Evropski plačilni nalog

Uvod

Podrobnosti glede izvajanja Uredbe o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog v Nemčiji so določene v zakonu o izboljšanju čezmejne izterjave dolgov in vročanja listin.


Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za vso Nemčijo je pristojno okrožno sodišče (Amtsgericht) Berlin-Wedding. Kontaktni podatki sodišča:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Telefon: +49 (0)30901560
Telefaks: +49 (0)3090156203

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Pristojno je okrožno sodišče Wedding.

Obseg in potek postopka ponovne preučitve sta v veliki meri določena že v členu 20 Uredbe. Osnutek zakona določa, da mora vlagatelj verjetno izkazati dejstva, ki po njegovem mnenju upravičujejo razveljavitev evropskega plačilnega naloga. Sodišče izda sklep, zoper katerega pritožba ni možna. Če razglasi evropski plačilni nalog za ničen, se postopek zaključi v skladu z Uredbo.

To pa ne velja za delovnopravna vprašanja, za katera je v skladu s členom 2 in členom 46b(2) zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz) pristojno delovno sodišče, ki bi bilo pristojno v postopku za tožbo, vloženo v prvotnem postopku (Urteilsverfahren).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Vloga za evropski plačilni nalog se razen v papirni obliki lahko odda tudi v elektronski obliki, če tak način oddaje dovoli pristojno sodišče. Na okrožnem sodišču Wedding je oddajanje elektronskih vlog mogoče. Za oddajo elektronskih vlog pri okrožnem sodišču Wedding je potrebna posebna programska oprema. Več informacij je na voljo na povezavi https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Samo nemški jezik je sprejemljiv.

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.