L-Ordni Ewropea tal-Ħlas

Slovakkja

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovakkja

L-Artikolu 29(1)(a) - Qrati b’ġurisdizzjoni

"qrati distrettwali"

L-Artikolu 29(1)(b) - Proċedura ta' reviżjoni

Skont l-Artikolu 29(1)(b) tar-Regolament, skont l-Artikolu 398 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Kontenzjuża (Civilný sporový poriadok) wieħed jista’ jfittex rimedju legali straordinarju billi jiftaħ kawża ta’ ritrattazzjoni (žaloba o obnovu konania)) quddiem il-qorti kompetenti li tkun tat is-sentenza fl-ewwel istanza, jiġifieri l-“qorti distrettwali” (okresný súd).

L-Artikolu 29(1)(c) - Mezzi ta' komunikazzjoni

Skont l-Artikolu 125 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili Kontenzjuża rikors għal ftuħ ta’ kawża tista’ ssir bil-miktub jew elettronikament. Rikors li jsir mingħajr awtorizzazzjoni elettronika jrid jerġa’ jintbagħat fi żmien 10 ijiem fuq karta jew f’format elettroniku awtorizzat, inkella ma jitqiesx. Il-Qorti ma titlobx li rikors jerġa’ jintbagħat.

L-Artikolu 29(1)(d) - Lingwi aċċettati

Skont l-Artikolu 21(2)(b) tar-Regolament, il-lingwa aċċettata għat-tfassil ta’ ċertifikat hija “s-Slovakk”.

L-aħħar aġġornament: 04/09/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.