Europos mokėjimo įsakymas

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

29 straipsnio 1 dalies a punkto - Įsakymo išdavimo jurisdikciją turintys teismai

Kai skundas priklauso apylinkės teismo jurisdikcijai, (t. y. kai skundas susijęs su ne didesne kaip dvidešimt tūkstančių (20 000) eurų suma) – mokėjimo įsakymą išduoda apylinkės teismo teisėjas, o kai skundas susijęs su didesne kaip dvidešimt tūkstančių (20 000) eurų suma – vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjas.

Tačiau apylinkės teismo teisėjas išduoda mokėjimo įsakymus, kurie visų pirma yra susiję su ginčais dėl nuomos sutarčių, kai nustatytas mėnesinis nuomos mokestis neviršija šešių šimtų (600) eurų. Jeigu nustatytas mėnesinis nuomos mokestis viršija šešis šimtus (600) eurų, įsakymą išduoda pirmosios instancijos vieno teisėjo teismo teisėjas.

29 straipsnio 1 dalies b punkto - Peržiūros tvarka

Peržiūros procedūra turi būti inicijuojama pateikiant prieštaravimą dėl mokėjimo įsakymo tą įsakymą išdavusiam apylinkės teismo teisėjui arba vienanario pirmosios instancijos teismo teisėjui.

29 straipsnio 1 dalies c punkto - Ryšių priemonės

Reglamento priede pateikta standartinė forma turėtų būti raštu pateikiama kompetentingam teismui. Ją galima pateikti ir e. paštu, naudojant skaitmeninę platformą e. codex arba teisiniams dokumentams teikti skirtą skaitmeninę platformą (jei tokios ryšių priemonės yra).

29 straipsnio 1 dalies d punkto - Priimtinos kalbos

Priimtina kalba – graikų.

Paskutinis naujinimas: 25/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.