Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Europeiskt betalningsföreläggande

Domstolsförfarandena i Gibraltar regleras av Civil Procedure Rules 1998 (CPR) (1998 års civilprocessregler) och Supplementary Directions (kompletterande riktlinjer). Tillämpningen av Civil Procedure Rules som tillämpas i England och Wales (med ändringar) fastställs i Supreme Court Rules 2000.


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Högsta domstolen är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning (artikel 20) ska i Gibraltar ges in i enlighet med avsnitt 23 i Civil Procedure Rules.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I Gibraltar godtas försändelser per post i samband med förfarandet för europeiska betalningsförelägganden (beroende på att en domstolsavgift måste uttas för att ett förfarande ska kunna inledas).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är engelska.

Senaste uppdatering: 29/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.