På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Europeiskt betalningsföreläggande

Domstolsförfarandena i Gibraltar regleras av Civil Procedure Rules 1998 (CPR) (1998 års civilprocessregler) och Supplementary Directions (kompletterande riktlinjer). Tillämpningen av Civil Procedure Rules som tillämpas i England och Wales (med ändringar) fastställs i Supreme Court Rules 2000.


Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Högsta domstolen är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

En ansökan om förnyad prövning (artikel 20) ska i Gibraltar ges in i enlighet med avsnitt 23 i Civil Procedure Rules.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I Gibraltar godtas försändelser per post i samband med förfarandet för europeiska betalningsförelägganden (beroende på att en domstolsavgift måste uttas för att ett förfarande ska kunna inledas).

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Det officiella språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är engelska.

Senaste uppdatering: 29/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.