Europeiskt betalningsföreläggande

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Beslut om att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande fattas av en domare vid underrätten (tribunal d’instance) eller av ordföranden i handelsdomstolen (tribunal de commerce), om den domstolen är materiellt behörig.

Eftersom rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område inte anger vilken domstol som är lokalt behörig, utan endast anvisar domstolarna i en viss medlemsstat generellt, är det domaren vid underrätten respektive ordföranden i handelsdomstolen på den plats där svaranden har hemvist som är lokalt behörig.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Bestämmelserna om förnyad prövning i undantagsfall (artikel 20 i förordningen) är identiska med de bestämmelser som gäller vid bestridande. Ansökan om förnyad prövning ska ges till den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

Ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande kan ges in per post eller e-post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

De språk som godtas i enlighet med artikel 21.2 b är franska, engelska, tyska, italienska och spanska.

Senaste uppdatering: 07/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.