Europejski nakaz zapłaty

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Uwagi wstępne

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wdrażania w Niemczech rozporządzenia wprowadzającego europejski nakaz zapłaty zostały określone w ustawie o zaspokajaniu roszczeń o charakterze transgranicznym i doręczaniu dokumentów (Gesetz zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Forderungsdurchsetzung und Zustellung).


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym dla całego terytorium Niemiec jest sąd rejonowy (Amtsgericht) w Wedding. Dane kontaktowe sądu:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Faks: +49 (0)30 90156 - 203

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Sądem właściwym jest sąd rejonowy w Wedding.

Zakres i przebieg postępowania służącego ponownemu zbadaniu europejskiego nakazu zapłaty zostały określone w znacznym stopniu w art. 20 rozporządzenia. Akt ten przewiduje, że pozwany musi wykazać okoliczności, które w jego opinii przemawiają za uchyleniem europejskiego nakazu zapłaty. Od orzeczenia wydanego przez sąd nie przysługuje środek zaskarżenia. Jeżeli sąd orzeknie, że europejski nakaz zapłaty traci moc, postępowanie toczące się na podstawie przepisów rozporządzenia zakończy się.

Dla spraw z zakresu prawa pracy wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 2 i art. 46b ust. 2 ustawy o sądach pracy (Arbeitsgerichtsgesetz). W tych sprawach właściwość przysługuje sądowi pracy, któremu przysługiwałaby właściwość w postępowaniu kończącym się wydaniem wyroku (Urteilsverfahren).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty może być sporządzony w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej, jeżeli właściwy sąd zezwala na składanie pozwów w tej formie. W sądzie rejonowym w Wedding pozwy można wnosić elektronicznie. Aby wnieść elektronicznie pozew do sądu rejonowego w Wedding, należy skorzystać ze specjalnego oprogramowania. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/ag/wedd/eumav_wege_der_antragstellung.php.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Dokumenty powinny być sporządzone w języku niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony