Európsky platobný rozkaz

Úvodné poznámky

Podrobnosti vykonávania nariadenia, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, sú v prípade Nemecka stanovené v zákone o zlepšovaní vymáhania cezhraničných pohľadávok a doručovania písomností.


Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pre celé Nemecko je miestne príslušným súdom súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding). Kontaktné údaje súdu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Príslušným súdom je súd Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding).

Rozsah pôsobnosti a proces prieskumného konania sú už do značnej miery stanovené v článku 20 nariadenia. V zákone sa stanovuje, že žiadateľ musí preukázať skutočnosti, ktoré podľa jeho názoru odôvodňujú zrušenie európskeho platobného rozkazu. Proti rozhodnutiu súdu nemožno podať opravný prostriedok. Pokiaľ súd rozhodne, že je európsky platobný rozkaz neplatný, postup podľa nariadenia sa ukončí.

V pracovnoprávnych veciach podľa § 2 a § 46b ods. 2 zákona o súdoch príslušných v zamestnaneckých veciach (Arbeitsgerichtsgesetz) je príslušným pracovný súd, ktorý by bol príslušný v prípade bežných žalôb, o ktorých sa rozhoduje rozsudkom (Urteilsverfahren).

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.

Návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu možno podať v tlačenej forme, ako aj elektronicky, ak príslušný súd túto formu podávania návrhov pripúšťa. Na súde Berlín-Wedding (Amtsgericht Berlin-Wedding) je možné podávať návrhy elektronicky. Technickým predpokladom elektronického podania na tomto súde je špeciálny softvér. Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Prijateľným jazykom je iba nemčina.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.