Europeiskt betalningsföreläggande

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Grekland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Följande instanser är behöriga att utfärda betalningsförelägganden: för krav som faller inom distriktsdomstolens behörighet, dvs. krav som inte överstiger tjugo tusen (20 000) euro, är distriktsdomstolens domare behörig; för krav som överstiger tjugo tusen (20 000) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Distriktsdomstolens domare är dock behörig att utfärda betalningsförelägganden i samband med hyrestvister, om den avtalade månadshyran inte överstiger sex hundra (600) euro. Om hyran överstiger sex hundra (600) euro är förstainstansdomstolen med en domare behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förfarandet för förnyad prövning inleds genom att betalningsföreläggandet bestrids vid den distriktsdomstol eller den förstainstansdomstol med en domare som utfärdade betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Standardformuläret i bilagan till förordningen bör ges in skriftligen till den behöriga domstolens kansli. Det är också möjligt att ge in ansökan per e-post, via den digitala e-codex-plattformen eller via den digitala plattformen för ingivande av rättsliga handlingar, när dessa medier finns tillgängliga.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast grekiska godtas.

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats