Europeiskt betalningsföreläggande

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Finland

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

Helsingfors tingsrätt är behörig att utfärda ett europeiskt betalningsföreläggande.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Förordningens artikel 20 om förnyad prövning är direkt tillämplig i Finland. Behörig domstol vid tillämpning av artikel 20 är Helsingfors tingsrätt.

Utöver artikel 20 i förordningen är också bestämmelserna i rättegångsbalkens (RB) kapitel 31 om extraordinärt ändringssökande (t.ex. 1 § om domvilla och 7 § om återbrytande av laga kraft vunnen dom) tillämpliga på europeiska betalningsförelägganden. I 31 kap. § 17 i rättegångsbalken finns dessutom en särskild bestämmelse om återställande av försutten fatalietid.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskrivs bland annat om inlämnande av rättegångshandlingar till domstolar i Finland. Enligt den lagen kan kommunikation ske per post, telefax eller elektronisk post.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Ett europeiskt betalningsföreläggande kan lämnas in i finsk, svensk eller engelsk översättning.

Senaste uppdatering: 15/03/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats