med allmänt tillämpliga bestämmelser.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De kommunikationsmedel som godtas vid ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande i enlighet med förordning (EG) nr 1896/2006 är posttjänster.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det språk som godtas är italienska.

Senaste uppdatering: 26/03/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Cypern

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande domstolar är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande: samtliga distriktsdomstolar (förstainstansdomstolar) i Republiken Cypern, som arbetar inom de fyra förvaltningsdistrikt som kontrolleras av den internationellt juridiskt erkända statsbildningen Republiken Cypern, dvs. Nicosia, Lemesos, Larnaca Amohostos och Paphos. Domarnas behörighet fastställs i den cypriotiska domstolslagen (14/60) och motsvarar domarens hierarkiska ställning i domarkåren, dvs. distriktsdomare, förste distriktsdomare respektive ordförande i distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning regleras i civilprocesslagstiftningen. Förfarandet grundas främst på skriftliga framställningar från de berörda parterna i tvisten. I undantagsfall, och när domstolen finner det nödvändigt, kan även muntliga vittnesmål beaktas som komplement till skriftliga framställningar eller uppgifter som lämnats under ed. De behöriga domstolarna är de som anges i a) ovan.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De kommunikationsmedel som godtas vid förfaranden för europeiskt betalningsföreläggande och som domstolarna förfogar över är följande: att personligen lämna in ansökan till registratorn, eller att skicka in den med post eller annat kommunikationsmedel, som exempelvis fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det språk som godtas i de cypriotiska domstolarna är grekiska. Vid tillämpning av förordningen går det även bra med engelska, som är ett språk som också används på Cypern.

Senaste uppdatering: 18/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Lettland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De domstolar som är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande är distrikts- eller stadsdomstolarna (rajona (pilsētas) tiesas), som är förstainstansdomstolar i tvistemål. Den specifika distrikts- eller stadsdomstol som är behörig är i regel domstolen på svarandens angivna hemort (deklarētā dzīvesvieta), eller, om svaranden inte har angivit någon hemort, där svaranden har sin hemadress (dzīvesvietas adrese) eller sitt säte (juridiskā adrese). En förteckning över domstolar finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I artikel 485.11.1 i civilprocesslagen anges att en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande som utfärdats av en distrikts- eller stadsdomstol ska inges till lämplig regional domstol (abgabaltiesa). Det finns fem regionala domstolar som prövar tvistemål. Varje regional domstol har territoriell behörighet för ett område med flera verksamma distrikts- och stadsdomstolar. En förteckning över domstolar finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

En ansökan om förnyad prövning av ett föreläggande måste inges inom 45 dagar från den dag personen får kännedom om de omständigheter som ligger till grund för den förnyade prövningen enligt den EU-lagstiftning som avses i ovannämnda artikels första punkt.

En ansökan som inte anger grunderna för förnyad prövning enligt förordningen behandlas inte, utan återsänds till sökanden. Domstolen behandlar inte heller upprepade ansökningar, såvida inte de grunder som åberopats för den förnyade prövningen av föreläggandet har ändrats. Ett ytterligare klagomål (blakus sūdzība) får inges mot domstolens beslut.

En ansökan om förnyad prövning handläggs med hjälp av ett skriftligt förfarande. Om den regionala domstolen efter att ha behandlat ansökan anser att villkoren för förnyad prövning av föreläggandet är uppfyllda, upphäver domstolen det omtvistade föreläggandet i dess helhet och återförvisar ärendet till den domstol som behandlade ärendet i första instans.

Om den regionala domstolen finner att de omständigheter som sökanden har åberopat inte motiverar en förnyad prövning av föreläggandet avslår den ansökan. Ett ytterligare klagomål får inges mot domstolens beslut. Förfarandet för att inge och behandla sådana ytterligare klagomål fastställs i kapitel 55 i civilprocesslagen. En engelsk översättning av civilprocesslagen finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

De handlingar som ska inges till domstolen ska inges i pappersform, antingen per post eller personligen.

Domstolarna godtar även handlingar som inges på elektronisk väg och som har undertecknats av lämplig person med en säker elektronisk signatur som erkänns i Lettland. Mot bakgrund av eIDA-förordningen och EU:s strategi för en inre digital marknad har det dessutom gjorts ändringar av lagen om elektroniska handlingar och görs det nödvändiga tekniska anpassningar för att göra det möjligt att godta elektroniska handlingar från andra EU-medlemsstater, förutsatt att de har undertecknats i enlighet med kraven i eIDA-förordningen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande måste utfärdas på eller översättas till lettiska.

