Európsky platobný rozkaz

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Úvodné poznámky

Podrobnosti vykonávania nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sú v prípade Nemecka stanovené v zákone o zlepšovaní vymáhania cezhraničných pohľadávok a doručovania písomností.


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre celé Nemecko je miestne príslušným súdom súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktné údaje súdu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Príslušným súdom je súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding).

Rozsah pôsobnosti a proces prieskumného konania sú už do značnej miery stanovené v článku 20 nariadenia. V zákone sa stanovuje, že žiadateľ musí preukázať skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru odôvodňujú zrušenie európskeho platobného rozkazu. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok. Pokiaľ súd rozhodne, že je európsky platobný rozkaz neplatný, postup podľa nariadenia sa ukončí.

V pracovnoprávnych veciach podľa § 2 a § 46b ods. 2 zákona o súdoch príslušných v zamestnaneckých veciach (Arbeitsgerichtsgesetz) je príslušným pracovný súd, ktorý by bol príslušný v prípade bežných žalôb, o ktorých sa rozhoduje rozsudkom (Urteilsverfahren).

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu možno podať v tlačenej forme, ako aj elektronicky, ak príslušný súd túto formu podávania návrhov pripúšťa. Na súde Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding) je možné podávať návrhy elektronicky. Technickým predpokladom elektronického podania na tomto súde je špeciálny softvér. Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je iba nemčina.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom