Europos mokėjimo įsakymas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Apylinkės teismai.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Pagal reglamento 29 straipsnio 1 dalies b punktą, laikantis Ieškininės civilinės teisenos kodekso (Civilný sporový poriadok) 398 straipsnio galima rinktis išimtinę teisių gynimo priemonę ir šiuo tikslu kompetentingam pirmos instancijos sprendimą priėmusiam teismui, t. y. apylinkės teismui (okresný súd), pateikti prašymą peržiūrėti sprendimą (žaloba o obnovu konania)).

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Pagal Ieškininės civilinės teisenos kodekso 125 straipsnį prašymą galima pateikti raštu ar elektroninėmis priemonėmis. Be elektroninio patvirtinimo pateiktas prašymas per 10 dienų turi būti pateikiamas raštu arba naudojant patvirtintą elektroninį formatą, antraip prašymas nenagrinėjamas. Teismas nenurodo, kad prašymą reikia pateikti iš naujo.

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Pagal reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą pažymėjimas surašomas slovakų kalba.

Paskutinis naujinimas: 04/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.