Europeiskt betalningsföreläggande

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

EU:s gränsöverskridande förfaranden – Europeiskt betalningsföreläggande


*obligatoriskt

Artikel 29.1 a - Behöriga domstolar

I Tjeckien avgörs vilken domstol som är behörig att utfärda europeiska betalningsförelägganden med hjälp av de generella bestämmelserna angående behörighet i civilrättsliga mål i lag nr 99/1963, civilprocesslagen i dess ändrade lydelse.

Materiell behörighet regleras i §§ 9–12 och territoriell behörighet i §§ 84–89a i civilprocesslagen.

Med hänsyn till den typ av mål som kan förutses kommer i regel distriktsdomstolarna att ha materiell behörighet och kriteriet för territoriell behörighet kommer normalt att vara svarandens hemvist/säte.

Artikel 29.1 b - Förnyad prövning

Behörig domstol för förnyad prövning är den domstol som utfärdade det europeiska betalningsföreläggandet.

Den behöriga domstolen tillämpar artikel 20 i förordningen direkt. Det är möjligt att överklaga ett avslag på en ansökan om förnyad prövning.

Artikel 29.1 c - Kommunikationssätt

I enlighet med § 42 i civilprocesslagen kan följande kommunikationssätt användas:

a) elektronisk post med användning av avancerad elektronisk signatur enligt lag nr 227/2000 om elektronisk signatur i dess ändrade lydelse,

b) elektronisk post utan användning av avancerad elektronisk signatur,

c) fax.

I fall b och c ska originalformulären senast inom tre dagar ges in. I annat fall lämnar domstolen ärendet utan åtgärd.

Artikel 29.1 d - Godkända språk

Endast tjeckiska.

Senaste uppdatering: 25/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats