Europeiskt betalningsföreläggande

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Distriktdomstolar (okresné súdy).

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

I enlighet med § 398 i civilprocesslagen kan en ansökan om extraordinärt rättsmedel (förnyad rättegång) inges till behörig domstol som behandlade målet i första instans, dvs. distriktsdomstolen.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 125 civilprocesslagen kan en ansökan göras skriftligen eller elektroniskt. En ansökan som har lämnats elektroniskt på felaktigt sätt måste sändas in igen på papper inom 10 dagar eller i godtagbar elektronisk form, annars beaktas den ej. Någon begäran om att sända in ansökan igen görs inte av domstolen.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Godtaget språk för att upprätta intyg är slovakiska.

Senaste uppdatering: 04/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.