Senaste uppdatering: 28/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Litauen

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Enligt artikel 20 i lagen ska ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande lämnas in till domstol i enlighet med bestämmelserna om domstols behörighet i Litauens civilprocesslag (Litauens officiella tidning nr 361340, 2002); i mål där fordran inte överstiger 100 000 litas har distriktsdomstolarna behörighet, och i mål där fordran överstiger 100 000 litas har de regionala domstolarna behörighet. Efter prövning av ansökan har den berörda domstolen behörighet att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Enligt artikel 23 i lagen är det den domstol som har utfärdat ett europeiskt betalningsföreläggande som ansvarar för en eventuell förnyad prövning enligt artikel 20.1 och 20.2 i förordning nr 1896/2006. Efter att ha beviljat en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolen översända kopior av ansökan med bilagor till käranden. Domstolen ska även underrätta käranden om att han eller hon måste yttra sig skriftligen om ansökan senast fjorton dagar efter det att den avsändes. Senast fjorton dagar efter det att tidsfristen för att yttra sig har löpt ut ska den behöriga domstolen genom ett skriftligt förfarande behandla ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande och fatta ett beslut i enlighet med artikel 20.3 i förordning nr 1896/2006.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I ärenden om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande kan de relevanta handlingarna antingen lämnas direkt till domstolen eller sändas per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

När det gäller artikel 21.2 b i förordning nr 1896/2006 godtas endast litauiska.

Senaste uppdatering: 26/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Luxemburg

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande instanser är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande:

1. Ordföranden i distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne, om kravet överstiger 10 000 euro.

2. Fredsdomaren, när kravet uppgår till högst 10 000 euro.

3. Ordföranden i arbetsdomstolen eller den domare som ersätter denne (oavsett vilket belopp det gäller) vid tvister som rör

  • anställningskontrakt, lärlingskontrakt och avtal om tilläggspension och som uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive tvister som uppkommer efter det att avtalsförhållandet har avslutats,
  • sådan ersättning från insolvensförsäkring som anges i kapitel V i lagen av den 8 juni 1999 om avtal om tilläggsförsäkring och som uppkommer mellan å ena sidan det organ som avses i artikel 21 eller ett livförsäkringsbolag som avses i artikel 24.1 i samma lag och å andra sidan arbetstagare, tidigare arbetstagare eller förmånsberättigade.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Följande domstolar är behöriga att pröva bestridanden och ansökningar om förnyad prövning av betalningsförelägganden:

1. Distriktsdomstolen, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av ordföranden i distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne.

2. Fredsdomaren, eller den domare som ersätter denne, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av en fredsdomare.

3. Arbetsdomstolen, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av ordföranden i arbetsdomstolen, eller den domare som ersätter denne.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Luxemburg godtar att dokumenten sänds per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Luxemburg godtar franska och tyska.

Senaste uppdatering: 18/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Ungern

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

I Ungern utfärdas betalningsförelägganden av civilrättsliga notarier. En notarie har behörighet i hela Ungern.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol är den domstol som har utfärdat det europeiska betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I Ungern kan kommunikationen skötas per post eller personligen i direktkontakt med notarierna (i Ungern ansvarar civilrättsliga notarier för förfarandet för betalningsförelägganden).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart ska alltid vara översatt till ungerska.

Senaste uppdatering: 27/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Malta

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Civil Court First Hall – från 15,000 euro och uppåt

Court of Magistrates (Malta) – mellan 5,000 och 15,000 euro

The Small Claims Tribunal – högst 5,000 euro

Court of Magistrates (Gozo) högre instans (15,000 euro och uppåt) samt lägre instans (mellan 5,000 och 15,000 euro) – behörig att pröva alla anspråk som rör personer med hemvist eller stadigvarande bosättning på Gozo eller Comino.

All korrespondens ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korrespondens till domstolarna för Gozo ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Civil Court First Hall

Court of Magistrates (Malta)

The Small Claims Tribunal

Court of Magistrates (Gozo) högre och lägre instans

All korrespondens ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korrespondens till domstolarna för Gozo ska ställas till:

The Registrar

(Namn på behörig domstol)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Förnyad prövning enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1896/2006.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Inlämnande av ansökan och övriga handlingar som krävs enligt förordning (EG) nr 1896/2006 till behörig domstol eller inlämnande av ansökan och övriga handlingar via post till behörig domstol.

Om det är svaranden som begär förnyad prövning måste svaranden själv lämna in överklagandet på maltesiska till behörig domstol.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Maltesiska och engelska.

Senaste uppdatering: 22/09/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Nederländerna

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Artikel 2 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet (Uitvoeringswet EBB):

En ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande enligt artikel 7 i förordningen ska ges in till domstol. Om det belopp som anges i artikel 7.2 b i förordningen inte överstiger det belopp som anges i artikel 93 a i civilprocesslagen (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) eller om ansökan rör en sak som omfattas led c i den artikeln, ska ansökan prövas av en distriktsdomare (kantonrechter).

Ansökan ska ställas till följande adress:

p/a Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

Algemene Zaken

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Artikel 9 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet:

1. Om ett europeiskt betalningsföreläggande förklarats verkställbart enligt förordningen kan svaranden, på de grunder som anges i artikel 20.1–2 i förordningen, ansöka om förnyad prövning vid den domstol som utfärdat det europeiska betalningsföreläggandet.

2. Ansökan ska ges in följande tidsfrister:

a. I sådana fall som avses i artikel 20.1 a i förordningen, inom fyra veckor från det att det verkställbara betalningsföreläggandet delgavs svaranden.

b. I sådana fall som avses i artikel 20.1 b i förordningen, inom fyra veckor från det att de där angivna grunderna inte längre är för handen.

c. I sådana fall som avses i artikel 20.2 i förordningen, inom fyra veckor från det att den där angivna grunden för förnyad prövning har delgivits svaranden.

3. En ansökan om förnyad prövning kan ges in utan medverkan av en advokat.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Enligt de nederländska civilprocessbestämmelserna (artikel 33 i civilprocesslagen – Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) finns det i princip inget som hindrar att en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande ges in på elektronisk väg, förutsatt att det är förenligt med domstolens rättegångsregler. För närvarande erbjuder dock ingen domstol en sådan möjlighet. Ansökningar kan därför endast

- översändas per post eller

- ges in direkt via domstolens kansli.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Artikel 8.2 i lagen om tillämpning av det europeiska betalningsföreläggandet:

2. Ett europeiskt betalningsföreläggande som förklarats verkställbart av en domstol i en annan medlemsstat ska vara utformat i enlighet med artikel 21.2 b i förordningen eller vara översatt till nederländska.

Senaste uppdatering: 25/04/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Österrike

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Endast Wiens handelsdomstol har behörighet när det gäller ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande (§ 252.2 i den österrikiska civilprocesslagen).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandemässigt behandlas ansökningar om förnyad prövning enligt artikel 20.1 och 20.2 som ansökningar om återställande av försutten tid. Ett beslut om beviljande av en ansökan enligt punkt 2 kan dock överklagas (§ 252.5 i den österrikiska civilprocesslagen).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Inlagor i förfarandet för europeiskt betalningsföreläggande får göras antingen i pappersform eller på elektronisk väg med hjälp av WebERV (det webbaserade e-juridiksystemet). WebERV är i princip öppet för alla fysiska och juridiska personer. De tekniska kraven för detta är speciell programvara och att ett sändande organ är involverat. En förteckning över nuvarande sändande organ finns på http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Det är inte möjligt att göra inlagor via fax eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Tyska är godkänt språk i enlighet med artikel 21.2 b.

Österrikiska medborgare och medborgare i länder som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får, utöver det officiella språket (tyska), använda ungerska vid distriktsdomstolarna i Oberpullendorf och Oberwart, slovenska vid distriktsdomstolarna i Ferlach, Eisenkappel och Bleiburg och kroatiska vid distriktsdomstolarna i Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf och Oberwart.

Senaste uppdatering: 13/11/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Polen

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Behöriga domstolar är distriktsdomstolarna (sądy rejonowe) och regiondomstolarna (sądy okręgowe), vars geografiska och tematiska behörighet fastställs i civilprocesslagen (Kodeks postępowania cywilnego) av den 17 november 1964 (Polens officiella tidning 2014, punkt 101, med ändringar). Den tematiska behörigheten regleras av artiklarna 16, 17 och 461.11 jämförda med artikel 50516.1 i civilprocesslagen, medan den geografiska behörigheten regleras av artiklarna 27–46 och 461.1 jämförda med artikel 50516.1 i civilprocesslagen.

Ansökningar om hinder mot verkställighet i enlighet med artikel 22 (Hinder mot verkställighet) i förordningen ska, i enlighet med artikel 1153.23.1 i civilprocesslagen, inges till den regiondomstol som är behörig där gäldenären har sin hemvist eller sitt säte eller, i avsaknad av en sådan domstol, till den regiondomstol i vars region verkställigheten sker eller ska ske. I enlighet med artikel 1153.23.3 får motparten lägga fram sin ståndpunkt i ärendet inom en tidsfrist som domstolen har fastställt.

I fråga om artikel 23 (Vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet) gäller att den behöriga distriktsdomstolen efter en ansökan från gäldenären, i enlighet med artikel 1153.20.1 i civilprocesslagen, kan vilandeförklara ett verkställighetsförfarande som genomförs på grundval av ett europeiskt betalningsföreläggande. Efter en ansökan från gäldenären kan denna domstol också begränsa verkställigheten till säkerhetsåtgärder, eller göra verkställigheten beroende av att borgenären ställer en lämplig säkerhet.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

När det gäller artikel 20.1 ges gäldenären skydd genom möjligheten att återställa försutten tid för att bestrida ett europeiskt betalningsföreläggande. På detta område tillämpas bestämmelserna i första delen avsnitt 6 kapitel 5 rörande underlåtelse att iaktta tidsfristen och återställande av försutten tid (artiklarna 167–172) i civilprocesslagen. Enligt dessa bestämmelser ska en skriftlig ansökan om återställande av försutten tid lämnas in till den domstol där förfarandet ska äga rum, inom en vecka efter den tidpunkt då orsaken till underlåtandet att iaktta tidsfristen har upphört. I skrivelsen ska de omständigheter som ligger till grund för ansökan styrkas. I och med att ansökan om återställande av försutten tid lämnas in ska parten också vidta den processuella åtgärd som består i att lämna in en ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande. När ett år har förflutit efter det att tidsfristen löpt ut, får den försuttna tiden återställas endast i särskilda fall En ansökan om återställande av försutten tid leder som regel inte till att ett förfarande eller ett verkställande av en dom avbryts.

När det gäller artikel 20.2 tillämpas de principer som anges i artikel 50520 i civilprocesslagen. Ansökan ska uppfylla kraven på skriftliga inlagor och innehålla skälen till upphävandet av det europeiska betalningsföreläggandet. Den domstol där betalningsföreläggandet utfärdats är behörig att pröva ansökan. Före upphävandet av ett europeiskt betalningsföreläggande ska domstolen höra käranden eller be käranden inge ett skriftligt yttrande.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökningar om utfärdande av ett europeiskt betalningsföreläggande och andra handlingar i det förfarandet får endast lämnas in i skriftlig form. Handlingarna kan sändas in till den behöriga domstolen per post eller lämnas in personligen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Polska är det språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b.

Senaste uppdatering: 02/04/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Portugal

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Behörig domstol för utfärdande av europeiska betalningsförelägganden är distriktsdomstolen i Porto, centrala avdelningen för civilmål (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning anges i artikel 20 i förordningen, och behörig domstol är distriktsdomstolen i Porto, centrala avdelningen för civilmål (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Följande kommunikationsmedel godtas i samband med europeiska betalningsförelägganden:

i) Överlämnande till domstolens kansli i enlighet med artikel 144.7 a i civilprocesslagen (Código de Processo Civil).

ii) Försändelse per rekommenderat brev i enlighet med artikel 144.7 b i civilprocesslagen (Código de Processo Civil).

iii) Översändande per fax i enlighet med artikel 144.7 i c civilprocesslagen (Código de Processo Civil).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det språk som godtas är portugisiska.

