På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Domstolsförfarandena i Gibraltar regleras av Civil Procedure Rules 1998 (CPR) (1998 års civilprocessregler) och Supplementary Directions (kompletterande riktlinjer). Tillämpningen av Civil Procedure Rules som tillämpas i England och Wales (med ändringar) fastställs i Supreme Court Rules 2000.


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Förenade kungariket

Gibraltar

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Högsta domstolen är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning (artikel 20) ska i Gibraltar ges in i enlighet med avsnitt 23 i Civil Procedure Rules.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I Gibraltar godtas försändelser per post i samband med förfarandet för europeiska betalningsförelägganden (beroende på att en domstolsavgift måste uttas för att ett förfarande ska kunna inledas).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är engelska.

Senaste uppdatering: 29/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats