Europees betalingsbevel

BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Estland zijn de districtsrechtbanken elk binnen hun rechtsgebied bevoegd om Europese betalingsbevelprocedures in behandeling te nemen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar

Tegen een Europees betalingsbevel kan, overeenkomstig artikel 489 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, verzet worden aangetekend door een bezwaarschrift in te dienen tegen de rechterlijke beslissing. Dit bewaarschrift moet worden ingediend bij de districtsrechtbank die het betalingsbevel heeft uitgevaardigd. Tegen de beslissing over dit bezwaar kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof dat territoriaal bevoegd is.

Uitzonderlijk kan, op verzoek van een procespartij en wanneer er nieuw bewijsmateriaal aan het licht is gekomen, een verzoek om herziening van een rechterlijke uitspraak die in kracht gewijsde is gegaan worden ingediend bij het Hooggerechtshof, overeenkomstig de procedure van artikel 68 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die in het kader van een Europese betalingsbevelprocedure geoorloofd zijn en die door de Estse gerechten worden aanvaard, zijn de afgifte in persoon, per post, per fax en via elektronische communicatiekanalen, mits de vormvoorschriften en de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in acht worden genomen. Meer gedetailleerde voorschriften voor de indiening van elektronische stukken bij de gerechten en de voorschriften betreffende de vorm van de documenten zijn neergelegd in een verordening van de minister van Justitie.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening wordt een Europees betalingsbevel in Estland aanvaard voor tenuitvoerlegging indien het in het Ests of het Engels is gesteld of indien het vergezeld gaat van een Estse of Engelse vertaling.

Laatste update: 03/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website