Europees betalingsbevel

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

De rechters die bevoegd zijn om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen, zijn de juges d’instance (kantonrechters) en de voorzitters van de tribunaux de commerce (handelsrechtbanken), deze laatste binnen de grenzen van de aan de handelsrechtbanken toegewezen bevoegdheden.

Wanneer Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken niet het relatief bevoegde gerecht aanwijst maar alleen verwijst naar de gerechten van een lidstaat, zijn de relatief bevoegde kantonrechter en de relatief bevoegde voorzitter van de handelsrechtbank de kantonrechter/voorzitter van de verblijfplaats van een van de verweerders.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De in artikel 20 van de verordening vastgestelde regels voor de heroverwegingsprocedure in uitzonderingsgevallen, zijn dezelfde regels als die voor de procédure d’opposition (verzetsprocedure). Het verzoek om heroverweging wordt ingediend bij het gerecht dat het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het verzoek om een Europees betalingsbevel kan per post of langs elektronische weg worden ingediend.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde talen zijn: het Frans, het Engels, het Duits, het Italiaans en het Spaans.

Laatste update: 20/05/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.