Senaste uppdatering: 02/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Rumänien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Den domstol som är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande är den domstol som är behörig att pröva sakfrågan i första instans:

- distriktsdomstolen (som är behörig att i första instans pröva fordringar om specifika penningbelopp på upp till och med 200 000 lei), eller

- tribunalen (som är behörig att i första instans pröva alla ansökningar som inte enligt lag omfattas av någon annan domstols behörighet, vilket således omfattar fordringar på specifika penningbelopp på mer än 200 000 lei) – artiklarna 94.1 j och 95.1 i den nya civilprocesslagen (när det gäller betalningsförelägganden, se artikel 1015 i den nya civilprocesslagen, enligt vilken borgenären kan inge en begäran om betalningsföreläggande till den domstol som är behörig att behandla sakfrågan i första instans).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

- förfarande enligt allmän lagstiftning:

- slutgiltiga beslut kan bestridas genom ett yrkande om upphävande (contestaţie în anulare, ett extraordinärt rättsmedel) om den part som bestrider beslutet inte har kallats på rätt sätt och inte närvarat vid förfarandena. Ett yrkande om upphävande kan inges inom 15 dagar från dagen för delgivningen av beslutet, men inte senare än ett år efter den dag när beslutet blev slutgiltigt. Grunden för bestridandet ska anges inom ovannämnda 15-dagarsperiod – annars är det ogiltigt (artiklarna 503.1 och 506 i den nya civilprocesslagen).

- översyn (revizuire, ett extraordinärt rättsmedel) av ett beslut som fattats avseende, eller som rör, sakfrågan kan begäras om den berörda parten, till följd av omständigheter bortom hans eller hennes kontroll, förhindrats att närvara vid förfarandena och från att informera domstolen på vederbörligt sätt. När sådana omständigheter är tillämpliga kan även beslut som inte rör sakfrågan bli föremål för översyn. Tidsfristen för att begära översyn är 15 dagar räknat från den tidpunkt när den omständighet som förhindrade den berörda parten upphörde (artikel 509.1.9 och 509.2 samt artikel 511.2 i den nya civilprocesslagen).

- en part som har överskridit en tidsfrist i förfarandet ges en ny tidsfrist endast om han eller hon visar att förseningen beror på vederbörligen motiverade skäl. I detta syfte måste parten fylla i den erforderliga inlagan senast 15 dagar efter att den omständighet som förhindrade den berörda parten upphörde och begära att vederbörande ges en ny tidsfrist. Denna tidsfrist är densamma som den tidsfrist som normalt gäller för ingivandet av ett överklagande En ansökan om en ny tidsfrist behandlas av den domstol som är behörig att besluta om ansökningar som rör rättigheter som inte utövats i tid (artikel 186 i den nya civilprocesslagen).

- särskilt förfarande för betalningsföreläggande:

- i den nya civilprocesslagen (artiklarna 1013–1024) införs ett särskilt förfarande för betalningsförelägganden.

- en gäldenär får inge en ansökan om upphävande av ett betalningsföreläggande inom tio dagar från det att föreläggandet delgetts eller överlämnats (art. 1023.1 i den nya civilprocesslagen).

- en borgenär får, inom tio dagar (artikel 1023.2 i den nya civilprocesslagen), inge en ansökan om upphävande av de avgöranden som anges i artikel 1020.1 och 1020.2[1] i den nya civilprocesslagen, eller av ett betalningsföreläggande som anges i artikel 1021.2[2].

- en ansökan om upphävande behandlas av den domstol som fattat beslut om betalningsföreläggandet, företrädd av två domare (artikel 1023.4 i den nya civilprocesslagen).

- om den domstol som avgör ärendet helt eller delvis godkänner ansökan om upphävande, kommer den att upphäva föreläggandet helt eller delvis, beroende på fallet, och meddela ett slutgiltigt beslut. Om den domstol som avgör ärendet godkänner ansökan om upphävande kommer den att meddela ett slutligt beslut genom vilket betalningsföreläggandet utfärdas. Ett beslut om att avslå en ansökan om upphävande är slutgiltigt (artikel 1023.6 första meningen, 1023.7 och 1023.8 i den nya civilprocesslagen).

- den berörda parten kan bestrida verkställandet av betalningsföreläggandet, i enlighet med allmän lagstiftning. Bestridandet får bara avse oegentligheter i verkställighetsförfarandet eller skäl för upphörandet av en skyldighet som uppstått efter att betalningsföreläggandet blivit slutgiltigt (artikel 1024.2 i den nya civilprocesslagen).


[1] Enligt bestämmelserna i artikel 1020 i den nya civilprocesslagen:

”Artikel 1020 Bestridande av en fordran

(1) Om gäldenären bestrider fordran ska domstolen undersöka huruvida bestridandet är berättigat, på grundval av dokumenten i ärendefilen och de förklaringar och klargöranden som parterna lämnat. Om gäldenärens försvar är berättigat ska domstolen avslå borgenärens begäran genom att meddela ett beslut.

(2) Om det försvar i sak som gäldenären lägger fram inbegriper behandling av annan bevisning än den som avses i punkt 1 och den bevisningen skulle vara tillåtlig i förfaranden enligt allmän lagstiftning ska domstolen, i enlighet med lagen, avslå borgenärens begäran om ett betalningsföreläggande genom att meddela ett beslut.

(3) I de fall som avses i punkterna 1 och 2 får borgenären inge en ansökan om att inleda rättsliga förfaranden enligt allmän lagstiftning.”.

[2] Enligt bestämmelserna i artikel 1021.2 i den nya civilprocesslagen: ”Om domstolen, efter att ha granskat bevisningen i målet, finner att borgenärens fordringar endast är berättigade till en del, ska den utfärda ett betalningsföreläggande endast för den delen och ska också ange tidsfristen för betalningen. I sådana fall får borgenären inge en ansökan om att inleda rättsliga förfaranden enligt allmän lagstiftning, i syfte att ålägga gäldenären en skyldighet att betala återstoden av skulden.”.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

- förfarande enligt allmän lagstiftning

- överlämnandet av stämningen och andra inlagor måste överensstämma med artiklarna 153–173 i den nya civilprocesslagen. Nedan anges några exempel på hur överlämnandet kan ske:

- stämningen och alla inlagor överlämnas på eget initiativ av tjänstemän vid den berörda domstolen som har dessa arbetsuppgifter eller andra anställda vid domstolen, eller av tjänstemän eller andra anställda vid andra domstolar inom vars geografiska behörighetsområde den som dokumentet riktar sig till är bosatt (artikel 154.1 i den nya civilprocesslagen).

- om dokument inte kan överlämnas på det sätt som anges ovan skickas de per post, med rekommenderat brev med angivet innehåll och mottagningsbekräftelse, i ett förseglat kuvert på vilket är anbringade det mottagningsbevis/överlämningsprotokoll och det meddelande som föreskrivs i lagstiftningen (artikel 154.4 i den nya civilprocesslagen).

- på den berörda partens begäran och helt på dennes bekostnad kan inlagor överlämnas direkt antingen av delgivningsmän, som ska efterleva de formaliteter som anges i processlagstiftningen, eller av kurirtjänster (artikel 154.5 i den nya civilprocesslagen).

- stämningar och andra inlagor kan överlämnas av domstolens registreringsenhet genom telefax eller e-post eller med andra medel som kan överföra dokumentets text och garantera mottagningsbekräftelse, om den berörda parten till domstolen har lämnat de uppgifter som krävs för detta ändamål. Vad gäller bekräftelsen bifogar domstolen till inlagan en blankett med angivande av domstolens namn, datumet för överlämnandet, namnet på den registreringstjänsteman som hanterar överlämnandet och de dokument som överlämnas. Blanketten ska fyllas i av mottagaren, som måste uppge mottagningsdatum och tillhandahålla namn och namnteckning för den person som ansvarar för att ta emot korrespondens. Den ska sedan returneras till domstolen per fax eller e-post eller på annat lämpligt sätt (art. 154.6 i den nya civilprocesslagen).

- särskilt förfarande för betalningsföreläggande:

- föreläggandet ska delges till de närvarande parterna eller delges till varje part utan dröjsmål, i enlighet med lagen [artikel 1021.5 i den nya civilprocesslagen).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ansökningarna ska fyllas i på rumänska.

