Europeiskt betalningsföreläggande

Luxemburg

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande instanser är behöriga att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande:

1. Ordföranden i distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne, om kravet överstiger 10 000 euro.

2. Fredsdomaren, när kravet uppgår till högst 10 000 euro.

3. Ordföranden i arbetsdomstolen eller den domare som ersätter denne (oavsett vilket belopp det gäller) vid tvister som rör

  • anställningskontrakt, lärlingskontrakt och avtal om tilläggspension och som uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagare, inklusive tvister som uppkommer efter det att avtalsförhållandet har avslutats,
  • sådan ersättning från insolvensförsäkring som anges i kapitel V i lagen av den 8 juni 1999 om avtal om tilläggsförsäkring och som uppkommer mellan å ena sidan det organ som avses i artikel 21 eller ett livförsäkringsbolag som avses i artikel 24.1 i samma lag och å andra sidan arbetstagare, tidigare arbetstagare eller förmånsberättigade.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Följande domstolar är behöriga att pröva bestridanden och ansökningar om förnyad prövning av betalningsförelägganden:

1. Distriktsdomstolen, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av ordföranden i distriktsdomstolen, eller den domare som ersätter denne.

2. Fredsdomaren, eller den domare som ersätter denne, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av en fredsdomare.

3. Arbetsdomstolen, när det europeiska betalningsföreläggandet har utfärdats av ordföranden i arbetsdomstolen, eller den domare som ersätter denne.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Luxemburg godtar att dokumenten sänds per post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Luxemburg godtar franska och tyska.

Senaste uppdatering: 24/04/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.