Európsky platobný rozkaz

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Európske cezhraničné konania – Európsky platobný rozkaz


*povinný údaj

Článok 29 ods. 1 písm. a) - Súdy, ktoré majú právomoc vydať európsky platobný rozkaz

Pokiaľ ide o návrhy na vydanie európskeho platobného príkazu, je výlučne príslušný Okresný súd pre obchodné veci vo Viedni (Bezirksgericht für Handelssachen Wien) [§ 252 ods. 2 rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung – ZPO)]

Článok 29 ods. 1 písm. b) - Prieskumné konanie

V prípade návrhov na preskúmanie podľa článku 20 ods. 1 a 2 sa procesnoprávne postupuje ako pri návrhoch na odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovuje návrhu podanému podľa odseku 2, sa možno odvolať (§ 252 ods. 5 rakúskeho ZPO).

Článok 29 ods. 1 písm. c) - Komunikačné prostriedky

Podania v rámci konania o európskom platobnom príkaze možno okrem písomnej formy uskutočniť aj elektronicky prostredníctvom WebERV (webbasierter Elektronischer Rechtsverkehr, t. j. internetový elektronický právny styk). Prístup k WebERV v zásade majú všetky fyzické a právnické osoby. Technickým predpokladom k tomu je špeciálny softvér a zapojenie odosielajúceho orgánu. Aktuálny zoznam odosielajúcich orgánov sa nachádza na adrese: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Uskutočniť podanie prostredníctvom faxu alebo e-mailu nie je možné.

Článok 29 ods. 1 písm. d) - Prijateľné jazyky

Jazyk, ktorý je prípustný podľa článku 21 ods. 2 písm. b), je nemčina.

Popri nemeckom jazyku ako úradnom jazyku môžu rakúski štátni príslušníci a štátni príslušníci zmluvnej strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore používať na okresných súdoch Oberpullendorf a Oberwart maďarský jazyk, na okresných súdoch Ferlach, Eisenkappel a Bleiburg slovinský jazyk a na okresných súdoch Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf a Oberwart chorvátsky jazyk.

Posledná aktualizácia: 13/11/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom