Európsky platobný rozkaz

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Právomoc vydať európsky platobný rozkaz má sudca okresného súdu a predseda obchodného súdu, a to v rozsahu svojich príslušných právomocí.

Ak sa v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach nestanovuje miestne príslušný súd, ale súdy členského štátu, ide o sudcu okresného súdu alebo predsedu miestne príslušného obchodného súdu, kde má žalovaný, prípadne jeden zo žalovaných, trvalé alebo prechodné bydlisko.

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

Pravidlá, ktorými sa upravuje prieskumné konanie vo výnimočných prípadoch, ustanovené v článku 20 nariadenia, sú zhodné s pravidlami, ktoré sa uplatňujú pri podávaní námietok. Žiadosť o prieskumné konanie sa predkladá súdu, ktorý vydal európsky platobný rozkaz.

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Žiadosť o európsky platobný rozkaz možno súdu zaslať poštou alebo elektronicky.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Jazykmi prijateľnými podľa článku 21 ods. 2 písm. b) sú: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a talianskyjazyk.

Posledná aktualizácia: 07/12/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.