Senaste uppdatering: 19/07/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Slovenien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

De behöriga domstolarna är lokala domstolar (okrajno sodišče) och distriktsdomstolar (okrožno sodišče).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

De lokala domstolarna och distriktsdomstolarna ansvarar för förfarandet för förnyad prövning och är behöriga för tillämpningen av artikel 20 i förordningen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Kommunikationen med domstolarna sker per post, med e-post eller med användning av andra former av kommunikationsteknik, och man kan lämna ansökningarna direkt till domstolen eller med hjälp av en person som har till yrke att inge ansökningar (professionell leverantör) [artikel 105 b i civilprocesslagen, Uradni List RS (UL RS; Republiken Sloveniens officiella tidning) nr 73/07 – officiell konsoliderad version nr 45/08 – (skiljedomslagen) ZArbit, 45/08, 111/08 – författningsdomstolens beslut nr 57/09 – författningsdomstolens beslut nr 12/10 – författningsdomstolens beslut nr 50/10 – författningsdomstolens beslut nr 107/10 – författningsdomstolens beslut nr 75/12 – författningsdomstolens beslut nr 40/13 – författningsdomstolens beslut nr 92/13 – författningsdomstolens beslut nr 10/14 – författningsdomstolens beslut nr 48/15 – författningsdomstolens beslut nr 73, 13.8.2007, s. 10425].

Artikel 29.1 d - Godkända språk

De officiella språken är slovenska och de två nationella minoritetsspråken, som används officiellt vid domstolarna i de områden där dessa nationella minoriteter lever (jfr artiklarna 6 och 104 i civilprocesslagen). De nationella minoritetsspråken är italienska och ungerska.

Områden med blandade nationaliteter definieras i rättsakten om indelning i kommuner och kommunernas geografiska omfattning (UL RS nr 108/06 – officiell konsoliderad version och nr 9/11, nedan kallad ZUODNO-lagen). I artikel 5 i ZUODNO-lagen anges att ”Områden med blandade nationaliteter är enligt denna rättsakt de som definieras som sådana i de nuvarande kommunala stadgarna för Lendava, Hodoš–Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola och Piran.”

Senaste uppdatering: 27/03/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Slovakien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Distriktdomstolar (okresné súdy).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I enlighet med § 398 i civilprocesslagen kan en ansökan om extraordinärt rättsmedel (förnyad rättegång) inges till behörig domstol som behandlade målet i första instans, dvs. distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 125 civilprocesslagen kan en ansökan göras skriftligen eller elektroniskt. En ansökan som har lämnats elektroniskt på felaktigt sätt måste sändas in igen på papper inom 10 dagar eller i godtagbar elektronisk form, annars beaktas den ej. Någon begäran om att sända in ansökan igen görs inte av domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Godtaget språk för att upprätta intyg är slovakiska.

Senaste uppdatering: 25/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Finland

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Helsingfors tingsrätt är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förordningens artikel 20 om förnyad prövning är direkt tillämplig i Finland. Behörig domstol vid tillämpning av artikel 20 är Helsingfors tingsrätt.

Utöver artikel 20 i förordningen är också bestämmelserna i rättegångsbalkens (RB) kapitel 31 om extraordinärt ändringssökande (t.ex. 1 § om domvilla och 7 § om återbrytande av laga kraft vunnen dom) tillämpliga på europeiska betalningsförelägganden. I 31 kap. § 17 i rättegångsbalken finns dessutom en särskild bestämmelse om återställande av försutten fatalietid.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskrivs bland annat om inlämnande av rättegångshandlingar till domstolar i Finland. Enligt den lagen kan kommunikation ske per post, telefax eller elektronisk post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande kan lämnas in i finsk, svensk eller engelsk översättning.

Senaste uppdatering: 10/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Europeiskt betalningsföreläggande - Sverige

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Kronofogdemyndigheten ska pröva en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande som ska göras i Sverige (2 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En hovrätt ska pröva en ansökan om förnyad prövning (13 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande). Beviljas en ansökan, ska hovrätten samtidigt besluta att ny handläggning ska ske vid Kronofogdemyndigheten.

För vidare information i dessa frågor hänvisas till Kronofogdemyndigheten (Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kronofogden.se).

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

En ansökan om europeiskt betalnings föreläggande ska som huvudregel lämnas in i pappersform. Kronofogdemyndigheten får besluta att ansökningar görs på medium för automatisk databehandling (4 § förordningen om europeiskt betalningsföreläggande).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Vid ansökan om verkställighet i Sverige av ett europeiskt betalnings-föreläggande som förklarats verkställbart i en annan medlemsstat ska betalningsföreläggandet vara översatt till svenska eller engelska (10 § förordningen om europeiskt betalningsföreläggande).

Senaste uppdatering: 21/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.