Europeiskt betalningsföreläggande

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Slovakien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Distriktdomstolar (okresné súdy).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I enlighet med § 398 i civilprocesslagen kan en ansökan om extraordinärt rättsmedel (förnyad rättegång) inges till behörig domstol som behandlade målet i första instans, dvs. distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 125 civilprocesslagen kan en ansökan göras skriftligen eller elektroniskt. En ansökan som har lämnats elektroniskt på felaktigt sätt måste sändas in igen på papper inom 10 dagar eller i godtagbar elektronisk form, annars beaktas den ej. Någon begäran om att sända in ansökan igen görs inte av domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Godtaget språk för att upprätta intyg är slovakiska.

Senaste uppdatering: 04/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats